Podsumowanie działań Zespołu Programu Edukacja 2020 (MF EOG 2014-2021)

Podsumowanie działań Zespołu Programu Edukacja 2020 (MF EOG 2014-2021)

Koniec roku skłania do refleksji co do zrealizowanych przedsięwzięć. Mijające 12 miesięcy było tym bardziej specyficzne gdyż naznaczone niespodziewanym wyzwaniem – pandemią rzutującą na realizację projektów. Pomimo tego Zespół Programu Edukacja nie ustawał w poszukiwaniu rozwiązań istniejącej sytuacji.

Podsumowując działania Zespołu w mijającym roku można przedstawić je w następujący sposób:

 

Organizacja spotkań informacyjno-promocyjnych:

Pandemia koronawirusa zaskoczyła nas w momencie gdy mieliśmy już zaplanowane i zorganizowane spotkania, szkolenia i inne działania, których realizację musieliśmy dostosować do nowych okoliczności.

Pracownicy zespołu byli dostępni dla Państwa również podczas serii spotkań online „Kawa z ekspertem Programu Edukacja”. Zorganizowaliśmy łącznie 9 spotkań tego typu (1.07, 15.07, 29.07, 26.08, 23.09, 29.10, 19.11, 2.12, 17.12) podczas których uczestnicy zadawali pytania, dzielili się swoimi wątpliwościami i sukcesami związanymi z Programem Edukacja.

W spotkaniu wzięło udział około 200 potencjalnych wnioskodawców, Beneficjentów i sympatyków Programu Edukacja.

 

W mijającym roku zawarliśmy 97 umów ws. realizacji projektów na łączną kwotę 7 039 978,80 EUR.

 

Poza wydarzeniami organizowanymi przez nas, braliśmy również gościnny udział w wydarzeniach zewnętrznych:

 

Rok kończymy pozytywną informacją o zakończeniu prac nad dokumentacją do II naboru wniosków. Obserwujcie nas, drodzy Państwo, gdyż styczeń przyniesie Państwu nowe możliwości w ramach Programu Edukacja.

Dziękujemy za ten rok i do zobaczenia w Roku 2021!

Podsumowanie warsztatów bilateralnych online
Podsumowujemy nasze 3-dniowe bilateralne warsztaty online, które odbyły się w dniach 8-10 grudnia br.:
Kolejne spotkanie tego typu odbędzie się pod koniec stycznia 2021 roku. Aby być na bieżąco, angażować się w bilateralne inicjatywy również pomiędzy warsztatami, a także znaleźć partnerów do swoich projektów, ponownie zapraszamy na naszą platformę współpracy bilateralnej i aktywne udzielanie się na niej:
Platforma współpracy bilateralnej
Jest tam już 119 osób, w tym ok. 25 z Państw-Darczyńców.
Podsumowanie 2020r.: spotkania „Kawa z Ekspertem”

17 grudnia miało miejsce ostatnie w tym roku spotkanie z cyklu „Kawa z Ekspertem”, podczas którego uczestnicy zadawali pytania, dzielili się swoimi wątpliwościami i sukcesami związanymi z Programem Edukacja.

W mijającym roku odbyło się łącznie dziewięć takich spotkań:

W spotkaniach wzięło udział około 200 potencjalnych wnioskodawców, Beneficjentów i sympatyków Programu Edukacja.

W trakcie spotkań wypito wiele litrów aromatycznej kawy 🙂

Pytania i wątpliwości uczestników spotkań zainspirowały i ciągle inspirują Zespół Programu Edukacja (MF EOG 2014-2021) do tworzenia kreatywnych rozwiązań w Programie i lepszego zrozumienia potrzeb wnioskodawców i Beneficjentów.

Serdecznie dziękujemy za zainteresowanie i udział w naszych „Kawach”!

Do zobaczenia na kolejnej „Kawie” w Nowym 2021 Roku!

Komunikat dotyczący realizacji mobilności w Programie Edukacja

Mając na uwadze realizację mobilności realizowanych w ramach projektów w Komponencie II (Mobilność w Szkolnictwie Wyższym) Programu Edukacja w panującej sytuacji epidemiologicznej COVID-19, Biuro Mechanizmów Finansowych (the Financial Mechanism Office) 7 października 2020 r. przygotowało specjalne pismo umożliwiające dokonanie zmiany formy realizacji zaplanowanych mobilności.

