FAQ

Czy w projekcie realizowanym w ramach Programu Edukacja można stworzyć narzędzie generujące przychód?

Projekty realizowane w ramach Programu Edukacja nie mogą generować przychodu, a rezultaty projektu powinny być dostępne na zasadzie otwartych licencji.

Jaka jest maksymalna liczba uczestników intensywnego szkolenia w Komponencie I?

Liczbę uczestników intensywnego szkolenia określa wnioskodawca. Ograniczeniem jest maksymalny grant dla całego projektu. Liczba uczestników powinna być dostosowana do charakteru samego szkolenia i zastosowanej metodologii. Ekspert, podczas oceny wniosku, zwróci uwagę czy liczba uczestników jest odpowiednia do osiągnięcia celów szkolenia.

 

Czy instytucja przyjmująca w Komponencie I musi być partnerem projektu?

Instytucja przyjmująca w przypadku wizyty studyjnej w Komponencie I nie musi być partnerem projektu. Do wniosku należy dołączyć jedynie zaproszenie (skan) instytucji przyjmującej z Państwa-Darczyńcy akceptujące zakres wizyty, temat, a także liczbę uczestników, podpisany przez reprezentanta prawnego instytucji przyjmującej. Nie narzucamy Państwu formy zaproszenia.

W jakiej sytuacji wymagane jest oświadczenie dotyczące pomocy de minimis?

Oświadczenie składa każdy przedsiębiorca na etapie wnioskowania, zgodnie ze wzorem przygotowanym przez Operatora Programu i swoją najlepszą wiedzą, nawet jeśli nie korzysta z pomocy de minimis. Jeśli korzysta, dodatkowo składa stosowne zaświadczenie na etapie podpisywania umowy ws. projektu. Badanie pomocy de minimis dotyczy jedynie Wnioskodawcy/Lidera.

Jaka forma zatrudnienia jest wymagana w przypadku pracowników instytucji, biorących udział w wizycie studyjnej w Komponencie I?

Wymagana forma zatrudnienia uczestników wizyty studyjnej w Komponencie I to umowa o pracę.

Kiedy należy dołączyć do wniosku dokumenty rejestracyjne wnioskodawcy?

Dołączenie dokumentów rejestracyjnych jest wymogiem wyłącznie w sytuacji, gdy nie są one dostępne w rejestrach publicznych (rejestrach tworzonych przez podmioty publiczne, dostępne online np. rejestr instytucji szkolnictwa wyższego, KRS, CEIDG etc.)

Czy instytucja z obszaru kształcenia i szkolenia zawodowego (np. uczelnia) może wnioskować o dofinansowanie w Komponencie IV?

Wszystko zależy od tego, czego dotyczył będzie projekt. Ważny jest temat projektu a nie charakter wnioskodawcy. (Taki projekt może dotyczyć np. edukacji ogólnej.) Podobnie w drugą stronę – np. szkoła podstawowa może być uprawnionym wnioskodawcą w Komponencie III, jeśli planuje zrealizować projekt w obszarze kształcenia zawodowego np. doradztwa zawodowego.

Czy w ramach kosztów nadzwyczajnych w Komponencie III i IV możliwy jest zakup oprogramowania lub sprzętu?

Koszty nadzwyczajne to kategoria kosztów przeznaczona na zakup towarów m.in. sprzętu czy oprogramowania, szacowana na bazie kosztów rzeczywistych. Może stanowić maksymalnie 20% budżetu projektu. Co ważne, koszty w tej kategorii wymagają dobrego uzasadnienia, to znaczy sprzęt zakupiony ze środków tej kategorii musi być niezbędny dla osiągnięcia celów projektu. (Nie dotyczy to standardowego wyposażenia administracyjnego). Budżet stanowi przedmiot oceny merytorycznej wniosku. Decyzję co do ostatecznej wysokości przyznanego dofinansowania podejmuje Operator.

Jakie wzory dokumentów (zaproszenie, list intencyjny, upoważnienie do podpisania wniosku przez osobę inną niż reprezentant prawny) są wymagane dla wnioskodawców w Programie Edukacja?

