Rozwój kompetencji zarządczych w obszarze edukacji muzycznej – orkiestra młodzieżowa od projektu do organizacji

Rozwój kompetencji zarządczych w obszarze edukacji muzycznej – orkiestra młodzieżowa od projektu do organizacji

Projekt zakłada udział 5 pracowników Filharmonii w Szczecinie, odpowiedzialnych za organizację corocznego projektu International Lutosławski Youth Orchestra (ILYO), w wizycie studyjnej na zaproszenie Stowarzyszenia Norweskich Orkiestr Młodzieżowych (UNOF) w Oslo. Tematem wizyty jest zarządzanie orkiestrami młodzieżowymi jako formy przygotowania uczniów i absolwentów szkół muzycznych do pracy w charakterze zawodowych muzyków orkiestrowych. Projekt służyć będzie nawiązaniu i rozwijaniu współpracy instytucjonalnej pomiędzy Filharmonią i UNOF w zakresie realizacji międzynarodowych programów i projektów z zakresu edukacji muzycznej, pozwoli uczestnikom wizyty na zdobycie wiedzy w zakresie zarządzania i organizacji programów i projektów dla młodych muzyków. Wnioski i doświadczenia z wizyty studyjnej zostaną uwzględnione w realizacji kolejnej edycji ILYO. Projekt stanowi wstęp do długofalowej współpracy obu organizacji.

Zmiana zachodzi od środka

Celem Programu jest zmiana w edukacji. W dalszym planie nasz program przyczyni się do poprawienia jakości życia, zmniejszania różnic w obrębie Europy oraz wzmacniania stosunków Polsko- Islandzkich w obszarze edukacji. Wzmocnimy potencjał ludzki i wiedzę w Polsce. Instytucja przyjmująca “Art of Living Iceland” jest wzorową instytucją edukacyjną w Rejkiaviku od lat prowadzącą programy poprawy jakości życia poprzez dostosowane narzędzia jogi, ćwiczenia oddechu, uważności i zarządzania emocjami i stresem dla uczniów, nauczycieli oraz rodziców. Art of Living przyjmie 4 osoby z Fundacji na 5-dniową wizytę studyjną. Pojadą trenerzy i specjaliści Fundacji aby obserwować i nauczyć się jak działają programy Art of Living na Islandii, jakie są efekty ich wprowadzenia i współpracuję ze szkołami i instytucjami edukacyjnymi. Pragniemy przywieźć i zaadaptować do warunków polskich metody jakie odnoszą sukces i mają pozytywny wpływ na jakość życia wszystkich objętych programem Art of Living.

Profilaktyka zdrowotna w norweskiej szkole – obserwacja i wymiana doświadczeń

Projekt dotyczy realizacji 3-dniowej wizyty studyjnej o charakterze job-shadowingu dla 5 osób: 4 nauczycieli i 1 dyrektora Niepublicznej Szkoły Podstawowej Warsaw Montessori School (WMS). do Norlights Montessoriskole Stavanger (NMS) – norweskiej szkoły podstawowej. Celem projektu jest wzmocnienie kompetencji kadry WMS w zakresie profilaktyki zdrowotnej, dbałości o zdrowie fizyczne, psychiczne i społeczne uczniów (w tym edukacja włączająca), a także obserwacja metod pracy i wymiana doświadczeń w zakresie zarządzania w edukacji. W trakcie wizyty zaplanowano udział naszej kadry w obserwacji stosowanych w norweskiej szkole programów i metod prowadzenia zajęć i programów profilaktycznych dla uczniów. Dyrektor zapozna się z norweskim modelem organizacji i zapewnienia wysokiej jakości pracy szkoły. Rezultatem będzie wdrożenie zaobserwowanych metod edukacji włączającej w praktyce WMS, a także zaangażowanie norweskiej szkoły do projektu wymiany uczniów.

