Wyniki oceny merytorycznej

Wyniki oceny merytorycznej

Zostały opublikowane wyniki oceny merytorycznej wniosków złożonych w I Konkursie Programu Edukacja (MF EOG 2014-2021)!

Lista projektów rekomendowanych do dofinansowania w Komponentach I, III oraz IV znajduje się w tym miejscu.

Propozycje wzorów umów partnerskich

Poniżej znajdują się propozycje wzorów umów – nie są to obowiązujące wzory, natomiast podpisywane umowy powinny regulować co najmniej te kwestie, które zostały ujęte w poniższych propozycjach.

partnerskie:

międzyinstytucjonalne (pomiędzy uczelniami z Polski i Państw-Darczyńców – występująca tylko w Komponencie II, w przypadku współpracy z instytucjami z tego samego kraju):