Komponent I Profesjonalny rozwój kadry

1. Uprawnione działania

 

Wizyty studyjne – krótkie wizyty do Państw -Darczyńców mające na celu rozwój zawodowy pracowników z sektora edukacji formalnej lub pozaformalnej z wyłączeniem edukacji przedszkolnej, w formie wymiany doświadczeń bądź wizyt typu „job shadowing”.

Intensywne szkolenia – szkolenia prowadzone przez trenerów/ekspertów z Państw-Darczyńców organizowane w Polsce dla polskiej kadry pracującej w sektorze edukacji.

Każda wizyta studyjna i każde intensywne szkolenie muszą mieć określony temat.

 

2. Uprawnieni Wnioskodawcy

 

Polskie podmioty prawa, działające w sektorze edukacji formalnej lub pozaformalnej z wyłączeniem edukacji przedszkolnej.

 

3. Uprawnieni Partnerzy

 

Projekty realizowane w ramach komponentu mogą być realizowane w partnerstwie zgodnie z katalogiem kwalifikowalnych partnerów określonych w pkt. I.4 niniejszego zaproszenia. Partnerstwo powinno składać się z co najmniej 2 podmiotów. Wnioskodawca składa wniosek w imieniu wszystkich partnerów zaangażowanych w projekt. Do wniosku wymagane jest załączenie listu intencyjnego podpisanego przez wszystkich partnerów.

W przypadku Wizyt Studyjnych obowiązkowe jest posiadanie Instytucji Przyjmującej zgodnie z poniższym katalogiem:

 • Podmioty prawne ustanowione w Państwach-Darczyńcach,
 • Instytucje VET w Szwajcarii, w ramach specjalnej umowy o współpracy z Liechtensteinem.

Wizyta Studyjna realizowana będzie na podstawie zaproszenia podpisanego przez reprezentanta prawnego Instytucji Przyjmującej, zawierającego potwierdzenie woli przyjęcia uczestników, zakresu, liczby uczestników oraz wstępnego terminu wizyty. Zaproszenie jest obowiązkowym załącznikiem do wniosku aplikacyjnego.

 

4. Czas trwania projektu

 

Wizyty studyjne:

długość projektu do 6 miesięcy,

wizyty od 3 do 7 dni roboczych plus 2 dni na podróż,

Intensywne szkolenia:

długość projektu do 6 miesięcy,

szkolenia od 2 do 5 dni.

 

5. Dofinansowanie projektu

 

Wizyty studyjne:

minimalne dofinansowanie: 1 975,00 EUR

maksymalne dofinansowanie: 8 975,00 EUR

Intensywne szkolenia:

minimalne dofinansowanie: 5 450,00 EUR

maksymalne dofinansowanie: 30 000,00 EUR

 

6. Koszty kwalifikowalne

 

Wizyty studyjne

Koszty w formie jednostkowych stawek ryczałtowych:

 • podróż uczestników,
 • utrzymanie uczestników,
 • wsparcie organizacyjne – Instytucja Wysyłająca,
 • wsparcie organizacyjne – Instytucja Przyjmująca,
 • przygotowanie językowe.
Koszty rzeczywiste:
 • wsparcie uczestników projektu ze specjalnymi potrzebami.

Koszty związane z osobami towarzyszącymi – jednostkowe stawki ryczałtowe.

Intensywne szkolenia

Koszty w formie jednostkowych stawek ryczałtowych:

 • podróż uczestników i trenerów,
 • utrzymanie trenera,
 • wsparcie organizacyjne,
 • koszty wynagrodzenia trenera.
Koszty rzeczywiste:
 • wsparcie uczestników projektu ze specjalnymi potrzebami – dodatkowe koszty związane z udziałem osób ze specjalnymi potrzebami.

Koszty związane z osobami towarzyszącymi – jednostkowe stawki ryczałtowe.

 

7. Warunki formalne i kryteria wyboru

 

Warunki formalne:

