Podsumowanie naboru na organizację wakacyjnych warsztatów edukacyjnych dla uchodźców ukraińskich przebywających na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

Podsumowanie naboru na organizację wakacyjnych warsztatów edukacyjnych dla uchodźców ukraińskich przebywających na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) i Norweski Mechanizm Finansowy (NMF) na lata 2014-2021 to źródła bezzwrotnej pomocy dla Polski pochodzącej z trzech krajów EFTA (Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu) będących zarazem członkami EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego), tj. Norwegii, Islandii i Liechtensteinu.

Fundusz Współpracy Dwustronnej został ustanowiony na podstawie umowy pomiędzy Komitetem Mechanizmu Finansowego i Norweskim Ministerstwem Spraw Zagranicznych a Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej (Krajowym Punktem Kontaktowym), w celu wzmocnienia stosunków dwustronnych między Państwami-Darczyńcami a Państwami-Beneficjentami, m.in. poprzez wspólną realizację projektów z podmiotami z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii.

W związku z kryzysem uchodźczym wywołanym agresją zbrojną Rosji na niepodległe państwo Ukrainy, w kwietniu 2022 roku granicę Rzeczypospolitej Polskiej przekroczyło ponad 3 mln uchodźców. Ze względu na płeć i wiek imigrantów (kobiety i dzieci) jednym z wyzwań stojących przed Polską w tym czasie była aktywizacja dzieci oraz ich mam w okresie wakacji. Zamknięcie placówek opiekuńczo-wychowawczych w tym okresie spowodowało konieczność sprawowania osobistej opieki nad dziećmi przez mamy, które nie mogły w tym okresie świadczyć pracy.

Odpowiadając na tę potrzebę, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, pełniąca rolę Operatora Programu Edukacja ogłosiła nabór wniosków w trybie konkursowym na organizację wakacyjnych warsztatów edukacyjnych dla uchodźców ukraińskich przebywających na terytorium RP.

Alokacja środków przewidzianych na realizację inicjatyw wyniosła 1 600 000 EUR.

I Organizacja wakacyjnych warsztatów edukacyjnych dla uchodźców ukraińskich przebywających na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej – informacje ogólne

1. Charakterystyka inicjatywy

Wakacyjne warsztaty edukacyjne miały odpowiadać na zidentyfikowane we wstępie problemy wskazane dla dwóch dominujących grup uchodźców przebywających na terytorium Polski, czyli kobiet i ich dzieci mających status zgodny z definicją zawartą w art. 1 ust. 1 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

2. Nabór i promocja

Nabór wniosków o dofinansowanie organizacji wakacyjnych warsztatów edukacyjnych dla uchodźców ukraińskich przebywających na terytorium RP został ogłoszony 29 kwietnia 2022 r. i trwał do 22 maja 2022 r. Promocja naboru wniosków prowadzona była dość szeroko i odbywała się wielotorowo. Informacje na jego temat umieszczone zostały na stronie internetowej Programu Edukacja (education.org.pl), profilu Facebook Programu oraz rozpowszechnione poprzez lokalne media na terenie całej Polski.

Zorganizowano również dwa spotkania informacyjne dla wnioskodawców oraz szkolenie z rozliczania i raportowania inicjatyw.

3. Kwalifikowalni Wnioskodawcy i ich Partnerzy

Do ubiegania się o dofinansowanie w ramach naboru uprawnione były polskie podmioty nieprowadzące działalności gospodarczej, mające status organizacji pozarządowych i prowadzące działalność w sektorze edukacji formalnej lub nieformalnej na terytorium RP nieprzerwanie od co najmniej 12 miesięcy, licząc od daty złożenia wniosku.

Wnioskodawca mógł zrealizować projekt samodzielnie. Partnerstwo nie było obligatoryjne, ale było dodatkowo premiowane podczas oceny merytorycznej. Organizacją partnerską mogły być:

Wnioskodawca był uprawniony do złożenia 1 wniosku w konkursie. W przypadku złożenia kilku wniosków przez jedną instytucję, ocenie podlegał ostatni ze złożonych wniosków według kolejności wpłynięcia zgłoszeń.

4. Uprawnione działania, czas trwania inicjatywy oraz liczba uczestników

Preferowanymi działaniami dla kobiet były warsztaty:

Działania przeznaczone dla dzieci miały z kolei zawierać elementy integracyjne i edukacyjne oraz wpływające na dobrostan dzieci, dobrane w sposób odpowiedni do ich wieku.

Dodatkowe punkty podczas oceny merytorycznej mogły otrzymać wnioski dotyczące tematyki radzenia sobie z traumą.

