2. Informacje o naborze

Informacje o planowanych, aktualnie trwających i zakończonych naborach można znaleźć
w zakładce "Nabory".

Przed złożeniem wniosku, należy dokładnie zapoznać się z dokumentacją i warunkami naboru. Zawierają one następujące informacje: opis działania, zasady kwalifikowalności beneficjentów i działań, szczegóły dot. zasad finansowania, harmonogram – do kiedy należy złożyć wniosek,
kiedy planowane jest ogłoszenie wyników oraz ramy czasowe projektów.

Ponadto, przy każdym działaniu jest udostępniany wzór formularza oraz odnośnik do systemu,
w którym należy złożyć docelowy wniosek.