 1. Wnioskodawca/Partner[1] nie został wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 2. Wobec Wnioskodawcy/Partnera[2] nie zachodzą przesłanki określone w: 1) art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 2) art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
 3. Wnioskodawca nie ma wszczętego postępowania układowego lub likwidacyjnego, jego upadłość albo utrata osobowości prawnej nie zostały ogłoszone, nie zawiesił działalności gospodarczej, nie podlega postępowaniu sądowemu dotyczącemu tych kwestii, ani nie znajduje się w podobnej sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w ustawodawstwie krajowym;
 4. Osoby działające w imieniu Wnioskodawcy nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo związane z ich działalnością zawodową, za naruszenie etyki zawodowej lub ukarane za poważne wykroczenie zawodowe.
 5. Na Wnioskodawcy (osobach wchodzących w skład jego organów) nie ciąży prawomocny wyrok dotyczący oszustwa, korupcji lub innych niezgodnych z prawem działań skutkujących powstaniem jakiejkolwiek szkody czy zagrożenia.
 6. Wnioskodawca, w przypadku instytucji niepublicznych, posiada zdolność finansową i operacyjną do zrealizowania proponowanego projektu
 7. Wnioskodawca jest podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie ze środków Programu Edukacja w Komponencie I.
 8. Partnerstwo spełnia wymagania określone w Zaproszeniu do składania wniosków – jeśli dotyczy.
 9. Instytucja Przyjmująca jest podmiotem z Państw - Darczyńców uprawnionym w ramach Programu Edukacja w Komponencie I Wizyty studyjne.
 10. Wnioskodawca od co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem wniosku prowadzi nieprzerwanie działalność, w sektorze edukacji formalnej lub pozaformalnej, potwierdzoną zapisem w statucie lub w odpowiednim rejestrze.
 11. Wniosek złożono w systemie on-line w nieprzekraczalnym terminie wskazanym w Zaproszeniu do składania wniosków.
 12. Wniosek jest kompletny (wypełniono wszystkie obowiązkowe pola).
 13. Okres realizacji projektu zawiera się w ramach czasowych podanych w Zaproszeniu do składania wniosków.
 14. Całkowity wnioskowany budżet nie jest mniejszy niż 1 950 EUR oraz nie przekracza 8 975 EUR dla wizyt studyjnych i jest nie mniejszy niż 5 450 EUR oraz nie przekracza 30 000 EUR dla intensywnych szkoleń.
 15. Wnioskodawca wywiązał się z wcześniejszych zobowiązań wobec Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
 16. Części polska i angielska wniosku zawierają spójne treści.
 17. Wszystkie wymagane dokumenty zostały dołączone do wniosku aplikacyjnego.

Na etapie oceny projektów warunki formalne określone w pkt. 1-6 weryfikowane będą na podstawie „Oświadczenia” podpisanego przez reprezentanta prawnego Wnioskodawcy.

Niespełnienie warunków formalnych, o których mowa w pkt 1-16 będzie skutkowało pozostawianiem wniosku o dofinansowanie bez rozpatrzenia, bez wzywania do uzupełnienia braków.

Ocena merytoryczna obejmuje następujące punkty:

Wizyty studyjne

 1. Cel i uzasadnienie zorganizowania wizyty studyjnej.
 2. Harmonogram działań podejmowanych podczas wizyty.
 3. Ocena doboru instytucji i kompetencji uczestników.
 4. Wpływ wizyty na przyszłą działalność instytucji wnioskującej.
 5. Zarządzanie ryzykiem.
 6. Kryteria promujące.

Intensywne szkolenia

 1. Cel i uzasadnienie przeprowadzenia szkolenia.
 2. Jakość metodologii i programu szkolenia.
 3. Ocena kompetencji trenerów/ekspertów prowadzących szkolenie.
 4. Wpływ projektu.
 5. Zarządzanie ryzykiem.
 6. Kryteria promujące.

Ponadto, ocena merytoryczna obejmie ocenę wnioskowanego budżetu w odniesieniu do proponowanych działań.

- - -

[1] Jeśli projekt realizowany jest w partnerstwie warunek formalny dotyczy również Partnera projektu.

[2] jw.

 

8. System płatności i raportowanie

  Środki zostaną przekazane do beneficjenta zgodnie z poniższym schematem:
 • Płatność zaliczkowa – w wysokości 80% całkowitej kwoty dofinansowania zostanie przekazana po podpisaniu umowy.
 • Płatność końcowa (płatność bilansująca) – w wysokości 20% całkowitej kwoty dofinansowania zostanie przekazana po zaakceptowaniu Raportu Końcowego.

Raport końcowy jest przedkładany w ciągu 15 dni roboczych po zakończeniu projektu. Operator Programu może prosić Beneficjenta o przesłanie wyjaśnień.

 

9. Załączniki do wniosku

 
 1. Oświadczenie reprezentanta prawnego Wnioskodawcy (skan).
 2. List intencyjny podpisany przez reprezentanta prawnego partnera/partnerów projektu (skan) – jeśli dotyczy.
 3. Zaproszenie Instytucji Przyjmującej podpisane przez jej reprezentanta prawnego (skan) – dotyczy Wizyt Studyjnych.
 4. Aktualny dokument rejestracyjny lub inny dokument zawierający informację o reprezentacji prawnej Wnioskodawcy za wyjątkiem dokumentów dostępnych elektronicznie w rejestrach publicznych (skan) – jeśli dotyczy.
 5. Aktualny dokument rejestracyjny lub inny dokument potwierdzający zakres działalności Wnioskodawcy za wyjątkiem dokumentów dostępnych elektronicznie w rejestrach publicznych (skan) – jeśli dotyczy
 6. Upoważnienie do podpisania wniosku przez osobę inną niż reprezentant prawny (skan) – jeśli dotyczy.
 7. Oświadczenie dot. pomocy de minimis (skan) – jeśli dotyczy.
 

10. Dokumenty aplikacyjne

 
 1. Wzory wniosków aplikacyjnych:
  1. Wniosek Komponent I a
  2. Wniosek Komponent I b
 2. Instrukcje wypełnienia wniosku aplikacyjnego.
 3. Przewodnik dla wnioskodawców.