Program doskonalenia umiejętności nowoczesnego technika AGD

Program doskonalenia umiejętności nowoczesnego technika AGD

W Polsce zawód technika napraw AGD jest zagrożony z uw. na brak osób do zastąpienia starzejącej się kadry. W celu zachęcenia do tego zawodu przygotowano projekt przyczyniający się do zmiany postrzegania zawodu jako nowoczesnego i wykorzystującego innowacyjne technologie. Drugim celem jest bezpośrednie wsparcie przyszłych techników AGD poprzez dostarczenie kompleksowego zbioru wiedzy z informacjami z wielu dziedzin, których znajomość jest niezbędna w tym zawodzie. Wspólnie z producentami przygotowany zostanie podręcznik wraz z kursem online, rozwijający dodatkowe umiejętności niezbędne dla zawodu. Stworzony zostanie unikatowy zbiór opisu urządzeń, zasad działania, konserwacji, napraw oraz umiejętności miękkich. W ramach kursu wdrożeniowego przewiduje się pozyskanie dodatk. kompetencji przez ok 100 uczn. szkół techn. oraz ok. 150 nowozatrudn. techn. AGD. W długim okresie rezultatem będzie nawiązanie współp. ze szkołami techn. i budowa nowego wizerunku tego zawodu.

Przedsiębiorcza młodzież dla Zielonej Europy

Głównym celem jest opracowanie innowacyjnego modelu nauczania młodych ludzi, aby stali się przedsiębiorcami w dziedzinie przyjaznej środowisku. Odpowiadamy na następujące problemy i potrzeby, które zidentyfikowaliśmy: – Niedobór ekologicznych przedsiębiorstw w Polsce – Kariera przedsiębiorcza nie leży w centrum zainteresowań – Niska świadomość ekologiczna Grupy docelowe to młodzież w wieku od 16 do 24 lat, jako przyszli przedsiębiorcy oraz nauczyciele, wykładowcy i trenerzy przedsiębiorczości. Działania do osiągnięcia tych celów: – Opracowanie modelu edukacyjnego w obszarze przedsiębiorczości przyjaznej środowisku, biblioteki zasobów edukacyjnych oraz idei biznesowych przez młodzież – Wizyta szkoleniowa polskich edukatorów u ekspertów i przedsiębiorców w Islandii: obserwacja ekologicznych programów instytucji i firm – Wizyta polskich edukatorów u partnera w Norwegii, aby poznać nowoczesne projektowanie edukacji – Mobilność młodzieży do IS – Seminarium w PL z ekspertami z NO i IS.

Mobilność w szkolnictwie wyższym
Mobilność w szkolnictwie wyższym
Mobilność w szkolnictwie wyższym
Mobilność w szkolnictwie wyższym
Jak uczyć żeby nauczyć – dobre metody nauczania języka angielskiego – intensywne szkolenia

Intensywne szkolenie skierowane do nauczycieli języka angielskiego, kadry zarządzającej oraz wybranych uczniów z placówek prowadzonych przez Powiat Płoński. Szkolenia prowadzone przez pięciu ekspertów ze szkoły partnerskiej w Reykjaviku, którzy w trakcie całego tygodnia roboczego odwiedzą 5 szkół podlegających pod wnioskodawcę i poprowadzą szkolenia w formie wykładów, warsztatów i prezentacji dla nauczycieli, kadry zarządzającej i uczniów w zakresie nauczania języka angielskiego – metod nauczania słownictwa, gramatyki, mówienia i czytania ze zrozumieniem. Uczestnicy szkoleń pragną także dowiedzieć się jak prowadzi się zajęcia języka angielskiego w Islandii i porównać efekty stosowanych metod. W szkoleniach weźmie udział łącznie 31 osób w tym 5 osób kadry zarządzającej. Planowany termin szkoleń to 21-25 września 2020 roku. Szkolenia będą prowadzone z wykorzystaniem nowoczesnych technik multimedialnych. Projekt będzie realizowany zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji.

Profilaktyka zdrowotna w norweskiej szkole – obserwacja i wymiana doświadczeń

Projekt dotyczy realizacji 3-dniowej wizyty studyjnej o charakterze job-shadowingu dla 5 osób: 4 nauczycieli i 1 dyrektora Niepublicznej Szkoły Podstawowej Warsaw Montessori School (WMS). do Norlights Montessoriskole Stavanger (NMS) – norweskiej szkoły podstawowej. Celem projektu jest wzmocnienie kompetencji kadry WMS w zakresie profilaktyki zdrowotnej, dbałości o zdrowie fizyczne, psychiczne i społeczne uczniów (w tym edukacja włączająca), a także obserwacja metod pracy i wymiana doświadczeń w zakresie zarządzania w edukacji. W trakcie wizyty zaplanowano udział naszej kadry w obserwacji stosowanych w norweskiej szkole programów i metod prowadzenia zajęć i programów profilaktycznych dla uczniów. Dyrektor zapozna się z norweskim modelem organizacji i zapewnienia wysokiej jakości pracy szkoły. Rezultatem będzie wdrożenie zaobserwowanych metod edukacji włączającej w praktyce WMS, a także zaangażowanie norweskiej szkoły do projektu wymiany uczniów.

Procesy integracyjne imigrantów w Polsce i Europie oraz edukacja włączająca

Podjęte działania służą przygotowaniu projektu edukacyjnego na temat procesów integracyjnych imigrantów w Europie i Polsce w perspektywie edukacji włączającej. Rezultatem projektu będzie seminarium doktoranckie w IFiS PAN. Problematyka migracyjna, w tym szanse na włączenie imigrantów w procesy edukacyjne państw przyjmujących są nie tylko ważne dla socjologii polskiej, co jest ważne dla IFiS PAN, mają też znaczenie społeczne w kontekście Polski, która przyjmuje dużą liczbę imigrantów. W trakcie realizacji projektu, i w czasie wizyty w UI, z którym IFiS PAN współpracuje od 2015 r. zostaną podjęte następujące działania: analiza literatury przedmiotu, opracowanie metodologii (m.in. teoria kontaktu i asymilacji), skorzystanie z doświadczeń partnera z UI, przygotowanie programu seminarium. Uczestnik wizyty jest jeden, będzie odpowiedzialny za prowadzenie seminarium, w który obok problematyki integracji imigrantów będzie też studiowana kwestia reakcji społecznych wobec imigrantów.

Edukacja więzienna w norweskim systemie penitencjarnym

Projekt jest typowym projektem edukacyjnym, którego głównym celem jest zapoznanie się ze specyfiką edukacji więziennej w Norwegii. Chcemy podejrzeć w jaki sposób edukatorzy więzienni pracują z dorosłymi skazanymi w Norwegii, jakich metod używają w procesie edukacyjnym, a przede wszystkim główny nacisk chcemy położyć na zapoznanie się z technikami e-learningowymi, które są stosowane w realiach norweskich (powodem jest fakt,iż e-learning w polskiej edukacji więziennej praktycznie nie istnieje). Planujemy wysłać cztery osoby, które są czynnymi zawodowo edukatorami więziennymi w Polsce, i którzy na co dzień edukują polskich więźniów. Planujemy wziąć czynny udział w zajęciach edukacyjnych i wymienić dobre praktyki z kolegami po fachu, zapoznać się z nowymi elementami edukacji więziennej, które (o ile to będzie możliwe) będziemy chcieli zaszczepić na polskim gruncie. Liczymy na to, że podejrzane techniki i metody kształcenia (przynajmniej część z nich) sprawdzą się w polskich realiach.