Reakcje społeczne wobec imigrantów i edukacja włączająca

Reakcje społeczne wobec imigrantów i edukacja włączająca

Podjęte działania służą przygotowaniu projektu edukacyjnego na temat reakcji społecznych wobec imigrantów w Europie i Polsce, w tym problemu edukacji włączającej dla imigrantów. Rezultatem projektu będzie seminarium doktoranckie w IFiS PAN w 2020 r. Problematyka migracyjna, w tym szanse na włączenie imigrantów w procesy edukacyjne państw przyjmujących w Europie są nie tylko ważne dla socjologii polskiej, co stanowi korzyść długoterminową dla IFiS PAN, ale także mają duże znaczenie społecznie i polityczne w kontekście Polski, która przyjmuje dużą liczbę imigrantów. W trakcie realizacji projektu, w tym w czasie wizyty w UiB, z którym IFiS PAN współpracuje od 2010 r. zostaną podjęte następujące działania: zgromadzenie literatury przedmiotu, opracowanie programu i metodologii seminarium (e.g. włączająca edukacja), skorzystanie z doświadczeń partnera z UiB, przygotowanie programu kursu seminaryjnego. Uczestnik jest jeden, będzie odpowiedzialny za prowadzenie seminarium.

Rozwój dobrych praktyk w nauczaniu oraz przewciwdziałanie wyłączeniu społecznemu w szkole średniej

Przygotowując projekt rozpoznaliśmy następujące problemy związane z kadrą nauczycielską i uczniami. Nauczyciele II LO w Radomiu (partner projektu) potrzebują aktywizacji i większego zaangażowania w pogłębianie wiedzy związanej z innowacyjnością oraz używaniem TIK. Natomiast uczniowie są zanurzeni w technologii, żyjąc w izolacji, czują się niezrozumianymi przez dorosłych. Ta rozbieżność prowadzi do wycofania społecznego oraz coraz większej zapadalności na depresję, czego efektem jest nauczanie indywidualne. Głównymi celami projektu są poprawa sposobów nauczania i zapobieganie emocjonalnego wykluczenia przez towarzyszenie norweskim nauczycielom w ich pracy. Zapewni nam to partner projektu, instytucja edukacyjna, której właścicielka ma szerokie kontakty wśród nauczycieli w Oslo. Obserwując jak radzą sobie z podobnymi problemami, II LO poprawi własne metody pracy, implementując norweskie na grunt szkoły. Dzięki temu zbliżymy się do „wyłączonych uczniów” i pomożemy im wrócić do szkoły.

Wizyta studyjna – obserwacja edukacji włączająca na Islandii

Projekt dotyczy organizacji 3-dniowej wizyty studyjnej o charakterze job-shadowingu dla 5 osób: 4 nauczycieli i 1 dyrektora Niepublicznej Szkoły Podstawowej Warsaw Montessori School (dalej: WMS) do Giljaskóli – islandzkiej szkoły podstawowej. Celem projektu jest wzmocnienie kompetencji kadry WMS w zakresie edukacji włączającej i zarządzania w edukacji. W trakcie wizyty zaplanowano udział naszych nauczycieli w obserwacji stosowanych w islandzkiej szkole Gilja metod edukacji włączającej w stosunku do uczniów ze specjalnymi potrzebami: autyzm, asperger, dysgrafia, dysortografia i sposobów dostosowania wymagań względem nich tak, żeby ocena odpowiada wysiłkowi, a nie efektowi. Dyrektor zapozna się z odmiennym modelem współpracy szkoły z zewnętrznymi organizacjami oraz odmiennym kulturowo sposobem organizacji i zapewnienia jakości pracy szkoły. Rezultatem będzie wdrożenie zaobserwowanych metod edukacji włączającej w praktyce WMS, a także zaangażowanie islandzkiej szkoły do wymiany uczniów.