W przypadku Komponentu I, należy rozróżnić zaproszenie od listu intencyjnego. Do wniosku należy dołączyć skan zaproszenia instytucji przyjmującej z Państwa-Darczyńcy podpisany przez jego reprezentanta prawnego, akceptujący zakres wizyty, temat, a także liczbę uczestników. Informacje na temat zaproszenia znajdują się przewodniku dla wnioskodawców. Wzór listu intencyjnego dostępny na stronie programowej stanowi podpowiedź, jakie elementy powinny się w nim znaleźć. Nie jest to jednak obowiązujący wzór. Złożenie skanu listu intencyjnego jest dodatkowym wymogiem, jeśli swój projekt w Komponencie I planują Państwo realizować w partnerstwie, np. z polskim partnerem.

W przypadku Komponentu II na etapie wnioskowania należy dołączyć skan listu intencyjnego, jeśli projekt realizowany będzie w partnerstwie, np. z polskim partnerem. Na etapie podpisywania umowy ws. projektu konieczne będzie dołączenie skanu umowy partnerskiej w sprawie projektu.

W przypadku Komponentów III i IV na etapie wnioskowania wymagany jest skan listu intencyjnego podpisanego przez wszystkich partnerów. (Dopuszczalne są dwustronne listy intencyjne o jednakowej treści dla wszystkich partnerów projektu).

Czy jest limit liczby działań związanych z uczeniem się i szkoleniem? Czy w ramach jednego projektu można zaplanować kilka takich działań, każde dla innej grupy uczestników?

Nie ma takiego limitu. W projekcie może być klika takich wyjazdów. Jedynym ograniczeniem dla wnioskodawcy jest budżet projektu.

Jaka jest definicja „kształcenia i szkolenia zawodowego”?

Kształcenie i szkolenie zawodowe to kształcenie i szkolenia, mające na celu zapewnienie wiedzy, know-how, umiejętności lub kompetencji wymaganych w określonych zawodach, a w ogólnym ujęciu na rynku pracy. Do celów Programu Edukacja projekty koncentrujące się na kształceniu i szkoleniu zawodowym, wstępnym lub ustawicznym, kwalifikują się w ramach działań kształcenia i szkolenia zawodowego.

Czy szkoła lub urząd miasta może wnioskować o dofinansowanie w Programie Edukacja?

O dofinansowanie w Programie Edukacja mogą ubiegać się polskie podmioty prawa działające w obszarze edukacji formalnej lub pozaformalnej, w tym jednostki samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną, a więc m.in. zdolność do zaciągania zobowiązań finansowych np. gmina, powiat, województwo. Urząd miasta, czy urząd gminy jako element struktury organizacyjnej, organ pomocniczy nie mogą ubiegać się o dofinansowanie.

Szkoły, urzędy miasta, domy kultury i podobne instytucje, mogą wnioskować w Programie Edukacja jedynie z upoważnienia organu prowadzącego. Mogą również korzystać ze swoich dotychczasowych kont FRSE online, jeśli takowe posiadają.

 

W uzasadnionych przypadkach partnerem projektu może być instytucja pochodząca z Państwa-Beneficjenta EOG. Jakie to sytuacje i państwa?

Beneficjentami tej edycji Funduszy Norweskich i EOG (2014-2021) jest łącznie 15 krajów UE – Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Estonia, Grecja, Węgry, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja oraz Słowenia. Instytucje z tych Państw mogą być partnerami projektu w szczególnych, uzasadnionych przypadkach, gdy bez udziału danej instytucji nie jest możliwa realizacja celów projektu.

Jaka będzie wartość dofinansowania i długość projektu w przypadku łączenia działań (np. a i b) w Komponencie III i IV?

W przypadku łączenia w projekcie różnych działań zastosowanie ma maksymalna długość trwania projektu (24 miesiące) oraz maksymalna kwota grantu właściwa dla Działania a lub c (250 000 EUR). Wartości dofinansowania nie sumują się.

Ile wniosków dotyczących różnych projektów może złożyć jeden wnioskodawca w ramach jednego naboru?

Nie ma limitów regulujących tę kwestię, co oznacza, że ten sam wnioskodawca może złożyć kilka różnych wniosków w ramach jednego naboru.

Czy jest możliwe realizowanie kilku działań w ramach jednego projektu?

Tak, jest to możliwe. Łączenie działań (a, b lub c) jest opcjonalne w przypadku Komponentu III i IV – Współpraca Instytucjonalna.