Inicjatywa mogła rozpocząć się nie wcześniej niż 16 czerwca 2022 r. oraz musiała się zakończyć w terminie 30 dni kalendarzowych od daty zakończenia ostatniego turnusu. Mogła ona zawierać więcej niż jeden cykl wyjazdów, tj. obejmować od 1 do 4 turnusów trwających od 7 do 14 dni każdy, realizowanych w okresie lipiec-sierpień 2022 r. dla grup nie większych niż 90 osób każda (od 20 do 30 kobiet oraz od 20 do 60 dzieci w grupie). W każdym turnusie musiała wziąć udział inna grupa uczestników.

5. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie

Całkowita dostępna wysokość środków przeznaczona na realizację inicjatyw wyniosła 1 600 000 EUR. Maksymalna wartość jednego turnusu mogła wynieść 35 000 EUR.

Dofinansowanie w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej było udzielane w następującej proporcji: 50,85% finansowania ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 i 49,15% finansowania ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021.

6. Wysokość dofinansowania

Dofinansowanie inicjatyw pokrywało do 100% całkowitego, kwalifikowalnego kosztu inicjatywy i przyznawane było w EUR.

7. Koszty kwalifikowalne

Budżet inicjatywy został skonstruowany w oparciu o koszty rzeczywiste i koszty pośrednie, obejmujące poniższe kategorie:

Budżet inicjatywy podlegał ocenie merytorycznej pod kątem efektywności ekonomicznej. Operator Programu na etapie oceny merytorycznej mógł dokonać redukcji kosztów w każdej kategorii.

II Realizacja wakacyjnych warsztatów edukacyjnych dla uchodźców ukraińskich przebywających na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

1. Złożone wnioski

Wnioski o dofinansowanie realizacji inicjatyw były składane wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą systemu OnLine FRSE.

W konkursie złożono 109 wniosków, aplikując łącznie na kwotę 7 043 592,62 EUR.

2. Ocena formalna

Ocena formalna złożonych wniosków została przeprowadzona przez pracowników Operatora Programu. W przypadku ustalenia konieczności uzupełnienia wniosku Wnioskodawca był wzywany do przesłania brakujących dokumentów w terminie 3 dni kalendarzowych od daty wysłania wezwania do uzupełnienia wniosku. Wnioski spełniające kryteria formalne zostały przekazane do oceny merytorycznej.

Z podlegających ocenie 109 wniosków, 77 pozytywnie przeszło ocenę formalną.

3. Ocena merytoryczna

Ocena merytoryczna złożonych wniosków była dokonywana zgodnie z następującymi kryteriami:

Dofinansowanie przyznawane było w miarę dostępności środków inicjatywom, które otrzymały minimum 60% możliwych do otrzymania punktów (bez kryteriów promujących), tj. co najmniej 60 punktów ramach oceny merytorycznej. Operator sprawdzał również prawidłowość naliczonego budżetu. Jeśli podczas oceny wykazano błędy w naliczonej, wnioskowanej wysokości dofinansowania, a wniosek otrzymał wystarczającą do akceptacji pod względem merytorycznym liczbę punktów, Wnioskodawcy proponowano podpisanie umowy z budżetem uwzględniającym korektę. 65 wniosków przeszło pozytywnie ocenę merytoryczną.

4. Podpisane umowy

Ostatecznie do dofinansowania zarekomendowanych zostało 28 inicjatyw, a 37 zostało umieszczonych na liście rezerwowej. Ze względu na rezygnację dwóch podmiotów jeszcze przed podpisaniem umowy, zarekomendowano do dofinansowania 3 inicjatywy z listy rezerwowej. W rezultacie zawarto w sumie 29 umów na realizację inicjatyw na łączną kwotę 1 574 969,31 EUR. Ostateczną decyzję dotyczącą przyznania dofinansowania dla inicjatyw podjął Zarząd Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na mocy uchwały.

5. Płatności

Wypłata dofinansowania przekazywana była na rachunek bankowy Beneficjenta wskazany w umowie ws. realizacji inicjatywy. Środki były przekazywane Beneficjentowi zgodnie z poniższym schematem:

Płatności na rzecz Beneficjentów były realizowane poprzez Bank Gospodarstwa Krajowego, zgodnie z terminarzem płatności środków europejskich w PLN i stanowiły one równowartość EUR obliczoną wg kursu wymiany Komisji Europejskiej dla miesiąca, w którym dokonano płatności na rzecz Beneficjenta. Wszystkie płatności na łączną sumę 1 490 230,26 EUR zostały dokonane bez opóźnień, z zachowaniem terminów określonych w umowach ws. realizacji inicjatyw.