Sztuki wizualne i zajęcia pozaszkolne – obserwacja islandzkich metod organizacji zajęć i motywowania uczniów

Projekt dotyczy organizacji 3-dniowej wizyty studyjnej o charakterze job-shadowingu dla 5 osób: 4 nauczycieli i 1 dyrektora Niepublicznego Liceum Warsaw Montessori High School (WMHS). do Giljaskóli – islandzkiej szkoły podstawowej. Celem projektu jest wzmocnienie kompetencji kadry WMHS w zakresie edukacji włączającej i zarządzania w edukacji. W trakcie wizyty zaplanowano udział naszej kadry w obserwacji stosowanych w islandzkiej szkole Gilja programów i metod prowadzenia zajęć tj. rzemiosło, warsztaty oraz sztuki wizualne, które w naszej szkole IB będą obowiązkowym elementem CAS. Dyrektor zapozna się z odmiennym modelem współpracy szkoły z zewnętrznymi organizacjami oraz odmiennym kulturowo sposobem organizacji i zapewnienia jakości pracy szkoły w tym obserwacja stosowanych metod motywowania uczniów do udziału w zajęciach pozalekcyjnych. Rezultatem będzie wdrożenie zaobserwowanych metod edukacji włączającej w praktyce WMS, a także zaangażowanie islandzkiej szkoły do wymiany uczniów.

Leki biopodobne w Norwegii – lekcja dla Polski

Celem projektu jest zaproponowanie ustawodawcy polskiemu propozycji zmian przepisów w zakresie leków biopodobnych w oparciu o doświadczenia norweskie. W ramach projektu realizowanego przez dwóch pracowników naukowych z WPiA UKSW oraz wybranych pracowników Norweskiej Agencji Leków planuje się: 1) zidentyfikowanie obowiązującego w Norwegii modelu prawnego leków biopodobnych oraz 2) sformułowanie postulatów zmian legislacyjnych dla ustawodawcy polskiego. Projekt będzie realizowany przy zastosowaniu metody komparatystyczno – analitycznej. Rezultatami badania (długoterminowymi korzyściami) będą przede wszystkim: 1) identyfikacja obecnego modelu prawnego leków biopodobnych w Norwegii dla odbiorcy polskiego, 2) opracowanie koncepcji modelu prawnego leków biopodobnych dla Polski, 3) istotne zwiększenie liczby pacjentów poddawanych terapiom biologicznym w Polsce przy zastosowaniu leków biopodobnych.

Dobre praktyki w nauce,administracji i projektach na Uniwersytecie Islandzkim

Celem wizyty jest określenie możliwych wspólnych obszarów współpracy międzynarodowej pomiędzy UKSW a Uniwersytetem Islandzkim zmierzającej do wspólnego aplikowania o dofinansowanie projektów finansowanych ze źródeł zew.(norweskich/UE/Horyzont 2020) w obszarach ustalonych podczas 3 wizyty studyjnej.Grupa uczestników wizyty to 4 pracowników etatowych UKSW:pracownicy naukowi WNHiS i administracyjni. Uniwersytet Islandzki przedstawi dobre praktyki w zakresie m.in.: finansowania i współpracy międzynarodowej w projektach, w tym również z komponentem ponadnarodowym oraz infrastrukturalnych; wsparcia w ubieganiu się o dotacje. Uczestnicy zapoznają się ze strukturą zarządzania Uniwersytetu Islandzkiego w tym m.in. Działu Nauki i Innowacji. Wizyta studyjna pomoże rozwijać umiejętności językowe oraz podniesienie kompetencje wymagane na zajmowanym stanowisku pracy. Wartością dodaną będzie poszerzenie wizerunku UKSW na arenie międzynarodowej.

Partnerstwo Warszawa-Oslo: wizyta studyjna w celu wymiany doświadczeń w zakresie poprawy jakości oferty edukacyjnej i finansowania oświaty.

Projekt dotyczy organizacji wizyty studyjnej przedstawicieli Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy w osobach Dyrektorów Biura Edukacji oraz pracowników merytorycznych w mieście Oslo. Wizyta studyjna odbędzie się wiosną 2020 roku. Celem głównym projektu jest niwelowanie różnic społeczno-ekonomicznych w obszarze edukacji w obrębie EOG. Na bazie doświadczeń wynikających z organizacji wizyty studyjnej, wnioskodawca zaimplementuje bądź stworzy rozwiązania zmierzające do poprawy jakości oferty edukacyjnej m.st. Warszawy, przy jednoczesnym efektywniejszym zarządzaniu posiadanymi zasobami finansowymi przeznaczonymi na oświatę. Dodatkową korzyścią wynikającą z realizacji projektu będzie nawiązanie partnerskich relacji z przedstawicielami miasta Oslo w obszarze oświaty, co w dalszej perspektywie może przełożyć się na realizację kolejnych projektów edukacyjnych. Projekt oddziaływał będzie na mieszkańców Warszawy, w tym przede wszystkim uczniów, nauczycieli i pracowników oświatowych.