Komponent IV Współpraca instytucjonalna na rzecz poprawy jakości i dopasowania oferty edukacyjnej na wszystkich poziomach oraz we wszelkich formach (z wyłączeniem VET i zawodowego kształcenia ustawicznego)

1. Uprawnione działania

 

Uprawnionymi działaniami są:

 1. opracowanie lub uaktualnienie oferty kształcenia na różnych poziomach edukacji (z wyłączeniem VET), w tym programów nauczania;
 2. wymiana doświadczeń i dobrych praktyk, organizacja wspólnych inicjatyw z partnerami z Państw-Darczyńców (np. seminaria, konferencje, spotkania edukacyjne, intensywne szkolenia dla uczniów i kadry, wydarzenia kulturalne związane z edukacją);
 3. opracowanie lub uaktualnienie lokalnych/regionalnych/krajowych strategii w zakresie edukacji i szkoleń w zakresie uwzględnienia edukacji w rozwoju regionu.

Projekt może być wdrażany osobno dla każdego z działań (a, b lub c), albo może składać się z dwóch lub wszystkich działań.

 

2. Uprawnieni Wnioskodawcy

 

Polskie podmioty prawa prowadzące działalność w zakresie edukacji szkolnej, szkolnictwa wyższego i edukacji dorosłych formalnej i pozaformalnej, z wykluczeniem kształcenia i szkolenia zawodowego.

 

3. Uprawnieni Partnerzy

 

Projekty realizowane w ramach komponentu są to projekty realizowane obowiązkowo w partnerstwie zgodnie z katalogiem kwalifikowalnych partnerów określonych w pkt. I.4 niniejszego zaproszenia.

Partnerstwo powinno składać się z co najmniej 2 podmiotów. Wnioskodawca składa wniosek w imieniu wszystkich partnerów zaangażowanych w projekt. Do wniosku wymagane jest załączenie listu intencyjnego podpisanego przez wszystkich partnerów.

W projektach realizowanych w ramach Działania b lub jeśli projekt zawiera Działanie b, partnerstwo z podmiotami z Państw-Darczyńców jest obowiązkowe.

W przypadku projektów realizowanych w ramach Działań a i c obowiązkowe jest partnerstwo z podmiotami wymienionymi, jako uprawnieni Partnerzy – partnerstwo z podmiotami z Państw-Darczyńców jest preferowane, ale nie jest obowiązkowe.

 

4. Czas trwania projektu

 1. opracowanie lub uaktualnienie oferty kształcenia – od 6 to 24 miesięcy
 2. wymiana doświadczeń i dobrych praktyk, organizacja wspólnych inicjatyw z partnerami z Państw-Darczyńców – od 3 do 12 miesięcy
 3. opracowanie lub uaktualnienie lokalnych/regionalnych/krajowych strategii – od 6 do 24 miesięcy

Końcowym terminem realizacji projektów finansowanych ze środków Programu Edukacja jest 30 kwietnia 2024 r.

 

5. Dofinansowanie projektu

Minimalna i maksymalna wartość dofinansowania:

 1. opracowanie lub uaktualnienie oferty kształcenia – 35 000 EUR – 250 000 EUR
 2. wymiana doświadczeń i dobrych praktyk, organizacja wspólnych inicjatyw z partnerami z Państw-Darczyńców – 35 000 EUR – 100 000 EUR
 3. opracowanie lub uaktualnienie lokalnych/regionalnych/krajowych strategii – 35 000 EUR – 250 000 EUR
 

6. Koszty kwalifikowane

Kwalifikowane będą następujące kategorie kosztów:

 1. Zarządzanie i wdrażanie projektu (jednostkowa stawka ryczałtowa).
 2. Podróż (spotkania projektowe) (jednostkowa stawka ryczałtowa).
 3. Utrzymanie uczestników (spotkania projektowe) (jednostkowa stawka ryczałtowa).
 4. Koszty osobowe opracowania rezultatów (jednostkowa stawka ryczałtowa).
 5. Wydarzenia związane z promocją i wdrażaniem rezultatów (jednostkowa stawka ryczałtowa).
 6. Koszty nadzwyczajne (koszty rzeczywiste do 100%).
 7. Wsparcie uczestników projektu ze specjalnymi potrzebami (koszty rzeczywiste do 100%).
 8. Podróż (działania związane z uczeniem się i szkoleniem) (jednostkowa stawka ryczałtowa).
 9. Wsparcie indywidualne (działania związane z uczeniem się i szkoleniem) (jednostkowa stawka ryczałtowa).

W przypadku projektów realizowanych wyłącznie w ramach Działania b, koszty osobowe opracowania rezultatów oraz koszty nadzwyczajne nie są kwalifikowalne.

Więcej informacji na temat kwalifikowalności kosztów można znaleźć w Przewodniku dla wnioskodawców.