7. Wizyty monitorujące

W czasie trwania turnusów przeprowadzono 5 wizyt monitorujących warsztatów edukacyjnych dla ukraińskich uchodźców w miejscu ich realizacji.

III Rozliczenia

1. Ocena Raportów Końcowych

Zgodnie z treścią umowy ws. realizacji inicjatyw, każdy Beneficjent zobowiązany został do przedstawienia Raportu Końcowego wraz z wnioskiem o płatność bilansującą nie później niż w ciągu 15 dni roboczych od zakończenia okresu realizacji inicjatywy.

Raporty były przesyłane drogą elektroniczną w systemie OnLine FRSE.

Raport Końcowy składał się z części merytorycznej oraz finansowej i wraz z załącznikami stanowił podstawę do końcowego rozliczenia inicjatywy.

Oceny merytorycznej raportów dokonywali pracownicy Zespołu Programu Edukacja, zaś oceny finansowej pracownicy Zespołu Rozliczeń i Kontroli Finansowych FRSE.

Na tym etapie przeprowadzono również 3 kontrole finansowe. Ostatecznie zatwierdzono 29 Raportów Końcowych.

Łączny koszt kwalifikowalny wszystkich inicjatyw wyniósł 1 490 230,26 EUR.

IV Podsumowanie

Ogłoszenie naboru na wakacyjne warsztaty edukacyjne dla uchodźców ukraińskich przebywających na terytorium RP było naprawdę wyjątkową sytuacją ze względu na podjętą przez Państwa-Darczyńców decyzję o dofinansowaniu inicjatyw bez konieczności współpracy instytucjonalnej podmiotów polskich z podmiotami z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii. Decyzja ta bez wątpienia odpowiadała na potrzeby wynikające z kryzysu uchodźczego wywołanego agresją zbrojną Rosji na niepodległe państwo Ukrainy. Większość inicjatyw zostało zrealizowanych samodzielnie, jednak spośród kilku inicjatyw w partnerstwie, 2 inicjatywy zostały zrealizowane we współpracy z organizacjami norweskimi.

Ostatecznie w ramach 29 inicjatyw zrealizowano 52 turnusy, które pomogły ponad 2800 ukraińskim matkom i ich dzieciom.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyniki naboru na organizację wakacyjnych warsztatów

Dziś została zatwierdzona przez Zarząd FRSE lista rankingowa wniosków, które otrzymają dofinansowanie w konkursie na warsztaty wakacyjne dla uchodźców.

Z podlegających ocenie 109 wniosków, 77 pozytywnie przeszło ocenę formalną. Do dofinansowania zarekomendowanych zostało finalnie 28 projektów. Gratulujemy!

W najbliższym czasie wszyscy aplikujący, otrzymają pisemną informację o wynikach konkursu – zgodnie z przewodnikiem dla wnioskodawców.

Więcej informacji wraz z listą rankingową tutaj.

Podsumowanie naboru wniosków

22 maja br. zakończył się nabór wniosków na wyjazdy szkoleniowe realizowane w okresie wakacyjnym dla uchodźców ukraińskich przebywających na terytorium RP.

W konkursie złożono 109 wniosków, aplikując łącznie na kwotę € 7 043 592,62. Aktualnie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, pełniąca rolę Operatora Programu, rozpoczyna etap oceny formalnej. Osoby wpisane jako kontaktowe we wnioskach prosimy o sprawdzanie w najbliższych dniach swoich skrzynek mailowych, w związku z możliwością wezwania przez Operatora do uzupełnień.

Na realizację warsztatów przeznaczono środki w wysokości ponad 7,4 mln złotych. Środki finansowe na niniejszy nabór pochodzą z Funduszu Współpracy Dwustronnej, stanowiącego element Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF) na lata 2014-2021.

Nowy nabór: Wnioski na organizację wakacyjnych warsztatów edukacyjnych dla uchodźców ukraińskich

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
pełniąca rolę Operatora Programu Edukacja
zaprasza do składania wniosków w trybie konkursowym na organizację wakacyjnych warsztatów edukacyjnych dla uchodźców ukraińskich przebywających na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Wnioski można składać do 22 maja br., w systemie online.frse.org.pl

W związku z kryzysem uchodźczym wywołanym agresją zbrojną Rosji na niepodległe państwo Ukrainy, granicę Rzeczypospolitej Polskiej przekroczyło 2,7 mln uchodźców. Ze względu na płeć i wiek imigrantów (kobiety i dzieci) oraz zbliżający się okres wakacyjny, wkrótce staniemy przed kolejnym problemem – organizacją i aktywizacją dzieci oraz ich mam w tym czasie.

