8. Słowniczek pojęć

Słowniczek pojęć (wersja pdf)

 
Akcja KA103 HE Akcja programu Erasmus+ dotycząca mobilności studentów i pracowników uczelni wyższych z krajami programu.
 
Beneficjent Podmiot  prawa,  na  którym  spoczywa  odpowiedzialność  za  zainicjowanie, przygotowanie, wdrożenie i rozliczenie projektu
 
Child welfare education    Edukacja dotycząca systemu opieki społecznej nad dziećmi.
 
Dofinansowanie projektu Dofinansowanie przyznane Beneficjentowi przez Operatora Programu na wdrażanie projektu
 
ECHE (Karta Erasmusa dla szkolnictwa wyższego) Akredytacja udzielana przez Komisję Europejską, umożliwiająca instytucjom szkolnictwa wyższego z krajów programu składanie wniosków oraz udział w aktywnościach z zakresu uczenia się i współpracy w ramach programu Erasmus+. Karta określa podstawowe zasady, jakie instytucja powinna spełniać przy organizowaniu i realizacji wysokiej jakości mobilności, współpracy, oraz wyszczególnia warunki, jakie dana instytucja zgadza się spełnić w celu zapewniania wysokiej jakości usług i procedur, a także dostarczania rzetelnych i przejrzystych informacji.
 
ECTS (Europejski system transferu i akumulacji punktów w szkolnictwie wyższym) System skoncentrowany na osobach uczących się, służący akumulacji i transferowi punktów, oparty na przejrzystości procesów uczenia się, nauczania i oceny. Dzięki stosowaniu ECTS, w powiązaniu z ramami kwalifikacji opartymi na efektach kształcenia, programy studiów i kwalifikacje są bardziej przejrzyste, a uznawanie kwalifikacji jest łatwiejsze.
 
ECVET (Europejski system transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym) System, którego celem jest ułatwianie poświadczania, uznawania i akumulacji umiejętności i wiedzy związanych z pracą, uzyskanych podczas pobytu w innym kraju lub w różnych sytuacjach. ECVET służy zwiększeniu zgodności pomiędzy różnymi systemami kształcenia i szkolenia zawodowego w całej Europie i oferowanymi przez nie kwalifikacjami. Obejmuje on procedury oceny, transferu, akumulacji i uznawania kwalifikacji.
 
Edukacja dorosłych Wszystkie formy niezawodowej edukacji dorosłych, zarówno o charakterze formalnym, jak i pozaformalnym.
 
Edukacja włączająca Podejście w procesie kształcenia i wychowania, którego celem jest zwiększanie szans edukacyjnych wszystkich osób uczących się poprzez zapewnianie im warunków do rozwijania indywidualnego potencjału tak, by w przyszłości umożliwić im pełnię rozwoju osobistego na miarę swoich możliwości oraz pełne włączenie w życie społeczne.
 
EQAVET (Europejskie ramy odniesienia na rzecz zapewniania jakości w kształceniu i szkoleniu zawodowym) Narzędzie odniesienia dla decydentów w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego, oparte na czteroetapowym cyklu jakości, który obejmuje ustalanie celów i planowanie, realizację, ocenę i przegląd. Zapewnia poszanowanie autonomii rządów krajowych i stanowi dobrowolny system do stosowania przez władze publiczne oraz inne podmioty zaangażowane w zapewnianie jakości.
 
Instytucja szkolnictwa wyższego Dowolnego rodzaju instytucja szkolnictwa wyższego, która, zgodnie z krajowym prawem lub praktyką, oferuje uznawane dyplomy lub inne uznawane kwalifikacje szkolnictwa wyższego, niezależnie od nazwy danej instytucji lub każda instytucja, która zgodnie z krajowym prawem lub praktyką oferuje kształcenie lub szkolenie zawodowe na poziomie szkolnictwa wyższego.
 
Job Shadowing (praktyczne doświadczenie w zakresie nauki) Krótki pobyt w organizacji partnerskiej w innym kraju w celu przejścia szkolenia polegającego na towarzyszeniu pracownikom w ich codziennej pracy w organizacji przyjmującej, a także w celu wymiany dobrych praktyk, zdobycia umiejętności i wiedzy lub stworzenia trwałych partnerstw poprzez aktywną obserwację.
 
