Komponent II Mobilność w szkolnictwie wyższym

1. Uprawnione działania

Mobilność studentów – studenci I, II i III stopnia:
 • wyjazdy polskich studentów do uczelni z Państw-Darczyńców oraz przyjazdy studentów z Państw-Darczyńców na okres studiów trwający od 3 do 12 miesięcy w jednym roku akademickim,
 • wyjazdy polskich studentów do Państw-Darczyńców i przyjazdy studentów z Państw-Darczyńców do Polski na praktyki do współpracujących instytucji na okres od 2 do 12 miesięcy w jednym roku akademickim.
  Mobilność pracowników uczelni:
 • mobilność nauczycieli akademickich pomiędzy uczelniami z Polski i z Państw-Darczyńców w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych, na okres od jednego dnia do sześciu tygodni, podczas jednego tygodnia pobytu należy przeprowadzić minimum osiem godzin zajęć dla uczelni partnerskiej,
 • mobilność pracowników pomiędzy uczelniami z Polski i z Państw-Darczyńców w celu realizacji wizyt typu „job shadowing”, udziału w seminariach, szkoleniach, warsztatach i konferencjach doskonalących umiejętności i poszerzających wiedzę w danej dziedzinie na okres od jednego dnia do sześciu tygodni,
 • mobilność przedstawicieli (pracowników) przedsiębiorstw z Polski i z Państw Darczyńców w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w uczelni przyjmującej na okres od jednego dnia do sześciu tygodni.

Mobilności studentów i pracowników uczelni wyższych są mobilnościami realizowanymi na zasadach programu Erasmus+ dla Szkolnictwa Wyższego.

Uwaga:

Wnioskodawca składa jeden zbiorczy wniosek na wszystkie działania, które przewiduje w ramach projektu Mobilności w szkolnictwie wyższym.

 

2. Uprawnieni Wnioskodawcy

 

Polskie uczelnie wyższe posiadające Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego (ECHE).

 

3. Uprawnieni Partnerzy

 

Projekty realizowane w ramach komponentu mogą być realizowane w partnerstwie zgodnie z katalogiem kwalifikowalnych partnerów określonych w pkt. I.4 niniejszego zaproszenia. Partnerstwo powinno składać się z co najmniej 2 podmiotów. Wnioskodawca składa wniosek w imieniu wszystkich partnerów zaangażowanych w projekt. Do wniosku wymagane jest załączenie listu intencyjnego podpisanego przez wszystkich partnerów.

W przypadku mobilności pomiędzy uczelniami, zarówno uczelnia wysyłająca, jak i przyjmująca musi posiadać aktualną Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego (ECHE).

 

4. Czas trwania projektu

 

Kwalifikowany czas trwania jednego projektu w ramach Mobilności w szkolnictwie wyższym będzie wynosił do 15 miesięcy - od 1 lipca 2020 r. do końca września 2021 r.

 

5. Dofinansowanie projektu

 

minimalne dofinansowanie 20 000,00 EUR

maksymalne dofinansowanie 200 000,00 EUR

Dofinansowanie jest przyznawane Wnioskodawcom, którzy spełnią warunki formalne do wysokości dostępnych środków w ramach naboru. W przypadku niewystarczających środków w ramach naboru do pokrycia całkowitej wnioskowanej kwoty, Operator Programu przeliczy wartość każdego z kwalifikowalnych projektów wg poniższego współczynnika:

     

i doda do tak wyliczonej wartości każdego z projektów, w którym występowały koszty uczestników ze specjalnymi potrzebami, kwotę wynikającą z tej części budżetowej.

Jeśli otrzymany wynik dla danego projektu będzie niższy niż kwota minimalnego dofinansowania, wartość projektu zostaje zwiększona do 20 000,00 EUR.

Jeśli zaktualizowana wartość projektów również przewyższy dostępną alokację, zostanie sporządzona lista rankingowa projektów na podstawie efektywności ekonomicznej, poprzez zastosowanie dla każdego z projektów następującego wyliczenia:

     

Wynik zostanie zaokrąglony do 4 miejsc po przecinku. Im będzie wyższy, tym wyżej projekt znajdzie się na liście rankingowej. W przypadku jednakowego wyniku, o pozycji na liście decydować będzie kolejność złożenia wniosku aplikacyjnego. Środki są przyznawane w wysokości zaktualizowanej wartości projektu od projektu z najwyższym wynikiem powyższego wyliczenia aż do wyczerpania alokacji. Jeśli pozostanie kwota wyższa od 20 000 EUR, ale nie pozwalająca pokryć całkowitej wartości kolejnego projektu na liście rankingowej, aplikujący, który go złożył, zostanie poproszony o zmniejszenie wartości projektu do kwoty pozostałej w ramach dostępnej alokacji. Jeśli nie dokona takiej korekty, środki te przechodzą na kolejny projekt na liście rankingowej, z zachowaniem wskazanej procedury.

Zarząd FRSE, przy zatwierdzaniu ostatecznej listy projektów do dofinansowania, kieruje się zasadami określonymi dla zastosowania powyższego algorytmu.

