Gala rozdania nagród w konkursie #Edustories

Gala rozdania nagród w konkursie #Edustories

Znamy już zwycięzców w konkursie storytellingowym Programu Edukacja #EduStories!

W dn. 5.10.23 w Lublinie odbyła się uroczysta gala rozdania nagród, którą w imieniu gospodarzy Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji oraz Operatora Programu Edukacja otworzyła Liliana Budkowska, Dyrektor Biura Programów Zewnętrznych i Międzysektorowych. W imieniu Darczyńców Programu głos zabrała Marion Kindle-Kuehnis, reprezentująca Agencję ds. Kształcenia Międzynarodowego (AIBA) – Partnera Programu z Liechtensteinu.

Komisja Konkursowa wyłoniła pięciu laureatów (wyniki poniżej grupowego zdjęcia).

Zdjęcie przedstawia laureatów konkursu #Edustories, którzy znajdują się na scenie wraz z reprezentantami FRSE oraz Państw-Darczyńców Programu Edukacja (MF EOG 2014-2021)

Miejsce I:
LXIX Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Powstania Warszawskiego 1944 za film Leona Kunicy „Finding my Community”

Miejsce II (dwie nagrody ex-aequo):

Miejsce III (dwie nagrody ex-aequo):

Dziękujemy wszystkim Beneficjentom, którzy na co dzień dzielą się projektowymi doświadczeniami i nie przestają nas inspirować, w szczególności jednak naszym Laureatom, którzy w pracach konkursowych opowiedzieli nam swoje niezwykłe historie.

Gratulujemy!

Wyniki konkursu #EduStories

Z radością informujemy, że konkurs storytellingowy #EduStories, ogłoszony w ramach Programu Edukacja, został rozstrzygnięty!

Spośród zgłoszonych prac, Komisja Konkursowa wyłoniła pięciu laureatów (w porządku alfabetycznym):

Wręczenie nagród odbędzie się 5 października br. w Lublinie, podczas uroczystej gali.

Gratulujemy zwycięzcom!

 

Podsumowanie naboru na organizację wakacyjnych warsztatów edukacyjnych dla uchodźców ukraińskich przebywających na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) i Norweski Mechanizm Finansowy (NMF) na lata 2014-2021 to źródła bezzwrotnej pomocy dla Polski pochodzącej z trzech krajów EFTA (Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu) będących zarazem członkami EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego), tj. Norwegii, Islandii i Liechtensteinu.

Fundusz Współpracy Dwustronnej został ustanowiony na podstawie umowy pomiędzy Komitetem Mechanizmu Finansowego i Norweskim Ministerstwem Spraw Zagranicznych a Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej (Krajowym Punktem Kontaktowym), w celu wzmocnienia stosunków dwustronnych między Państwami-Darczyńcami a Państwami-Beneficjentami, m.in. poprzez wspólną realizację projektów z podmiotami z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii.

W związku z kryzysem uchodźczym wywołanym agresją zbrojną Rosji na niepodległe państwo Ukrainy, w kwietniu 2022 roku granicę Rzeczypospolitej Polskiej przekroczyło ponad 3 mln uchodźców. Ze względu na płeć i wiek imigrantów (kobiety i dzieci) jednym z wyzwań stojących przed Polską w tym czasie była aktywizacja dzieci oraz ich mam w okresie wakacji. Zamknięcie placówek opiekuńczo-wychowawczych w tym okresie spowodowało konieczność sprawowania osobistej opieki nad dziećmi przez mamy, które nie mogły w tym okresie świadczyć pracy.

Odpowiadając na tę potrzebę, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, pełniąca rolę Operatora Programu Edukacja ogłosiła nabór wniosków w trybie konkursowym na organizację wakacyjnych warsztatów edukacyjnych dla uchodźców ukraińskich przebywających na terytorium RP.

Alokacja środków przewidzianych na realizację inicjatyw wyniosła 1 600 000 EUR.

