Rozwój dobrych praktyk w nauczaniu oraz przewciwdziałanie wyłączeniu społecznemu w szkole średniej

Rozwój dobrych praktyk w nauczaniu oraz przewciwdziałanie wyłączeniu społecznemu w szkole średniej

Przygotowując projekt rozpoznaliśmy następujące problemy związane z kadrą nauczycielską i uczniami. Nauczyciele II LO w Radomiu (partner projektu) potrzebują aktywizacji i większego zaangażowania w pogłębianie wiedzy związanej z innowacyjnością oraz używaniem TIK. Natomiast uczniowie są zanurzeni w technologii, żyjąc w izolacji, czują się niezrozumianymi przez dorosłych. Ta rozbieżność prowadzi do wycofania społecznego oraz coraz większej zapadalności na depresję, czego efektem jest nauczanie indywidualne. Głównymi celami projektu są poprawa sposobów nauczania i zapobieganie emocjonalnego wykluczenia przez towarzyszenie norweskim nauczycielom w ich pracy. Zapewni nam to partner projektu, instytucja edukacyjna, której właścicielka ma szerokie kontakty wśród nauczycieli w Oslo. Obserwując jak radzą sobie z podobnymi problemami, II LO poprawi własne metody pracy, implementując norweskie na grunt szkoły. Dzięki temu zbliżymy się do „wyłączonych uczniów” i pomożemy im wrócić do szkoły.

Inspiracje, innowacje, inicjatywy – dobre praktyki w edukacji obywatelskiej młodzieży

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kadry zarządczej Fundacji AGERE AUDE (5 osób) poprzez nawiązanie współpracy z norweską organizacja TERRAM PACIS oraz opracowanie planu działań w oparciu o zdobyte podczas wizyty studyjnej doświadczenia oraz wiedzę. W 3-dniowe wizycie weźmie udział 5 przedstawicieli Fundacji. Program wizyty obejmuje elementy o różnych charakterze i różnych metodykach. Kluczowe założenie opiera się na autentycznym podejściu do uczenia się (proces obejmujący dynamiczne interakcje między zdobywającym wiedzę, zadaniem i środowiskiem) i uczeniu się przez doświadczenie. Projekt przyniesie indywidualne korzyści uczestnikom wizyty (wzrost wiedzy / kompetencji, rozwój umiejętności ), którzy wykorzystają zdobyte doświadczenia w pracy na rzecz sektora NGO i aktywizacji społeczności lokalnej, ale przedsięwzięcia będzie oddziaływać także na inne, lokalne organizacje partnerskie. Planowanym efektem wizyty będzie wspólne przygotowanie założeń kolejnego projektu.

Wizyta studyjna – obserwacja edukacji włączająca na Islandii

Projekt dotyczy organizacji 3-dniowej wizyty studyjnej o charakterze job-shadowingu dla 5 osób: 4 nauczycieli i 1 dyrektora Niepublicznej Szkoły Podstawowej Warsaw Montessori School (dalej: WMS) do Giljaskóli – islandzkiej szkoły podstawowej. Celem projektu jest wzmocnienie kompetencji kadry WMS w zakresie edukacji włączającej i zarządzania w edukacji. W trakcie wizyty zaplanowano udział naszych nauczycieli w obserwacji stosowanych w islandzkiej szkole Gilja metod edukacji włączającej w stosunku do uczniów ze specjalnymi potrzebami: autyzm, asperger, dysgrafia, dysortografia i sposobów dostosowania wymagań względem nich tak, żeby ocena odpowiada wysiłkowi, a nie efektowi. Dyrektor zapozna się z odmiennym modelem współpracy szkoły z zewnętrznymi organizacjami oraz odmiennym kulturowo sposobem organizacji i zapewnienia jakości pracy szkoły. Rezultatem będzie wdrożenie zaobserwowanych metod edukacji włączającej w praktyce WMS, a także zaangażowanie islandzkiej szkoły do wymiany uczniów.