Autyzm w świecie dobrych praktyk

Głównym celem projektu jest udział 4 pracowników w wizycie studyjnej w Klettaskóli Islandia co wpłynie na: – pogłębienie wiedzy z zakresu autyzmu, poznanie nowych technik i metod pracy obowiązujących w Islandii, – pogłębienie wiedzy nauczycieli z zakresu alternatywnych metod komunikacji, poznanie nowych technik i metod obowiązujących w Islandii, – rozszerzenie umiejętności językowych, co umożliwi lepszy dostęp do literatury światowej oraz aktualnych badań dotyczących problemu, – nawiązanie i rozwijanie współpracy z placówkami, w których prowadzona jest terapia niemówiących dzieci z autyzmem, wymiana doświadczeń – nawiązanie kontaktów umożliwiających w przyszłości nawiązanie partnerstwa skutkującego wspólnym projektem (Erasmus/eTwinning) – unowocześnienie warsztatu pracy nauczycieli. Projekt przyczyni się do rozwoju naszej placówki, zwiększy atrakcyjność naszej oferty edukacyjnej w środowisku lokalnym jako placówki nowoczesnej, korzystającej z europejskich doświadczeń i metod pracy.

Job Shadowing w norweskim systemie edukacji

Projektem zostanie objętych 5 przedstawicieli instytucji partnerskich, którzy odbędą wizytę studyjną w Norwegii. Celem wizyty jest rozwój zawodowy uczestników projektu i poprawa jakości pracy z młodzieżą. Możliwość przyjrzenia się sposobom pracy z młodzieżą w norweskim systemie edukacji, pozwoli uczestnikom na stanie się multiplikatorami, oraz przeniesienie nabytych doświadczeń i wiedzy na grunt polski. Uczestnikami projektu są osoby posiadające wykształcenie wyższe i na co dzień pracujące z młodzieżą m.in. zagrożoną wykluczeniem społecznym. Długoterminowymi rezultatami projektu będą: poprawa jakości kształcenia, nawiązanie współpracy z organizacjami partnerskimi w Norwegii oraz w dalszej przyszłości realizacja wspólnych projektów angażujących młodzież.

Nowe umiejętności, nowe możliwości

Celem projektu jest podniesienie kompetencji wolontariuszy Fundacji ALIA RES (4 osób) poprzez nawiązanie współpracy z norweską organizacją FURIM INSTITUT, zdobycie nowej wiedzy i umiejętności oraz opracowanie planu działań w oparciu o zdobyte podczas wizyty studyjnej doświadczenia. W 3-dniowej wizycie studyjnej weźmie udział 4 przedstawicieli Fundacji – dwóch członków Zarządu oraz dwóch współpracowników / wolontariuszy. Program wizyty studyjnej obejmuje elementy o różnym charakterze i różnych metodykach. Główna tematyka wizyty związana jest z edukacją outdoorową, edukacją poprzez sport i turystykę. Projekt wzmocni potencjał Fundacji ALIA RES, a ponadto przyniesie indywidualne korzyści uczestnikom wizyty (wzrost wiedzy / kompetencji, rozwój umiejętności), którzy wykorzystają zdobyte doświadczenia w pracy na rzecz sektora NGO i aktywizacji społeczności lokalnej. Planowanym efektem wizyty będzie wspólne przygotowanie przez obie organizacje założeń kolejnego projektu.

Doświadczajmy wiedzy – dobre praktyki w edukacji nieformalnej

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kadry zarządczej Fundacji AGERE AUDE (3osoby) poprzez nawiązanie współpracy z islandzką organizacją AFRIKIKO-ISLAND PANORAMA CENTER oraz opracowanie planu działań w oparciu o zdobyte podczas wizyty studyjnej doświadczenia oraz wiedzę. W 3-dniowe wizycie weźmie udział 3 przedstawicieli Fundacji. Program wizyty obejmuje elementy o różnych charakterze i różnych metodykach. Kluczowe założenie opiera się na autentycznym podejściu do uczenia się (proces obejmujący dynamiczne interakcje między zdobywającym wiedzę, zadaniem i środowiskiem) i uczeniu się przez doświadczenie. Projekt przyniesie indywidualne korzyści uczestnikom wizyty (wzrost wiedzy / kompetencji, rozwój umiejętności), którzy wykorzystają zdobyte doświadczenia w pracy na rzecz sektora NGO i aktywizacji społ.lokalnej, ale przedsięwzięcia będzie oddziaływać także na inne, lokalne organizacje partnerskie. Planowanym efektem wizyty będzie wspólne przygotowanie założeń kolejnego projektu.

