I. Informacje ogólne

1. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie

 

Całkowita dostępna wysokość środków przeznaczona do rozdystrybuowania pomiędzy beneficjentów (środki z MF EOG na lata 2014-2021 wraz z wkładem krajowym) w ramach tego naboru wniosków wynosi:

7 201 257 EUR

Komponent I: 411 370 EUR

Komponent II: 1 371 178 EUR

Komponent III: 2 914 000 EUR

Komponent IV: 2 504 709 EUR

 

2. Wysokość dofinansowania

 

Dofinansowanie projektów otrzymane w ramach Programu pokrywa do 100% całkowitego, kwalifikowalnego kosztu projektu. Dofinansowanie przyznawane jest w EUR.

W przypadku projektów, w których Beneficjentem jest NGO, zgodnie z definicją zawartą w Artykule 1.6 Regulacji, wysokość dofinansowania może pokryć do 90% całkowitego, uprawnionego kosztu projektu.

Wnioskodawcom będącym przedsiębiorcami przyznawane będzie dofinansowanie zgodnie z pomocą de minimis na zasadach określonych w rozporządzeniu Komisji Europejskiej (UE) nr 1407/2013.

 

3. Kwalifikowalni Wnioskodawcy

 

Kwalifikowalnymi wnioskodawcami są wyłącznie polskie podmioty prawne działające w sektorze edukacji formalnej i pozaformalnej, z wyłączeniem edukacji przedszkolnej. Katalog kwalifikowalnych wnioskodawców różni się w zależności od komponentu.

Kwalifikowalność wnioskodawcy będzie weryfikowana na podstawie dokumentów rejestracyjnych bądź innych dokumentów potwierdzających zakres działalności wnioskodawcy.

 

4. Kwalifikowani Partnerzy Projektów

  • Podmioty prawa, których siedziba znajduje się na terenie Państw-Darczyńców, Polski. W uzasadnionych przypadkach, jeśli zaangażowanie partnerów z Państw-Darczyńców nie jest możliwe, mogą zostać zaproszeni partnerzy z innych Państw-Beneficjentów, np. projekty współpracy instytucjonalnej w celu transferu innowacyjnych wyników.
  • Instytucje kształcenia i szkolenia zawodowego w Szwajcarii, ze specjalnym porozumieniem o współpracy z Liechtensteinem.
  • Szwajcarskie uniwersytety w odniesieniu do studentów i pracowników narodowości Liechtensteinu.
 

5. Obowiązujący kurs wymiany EUR

 

Budżet projektu składa się z kosztów wyrażonych w EUR:

  • jednostkowe stawki ryczałtowe, zgodnie z załącznikiem do Przewodnika dla wnioskodawców,
  • koszty rzeczywiste.

W ramach realizowanych projektów zostały przewidziane koszty dla partnerów, w tym dla podmiotów z Państw – Darczyńców.

Wnioskodawca powinien oszacować koszty rzeczywiste w EUR. Na potrzeby przygotowania wniosku do przeliczenia szacowanych kwot z PLN na EUR należy użyć miesięcznego kursu obrachunkowego Komisji Europejskiej z miesiąca ogłoszenia naboru, który wynosi:

EUR 1= 4,2951

Informacje o kursie przeliczeniowym są regularnie publikowane przez Komisję Europejską pod adresem internetowym: link

 

6. Procedury wyboru

 

Ocena formalna

Celem jest sprawdzenie, czy wszystkie wnioski są zgodne z warunkami formalnymi. Ocena formalna będzie skutkowała sporządzeniem listy wniosków o dofinansowanie, które następnie będą podlegały ocenie merytorycznej. Zostanie również sporządzona lista wniosków odrzuconych z powodu niespełnienia warunków formalnych.

Ocena merytoryczna

Wszystkie wnioski aplikacyjne, które pozytywnie przeszły ocenę formalną zostaną poddane ocenie merytorycznej zgodnie z kryteriami merytorycznymi określonymi w Karcie oceny merytorycznej.

Ocena merytoryczna będzie przeprowadzana przez niezależnych ekspertów zewnętrznych. Oznacza to, że każdy projekt zostanie oceniony przez dwóch ekspertów niezależnych od Operatora Programu, z wyjątkiem projektów w ramach Mobilności w szkolnictwie wyższym (Komponent II), składanych przez uczelnie posiadające Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego, dla których ocena merytoryczna nie będzie przeprowadzana.

Na podstawie oceny przeprowadzonej przez zewnętrznych ekspertów, Operator Programu przygotuje listę rankingową projektów zaproponowanych do dofinansowania wraz z listą rezerwową.

W ramach Komponentu I i II Operator Programu przedstawi listę do zaakceptowania Partnerom Programu z Państw – Darczyńców, natomiast w ramach Komponentów III i IV Komitetowi Wyboru Projektów. Ostateczna decyzja o przyznaniu dofinansowania dla tych projektów będzie podejmowana przez Zarząd FRSE na mocy uchwały. Dofinansowanie przyznawane będzie projektom, które otrzymają minimum 60% możliwych do otrzymania punktów do dostępnej kwoty dofinansowania przeznaczonej na nabór.

Po zakończeniu procedury oceny, Operator Programu opublikuje listę rankingową projektów zaproponowanych do dofinansowania.

 

7. Informacje o środkach odwoławczych przysługujących Wnioskodawcy

 

Wnioskodawcy mogą skorzystać z procedury odwoławczej od decyzji o odrzuceniu wniosku na etapie oceny formalnej. Procedura odwoławcza składa się z dwóch instancji. Pierwszą instancją jest Operator Programu a drugą Krajowy Punkt Kontaktowy (KPK). Od decyzji drugiej instancji nie przysługuje odwołanie.

Od oceny merytorycznej wniosków nie przysługuje odwołanie.

 

8. Termin, miejsce i sposób składania wniosków

 

Nabór projektów odbywa się w okresie od 24.06.2019 do 15.09.2019 do godz. 23.59.

Wniosek składa się z dwóch części: polskiej oraz angielskiej.

Wnioski powinny zostać złożone w systemie on-line dostępnym na stronie online.frse.org.pl. Po zamknięciu naboru, nie będzie możliwe złożenie wniosku za pomocą systemu.

Dokumenty programowe:

  • Regulacje w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) na lata 2014-2021(dostępne na eog.gov.pl).
  • Wytyczne Państw-Darczyńców (dostępne na eeagrants.org).
  • Wytyczne Ministra Inwestycji i Rozwoju, pełniącego funkcję Krajowego Punktu Kontaktowego (dostępne na eog.gov.pl).

W sprawie dodatkowych informacji, prosimy o kontakt (dni robocze, od 9.00 do 16.00). W przypadku pisemnych zapytań, przekazywanych pocztą tradycyjną bądź elektronicznie, Operator Programu udzieli odpowiedzi niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania zapytania, pod warunkiem, że pytanie wpłynie nie później niż 7 dni przed terminem składania wniosków:

FRSE Program Edukacja Aleje Jerozolimskie 142A 02-305 Warszawa tel. +48/22 46 31 650 fax +48/22 46 31 028 edukacja.eog@frse.org.pl education.org.pl

Zgłaszanie nieprawidłowości:

https://www.eog.gov.pl/strony/zapoznaj-sie-z-funduszami/zasady-zglaszania-nieprawidlowosci/