Kadra/pracownicy Osoby, które zawodowo albo na zasadzie wolontariatu zajmują się kształceniem, szkoleniem lub pozaformalnym; pojęcie to może obejmować m.in.: profesorów, nauczycieli, osoby prowadzące szkolenia, kadrę kierowniczą szkół, osoby pracujące z młodzieżą oraz pracowników niebędących nauczycielami.
 
Krajowy Punkt Kontaktowy Krajowy podmiot publiczny wyznaczony przez Państwo-Beneficjenta jako jednostka odpowiedzialna za osiąganie celów wytyczonych w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 oraz realizację Memorandum of Understanding. W Polsce rolę KPK pełni Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
 
Państwa-Beneficjenci EOG Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Estonia, Grecja, Węgry, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia
 
Państwa-Darczyńcy Islandia, Księstwo Liechtensteinu, Królestwo Norwegii
 
Kształcenie i szkolenie zawodowe Kształcenie i szkolenia, mające na celu zapewnienie wiedzy, know-how, umiejętności lub kompetencji wymaganych w określonych zawodach, a w ogólnym ujęciu na rynku pracy. Do celów Programu Edukacja projekty koncentrujące się na kształceniu i szkoleniu zawodowym, wstępnym lub ustawicznym, kwalifikują się w ramach działań kształcenia i szkolenia zawodowego.
 
Licencja otwarta Licencja umożliwiająca korzystanie z efektów pracy posiadaczy praw autorskich (twórców lub innych posiadaczy praw), wynikająca z udzielenia ogółowi społeczeństwa prawnego zezwolenia na swobodne korzystanie z ich prac; w kontekście wymogu otwartego dostępu w ramach Programu Edukacja taka licencja otwarta musi przynajmniej umożliwiać wykorzystywanie, dostosowywanie i upowszechnianie. Licencja otwarta powinna być wymieniona bezpośrednio na dziele lub w każdym miejscu, gdzie to dzieło jest udostępnione. Materiały edukacyjne objęte licencją otwartą są nazywane otwartymi zasobami edukacyjnymi (OER).
 
Miesiąc Do celów obliczenia dofinansowania miesiąc wynosi 30 dni.
 
Mobilność edukacyjna Wyjazd edukacyjny do innego kraju niż kraj zamieszkania w celu podjęcia studiów, szkolenia lub innego rodzaju uczenia się formalnego, pozaformalnego; może mieć formę praktyk/staży, praktyk zawodowych, wymiany młodzieży, nauczania lub uczestniczenia w doskonaleniu zawodowym; może też obejmować takie aktywności przygotowawcze jak kursy języka kraju przyjmującego.
 
Organizacja edukacji dorosłych Każda publiczna lub niepubliczna organizacja działająca w obszarze niezawodowego kształcenia/uczenia się dorosłych.
 
Instytucja przyjmująca Instytucją przyjmującą jest organizacja, która przyjmuje uczestników w szczególności w obszarze mobilności.
 
Instytucja wysyłająca Instytucją wysyłającą jest organizacja, która wysyła uczestników, w szczególności w obszarze mobilności.
 
Operator Programu Instytucja odpowiedzialna za wdrażanie i zarządzanie Programem, przyznająca dofinansowanie Wnioskodawcom na realizację projektów. W ramach Programu Edukacja funkcję Operatora Programu pełni Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
 
Osoba o specjalnych potrzebach Osoba o specjalnych potrzebach to potencjalny uczestnik, którego indywidualne uwarunkowania fizyczne, psychiczne lub zdrowotne powodują, że jego zaangażowanie w projekt albo mobilność nie byłoby możliwe bez dodatkowego wsparcia finansowego (osoby z niepełnosprawościami).
 
Osoba towarzysząca Osoba towarzysząca osobie o specjalnych potrzebach w mobilności w celu zapewnienia ochrony, wsparcia i szczególnej pomocy.
 