 

6. Koszty kwalifikowalne

  W ramach jednostkowych kosztów ryczałtowych:
 • podróż,
 • wsparcie indywidualne dla studentów,
 • wsparcie indywidualne dla pracowników,
 • wsparcie organizacyjne – Instytucja Wysyłająca,
 • wsparcie organizacyjne – Instytucja Przyjmująca,
 • przygotowanie językowe.

Koszty rzeczywiste:

 • wsparcie uczestników projektu ze specjalnymi potrzebami – dodatkowe koszty związane z udziałem osób ze specjalnymi potrzebami.

Koszty związane z osobami towarzyszącymi – jednostkowe stawki ryczałtowe.

 

7. Kryteria wyboru

 

Warunki formalne:

 1. Wnioskodawca/Partner[1] nie został wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 2. Wobec Wnioskodawcy/Partnera[2] nie zachodzą przesłanki określone w: 1) art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 2) art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
 3. Wnioskodawca nie ma wszczętego postępowania układowego lub likwidacyjnego, jego upadłość albo utrata osobowości prawnej nie zostały ogłoszone, nie zawiesił działalności gospodarczej, nie podlega postępowaniu sądowemu dotyczącemu tych kwestii, ani nie znajduje się w podobnej sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w ustawodawstwie krajowym;
 4. Osoby działające w imieniu Wnioskodawcy nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo związane z ich działalnością zawodową, za naruszenie etyki zawodowej lub ukarane za poważne wykroczenie zawodowe.
 5. Na Wnioskodawcy (osobach wchodzących w skład jego organów) nie ciąży prawomocny wyrok dotyczący oszustwa, korupcji lub innych niezgodnych z prawem działań skutkujących powstaniem jakiejkolwiek szkody czy zagrożenia.
 6. Wnioskodawca, w przypadku instytucji niepublicznych, posiada zdolność finansową i operacyjną do zrealizowania proponowanego projektu
 7. Wnioskodawca jest uprawniony do ubiegania się o dofinansowanie w ramach Mobilności Uczelni Wyższych – posiada Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego (ECHE)
 8. Partnerstwo spełnia wymagania określone w Zaproszeniu do składania wniosków – jeśli dotyczy.
 9. Wniosek złożono online w nieprzekraczalnym terminie zgodnym z Zaproszeniem do składania wniosków.
 10. Wniosek jest kompletny (wszystkie wymagane pola zostały wypełnione).
 11. Okres realizacji projektu zawiera się w ramach czasowych podanych w Zaproszeniu do składania wniosków.
 12. Całkowity wnioskowany budżet nie jest mniejszy niż 20 000 EUR oraz nie przekracza 200 000 EUR.
 13. Wnioskodawca wywiązał się z wcześniejszych zobowiązań wobec Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
 14. Części polska i angielska wniosku zawierają spójne treści.
 15. Wszystkie wymagane dokumenty zostały dołączone do wniosku aplikacyjnego.

Na etapie oceny projektów warunki formalne określone w pkt. 1-6 weryfikowane będą na podstawie „Oświadczenia” podpisanego przez reprezentanta prawnego Wnioskodawcy.

Niespełnienie warunków formalnych, o których mowa w pkt 1-14 będzie skutkowało pozostawianiem wniosku o dofinansowanie bez rozpatrzenia, bez wzywania do uzupełnienia braku.

- - -

[1] Jeśli projekt realizowany jest w partnerstwie warunek formalny dotyczy również Partnera projektu.

[2] jw.

 

8. System płatności i raportowanie

 

Środki zostaną przekazane do beneficjenta zgodnie z poniższym schematem:

 • Płatność zaliczkowa – w wysokości 40% całkowitej kwoty dofinansowania zostanie przekazana po podpisaniu umowy.
 • Płatności okresowe – w wysokości 40% całkowitej kwoty dofinansowania zostanie przekazana po zaakceptowaniu raportu okresowego (na podstawie wniosku o płatność), pod warunkiem wykorzystania 70% środków przekazanych wcześniej.
 • Płatność końcowa (płatność bilansująca) – w wysokości 20% całkowitej kwoty dofinansowania zostanie przekazana po zaakceptowaniu Raportu Końcowego.

Operator Programu przewiduje dwa raporty okresowe w terminach określonych w umowie dotyczącej projektu i sprawozdaniu końcowym. Raport końcowy jest przedkładany w ciągu 30 dni roboczych po zakończeniu projektu.

 

9. Załączniki do wniosku

 

1) Oświadczenie reprezentanta prawnego instytucji wnioskodawcy (skan).

2) Aktualny dokument rejestracyjny lub inny dokument zawierający informację o reprezentacji prawnej Wnioskodawcy za wyjątkiem dokumentów dostępnych elektronicznie w rejestrach publicznych (skan) – jeśli dotyczy

3) List intencyjny podpisany przez reprezentanta prawnego partnera/partnerów projektu (skan) – jeśli dotyczy

4) Upoważnienie do podpisania wniosku przez osobę inną niż reprezentant prawny (skan) – jeśli dotyczy.

5) Oświadczenie dot. pomocy de minimis (skan) – jeśli dotyczy.

 

10. Dokumenty aplikacyjne

1) Szkic wniosku - Komponent II

2) Instrukcje wypełnienia wniosku aplikacyjnego

3) Przewodnik dla wnioskodawców