KTO

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, pełniąca rolę Operatora Programu Edukacja (MF EOG 2014-2021), zaprasza organizacje pozarządowe do składania wniosków w trybie konkursowym, na organizację wakacyjnych warsztatów edukacyjnych dla uchodźców ukraińskich przebywających na terytorium RP.

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) i Norweski Mechanizm Finansowy (NMF) na lata 2014-2021 to źródła bezzwrotnej pomocy dla Polski pochodzącej z trzech krajów EFTA (Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu) będących zarazem członkami EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego), tj. Norwegii, Islandii i Liechtensteinu. Środki finansowe na niniejszy nabór pochodzą z Funduszu Współpracy Dwustronnej, stanowiącego element powyższego wsparcia.

DLA KOGO

Organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną (fundacje, stowarzyszenia) zarejestrowane od co najmniej 12 miesięcy. Wnioskodawcami nie mogą być podmioty komercyjne prowadzące działalność gospodarczą.

ZADANIA

DZIAŁANIA

Wyjazdowe warsztaty z rozwoju osobistego, asertywności, budowania poczucia własnej wartości, radzenia sobie ze stresem, z zakresu opieki zdrowotnej w Polsce, z korzystania z usług instytucji publicznych takich jak: urzędy, przychodnie, szkoły, biblioteki itp.), aktywizacja zawodowa np. kursy, szkolenia podnoszące kwalifikacje, aktywne poszukiwanie pracy, list motywacyjny i CV, warsztaty podnoszące kompetencje społeczne.

CZAS TRWANIA PROJEKTU: od 16 czerwca 2022 r., nie później niż do 30 listopada 2022 r.

OKRES REALIZACJI WARSZTATÓW:  lipiec – sierpień 2022 r.

UCZESTNICY: kobiety (matki, opiekunki prawne) z Ukrainy mające status uchodźczyń oraz ich dzieci.

MIEJSCE REALIZACJI: Polska (działania wyjazdowe).

WIEK UCZESTNIKÓW: kobiety (>18), dzieci (0-18).

WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW TUTAJ

Kontraktowanie projektów w ramach II naboru wniosków

W Programie Edukacja finansowanym z Mechanizmu Finansowego EOG (2014-2021) właśnie kończy się etap kontraktowania projektów II naboru wniosków. Z konkursu rozstrzygniętego w 2021 roku do realizacji trafią 172 projekty w 4 różnych komponentach. Zrealizowane zostaną wizyty studyjne i intensywne szkolenia, projekty mobilnościowe dla szkolnictwa wyższego oraz projekty współpracy instytucjonalnej w partnerstwach z podmiotami z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii. Wśród nich inicjatywy dotyczące edukacji muzycznej, geologii i zrównoważonego rozwoju. Powstanie m.in. oferta edukacyjna dla policyjnych przewodników psów służbowych, multimedialna platforma edukacyjna dla trenerów żeglarstwa oraz innowacje pedagogiczne z obszaru zdrowia psychicznego dla edukatorów pracujących z dziećmi. Beneficjenci otrzymają ponad 13,5 mln EUR dofinansowania.

Raport z realizacji wizyt przygotowawczych (FWD)

Logo EEA & Norway Grants

Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) i Norweski Mechanizm Finansowy (NMF) na lata 2014-2021 to źródła bezzwrotnej pomocy dla Polski pochodzącej z trzech krajów EFTA (Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu) będących zarazem członkami EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego), tj. Norwegii, Islandii i Liechtensteinu.

Fundusz Współpracy Dwustronnej został ustanowiony na podstawie umowy pomiędzy Komitetem Mechanizmu Finansowego i Norweskim Ministerstwem Spraw Zagranicznych a Ministerstwem Rozwoju (Krajowym Punktem Kontaktowym), w celu wzmocnienia stosunków dwustronnych między Państwami-Darczyńcami a Państwami-Beneficjentami, m.in. poprzez wspólną realizację projektów z podmiotami z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii. Taka działalność może mieć miejsce zarówno w kontekście wdrażania programów, jak i w zakresie realizacji wspólnych inicjatyw poza programami.

Na podstawie umowy z 2 kwietnia 2019 r. w sprawie realizacji Programu Edukacja Krajowy Punkt Kontaktowy udzielił Operatorowi Programu – Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) dofinansowania na działania w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej w kwocie 250 000 EUR.

28 stycznia 2020 r. weszła w życie Rezolucja Komitetu Współpracy nr 1/2020. Dotyczyła ona realizacji dwóch działań bilateralnych: seminarium oraz naboru na wizyty przygotowawcze. Alokacja środków przewidzianych na realizację inicjatyw Wizyt Przygotowawczych wyniosła 150 000 EUR.

