1. Właściwe podejście

Niewielka ilość informacji do wprowadzenia w formularzu może sprawiać mylne wrażenie, że opracowanie wniosku zajmuje niewiele czasu. W rzeczywistości jest to jednak bardzo złożony proces, który nie zawsze jest w pełni zależny od zaangażowania aplikującego. Kluczowe jest zatem zidentyfikowanie zadań, na które instytucja nie ma bezpośredniego wpływu, a następnie realizacja ich w pierwszej kolejności.

Z pewnością jednym z takich działań jest pozyskanie partnerów – powinno ono zostać zrealizowane od razu po ustaleniu koncepcji projektu i na bieżąco monitorowane. Przy wyszukiwaniu partnerów z Państw-Darczyńców, warto skorzystać ze wskazówek zamieszczonych na stronie Operatora Programu (Strefa Beneficjenta -> Zanim złożysz wniosek -> Wyszukiwanie partnerów). Każde zaproszenie na pewno powinno zawierać następujące informacje: krótki opis projektu, forma współpracy, oczekiwane zaangażowanie, termin na udzielenie odpowiedzi na zaproszenie (termin powinien być wystarczająco odległy, ale i umożliwiający uwzględnienie ew. pozytywnej odpowiedzi we wniosku), dane kontaktowe zakładane ramy czasowe współpracy, tj. konieczności szczególnego zaangażowania ze strony partnera, finansowanie współpracy (co do zasady, koszty realizacji działań są finansowane ze środków projektowych – nie jest wymagany wkład finansowy partnera. Dodatkowo, partner otrzymuje wsparcie organizacyjne – jego wysokość zależy od wybranego działania. Warto wskazać tę kwotę w zaproszeniu – może to być dla potencjalnego partnera argument przemawiający za podjęciem współpracy).

Jednocześnie, należy wziąć pod uwagę, że odległość nie jest kluczowym kryterium dla szybkości pozyskania partnera. Często okazuje się, że szybciej uzyska się ostateczną odpowiedź z Norwegii, Liechtensteinu czy Islandii niż z tego samego miasta w Polsce. Z tego powodu wszystkie zaproszenia powinny być wysłane bez zbędnej zwłoki.

Po zdobyciu Partnera, należy uzyskać od niego zaproszenie (w przypadku wizyt studyjnych) lub list intencyjny (w przypadku projektów współpracy instytucjonalnej). Nie ma obowiązującego wzoru, natomiast z przykładowym listem intencyjnym można się zapoznać w tym miejscu (również w wersji angielskiej).

Następnie, warto zwrócić się o wkład merytoryczny do właściwych komórek organizacyjnych.

Czekając na odpowiedzi oraz wkład merytoryczny, aplikujący ma wystarczająco dużo czasu na szczegółowe zapoznanie się z dokumentacją konkursową, aktualnymi strategiami, odpowiednimi wytycznymi, rozporządzeniami itp. oraz na rozpoczęcie pracy nad wnioskiem aplikacyjnym dla części, które może wypełnić samodzielnie.

Na każdym etapie należy mieć na uwadze, że składany wniosek powinien zostać zaprezentowany w sposób logiczny i zrozumiały, planowany projekt powinien być realistyczny, a jego opis jednoznaczny i wyczerpujący. Harmonogram działań oraz planowany budżet powinny obejmować cały okres realizacji projektu.