I Organizacja wakacyjnych warsztatów edukacyjnych dla uchodźców ukraińskich przebywających na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej – informacje ogólne

1. Charakterystyka inicjatywy

Wakacyjne warsztaty edukacyjne miały odpowiadać na zidentyfikowane we wstępie problemy wskazane dla dwóch dominujących grup uchodźców przebywających na terytorium Polski, czyli kobiet i ich dzieci mających status zgodny z definicją zawartą w art. 1 ust. 1 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

2. Nabór i promocja

Nabór wniosków o dofinansowanie organizacji wakacyjnych warsztatów edukacyjnych dla uchodźców ukraińskich przebywających na terytorium RP został ogłoszony 29 kwietnia 2022 r. i trwał do 22 maja 2022 r. Promocja naboru wniosków prowadzona była dość szeroko i odbywała się wielotorowo. Informacje na jego temat umieszczone zostały na stronie internetowej Programu Edukacja (education.org.pl), profilu Facebook Programu oraz rozpowszechnione poprzez lokalne media na terenie całej Polski.

Zorganizowano również dwa spotkania informacyjne dla wnioskodawców oraz szkolenie z rozliczania i raportowania inicjatyw.

3. Kwalifikowalni Wnioskodawcy i ich Partnerzy

Do ubiegania się o dofinansowanie w ramach naboru uprawnione były polskie podmioty nieprowadzące działalności gospodarczej, mające status organizacji pozarządowych i prowadzące działalność w sektorze edukacji formalnej lub nieformalnej na terytorium RP nieprzerwanie od co najmniej 12 miesięcy, licząc od daty złożenia wniosku.

Wnioskodawca mógł zrealizować projekt samodzielnie. Partnerstwo nie było obligatoryjne, ale było dodatkowo premiowane podczas oceny merytorycznej. Organizacją partnerską mogły być:

Wnioskodawca był uprawniony do złożenia 1 wniosku w konkursie. W przypadku złożenia kilku wniosków przez jedną instytucję, ocenie podlegał ostatni ze złożonych wniosków według kolejności wpłynięcia zgłoszeń.

4. Uprawnione działania, czas trwania inicjatywy oraz liczba uczestników

Preferowanymi działaniami dla kobiet były warsztaty:

Działania przeznaczone dla dzieci miały z kolei zawierać elementy integracyjne i edukacyjne oraz wpływające na dobrostan dzieci, dobrane w sposób odpowiedni do ich wieku.

Dodatkowe punkty podczas oceny merytorycznej mogły otrzymać wnioski dotyczące tematyki radzenia sobie z traumą.

Inicjatywa mogła rozpocząć się nie wcześniej niż 16 czerwca 2022 r. oraz musiała się zakończyć w terminie 30 dni kalendarzowych od daty zakończenia ostatniego turnusu. Mogła ona zawierać więcej niż jeden cykl wyjazdów, tj. obejmować od 1 do 4 turnusów trwających od 7 do 14 dni każdy, realizowanych w okresie lipiec-sierpień 2022 r. dla grup nie większych niż 90 osób każda (od 20 do 30 kobiet oraz od 20 do 60 dzieci w grupie). W każdym turnusie musiała wziąć udział inna grupa uczestników.

5. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie

Całkowita dostępna wysokość środków przeznaczona na realizację inicjatyw wyniosła 1 600 000 EUR. Maksymalna wartość jednego turnusu mogła wynieść 35 000 EUR.

Dofinansowanie w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej było udzielane w następującej proporcji: 50,85% finansowania ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 i 49,15% finansowania ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021.

6. Wysokość dofinansowania

Dofinansowanie inicjatyw pokrywało do 100% całkowitego, kwalifikowalnego kosztu inicjatywy i przyznawane było w EUR.

7. Koszty kwalifikowalne

Budżet inicjatywy został skonstruowany w oparciu o koszty rzeczywiste i koszty pośrednie, obejmujące poniższe kategorie:

Budżet inicjatywy podlegał ocenie merytorycznej pod kątem efektywności ekonomicznej. Operator Programu na etapie oceny merytorycznej mógł dokonać redukcji kosztów w każdej kategorii.