 

I. Wizyty Przygotowawcze – informacje ogólne

1. Charakterystyka inicjatywy

Wizyty Przygotowawcze to krótkie wizyty przedstawicieli polskich instytucji edukacyjnych do podmiotów z Państw Darczyńców, mające na celu:

2. Nabór i promocja

Nabór wniosków o realizację i dofinansowanie inicjatyw Wizyt Przygotowawczych został ogłoszony 26 lutego 2020 r. i trwał do 30 grudnia 2020 r. Był to nabór otwarty i ciągły dla wniosków składanych na realizację inicjatyw Wizyt Przygotowawczych.

Promocja naboru wniosków o dofinansowanie realizacji inicjatyw Wizyt Przygotowawczych była prowadzona wielotorowo. Informacje na ten temat były umieszczone na stronie internetowej Programu Edukacja (education.org.pl) oraz aktualizowane na profilu Facebook Programu.

Głównym wydarzeniem promującym nabór było zorganizowane 3 lipca 2020 r., dla wszystkich potencjalnych zainteresowanych, spotkanie informacyjne w formule online dot. wizyt przygotowawczych mających na celu nawiązanie współpracy pomiędzy instytucjami oraz zaplanowanie przyszłych, wspólnych projektów. W spotkaniu tym uczestniczyło blisko 60 osób ze wszystkich zainteresowanych podmiotów. Pracownicy Zespołu PE prowadzili również spotkania – fizycznie oraz online – dot. Programu Edukacja oraz Funduszu Współpracy Dwustronnej, na których m.in. informowano potencjalnych Wnioskodawców o możliwości pozyskania środków na realizację ww. inicjatyw oraz odpowiadano na wszelkie pytania związane z naborem. Łącznie takich spotkań odbyło się 18, a uczestniczyło w nich ponad 600 osób. Program Edukacja i Fundusz Współpracy Dwustronnej był promowany także gościnnie podczas 7 krajowych wydarzeń (m.in. podczas Ogólnopolskiego Dnia Informacyjnego FRSE, spotkań Regionalnych Punktów Informacyjnych).

Wnioski były oceniane na bieżąco, w kolejności wpłynięcia. Oceny formalnej i merytorycznej dokonywali pracownicy Operatora Programu. Wszystkie wnioski, które zostały ocenione pozytywnie pod względem formalnym i merytorycznym otrzymały dofinansowanie, jako że pula środków dostępnych na ten cel (150 000 EUR) nie została wyczerpana.

3. Kwalifikowalni Wnioskodawcy

Do ubiegania się o dofinansowanie w ramach działania Wizyty Przygotowawcze uprawnione były polskie podmioty prawne zainteresowane późniejszą realizacją projektu we współpracy z instytucją z co najmniej jednego z Państw-Darczyńców: Norwegii, Islandii lub Liechtensteinu w ramach Programu Edukacja. Uczestnikiem indywidualnym Wizyty Przygotowawczej mogła być osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenie w instytucji wnioskującej, która odbywała wizytę i realizowała zadania przedstawione we wniosku w imieniu wnioskującej instytucji.

Uprawnione instytucje przyjmujące z Państw-Darczyńców musiały być zgodne z poniższym katalogiem:

4. Czas trwania inicjatywy oraz liczba uczestników

Czas trwania inicjatywy wynosił do 6 miesięcy, natomiast czas trwania jednej wizyty mógł wynosić od 1 do 5 dni roboczych oraz maksymalnie do 2 dni przeznaczonych na podróż.

W jednej Wizycie Przygotowawczej uczestniczyć mogły maksymalnie 3 osoby z instytucji. We wniosku aplikacyjnym Wnioskodawca mógł zaplanować jedną Wizytę Przygotowawczą, do jednej Instytucji Przyjmującej.

5. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie

Całkowita dostępna wysokość środków przeznaczona do rozdystrybuowania pomiędzy Beneficjentów (środki z MF EOG i NMF na lata 2014-2021) w ramach tego naboru wniosków wynosiła: 150 000 EUR.

Nabór prowadzony był w trybie on-going, co oznacza, że każdy wniosek spełniający kryteria formalne i merytoryczne był na bieżąco rekomendowany do dofinansowania, aż do ewentualnego wyczerpania dostępnej alokacji.

Dofinansowanie w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej było udzielane w następującej proporcji: 50,85% finansowanych ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 i 49,15% finansowanych ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021.