Otwarte zasoby edukacyjne (OER) Materiały edukacyjne dowolnego rodzaju (np. podręczniki, zeszyty do ćwiczeń, plany zajęć, filmy instruktażowe, pełne kursy internetowe, gry edukacyjne), które można swobodnie wykorzystywać, dostosowywać i udostępniać. OER są publikowane w ramach licencji otwartej lub są własnością publiczną (tj. prawo autorskie do nich wygasło). Bezpłatne materiały, których nie można wykorzystywać ani udostępniać publicznie, nie są OER.
 
Otwarty dostęp Ogólna koncepcja publikowania określonego rodzaju materiałów w otwarty sposób, a więc tak, aby były dostępne dla jak największej liczby użytkowników i możliwe do wykorzystania w jak największej liczbie przypadków użyć.
 
Partner projektu Podmiot prawa aktywnie uczestniczący we wdrażaniu projektu i skutecznie się  do  niego  przyczyniający.  Przyświeca  mu  ten  sam cel  gospodarczy  i  społeczny  co beneficjentowi, który ma być zrealizowany poprzez wdrożenie danego projektu;
 
Partnerzy Programu ISLANDIA - Islandzkie Centrum Badań | RANNIS (The Icelandic Centre for Research); LIECHTENSTEIN -   Krajowa Agencja ds. Kształcenia Międzynarodowego | AIBA (The National Agency for International Education Affairs); NORWEGIA - Norweska Agencja Współpracy Międzynarodowej na Rzecz Poprawy Jakości Kształcenia w Szkolnictwie Wyższym | Diku (Norwegian Agency for International Cooperation and Quality Enhancement in Higher Education);
 
Partnerstwo Co najmniej dwa podmioty uczestniczące, współpracujące w celu przygotowania i realizacji projektu lub aktywności w ramach projektu oraz monitorowania ich wyników. Partnerstwo może być krajowe (tj. angażować organizacje mające siedzibę w tym samym kraju) lub międzynarodowe (angażujące organizacje uczestniczące z różnych krajów).
 
Praktyka/staż Pobyt w przedsiębiorstwie lub organizacji w innym kraju w celu zdobycia konkretnych kompetencji wymaganych na rynku pracy i doświadczenia zawodowego oraz lepszego zrozumienia kultury gospodarczo-społecznej danego kraju.
 
Przedsiębiorstwo Każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na swoją wielkość, formę prawną bądź sektor gospodarki, w którym działa.
 
Siła wyższa Nieprzewidywalna sytuacja wyjątkowa lub nieprzewidywalne zdarzenie wyjątkowe, będące poza kontrolą uczestnika i niewynikające z jego błędu lub zaniedbania.
 
Studia trzeciego stopnia Poziom studiów trzeciego stopnia w Ramach kwalifikacji dla europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego uzgodniony przez ministrów odpowiedzialnych za szkolnictwo wyższe Deskryptory studiów trzeciego stopnia w Ramach kwalifikacji dla europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego odpowiadają efektom kształcenia na poziomie 8 EQF.
 
Szkoła Instytucja zapewniająca kształcenie ogólne, zawodowe lub techniczne, na dowolnym poziomie, od edukacji wczesnoszkolnej po edukację na poziomie szkoły średniej włącznie.
 
Uczenie się pozaformalne Uczenie się, które odbywa się poprzez zaplanowane aktywności (pod względem celów i czasu przeznaczonego na naukę), w którym obecna jest pewna forma wsparcia, ale które nie jest częścią formalnego systemu kształcenia i szkolenia.
 
Umowa ws. realizacji projektu Umowa zawierana między Operatorem Programu a beneficjentem, regulująca wdrażanie konkretnego projektu
 
Wizyta przygotowawcza Krótkie wizyty przedstawicieli instytucji/podmiotów z sektora edukacji formalnej i pozaformalnej do instytucji z Państw-Darczyńców mające na celu:
  • nawiązanie współpracy pomiędzy instytucjami z Polski i Państw - Darczyńców,
  • podtrzymanie i rozwinięcie dotychczasowych kontaktów międzyinstytucjonalnych,
  • przygotowanie i zaplanowanie wspólnego projektu w ramach Programu Edukacja.
 
Wnioskodawca Polski podmiot prawa ubiegający się o dofinansowanie w ramach Programu Edukacja.