II Realizacja wakacyjnych warsztatów edukacyjnych dla uchodźców ukraińskich przebywających na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

1. Złożone wnioski

Wnioski o dofinansowanie realizacji inicjatyw były składane wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą systemu OnLine FRSE.

W konkursie złożono 109 wniosków, aplikując łącznie na kwotę 7 043 592,62 EUR.

2. Ocena formalna

Ocena formalna złożonych wniosków została przeprowadzona przez pracowników Operatora Programu. W przypadku ustalenia konieczności uzupełnienia wniosku Wnioskodawca był wzywany do przesłania brakujących dokumentów w terminie 3 dni kalendarzowych od daty wysłania wezwania do uzupełnienia wniosku. Wnioski spełniające kryteria formalne zostały przekazane do oceny merytorycznej.

Z podlegających ocenie 109 wniosków, 77 pozytywnie przeszło ocenę formalną.

3. Ocena merytoryczna

Ocena merytoryczna złożonych wniosków była dokonywana zgodnie z następującymi kryteriami:

Dofinansowanie przyznawane było w miarę dostępności środków inicjatywom, które otrzymały minimum 60% możliwych do otrzymania punktów (bez kryteriów promujących), tj. co najmniej 60 punktów ramach oceny merytorycznej. Operator sprawdzał również prawidłowość naliczonego budżetu. Jeśli podczas oceny wykazano błędy w naliczonej, wnioskowanej wysokości dofinansowania, a wniosek otrzymał wystarczającą do akceptacji pod względem merytorycznym liczbę punktów, Wnioskodawcy proponowano podpisanie umowy z budżetem uwzględniającym korektę. 65 wniosków przeszło pozytywnie ocenę merytoryczną.

4. Podpisane umowy

Ostatecznie do dofinansowania zarekomendowanych zostało 28 inicjatyw, a 37 zostało umieszczonych na liście rezerwowej. Ze względu na rezygnację dwóch podmiotów jeszcze przed podpisaniem umowy, zarekomendowano do dofinansowania 3 inicjatywy z listy rezerwowej. W rezultacie zawarto w sumie 29 umów na realizację inicjatyw na łączną kwotę 1 574 969,31 EUR. Ostateczną decyzję dotyczącą przyznania dofinansowania dla inicjatyw podjął Zarząd Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na mocy uchwały.

5. Płatności

Wypłata dofinansowania przekazywana była na rachunek bankowy Beneficjenta wskazany w umowie ws. realizacji inicjatywy. Środki były przekazywane Beneficjentowi zgodnie z poniższym schematem:

Płatności na rzecz Beneficjentów były realizowane poprzez Bank Gospodarstwa Krajowego, zgodnie z terminarzem płatności środków europejskich w PLN i stanowiły one równowartość EUR obliczoną wg kursu wymiany Komisji Europejskiej dla miesiąca, w którym dokonano płatności na rzecz Beneficjenta. Wszystkie płatności na łączną sumę 1 490 230,26 EUR zostały dokonane bez opóźnień, z zachowaniem terminów określonych w umowach ws. realizacji inicjatyw.

7. Wizyty monitorujące

W czasie trwania turnusów przeprowadzono 5 wizyt monitorujących warsztatów edukacyjnych dla ukraińskich uchodźców w miejscu ich realizacji.

III Rozliczenia

1. Ocena Raportów Końcowych

Zgodnie z treścią umowy ws. realizacji inicjatyw, każdy Beneficjent zobowiązany został do przedstawienia Raportu Końcowego wraz z wnioskiem o płatność bilansującą nie później niż w ciągu 15 dni roboczych od zakończenia okresu realizacji inicjatywy.

Raporty były przesyłane drogą elektroniczną w systemie OnLine FRSE.

Raport Końcowy składał się z części merytorycznej oraz finansowej i wraz z załącznikami stanowił podstawę do końcowego rozliczenia inicjatywy.

Oceny merytorycznej raportów dokonywali pracownicy Zespołu Programu Edukacja, zaś oceny finansowej pracownicy Zespołu Rozliczeń i Kontroli Finansowych FRSE.

Na tym etapie przeprowadzono również 3 kontrole finansowe. Ostatecznie zatwierdzono 29 Raportów Końcowych.

