Covid-19: Wyszukiwanie i kojarzenie partnerów bilateralnych online. Informacje dla beneficjentów.

Covid-19: Wyszukiwanie i kojarzenie partnerów bilateralnych online. Informacje dla beneficjentów.

Ponieważ większość krajów europejskich, aby powstrzymać rozwój epidemii Covid-19, wprowadziła ograniczenia dot. podróży, wielu beneficjentów napotyka trudności w toku swojej działalności związanej z pozyskiwaniem partnerów z Państw – Darczyńców. Chociaż preferowane jest spotykanie się twarzą w twarz, dwustronne partnerstwa można również tworzyć i rozwijać online.

Pierwszym krokiem w procesie dobierania jest poszukiwanie potencjalnego partnera. Odbywa się to głównie przez Internet. Partnerzy mogą się nawzajem odnaleźć w kilku miejscach:

Spotkania online można wykorzystać zarówno do kontaktowania potencjalnych partnerów, jak i do omówienia wniosku projektowego, jeśli partnerzy zdecydują się wspólnie opracować projekt. Szeroka gama narzędzi do spotkań online jest łatwo dostępna i może stanowić dobrą alternatywę dla spotkań twarzą w twarz, gdy podróżowanie nie jest możliwe. Przykładami są Skype, Facetime, Zoom, Microsoft Teams itp.

Partnerzy projektu z Państw-Darczyńców powinni zostać włączeni na wczesnym etapie procesu opracowywania projektu. Zalecamy korzystanie z Przewodnika w sprawie funduszy EOG
i Norweskiego w pracach doradczych dotyczących współpracy dwustronnej.

Dodatkowe bazy danych i kontakty:

Komunikat dot. płatności i wydatków

Uprzejmie przypominamy, że płatności zaliczkowe dla Beneficjentów są zlecane do wypłaty w terminie 45 dni kalendarzowych od daty wejścia w życie umowy w sprawie realizacji projektu (tj. podpisania umowy przez Operatora Programu).

Prosimy pamiętać, że zgodnie z naszymi regulacjami (Artykuł XXIV.2 Umowy w sprawie realizacji projektu) wydatek jest kwalifikowalny, jeżeli jest poniesiony w okresie realizacji projektu.

Jednocześnie przypominamy, że wydatki poniesione przed datą początkową realizacji projektu są wydatkami niekwalifikowalnymi. W tego typu przypadkach nie będzie skuteczne powołanie się na siłę wyższą.

 

W razie pytań, pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Komunikat dot. realizacji Programu Edukacja

Uprzejmie informujemy, że pandemia wirusa COVID-19 i kolejne obostrzenia w ruchu i pracy nie wpływają na realizację Programu Edukacja.

Operator Programu przedstawił Krajowemu Punktowi Kontaktowemu i Biuru Mechanizmów Finansowych propozycję działań naprawczych.

Sugerowane przedsięwzięcia to m.in. wydłużenie okresu realizacji projektu, elastyczne podejście do mobilności i spotkań projektowych przy rekomendowaniu spotkań online, wydłużenie mobilności w Komponencie II (Mobilność w Szkolnictwie Wyższym)
o semestr zimowy roku akademickiego 2020/2021, przesunięcie terminu kolejnego naboru wniosków, itp.

Jak tylko otrzymamy stanowisko wymienionych instytucji, przekażmy je do Państwa wiadomości.
Pragniemy zapewnić, że w tej niestandardowej sytuacji pozostajemy do Państwa dyspozycji, podpisujemy ostatnie umowy, wypłacamy bieżące zaliczki itd. W przypadku pytań lub wątpliwości, zapraszamy do kontaktu z pracownikami naszego Zespołu.