 

7. Kryteria wyboru

 

Ocena formalna

Warunki formalne:

 1. Wnioskodawca/Partner[1] nie został wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 2. Wobec Wnioskodawcy/Partnera[2] nie zachodzą przesłanki określone w: 1) art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 2) art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
 3. Wnioskodawca, nie ma wszczętego postępowania układowego lub likwidacyjnego, jego upadłość albo utrata osobowości prawnej nie zostały ogłoszone, nie zawiesił działalności gospodarczej, nie podlega postępowaniu sądowemu dotyczącemu tych kwestii, ani nie znajduje się w podobnej sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w ustawodawstwie krajowym.
 4. Osoby działające w imieniu Wnioskodawcy nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo związane z ich działalnością zawodową, za naruszenie etyki zawodowej lub ukarane za poważne wykroczenie zawodowe.
 5. Na Wnioskodawcy (osobach wchodzących w skład jego organów) nie ciąży prawomocny wyrok dotyczący oszustwa, korupcji lub innych niezgodnych z prawem działań skutkujących powstaniem jakiejkolwiek szkody czy zagrożenia.
 6. Wnioskodawca, w przypadku instytucji niepublicznych, posiada zdolność finansową i operacyjną do zrealizowania proponowanego projektu.
 7. Wnioskodawca jest uprawniony do ubiegania się o dofinansowanie ze środków Programu Edukacja w Komponencie IV.
 8. Wnioskodawca od co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem wniosku prowadzi działalność, w sektorze edukacji formalnej lub pozaformalnej, potwierdzoną zapisem w statucie lub w odpowiednim rejestrze.
 9. Partnerstwo spełnia wymagania określone w Zaproszeniu do składania wniosków.
 10. Wniosek złożono w systemie on-line w nieprzekraczalnym terminie wskazanym w Zaproszeniu do składania wniosków.
 11. Wniosek jest kompletny (wypełniono wszystkie obowiązkowe części).
 12. Okres realizacji projektu zawiera się w ramach czasowych podanych w Zaproszeniu do składania wniosków.
 13. Całkowity wnioskowany budżet nie jest mniejszy niż 35 000 EUR oraz nie przekracza 250 000 EUR
 14. Wnioskodawca wywiązał się z wcześniejszych zobowiązań wobec Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
 15. Części polska i angielska wniosku zawierają spójne treści.
 16. Wszystkie wymagane dokumenty zostały dołączone do wniosku aplikacyjnego.

Niespełnienie warunków formalnych, o których mowa w pkt 1-15 będzie skutkowało pozostawianiem wniosku o dofinansowanie bez rozpatrzenia, bez wzywania do uzupełnienia braku.

Kryteria oceny merytorycznej:
 1. Cel i uzasadnienie projektu.
 2. Opis działań, metodologia, zarządzanie.
 3. Partnerstwo.
 4. Rezultaty, wpływ i zapewnienie trwałości.
 5. Ewaluacja, monitoring i zarządzanie ryzykiem.
 6. Kryteria promujące.

- - -

[1] Jeśli projekt realizowany jest w partnerstwie warunek formalny dotyczy również Partnera projektu.

[2] jw.

 

8. System płatności i raportowanie

 

Plan płatności

Dofinansowanie wypłacane jest w systemie zaliczkowym oraz płatności końcowej (bilansującej). W formie zaliczek może zostać wypłacone do 80% przyznanego dofinansowania. W zależności od czasu trwania projektu transze zaliczki mogą być wypłacane w jednej lub dwóch ratach.

Pierwsza transza zaliczki zostanie wypłacona po podpisaniu umowy ws. realizacji projektu

Kolejne transze zaliczki, jeśli takie będą, zostaną przekazane Beneficjentowi po zatwierdzeniu raportu okresowego (raportów okresowych) projektu i po wydaniu co najmniej 70% poprzedniej transzy zaliczki. Po zatwierdzeniu raportu końcowego Beneficjantowi zostanie przekazana płatność bilansująca (do 20% całkowitych kosztów kwalifikowalnych).

W przypadku instytucji niepublicznych, którym przyznano dofinansowanie w wysokości powyżej 60 000 EUR Operator Programu, po przeprowadzeniu badania zdolności finansowej, może zastosować środek zabezpieczenia prawidłowej realizacji projektu. Takie środki zabezpieczenia prawidłowej realizacji projektu mogą obejmować np.: transze zaliczek wypłacane w kilku ratach i/lub weksel in blanco i deklarację wekslową i/lub gwarancję bankową i/lub zwroty poniesionych kosztów.

Raportowanie

Raporty okresowe powinny być składane w terminie do 15 dni roboczych po każdych 6 miesiącach wdrażania projektu.

Raport końcowy powinien zostać złożony do 30 dni po zakończeniu projektu.

 

9. Załączniki do wniosku

 1. Oświadczenie reprezentanta prawnego instytucji wnioskodawcy (skan).
 2. List intencyjny podpisany przez reprezentanta prawnego partnera/partnerów projektu (skan).
 3. Aktualny dokument rejestracyjny lub inny dokument zawierający informację o reprezentacji prawnej Wnioskodawcy za wyjątkiem dokumentów dostępnych elektronicznie w rejestrach publicznych (skan) – jeśli dotyczy
 4. Aktualny dokument rejestracyjny lub inny dokument potwierdzający zakres działalności Wnioskodawcy za wyjątkiem dokumentów dostępnych elektronicznie w rejestrach publicznych (skan) – jeśli dotyczy
 5. Upoważnienie do podpisania wniosku przez osobę inna niż reprezentant prawny (skan) – jeśli dotyczy.
 6. Oświadczenie dot. pomocy de minimis (skan) – jeśli dotyczy.
 

10. Dokumenty aplikacyjne

 
 1. Wzór wniosku - Komponent IV
 2. Instrukcje wypełnienia wniosku aplikacyjnego
 3. Przewodnik dla wnioskodawców