Informacja dot. przetwarzania danych osobowych

INFORMACJA

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021

i Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021

(dokument do pobrania tutaj)

W przetwarzanie danych osobowych w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 i Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021, zwanych dalej „NMF i MF EOG” zaangażowane jest szereg podmiotów, które pełnią rolę administratorów w rozumieniu Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) (RODO) Administratorem danych osobowych wytworzonych w Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, jak również danych przekazanych do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji przez inne podmioty zaangażowane w realizację NMF i MF EOG – jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji , Aleje Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa

I. Cel przetwarzania danych osobowych

Celem przetwarzania danych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji jest realizacja zadań Operatora Programu Edukacja, wynikających z umów wskazanych w pkt pt.: „Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych”.

II. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja umowy w sprawie realizacji Programu Edukacja w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 oraz w sprawie Funduszu Współpracy Dwustronnej w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 zawartej w dniu 02.04.2019 r. pomiędzy Ministrem Inwestycji i Rozwoju a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji, tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (tj. niezbędność do realizacji celów wynikających z uzasadnionych prawnie interesów realizowanych przez administratora) oraz – w wypadku umowy, której stroną jest osoba fizyczna – także na podstawie art. 6 ust 1 lit b) RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której strona jest osoba, której dane dotyczą), w związku z:

1) umową między Królestwem Norwegii a Unią Europejską w sprawie Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 (Dz. Urz. UE. L Nr 141, str. 11) oraz Memorandum of Understanding w sprawie wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 zawartym w dniu 20 grudnia 2017 r. w Warszawie i Regulacjami w sprawie wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021, zwanych dalej „Regulacjami”;

2) umową między Unią Europejską, Islandią, Księstwem Liechtensteinu oraz Królestwem Norwegii w sprawie Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 (Dz. Urz. UE. L Nr 141, str. 3) oraz Memorandum of Understanding w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021, zawartym w dniu 20 grudnia 2017 r. w Warszawie i Regulacjami w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021, zwanych dalej „Regulacjami”:

3) umową w sprawie Programu z dnia 08.03. 2019 r. pomiędzy Ministrem Inwestycji i Rozwoju a Komitetem Mechanizmu Finansowego w sprawie dofinansowania Programu „Edukacja”, oraz Umowy w sprawie Funduszu Współpracy Dwustronnej z 4 września 2018 r. pomiędzy Ministrem Inwestycji i Rozwoju a KMF i norweskim Ministerstwem Spraw Zagranicznych;

III. Rodzaje przetwarzanych danych

W celu realizacji swoich zadań Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji przetwarza dane:

1) osób zaangażowanych w przygotowanie, obsługę i realizację projektów (imię, nazwisko, stanowisko służbowe, nazwa podmiotu, adres siedziby podmiotu, numer telefonu, adres e-mail);

2) uczestników szkoleń, wydarzeń o charakterze informacyjnym i promocyjnym, konferencji, komitetów, spotkań oraz odbiorców bezpośrednich projektów (imię, nazwisko, stanowisko służbowe, nazwa podmiotu, adres siedziby podmiotu numer telefonu, adres e-mail, wizerunek);

3) konsultantów zewnętrznych zaangażowanych w przygotowanie wniosku aplikacyjnego (imię, nazwisko, nazwa podmiotu).

IV. Źródło pochodzenia danych

1) Źródłem danych są wnioskodawcy, beneficjenci i partnerzy oraz podmioty zaangażowane we wdrażanie i realizację NMF i MF EOG.

Dane pozyskiwane są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą albo od podmiotów zaangażowanych we wdrażanie i realizację NMF i MF EOG.

2) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wnioskowania o dofinasowanie projektów, realizacji projektów, a także wykonywania zadań wynikających z Regulacji/ umowy w sprawie programu/umowy w sprawie realizacji projektu.

V. Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres co najmniej pięciu lat od przyjęcia przez instytucje reprezentujące Państwa Darczyńców raportu końcowego dla programu, a w wypadku roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy – przez okres niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń.

Po upływie okresów wynikających z Regulacji dane osobowe będą podlegały archiwizacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

VI. Odbiorcy danych

Dane będą przekazywane do:

1) Państw Darczyńców i podmiotów wykonujących zadania po stronie tych Państw oraz Ministra Inwestycji i Rozwoju, pełniącego funkcję Krajowego Punktu Kontaktowego – w zakresie niezbędnym do podejmowania decyzji w sprawie przyznania dofinansowania, płatności, sprawozdawczości, nieprawidłowości, audytów, kontroli, wizyt monitorujących i ewaluacji;

2) podmiotów świadczących na rzecz Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji usługi związane z obsługą i rozwojem systemów teleinformatycznych oraz zapewnieniem łączności, w szczególności dostawców rozwiązań IT i operatorów telekomunikacyjnych, a także do podmiotów świadczących usługi doradcze – w zakresie niezbędnym do podejmowania decyzji w sprawie przyznania dofinansowania, sprawozdawczości, nieprawidłowości, audytów, kontroli, wizyt monitorujących i ewaluacji.

VII. Prawa osoby, której dane dotyczą

1) Osobom, których dane przetwarzane są w związku z realizacją NMF i MF EOG, przysługują następujące prawa:

  1. żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych lub ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
  2. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

2) Żądanie realizacji wyżej wymienionych praw proszę przesłać, na adresy wskazane w pkt pt.: „Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych”. W korespondencji należy dodać dopisek: „Ochrona danych osobowych NMF i MF EOG”.

VIII. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

IX. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji  ma swoją siedzibę pod adresem: Aleje Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa. W przypadku pytań, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych FRSE jest możliwy pod adresem:

  • Aleje Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa ,
  • poczty elektronicznej: iod@frse.org.pl