3. Zasady wypełniania wniosku

 1. Wnioski skonstruowano w taki sposób, aby nie ograniczały kreatywności aplikujących, ale jednocześnie pozwalały uniknąć popełniania błędów które mogłyby skutkować odrzuceniem wniosku na etapie oceny formalnej;
 2. Aby nie utracić wprowadzonych danych, możliwie najczęściej należy używać przycisku "Zapisz jako szkic", który zapisuje nasz wniosek. Po takiej operacji możliwe jest również wydrukowanie szkicu;
 3. Pola do wypełnienia zależne są od wybranego komponentu i działań;
 4. W komponentach III i IV (Współpraca Instytucjonalna) można wybrać więcej niż 1 działanie w ramach 1 wniosku;
 5. Zmiana wybranych działań może mieć wpływ na pozostałe sekcje wniosku, dlatego zalecane jest zachowanie szczególnej ostrożności przy jej dokonywaniu;
 6. Pola do wypełnienia w języku polskim i angielskim zazwyczaj znajdują się obok siebie. Jeśli jest inaczej, są 2 możliwości: albo treść pola jest identyczna po polsku i po angielsku (np. pola liczbowe), albo z przyczyn technicznych niemożliwe było rozdzielenie pól - wówczas tekst po angielsku należy wprowadzić w nawiasie (taka sytuacja występuje w części dot. celów i wskaźników, gdy aplikujący chce dodać własny rezultat);
 7. Pola obowiązkowe są zaznaczone na czerwono. Należy mieć na uwadze, że niektóre pola nie są wymagane z punktu widzenia systemu, natomiast mogą mieć istotny wpływ na ocenę. Przykładowo: sekcja celów i wskaźników nie zawiera żadnego wymaganego pola, ponieważ mogą wystąpić projekty, które mają tylko 1 rodzaj rezultatów, natomiast pozostawienie tej części wniosku niewypełnionej może odebrać szansę na uzyskanie dofinansowania.;
 8. Pola wypełnione nieprawidłowo mają czerwone obramowanie;
 9. Większość pól ma ustawioną walidację wprowadzanych treści zgodnie z założeniami danego działania (np. ograniczenia dot. liczby osób, czasu trwania czy wysokości dofinansowania), ale również charakteru informacji (kod pocztowy, e-mail itp.). Przy wprowadzaniu instytucji inna walidacja dot. aplikującego i organu prowadzącego, a inna instytucji uczestniczących. Wynika to z tego, że aplikującym zawsze jest podmiot prawa z Polski, natomiast instytucje uczestniczące mogą pochodzić z innych państw, gdzie system zapisu np. kodu pocztowego może być inny. W przypadku aplikującego mamy również listę rozwijaną z wyborem województwa, dla pozostałych instytucji odpowiednikiem tego pola będzie "region" - dla instytucji z Polski należy wpisać tam województwo, natomiast dla organizacji z innych państw odpowiednik tej jednostki administracyjnej, a jeśli nie ma lub nie jest nam znany, po prostu powtórzyć nazwę miejscowości;
 10. Każde pole poprzedzone jest opisem zawierającym informacje dot. danych do wprowadzenia;
 11. Tam, gdzie może to być uzasadnione, istnieje możliwość dodawania kolejnych pozycji - poprzez wybranie przycisku "Dodaj" w odpowiednim miejscu. Analogicznie możliwe jest usuwanie pól poprzez kliknięcie "Usuń", czasem poprzedzone naciśnięciem czerwonego x. Każda z pozycji tego typu może być edytowana - w tym celu należy kliknąć ikonę ołówka znajdującą się obok niej, wprowadzić zmiany i je zatwierdzić, klikając przycisk "Gotowe";
 12. W sekcjach budżetowych zastosowano jednostkowe stawki ryczałtowe. Wyjątkiem są koszty związane ze specjalnymi potrzebami (wszystkie komponenty) oraz koszty nadzwyczajne (Komponenty III i IV, działania typu a i c);
 13. W przypadku jednostkowych stawek ryczałtowych należy wprowadzić do wyliczeń jedynie informacje ilościowe (wyjątkiem jest koszt podróży zależny od odległości. Aplikujący powinien przypisać właściwą wartość). Z uwagi na to, że koszty utrzymania naliczają się również za czas podróży, w większości przypadków kwota ta wylicza się dopiero po wprowadzeniu informacji dot. podróży, a zatem może okazać się, że jeśli nie wprowadzono wszystkich uczestników, którzy mają otrzymać środki na utrzymanie do tabeli dot. podróży, środki te nie zostaną naliczone. Jeśli nie odbywają oni podróży, należy wybrać koszt podróży 0 oraz czas podróży 0. W tabeli takiej można wprowadzać uczestników z instytucji przyjmującej, natomiast wówczas koszty utrzymania nie zostaną naliczone (w takim przypadku możliwe do poniesienia są koszty przygotowania językowego oraz lokalnych podróży);
 14. Koszty uczestników ze specjalnymi potrzebami podzielono na 2 rodzaje: związane z udziałem osoby towarzyszącej i pozostałe. W tym I przypadku stosuje się właściwe jednostkowe stawki ryczałtowe, w II wartość kwotową. Jeśli udział osoby towarzyszącej wymagałby poniesienia innego kosztu niż ten wynikający z mobilności, należy dodać taką pozycję w pozostałych kosztach i odpowiednio opisać;
 15. W zakładce "Oświadczenia" znajdują się linki do wymaganych oświadczeń. Podpisane skany i inne niezbędne dokumenty należy załączyć w tym miejscu po kliknięciu w przycisk "Dodaj plik". Uwaga, ze względu na różną liczbę plików (np. kilka skanów w 1 pliku lub 1 skan=1 plik), w tym miejscu nie zostały ustawione ograniczenia, a zatem możliwe (choć niezalecane!) jest złożenie wniosku bez załączenia dokumentów.

- - -

Nawigacja

wróć do wyboru właściwego programu i komponentu        przejdź do instrukcji złożenia wniosku wróć do wstępu