Sztuki wizualne i zajęcia pozaszkolne – obserwacja islandzkich metod organizacji zajęć i motywowania uczniów

Projekt dotyczy organizacji 3-dniowej wizyty studyjnej o charakterze job-shadowingu dla 5 osób: 4 nauczycieli i 1 dyrektora Niepublicznego Liceum Warsaw Montessori High School (WMHS). do Giljaskóli – islandzkiej szkoły podstawowej. Celem projektu jest wzmocnienie kompetencji kadry WMHS w zakresie edukacji włączającej i zarządzania w edukacji. W trakcie wizyty zaplanowano udział naszej kadry w obserwacji stosowanych w islandzkiej szkole Gilja programów i metod prowadzenia zajęć tj. rzemiosło, warsztaty oraz sztuki wizualne, które w naszej szkole IB będą obowiązkowym elementem CAS. Dyrektor zapozna się z odmiennym modelem współpracy szkoły z zewnętrznymi organizacjami oraz odmiennym kulturowo sposobem organizacji i zapewnienia jakości pracy szkoły w tym obserwacja stosowanych metod motywowania uczniów do udziału w zajęciach pozalekcyjnych. Rezultatem będzie wdrożenie zaobserwowanych metod edukacji włączającej w praktyce WMS, a także zaangażowanie islandzkiej szkoły do wymiany uczniów.

Rozwój kompetencji kadry UWM w zakresie edukacji włączającej, dobrego zarządzania i kultury jakości w sektorze edukacji

Wizyta studyjna służy rozszerzeniu dotychczasowej współpracy między uczelniami. Zaplanowano 3 dni licznych spotkań i wymiany doświadczeń i wiedzy z naukowcami norweskimi, pracownikami administracji, w tym biura kształcenia NTNU oraz osobą odpowiedzialną za pracę ze studentami z niepełnosprawnością i dysfunkcjami. Przewidziano zwiedzanie laboratoriów, udział w warsztatach i uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych. Korzyścią z realizacji wizyty będzie wzmocnienie kompetencji uczestników, a przez to ich macierzystej jednostki w zakresie edukacji włączającej, dobrego zarządzania i kultury jakości w sektorze edukacji. Uczestnikami wizyty będzie pięcioro pracowników naukowo-dydaktycznych Instytutu Budownictwa UWM. Wymiernym efektem wizyty będzie podniesienie jakości dydaktyki oraz badań naukowych w UWM, wspólne publikacje z pracownikami NTNU, wspólna organizacja konferencji i sympozjów. Wymiana doświadczeń w trakcie wizyty zaowocuje również przy składaniu wspólnych wniosków o granty naukowe.

Umiędzynarodowienie poradnictwa zawodowego

Celem wizyty jest poznanie islandzkiego modelu poradnictwa zawodowego i przeniesienie jego elementów do pracy biura karier, programu wsparcia studentów zagranicznych i programu studiów podyplomowych dotyczących poradnictwa zawodowego . Obecnie nie ma międzynarodowych studiów podyplomowych a program wsparcie studentów wymaga udoskonalenia. Uczestnikami będą 2 pracownicy Działu Współpracy Międzynarodowej. Podejmowanie działania pozwolą stworzyć plan umiędzynarodowienia poradnictwa zawodowego. Stosowana metodologia –obejmuje pracę warsztatową i elementy stażu towarzyszącego. Przewidywane rezultaty: kadra przygotowana do pracy w oparciu o stworzony plan, materiał dotyczący islandzkiego modelu poradnictwa zawodowego. Wpływ projektu zaznaczy się w modernizacji: programów wspierających studentów zagranicznych, pracy biura karier i oferty studiów podyplomowych. Korzyści długoterminowe obejmą pracowników biura karier, studentów zagranicznych i słuchaczy studiów podyplomowych.