Łączny koszt kwalifikowalny wszystkich inicjatyw wyniósł 1 490 230,26 EUR.

IV Podsumowanie

Ogłoszenie naboru na wakacyjne warsztaty edukacyjne dla uchodźców ukraińskich przebywających na terytorium RP było naprawdę wyjątkową sytuacją ze względu na podjętą przez Państwa-Darczyńców decyzję o dofinansowaniu inicjatyw bez konieczności współpracy instytucjonalnej podmiotów polskich z podmiotami z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii. Decyzja ta bez wątpienia odpowiadała na potrzeby wynikające z kryzysu uchodźczego wywołanego agresją zbrojną Rosji na niepodległe państwo Ukrainy. Większość inicjatyw zostało zrealizowanych samodzielnie, jednak spośród kilku inicjatyw w partnerstwie, 2 inicjatywy zostały zrealizowane we współpracy z organizacjami norweskimi.

Ostatecznie w ramach 29 inicjatyw zrealizowano 52 turnusy, które pomogły ponad 2800 ukraińskim matkom i ich dzieciom.

 

 

 

 

 

 

 

 

Spotkanie Operatorów Programów Edukacyjnych realizowanych w ramach MF EOG i NMF 2014-2021 | 27-28 czerwca 2023 | Wrocław

W dniach 27-28 czerwca 2023 r. we Wrocławiu Zespół Programu Edukacja zorganizował spotkanie Operatorów Programów Edukacyjnych finansowanych z funduszy norweskich i EOG w ramach Mechanizmu Finansowego 2014-2021. W wydarzeniu o charakterze warsztatowym wzięli udział reprezentanci Darczyńców z instytucji partnerskich programów z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz delegacje z Chorwacji, Czech, Łotwy, Portugalii, Słowacji, Słowenii, Polski oraz Rumunii. W sumie w wydarzeniu udział wzięło 25 uczestników.

W części otwierającej, każdy z operatorów prezentował rezultaty oraz postępy we wdrażaniu swojego programu. Pierwsza część dyskusji panelowej dotyczyła ogólnej oceny obecnej perspektywy finansowanej, w tym sukcesów, trudności i wyzwań, jakie były częścią doświadczenia poszczególnych operatorów podczas realizacji założeń programowych. Drugi panel dyskusyjny dotyczył współpracy bilateralnej, zarówno w kontekście realizacji wskaźników, jak również skutecznych metod wzmacniania współpracy dwustronnej pomiędzy Państwami-Darczyńcami a Państwami-Beneficjentami.

Drugi dzień wydarzenia przebiegał według scenariusza przygotowanego przez Darczyńców i miał charakter stricte warsztatowy. W toku dyskusji stolikowych, uczestnicy szukali odpowiedzi na postawione przez Darczyńców pytania – jak stworzyć idealny program edukacyjny oraz jakie zmiany należy wprowadzić w następnej perspektywie finansowej.
Spotkanie zapewniło przestrzeń do interesujących rozmów oraz atmosferę pozwalającą na dzielenie się doświadczeniami, które pozwoliły wzmocnić stosunki bilateralne aż 11 europejskich państw.

 

KONKURS #EduStories

EDIT: Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia do konkursu #EduStories! Zwycięzców poznamy podczas gali rozdania nagród w październiku br.

Jesteś Beneficjentem Programu Edukacja? Masz ciekawą historię uczestnika projektu lub inicjatywy realizowanej w ramach Funduszy Norweskich i EOG? Podziel się nią z nami
i zainspiruj innych!

Weź udział w konkursie storytellingowym #EduStories!

Opowiedz nam o tym, jak uczestnictwo w działaniach projektowych zmieniło życie osoby/osób zaangażowanych w realizację projektu lub inicjatywy (m.in. uczestników mobilności, szkoleń i wizyt studyjnych, partnerów oraz beneficjentów końcowych).

Historię można przedstawić w różnej formie:

Co zrobić, żeby wziąć udział w konkursie?