6. Wysokość dofinansowania

Dofinansowanie inicjatyw, otrzymane w ramach Programu, pokrywało do 100% całkowitego, kwalifikowalnego kosztu inicjatywy. Dofinansowanie przyznawane było w EUR.

Wnioskodawcom będącym przedsiębiorcami przyznawane było dofinansowanie zgodnie z pomocą de minimis, na zasadach określonych w rozporządzeniu Komisji Europejskiej (UE) nr 1407/2013.

7. Koszty kwalifikowalne

W ramach dofinansowania Beneficjenci mogli rozliczać następujące koszty, w formie jednostkowych stawek ryczałtowych:

oraz koszty rzeczywiste:

 

II. Realizacja Wizyt Przygotowawczych

1. Złożone wnioski

Wnioski o dofinansowanie realizacji inicjatyw Wizyty Przygotowawczej były składane wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą systemu online FRSE. Ze względu na pandemię koronawirusa i związane z nią obostrzenia oraz utrudnienia w poruszaniu się i przekraczaniu granic wpłynęło ich mniej niż oczekiwano – 16, z czego 14 przeszło ocenę formalną zaś 12 zostało pozytywnie ocenionych merytorycznie.

2. Ocena formalna

Ocena formalna złożonych wniosków została przeprowadzona przez pracowników Operatora Programu. W przypadku ustalenia konieczności uzupełnienia wniosku Wnioskodawca był wzywany do przesłania brakujących dokumentów w terminie 7 dni kalendarzowych od daty wysłania wezwania do uzupełnienia wniosku. Wyniki oceny formalnej były na bieżąco zamieszczane na stronie internetowej www.education.org.pl. Wnioski spełniające kryteria formalne zostały przekazane do oceny merytorycznej.

3. Ocena merytoryczna

Ocena merytoryczna złożonych wniosków była dokonywana każdorazowo przez dwóch pracowników Operatora Programu, zgodnie z kryteriami określonymi w Zaproszeniu do składania wniosków. Dofinansowanie przyznawane było w miarę dostępności środków inicjatywom, które otrzymały minimum 60% możliwych do otrzymania punktów, tj. co najmniej 30 punktów. W ramach oceny merytorycznej Operator sprawdzał również prawidłowość naliczonego budżetu. Jeśli podczas oceny wykazano błędy w naliczonej, wnioskowanej wysokości dofinansowania, a wniosek otrzymał wystarczającą do akceptacji pod względem merytorycznym liczbę punktów, Wnioskodawcy proponowano podpisanie umowy z budżetem uwzględniającym korektę.

4. Podpisane umowy

Ostatecznie wspomniana pula 12 wniosków została zaakceptowana do dofinansowania, w rezultacie czego zawarto w sumie 12 umów na realizację inicjatywy Wizyty Przygotowawczej na łączną kwotę 78 915 EUR. Ostateczną decyzję dotyczącą przyznania dofinansowania dla inicjatywy podejmował każdorazowo Zarząd Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na mocy uchwały. Listy rankingowe nr 1-8, zawierające wnioski przeznaczone do dofinansowania, zostały zaakceptowane decyzją Zarządu FRSE oraz opublikowane na stronie internetowej Programu Edukacja.

5. Płatności

Wypłata dofinansowania przekazywana była na rachunek bankowy Beneficjenta wskazany w umowie w spr. realizacji inicjatywy. Środki były przekazywane Beneficjentowi zgodnie z poniższym schematem:

Płatności na rzecz Beneficjentów były realizowane poprzez Bank Gospodarstwa Krajowego, zgodnie z terminarzem płatności środków europejskich w PLN i stanowiły one równowartość EUR liczoną wg kursu wymiany Komisji Europejskiej dla miesiąca, w którym dokonano płatności na rzecz Beneficjenta. Wszystkie płatności na łączną sumę 64 368 EUR (płatności zaliczkowe – 63 132 EUR, płatności bilansujące – 1 236 EUR) zostały dokonane bez opóźnień, z zachowaniem terminów określonych w umowach ws. realizacji inicjatywy.

6. Zmiana sposobu realizacji wizyt

Nabór wniosków o realizację inicjatyw Wizyt Przygotowawczych zakończył się 30 grudnia 2020 r., zaś same wizyty musiały odbyć się w terminie realnie umożliwiającym ewentualne złożenie wniosku przed zamknięciem II Naboru wniosków w Programie Edukacja, tj. przed 12 kwietnia br. W związku z pojawiającymi się licznie, w trakcie realizacji Wizyt Przygotowawczych, zapytaniami dotyczącymi możliwości odbywania tych inicjatyw w  formule online z uwagi na panującą na świecie pandemię koronawirusa i związane z nią obostrzenia w zakresie przemieszczania się i podróżowania, a co za tym idzie brak możliwości fizycznej realizacji zaplanowanych wizyt w wymaganym terminie, Operator Programu, po konsultacjach z Biurem Mechanizmów Finansowych, podjął decyzję o  umożliwieniu Beneficjentom WP  ich realizacji w formule online, przy jednoczesnym zobowiązaniu ich do uzasadnienia wyboru tej właśnie formy okolicznościami pandemicznymi w Raporcie Końcowym. Mail z taką informacją został przesłany do wszystkich Beneficjentów 11 lutego br.