W Komponencie I, na wizyty studyjne i intensywne szkolenia konieczne jest złożenie osobnych wniosków.

W przypadku Komponentu II – Mobilność w szkolnictwie wyższym, na wszystkie mobilności składa się jeden zbiorczy wniosek.

Co należy rozumieć pod pojęciem „edukacja włączająca”?

Edukacja włączająca, jako jeden z obszarów priorytetowych Programu Edukacja, dotyczy działań mających na celu wspieranie osób ze specjalnymi potrzebami, osób pochodzących ze środowisk defaworyzowanych, z przerwami w kształceniu oraz z utrudnionym dostępem do edukacji poprzez stwarzanie możliwości kształcenia, zwiększanie uczestnictwa oraz poprawę osiągnięć/wyników.

Co należy rozumieć pod pojęciem „child welfare education”?

Edukacja dotycząca dobrostanu dzieci (ang. child welfare education), jako jeden z obszarów priorytetowych Programu Edukacja, dotyczy działań ukierunkowanych na podnoszenie kompetencji kadry pracującej na rzecz dobrostanu dzieci (m.in. pracowników opieki społecznej oraz kadry instytucji psychologiczno-pedagogicznych).

Czy Program Edukacja przewiduje mobilności dla uczniów?

Program Edukacja daje możliwość uczestnictwa uczniów w krótkich mobilnościach związanych z uczeniem się i szkoleniem w kraju Darczyńcy (Islandia, Liechtenstein, Norwegia) Beneficjentom realizującym projekt współpracy instytucjonalnej w Komponencie III lub IV, działanie b. Taka mobilność może trwać maksymalnie 14 dni, włączając maksymalnie 10 dni zajęć i 2 dni na podróż.

Czy Beneficjentom poprzednich programów realizowanych z Grantów Norweskich i EOG lub innych programów europejskich zostaną przyznane dodatkowe punkty za doświadczenie?

Program Edukacja nie przewiduje dodatkowej punktacji za doświadczenie.

Czy Operator Programu może pomóc w poszukiwaniu partnera projektu?

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji jako Operator Programu Edukacja nie pośredniczy w takich działaniach. Instytucje partnerskie z Państw-Darczyńców nie udostępniają bazy potencjalnych partnerów. Zachęcamy do zapoznania się z listą wskazówek, jak nawiązać współpracę partnerską dostępną w sekcji Wyszukiwanie Partnerów.

Jakie koszty można pokrywać w ramach kategorii budżetowej „Podróż”?

Dofinansowanie  przyznane w kategorii budżetowej „Podróż” pokrywa koszty wszystkich etapów podróży uczestnika z miejsca zamieszkania do miejsca, w którym odbywa się mobilność lub działanie (np. wizyta studyjna, spotkania projektowe, działania związane z uczeniem się i szkoleniem).

Wysokość dofinansowania w tej kategorii określona jest w formie stawki ryczałtowej odpowiadającej odległości między miejscem wyjazdu i miejscem przyjazdu. Odległość wyrażoną w kilometrach wylicza się z użyciem kalkulatora odległości. Należy pamiętać, że jest to dofinansowanie podróży w obie strony.

Stawki odpowiadające przedziałom odległości można sprawdzić w zakładce Nabory, w sekcjach Stawki, dostępnej po wybraniu danego Komponentu.

Jak obliczyć odległość między miejscem wyjazdu a miejscem przyjazdu?

Dla wyznaczenia odległości między miejscem zamieszkania a miejscem realizacji mobilności lub działania Wnioskodawca jest zobowiązany korzystać z kalkulatora odległości, dostępnego na stronie Komisji Europejskiej. Kalkulator wylicza odległość w kilometrach w linii prostej. Uzyskana wartość posłuży do określenie stawki ryczałtowej przysługującej w danym przedziale odległości. Należy pamiętać, że jest to dofinansowanie podróży w obie strony.

Stawki odpowiadające przedziałom odległości można sprawdzić w zakładce Nabory, w sekcjach Stawki, dostępnej po wybraniu danego Komponentu.

Jak rozliczyć koszty podróży?