Zgodnie z dokumentem wprowadzono dwie nowe formy wymiany dla uczestników Komponentu II: studentów/pracowników wyjeżdzających z Polski do Państw Darczyńców/ oraz studentów/pracowników przyjeżdzających z Państw Darczyńców do Polski – formę online oraz formę hybrydową:

Przypominamy, że podstawą rozliczenia kosztów jest faktyczne uczestnictwo w mobilności.
Uczelnia przyjmująca powinna wystawić zaświadczenie zawierające: imię i nazwisko studenta, daty rozpoczęcia i zakończenia mobilności w formie: wykazu zaliczeń (lub oświadczenia załączonego do niego) w przypadku wyjazdu na studia lub zaświadczenia odbytej praktyki (lub oświadczenia) w przypadku wyjazdu na praktykę.

W przypadku pracowników powinni oni posiadać potwierdzenie uczestnictwa w działaniu
w formie zaświadczenia podpisanego przez organizację przyjmującą z podaniem imienia
i nazwiska uczestnika, celu działania, daty rozpoczęcia i zakończenia.

Uczelnie wyższe powinny dostosować dokumenty dot. wyjazdów stacjonarnych (umowa w sprawie realizacji mobilności, LA, TA, ankieta ex-post) do wyjazdów „online” lub wymiany hybrydowej.

WAŻNE: Islandia wprowadza od 19 sierpnia nowe procedury wjazdowe dla podróżnych

Zgodnie z informacją podaną na stronie rządu islandzkiego (link tutaj) Rząd Islandii podjął decyzję o wprowadzeniu zwiększonych środków kontroli granicznej od 19 sierpnia. Wszyscy przylatujący pasażerowie muszą następnie wybrać między 14-dniową kwarantanną a podwójną procedurą testową wraz z kwarantanną trwającą 5-6 dni.

Procedura podwójnej kontroli granicznej wymaga od wszystkich pasażerów przybywających do Islandii poddania się dwóm testom PCR: jednemu po przylocie i kolejnym 5-6 dni później, aby zminimalizować ryzyko fałszywie ujemnego wyniku, który może spowodować rozprzestrzenienie się infekcji w społeczności. W tym okresie wszyscy przylatujący pasażerowie muszą przebywać w kwarantannie na wypadek ewentualnej infekcji. Alternatywnie pasażerowie przylatujący mogą wybrać pobyt w 14-dniowej kwarantannie bez przechodzenia jakichkolwiek testów. Dzieci urodzone w 2005 r. i później są zwolnione z procedury podwójnej kontroli granicznej.

Wprowadzone obostrzenie obowiązuje bezterminowo i może w rezultacie powodować niemożliwość odbywania zaplanowanych Wizyt Przygotowawczych. Prosimy o uwzględnianie tej informacji na etapie przygotowywania przez Państwo wniosków oraz bieżące śledzenie naszej strony, na której będziemy aktualizować informacje dotyczące ograniczeń w mobilności wprowadzanych przez Państwa – Darczyńców Funduszy EOG.

WAŻNE: Norwegia wprowadza 10-dniową kwarantannę dla podróżnych z Polski​

Jak podaje nasze Ministerstwo Spraw Zagranicznych (https://www.gov.pl/web/dyplomacja/norwegia) od dnia 15 sierpnia br. Polska zostaje zaliczona do krajów „czerwonych”, w których sytuacja epidemiologiczna nie spełnia określonych przez norweskie władze kryteriów. Oznaczać to będzie obowiązek odbycia 10-dniowej kwarantanny po przyjeździe do Norwegii. Wg nowych zasad określonych przez norweskie władze, dla osób, które przybywają do Norwegii innymi niż własny samochód środkami transportu (publicznymi) oznacza to także konieczność noszenia maseczek na cały czas transportu np. z lotniska do domu, w którym spędzą okres kwarantanny. Lista państw (aktualizowana co 14 dni) i aktualne informacje dot. rekomendacji władz norweskich dot. podróży publikowane są na stronie: http://www.fhi.no/en/op/novel-coronavirus-facts-advice/facts-and-general-advice/travel-advice-COVID19/.

Wprowadzone obostrzenie obowiązuje bezterminowo i może w rezultacie powodować niemożliwość odbywania zaplanowanych Wizyt Przygotowawczych. Prosimy o uwzględnianie tej informacji na etapie przygotowywania przez Państwo wniosków oraz bieżące śledzenie naszej strony, na której będziemy aktualizować informacje dotyczące ograniczeń w mobilności wprowadzanych przez Państwa – Darczyńców Funduszy EOG.