W przypadku realizacji WP w formule online Beneficjentom przysługiwały koszty tylko w dwóch kategoriach:

7. Informacja i promocja

Zgodnie z Regulacjami dotyczącymi wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG i wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021, podmioty zaangażowane w realizację projektów i inicjatyw w ramach Mechanizmów miały obowiązek prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych. Celem tych działań jest zwiększenie świadomości społecznej na temat istnienia Funduszy EOG i Funduszy Norweskich i ich misji, możliwości współpracy dwustronnej z podmiotami z Liechtensteinu, Islandii bądź Norwegii oraz wdrażania wyników i odziaływania projektów realizowanych w ramach Funduszy. Charakter  i cel działań informacyjno-promocyjnych był dostosowywany do skali inicjatywy – co w tym przypadku oznaczało zamieszczenie informacji o realizacji wizyty na stronie internetowej Beneficjenta.

 

III. Rozliczenia

1. Ocena Raportów Końcowych

Zgodnie z treścią umowy ws. realizacji projektu, każdy Beneficjent zobowiązany został do przedstawienia Raportu Końcowego wraz z wnioskiem o płatność bilansującą nie później niż w ciągu 15 dni roboczych od zakończenia okresu realizacji inicjatywy.

Raporty były przesyłane drogą elektroniczną w systemie online FRSE.

Raport Końcowy składał się z części merytorycznej oraz finansowej i wraz z załącznikami stanowił podstawę do końcowego rozliczenia inicjatywy.

Oceny merytorycznej raportów dokonywali pracownicy Zespołu Programu Edukacja, zaś oceny finansowej pracownicy Zespołu Rozliczeń Finansowych FRSE.

Ostatecznie zatwierdzono 12 Raportów Końcowych. Z uwagi na pandemiczne obostrzenia i ograniczenia związane z możliwością przemieszczania się tylko 1 z wizyt odbyła się fizycznie, zaś pozostałych 11 zostało przeprowadzonych w formule online, a co za tym idzie przysługiwały im jedynie koszty związane ze wsparciem organizacyjnym instytucji przyjmującej oraz wysyłającej, w związku z czym łączny koszt kwalifikowalny wszystkich wizyt przygotowawczych wyniósł 34 880 EUR.

2. Zwrot otrzymanych środków

W związku ze zmianą formuły realizacji 11 inicjatyw Wizyt Przygotowawczych na formułę online oraz na podstawie analizy treści Raportów Końcowych, złożonych w ramach podsumowania realizacji ww. inicjatyw, stwierdzono, że Beneficjenci nie wykorzystali środków z przekazanych im zaliczek, stanowiących każdorazowo 80% przyznanego dofinansowania. W rezultacie Operator Programu zmuszony był wezwać wspomnianych 11 Beneficjentów do zwrotu niewykorzystanych środków.

W czerwcu i lipcu 2021 r. Beneficjenci dokonali wszystkich wymaganych zwrotów do Banku Gospodarstwa Krajowego, na rachunki Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego EOG, w łącznej sumie 29 488 EUR.

 

Podsumowanie

Podsumowując należy zauważyć, że mimo skrajnie niesprzyjających warunków realizacji inicjatyw Wizyt Przygotowawczych – jesienno-zimowy szczyt pandemii koronawirusa oraz związane z nią m.in. obostrzenia i ograniczenia uniemożliwiające podróże oraz odbywanie spotkań, udało się z sukcesem przeprowadzić 12 wizyt. Dokonało tego 11 Beneficjentów (jeden z nich – Instytut Współpracy Regionalnej – zrealizował dwie takie inicjatywy).

Jak wspomniano w części poświęconej charakterystyce całego przedsięwzięcia, głównymi celami każdej z tych wizyt było nawiązanie współpracy pomiędzy instytucjami z Polski i z Państw-Darczyńców oraz przygotowanie i zaplanowanie wspólnego projektu, w ramach komponentów Programu Edukacja. Cele te, w ocenie Operatora Programu, w ogromnej większości przypadków udało się zrealizować: z analizy wniosków złożonych w II Naborze do Programu Edukacja wynika, że we wszystkich 4 komponentach 9 Beneficjentów inicjatyw WP złożyło w sumie 13 wniosków o dofinansowanie. Dodatkowo, w Komponencie III oraz IV Programu Edukacja, realizacja Wizyty Przygotowawczej gwarantowała wnioskodawcy zdobycie dodatkowych punktów w ramach tzw. kryterium promującego – wystąpiły 4 takie przypadki.