Wypełnij formularz zgłoszeniowy dostępny na www.education.org.pl (Zakładka Aktualności i Wydarzenia) oraz prześlij pracę konkursową na adres edustories@frse.org.pl w terminie do 31 lipca 2023 r.

Do wygrania:

     I miejsce – Aparat fotograficzny – lustrzanka
     II miejsce – Tablet
     III miejsce – Aparat fotograficzny natychmiastowy z wkładami
     Wyróżnienie – Drukarka do telefonu

Szczegółowe informacje dostępne są w REGULAMINIE KONKURSU

Pobierz FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

CZEKAMY NA WASZE HISTORIE!

Życzenia Wielkanocne

Wyniki konkursu ,,Zawodowiec Roku 2022”

Szanowni Państwo,

31 grudnia 2022 roku zakończył się nabór wniosków w Konkursie ,,Zawodowiec Roku 2022” organizowanym wspólnie przez MEiN, KGHM i FRSE.
W Konkursie zgłoszono aż 537 nauczycieli kształcenia zawodowego w 62 dziedzinach. Komisja Konkursowa, po burzliwych obradach wyłoniła 118 nominowanych uczestników w 52 dziedzinach.

Zawodowca Roku 2022 w danej dziedzinie poznamy podczas uroczystej Gali wręczenia nagród. Każdy z nominowanych otrzyma informację o szczegółach Gali drogą mailową.

Poniżej znajdą Państwo listę nominowanych do tytułu „Zawodowiec Roku 2022”.

Lista nominowanych do tytułu „Zawodowiec Roku 2022”

Wszystkim nominowanym serdecznie gratulujemy!

Życzenia świąteczne

Seminarium Bilateralne Programu Edukacja za nami

W dniach 11-13 października br. w Krakowie odbyło się seminarium bilateralne Programu Edukacja „Wyzwania edukacji – w trosce o młode pokolenie”. Wydarzenia o charakterze warsztatowo-konferencyjnym, w którym udział wzięli Beneficjenci Programu wraz instytucjami partnerskimi z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, było szczególną okazją do wzmacniania relacji dwustronnych z Państwami-Darczyńcami.

O znaczeniu i potencjale współpracy bilateralnej w ramach Funduszy Norweskich i EOG oraz budowaniu długofalowych relacji uczestnicy rozmawiali w czasie trzech sesji warsztatowych dotyczących kluczowych zagadnień w Programie Edukacja.

Ponadto, w ramach wydarzenia, 12 października br. odbyła się konferencja bilateralna, którą otworzył Maciej Kopeć – Członek Zarządu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Uczestników powitał również Marian Mikołajski, Konsul Honorowy Królestwa Norwegii w Krakowie. Swoje pozdrowienia i podziękowania za zorganizowanie konferencji przekazała Ásdis Jónsdóttir – przedstawicielka Biura Mechanizmów Finansowych, Eva Björnsdóttir – przedstawicielka Rannis, partnera Programu Edukacja z Islandii oraz Karolina Centomirska, reprezentująca Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej – Krajowy Punkt Kontaktowy.

W dalszej części konferencji, podczas dwóch sesji panelowych nasi goście dyskutowali o wyzwaniach w obszarze child welfare education oraz współpracy Islandii, Liechtensteinu, Norwegii i Polski w kontekście innowacji edukacyjnych.

Wydarzenie zamknęły prezentacje dobrych praktyk Beneficjentów Programu Edukacja i ich Partnerów

Seminarium odbyło się w atmosferze wzajemnej akceptacji, zrozumienia i chęci współpracy na rzecz edukacji.

Cieszymy się, że mogliśmy być tam razem z Wami!

 

Pierwsze efekty wakacyjnych warsztatów

Tak pięknie podziękowali nam najmłodsi uczestnicy wakacyjnych warsztatów edukacyjnych dla ukraińskich uchodźców. 💙💛 Organizatorem turnusu, który w ubiegłym tygodniu odbył się w Wiśle, było Stowarzyszenie Oświatowe „Rodzice-Dzieciom” z Rybnika. Więcej o inicjatywie „Bliżej siebie” przeczytacie w kolejnym numerze kwartalnika FRSE Europa dla Aktywnych!