Ankieta dot. współpracy z FRSE

Szanowni Państwo,

w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 powodującego chorobę CONVID-19 i wiążącymi się z tym obostrzeniami w Polsce, Europie i na świecie (zamknięcie granic, wstrzymanie pasażerskiego transportu międzynarodowego, zawieszenie pracy szkół) pracownicy FRSE starają się sprostać wszystkim wyzwaniom i pomóc w rozwiązywaniu problemów i wątpliwości, z którymi zmagają się Państwo w nowej rzeczywistości.

Chcielibyśmy poznać Państwa opinię na temat naszej pracy i satysfakcji z proponowanych rozwiązań. Prosimy o wypełnienie ankiety (do dnia 29.05.2020) dotyczącej poziomu zadowolenia ze współpracy z FRSE.

https://www.webankieta.pl/ankieta/529996/ankieta-covid-19.html

Państwa opinie umożliwią nam udzielanie jak najlepszego wsparcia w realizowanych przez Państwa projektach.

Pozdrawiamy,

Pracownicy FRSE

Covid-19: Wyszukiwanie i kojarzenie partnerów bilateralnych online. Informacje dla beneficjentów.

Ponieważ większość krajów europejskich, aby powstrzymać rozwój epidemii Covid-19, wprowadziła ograniczenia dot. podróży, wielu beneficjentów napotyka trudności w toku swojej działalności związanej z pozyskiwaniem partnerów z Państw – Darczyńców. Chociaż preferowane jest spotykanie się twarzą w twarz, dwustronne partnerstwa można również tworzyć i rozwijać online.

Pierwszym krokiem w procesie dobierania jest poszukiwanie potencjalnego partnera. Odbywa się to głównie przez Internet. Partnerzy mogą się nawzajem odnaleźć w kilku miejscach:

Spotkania online można wykorzystać zarówno do kontaktowania potencjalnych partnerów, jak i do omówienia wniosku projektowego, jeśli partnerzy zdecydują się wspólnie opracować projekt. Szeroka gama narzędzi do spotkań online jest łatwo dostępna i może stanowić dobrą alternatywę dla spotkań twarzą w twarz, gdy podróżowanie nie jest możliwe. Przykładami są Skype, Facetime, Zoom, Microsoft Teams itp.

Partnerzy projektu z Państw-Darczyńców powinni zostać włączeni na wczesnym etapie procesu opracowywania projektu. Zalecamy korzystanie z Przewodnika w sprawie funduszy EOG
i Norweskiego w pracach doradczych dotyczących współpracy dwustronnej.

Dodatkowe bazy danych i kontakty:

Komunikat dot. płatności i wydatków

Uprzejmie przypominamy, że płatności zaliczkowe dla Beneficjentów są zlecane do wypłaty w terminie 45 dni kalendarzowych od daty wejścia w życie umowy w sprawie realizacji projektu (tj. podpisania umowy przez Operatora Programu).

Prosimy pamiętać, że zgodnie z naszymi regulacjami (Artykuł XXIV.2 Umowy w sprawie realizacji projektu) wydatek jest kwalifikowalny, jeżeli jest poniesiony w okresie realizacji projektu.

Jednocześnie przypominamy, że wydatki poniesione przed datą początkową realizacji projektu są wydatkami niekwalifikowalnymi. W tego typu przypadkach nie będzie skuteczne powołanie się na siłę wyższą.

 

W razie pytań, pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Komunikat dot. realizacji Programu Edukacja

Uprzejmie informujemy, że pandemia wirusa COVID-19 i kolejne obostrzenia w ruchu i pracy nie wpływają na realizację Programu Edukacja.

Operator Programu przedstawił Krajowemu Punktowi Kontaktowemu i Biuru Mechanizmów Finansowych propozycję działań naprawczych.

Sugerowane przedsięwzięcia to m.in. wydłużenie okresu realizacji projektu, elastyczne podejście do mobilności i spotkań projektowych przy rekomendowaniu spotkań online, wydłużenie mobilności w Komponencie II (Mobilność w Szkolnictwie Wyższym)
o semestr zimowy roku akademickiego 2020/2021, przesunięcie terminu kolejnego naboru wniosków, itp.

Jak tylko otrzymamy stanowisko wymienionych instytucji, przekażmy je do Państwa wiadomości.
Pragniemy zapewnić, że w tej niestandardowej sytuacji pozostajemy do Państwa dyspozycji, podpisujemy ostatnie umowy, wypłacamy bieżące zaliczki itd. W przypadku pytań lub wątpliwości, zapraszamy do kontaktu z pracownikami naszego Zespołu.