Tak wysoki odsetek aktywnych Beneficjentów inicjatyw Wizyt Przygotowawczych oraz doświadczenie i informacja zwrotna dot. ich realizacji zebrana przez Operatora Programu, każą stwierdzić, że koncepcja wizyt przygotowawczych jako działania wspomagającego realizację podstawowych działań projektowych jest doskonałym rozwiązaniem i może stanowić przykład dobrej praktyki, znajdującej swoje zastosowanie w różnych Programach Operacyjnych, niezależnie od źródeł ich finansowania.

Podsumowanie II naboru wniosków w Programie

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, pełniąca rolę Operatora Programu, informuje, że w dniu 12 kwietnia br. o godzinie 16.00 zakończył się drugi nabór wniosków w Programie Edukacja realizowanym w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.

W konkursie złożono 303 wnioski, aplikując łącznie o kwotę € 37 855 302,49, w tym:

Operator Programu rozpoczyna etap oceny formalnej, której zakończenie planowane jest na dzień 12 maja br.

Prosimy o sprawdzanie w najbliższych dniach skrzynek odbiorczych osób kontaktowych wskazanych we wnioskach, w związku z możliwością wzywania przez Operatora do uzupełnień wniosków aplikacyjnych na etapie oceny formalnej.

Komunikat dotyczący realizacji mobilności w Programie Edukacja

Mając na uwadze realizację mobilności realizowanych w ramach projektów w Komponencie II (Mobilność w Szkolnictwie Wyższym) Programu Edukacja w panującej sytuacji epidemiologicznej COVID-19, Biuro Mechanizmów Finansowych (the Financial Mechanism Office) 7 października 2020 r. przygotowało specjalne pismo umożliwiające dokonanie zmiany formy realizacji zaplanowanych mobilności.

Zgodnie z dokumentem wprowadzono dwie nowe formy wymiany dla uczestników Komponentu II: studentów/pracowników wyjeżdzających z Polski do Państw Darczyńców/ oraz studentów/pracowników przyjeżdzających z Państw Darczyńców do Polski – formę online oraz formę hybrydową:

Przypominamy, że podstawą rozliczenia kosztów jest faktyczne uczestnictwo w mobilności.
Uczelnia przyjmująca powinna wystawić zaświadczenie zawierające: imię i nazwisko studenta, daty rozpoczęcia i zakończenia mobilności w formie: wykazu zaliczeń (lub oświadczenia załączonego do niego) w przypadku wyjazdu na studia lub zaświadczenia odbytej praktyki (lub oświadczenia) w przypadku wyjazdu na praktykę.

W przypadku pracowników powinni oni posiadać potwierdzenie uczestnictwa w działaniu
w formie zaświadczenia podpisanego przez organizację przyjmującą z podaniem imienia
i nazwiska uczestnika, celu działania, daty rozpoczęcia i zakończenia.

Uczelnie wyższe powinny dostosować dokumenty dot. wyjazdów stacjonarnych (umowa w sprawie realizacji mobilności, LA, TA, ankieta ex-post) do wyjazdów „online” lub wymiany hybrydowej.

Webinary dla beneficjentów

Szanowni Państwo,

w dniach 19 i 24 marca br. w formie webinaru odbyło się spotkanie informacyjne dla beneficjentów I naboru wniosków w Programie Edukacja (MF EOG 2014-2021) – Komponentów III i IV.

Pierwsza część spotkania dot. zarządzania projektem – kwestii formalnych i jakościowych, a także systemów internetowych do obsługi projektów i była prowadzona przez Zespół Programu Edukacja.

Druga część dotyczyła kwestii finansowych, które zostały omówione przez Koordynatora Zespołu Rozliczeń i Kontroli Finansowych.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom obu spotkań za tak liczny i aktywny udział oraz przypominamy, że na bieżąco jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Z pozdrowieniami

Zespół Programu Edukacja

Wyniki oceny merytorycznej

Zostały opublikowane wyniki oceny merytorycznej wniosków złożonych w I Konkursie Programu Edukacja (MF EOG 2014-2021)!

Lista projektów rekomendowanych do dofinansowania w Komponentach I, III oraz IV znajduje się w tym miejscu.