Procesy integracyjne imigrantów w Polsce i Europie oraz edukacja włączająca

Podjęte działania służą przygotowaniu projektu edukacyjnego na temat procesów integracyjnych imigrantów w Europie i Polsce w perspektywie edukacji włączającej. Rezultatem projektu będzie seminarium doktoranckie w IFiS PAN. Problematyka migracyjna, w tym szanse na włączenie imigrantów w procesy edukacyjne państw przyjmujących są nie tylko ważne dla socjologii polskiej, co jest ważne dla IFiS PAN, mają też znaczenie społeczne w kontekście Polski, która przyjmuje dużą liczbę imigrantów. W trakcie realizacji projektu, i w czasie wizyty w UI, z którym IFiS PAN współpracuje od 2015 r. zostaną podjęte następujące działania: analiza literatury przedmiotu, opracowanie metodologii (m.in. teoria kontaktu i asymilacji), skorzystanie z doświadczeń partnera z UI, przygotowanie programu seminarium. Uczestnik wizyty jest jeden, będzie odpowiedzialny za prowadzenie seminarium, w który obok problematyki integracji imigrantów będzie też studiowana kwestia reakcji społecznych wobec imigrantów.

Edukacja więzienna w norweskim systemie penitencjarnym

Projekt jest typowym projektem edukacyjnym, którego głównym celem jest zapoznanie się ze specyfiką edukacji więziennej w Norwegii. Chcemy podejrzeć w jaki sposób edukatorzy więzienni pracują z dorosłymi skazanymi w Norwegii, jakich metod używają w procesie edukacyjnym, a przede wszystkim główny nacisk chcemy położyć na zapoznanie się z technikami e-learningowymi, które są stosowane w realiach norweskich (powodem jest fakt,iż e-learning w polskiej edukacji więziennej praktycznie nie istnieje). Planujemy wysłać cztery osoby, które są czynnymi zawodowo edukatorami więziennymi w Polsce, i którzy na co dzień edukują polskich więźniów. Planujemy wziąć czynny udział w zajęciach edukacyjnych i wymienić dobre praktyki z kolegami po fachu, zapoznać się z nowymi elementami edukacji więziennej, które (o ile to będzie możliwe) będziemy chcieli zaszczepić na polskim gruncie. Liczymy na to, że podejrzane techniki i metody kształcenia (przynajmniej część z nich) sprawdzą się w polskich realiach.

Reakcje społeczne wobec imigrantów i edukacja włączająca

Podjęte działania służą przygotowaniu projektu edukacyjnego na temat reakcji społecznych wobec imigrantów w Europie i Polsce, w tym problemu edukacji włączającej dla imigrantów. Rezultatem projektu będzie seminarium doktoranckie w IFiS PAN w 2020 r. Problematyka migracyjna, w tym szanse na włączenie imigrantów w procesy edukacyjne państw przyjmujących w Europie są nie tylko ważne dla socjologii polskiej, co stanowi korzyść długoterminową dla IFiS PAN, ale także mają duże znaczenie społecznie i polityczne w kontekście Polski, która przyjmuje dużą liczbę imigrantów. W trakcie realizacji projektu, w tym w czasie wizyty w UiB, z którym IFiS PAN współpracuje od 2010 r. zostaną podjęte następujące działania: zgromadzenie literatury przedmiotu, opracowanie programu i metodologii seminarium (e.g. włączająca edukacja), skorzystanie z doświadczeń partnera z UiB, przygotowanie programu kursu seminaryjnego. Uczestnik jest jeden, będzie odpowiedzialny za prowadzenie seminarium.