Inny wymiar nauczania

Celem wizyty jest stworzenie systemu pozwalającego na włączenie tematyki zrównoważonego rozwoju i włączenia społecznego do wybranych kierunków studiów. Obecnie tylko 2 kierunki posiadają te zagadnienia w swoich programach. Uczestnikami będą 2 pracownicy Działu Współpracy Międzynarodowej. Podejmowanie działania będą zmierzać do stworzenia systemu wsparcia dla wykładowców pracujących nad modernizacją programów kształcenia. Stosowana metodologia –obejmuje pracę warsztatową, case study, metodę projektową. Przewidywane rezultaty: kadra przygotowana do pracy w oparciu o stworzony system, materiał szkoleniowy poświęcony zrównoważonemu rozwojowi i włączeniu społecznemu, plan wymian wykładowców. Wpływ projektu zaznaczy się w modernizacji programów nauczania i rozwoju współpracy między partnerami. Korzyści długoterminowe obejmą studentów mogących skorzystać ze zmodernizowanych programów stanowiących inny wymiar nauczania.

Leki biopodobne w Norwegii – lekcja dla Polski

Celem projektu jest zaproponowanie ustawodawcy polskiemu propozycji zmian przepisów w zakresie leków biopodobnych w oparciu o doświadczenia norweskie. W ramach projektu realizowanego przez dwóch pracowników naukowych z WPiA UKSW oraz wybranych pracowników Norweskiej Agencji Leków planuje się: 1) zidentyfikowanie obowiązującego w Norwegii modelu prawnego leków biopodobnych oraz 2) sformułowanie postulatów zmian legislacyjnych dla ustawodawcy polskiego. Projekt będzie realizowany przy zastosowaniu metody komparatystyczno – analitycznej. Rezultatami badania (długoterminowymi korzyściami) będą przede wszystkim: 1) identyfikacja obecnego modelu prawnego leków biopodobnych w Norwegii dla odbiorcy polskiego, 2) opracowanie koncepcji modelu prawnego leków biopodobnych dla Polski, 3) istotne zwiększenie liczby pacjentów poddawanych terapiom biologicznym w Polsce przy zastosowaniu leków biopodobnych.

Inspiracje kluczem sukcesu

Projekt zakłada wizytę studyjną w firmie Smart Kompetense w Norwegii. Przewidziany jest wyjazd 5 osób, które zajmują kluczowe stanowiska w firmie. Założenia projektu opierają się na wymianie dobrych praktyk, porównaniu programów kształcenia a także na nawiązaniu długofalowej współpracy pomiędzy firmami. Głównym celem wizyty studyjnej jest wzmocnienie potencjału kadry pracującej w obszarze edukacji poprzez zapoznanie się z ofertą innowacyjnych kursów oraz metodologią działalności placówki edukacyjnej działającej na terenie Norwegii a także wypracowanie wspólnych rozwiązań pod kątem edukacji dotyczącej systemu opieki społecznej nad dziećmi. W trakcie mobilności uczestnicy przez 3 dni zapoznają się z działalnością norweskiej firmy i wymienią dobre praktyki. Poruszone zostaną tematy dotyczące dalszej wspólnej współpracy polegające m.in na uzupełnieniu ofert edukacyjnych, które dotychczas były prestiżowe u partnerów.

Dobre praktyki w nauce,administracji i projektach na Uniwersytecie Islandzkim

Celem wizyty jest określenie możliwych wspólnych obszarów współpracy międzynarodowej pomiędzy UKSW a Uniwersytetem Islandzkim zmierzającej do wspólnego aplikowania o dofinansowanie projektów finansowanych ze źródeł zew.(norweskich/UE/Horyzont 2020) w obszarach ustalonych podczas 3 wizyty studyjnej.Grupa uczestników wizyty to 4 pracowników etatowych UKSW:pracownicy naukowi WNHiS i administracyjni. Uniwersytet Islandzki przedstawi dobre praktyki w zakresie m.in.: finansowania i współpracy międzynarodowej w projektach, w tym również z komponentem ponadnarodowym oraz infrastrukturalnych; wsparcia w ubieganiu się o dotacje. Uczestnicy zapoznają się ze strukturą zarządzania Uniwersytetu Islandzkiego w tym m.in. Działu Nauki i Innowacji. Wizyta studyjna pomoże rozwijać umiejętności językowe oraz podniesienie kompetencje wymagane na zajmowanym stanowisku pracy. Wartością dodaną będzie poszerzenie wizerunku UKSW na arenie międzynarodowej.