Podróż rozliczana jest według ryczałtu, którego wysokość zależy od dystansu obliczonego przez kalkulator odległości (patrz: odpowiedź na pytanie „Jak obliczyć odległość między miejscem wyjazdu a miejscem przyjazdu?”). Do rozliczeń z Operatorem Programu nie jest ważne, jakie były rzeczywiste koszty podróży (tzn. wyższe czy niższe od ryczałtu), ani jakim środkiem transportu podróżował uczestnik (samolotem/ pociągiem/ prywatnym samochodem/ taksówką/itp.). Rozliczenie kosztów podróży odbywa się na podstawie potwierdzenia uczestnictwa w mobilności lub działaniu.

W Komponencie I wymaganym dokumentem potwierdzającym jest lista obecności na każdy dzień spotkania/szkolenia zawierająca miejsce i datę spotkania/szkolenia, imię i nazwisko, instytucję i podpis uczestnika, oraz imię, nazwisko, stanowisko i podpis osoby potwierdzającej z instytucji organizującej spotkanie/szkolenie.

W komponencie II w przypadku mobilności studentów dokumentem potwierdzającym będzie zaświadczenie wystawione przez organizację przyjmującą z podaniem: imienia i nazwiska studenta, daty rozpoczęcia i zakończenia mobilności za granicą w następującej formie: wykaz zaliczeń (lub oświadczenie załączone do niego), w przypadku wyjazdu na studia; zaświadczenie odbytej praktyki (lub oświadczenie załączone do niego) a w przypadku wyjazdu na praktykę w formie zaświadczenia podpisanego przez przedstawiciela organizacji przyjmującej, zawierającego następujące dane: imię i nazwisko uczestnika, cel działania za granicą, daty rozpoczęcia i zakończenia mobilności/działania. W przypadku mobilności kadry uczelni wyższych potwierdzenie uczestnictwa w działaniu za granicą w formie zaświadczenia podpisanego przez organizację przyjmującą z podaniem imienia i nazwiska uczestnika, celu działania za granicą, jak również daty jego rozpoczęcia i zakończenia.

W komponentach III i IV wymaganym dokumentem potwierdzającym jest lista obecności na każdy dzień spotkania/działania zawierająca miejsce i datę spotkania, imię i nazwisko, instytucję, podpis uczestnika, oraz imię, nazwisko, stanowisko i podpis osoby potwierdzającej z instytucji organizującej spotkanie/działanie.

Aktualności

Zobacz więcej

Data publikacji 2021.01.12

Drugi nabór w Programie Edukacja (MF EOG 2014-2021) otwarty!

FUNDACJA ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI pełniąca rolę Operatora Programu Edukacja zaprasza do składania wniosków w trybie konkursowym. Nabór jest otwarty dla […]

Więcej

Data publikacji 2020.12.31

Podsumowanie działań Zespołu Programu Edukacja 2020 (MF EOG 2014-2021)

Koniec roku skłania do refleksji co do zrealizowanych przedsięwzięć. Mijające 12 miesięcy było tym bardziej specyficzne gdyż naznaczone niespodziewanym wyzwaniem […]

Więcej

Data publikacji 2020.12.21

Podsumowanie warsztatów bilateralnych online

Podsumowujemy nasze 3-dniowe bilateralne warsztaty online, które odbyły się w dniach 8-10 grudnia br.: 28 uczestników (nie licząc prowadzących), w […]

Więcej

Wydarzenia

Zobacz więcej

Data publikacji 2021.01.19

Kawa z ekspertem Programu Edukacja (MF EOG 2014-2021) (X)

Szanowni Państwo, zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnym spotkaniu online z ekspertami Zespołu Programu Edukacja, którzy będą dostępni 21 stycznia […]

Więcej

Data publikacji 2020.12.10

Kawa z ekspertem Programu Edukacja (MF EOG 2014-2021) (IX)

Szanowni Państwo, zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnym spotkaniu online z ekspertami Zespołu Programu Edukacja, którzy będą dostępni 17 grudnia […]

Więcej

Data publikacji 2020.11.25

Kawa z ekspertem Programu Edukacja (MF EOG 2014-2021) (VIII)

Szanowni Państwo, zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnym spotkaniu online z ekspertami Zespołu Programu Edukacja, którzy będą dostępni 2 grudnia […]

Więcej