1.1 Analiza SWOT

Dla potrzeb niniejszego opracowania i specyfiki beneficjentów, proponujemy uproszczoną analizę – w naszej ocenie wystarczającą do realizacji naprawdę wartościowych projektów edukacyjnych.

Analiza ta polega na:

  • określeniu mocnych i słabych stron organizacji (najlepiej po 3-5 najważniejszych)
  • ustaleniu szans i zagrożeń płynących z otoczenia (j.w.).

Jej istotą jest refleksja nad obecną działalnością oraz podjęcie na tej podstawie odpowiednich działań.

Często najtrudniejsze jest ustalenie, co jest mocną stroną, a co szansą (analogicznie: słabą stroną i zagrożeniem). Kluczowa jest tu odpowiedź na pytanie, czy mogę bezpośrednio wpływać na rozpatrywany akurat aspekt. Jeśli tak, będzie to moja mocna strona (słaba strona), a jeśli nie, ale można na nim skorzystać, będzie to szansa. Jeśli nie i może negatywnie wpłynąć na organizację, będzie to zagrożenie.

Dla beneficjentów mocną stroną będą np. nauczyciele z praktycznym doświadczeniem (organizacja ma na nich bezpośredni wpływ np. poprzez wydawanie poleceń służbowych), a szansą możliwość uzyskania dofinansowania w Programie Edukacja na wyjazd typu „job shadowing”. Można wtedy złożyć projekt, w którym dofinansowanie takie (szansa) może umożliwić spojrzenie nauczyciela na swoją specjalizację (mocną stronę) z perspektywy osoby zajmującej się podobną dziedziną w innym kraju, co będzie bardzo wartościowe dla całej organizacji – nauczyciel zwiększy swoje umiejętności praktyczne, będą one też bardziej wszechstronne (pogłębiając tym samym mocne strony organizacji) dzięki realizacji projektu mobilnościowego (wykorzystaniu szansy).

Jak widać w powyższym przykładzie istnieją różne możliwości działań związanych ze zidentyfikowanymi cechami i czynnikami. Można pracować nad dalszym rozwijaniem mocnych stron, eliminowaniem słabych stron, wykorzystywaniem szans lub niwelowaniem zagrożeń (o czym szerzej w części poświęconej analizie ryzyka). Przedstawiony przykład pozwala zdać sobie sprawę, że jedno działanie (w tym przypadku projekt mobilnościowy) może być powiązane z różnymi aspektami – zrealizowany wyjazd typu „job shadowing” (wykorzystanie szansy) przyczyni się do rozszerzenia przydatnych kompetencji (pogłębienia mocnych stron), zadowolenia nauczycieli, którzy zaczynali być sfrustrowani brakiem możliwości samorozwoju w organizacji (eliminacją słabej strony) oraz przekazaniem uczniom wiedzy i umiejętności, które umożliwią im podjęcie pracy w dowolnym miejscu – nie tylko u największego pracodawcy w okolicy (niwelowanie zagrożenia związanego z uzależnieniem od jednego podmiotu zewnętrznego). Jak widać, takich powiązań może być kilka (chociaż jedno dobre też może być właściwe) i to od organizacji zależy, na czym chce się aktualnie skupić – co do zasady powinny być to te aspekty, które charakteryzują się największym oddziaływaniem.