Rozwój i promocja sektora VET w Polsce – Jak promować i prowadzić klasę patronacką w warunkach polskich na podstawie doświadczeń krajów Liechtenstein, Szwajcaria i Niemcy

Rozwój i promocja sektora VET w Polsce – Jak promować i prowadzić klasę patronacką w warunkach polskich na podstawie doświadczeń krajów Liechtenstein, Szwajcaria i Niemcy

Proj realizowany od 03.22 do 02.24 przez partnerów z PL: AHK, IARP, PCEZ, z LI: WorldSkills.
Celem jest uaktualnienie strategii rozwoju i popularyzacji szkolnictwa VET w powiecie wrzesińskim do 02/2024r. o elementy dot promocji i kooperacji w zakr prowadzenia klas patronackich przez szkoły i przedsiębiorstwa, w oparciu o rozwiązania stosowane w CHE, LI i DE. Strategia ma na celu rozwój kształcenia zawodow wobec zmieniających się potrzeb ekonom i społ oraz wzmacniane współpracy pomiędzy edukacją a przedsiębiorcami, rozwój edukacji włączającej (kobiet, ON, os zagrożonych wykluczeniem społ), usprawnienie organizacji i zarządzania pomiędzy instytucjami edukacyjnymi oraz rozwijanie współpracy międzysektorowej, współpraca i wymiana dobrych praktyk.
Uczest proj będą przedst. Partnerów (PL 9os, LI 2os), odbiorcami rezultatów-instytucje kształcenia zawod.
Działania:
1/nawiązanie współpr. z instytucjami odpow za dualne kształcenie zawodowe w krajach LI, CHE, DE, zapoznanie się z obowiązującymi rozwiązaniami systemowymi oraz dobrymi praktykami w zakr współpr. szkoła-zakład pracy-instytucja edukac, rekrutacji do szkół zawodowych, syst. motywacji.
2/spotkania online z partnerami i instyt.uczestniczącymi z DE i CHE.
3/prace merytoryczne dot.wypracowania 8 rezultatów: a/3 raportów dot. szkol zawodowego w LI, CHE i DE, b/Prezentacji podsumowującej dla 3 krajów, c/Analizy możliwości implementacji rozwiązań w LI, CHE i DE do syst PL, d/2 poradników dla nauczycieli i przedstawicieli szkół oraz organów prowadzących; e/1 Strategię Rozwoju Pow.Wrzesińskiego w zakr kształcenia zawod.
Oddziaływanie: wymiar ogólnokrajowy, podczas, konferencji, warsztatów, udostępnienie rezultatów online. Po zakończeniu proj w ramach Komisji Kształcenia Zawodowego krajowe spotkania dyskusyjne dot. koncepcji i rozwiązań VET, które zostały zmodyfikowane i dostosowane do syt. w pow.wrzesińskim i które można implementować w rozw system.
4/Upowszechnienie: 2 konferencje stacjonarne i 1online

Nowe podejście do nauczania – nowa metodyka zajęć z języka angielskiego w klasach 0-3 szkół podstawowych

Projekt polega na współpracy podmiotów sektora edukacji z Polski i Norwegii, dzięki której znacząco poprawi się oferta szkół podstawowych w zakresie nauczania jęz. angielskiego. 17-osobowy zespół projektowy bazując na najlepszych praktykach opracuje Podręcznik metodyczny dla klas 0-4 i stworzy Bank Pomysłów, skąd można będzie czerpać wiedzę i inspiracje do skutecznego kształcenia najmłodszych. Nowe umiejętności zdobędą nie tylko uczestnicy, ale też przeszkolone będzie 150 osób reprezentujących inne placówki (także kształcące dzieci z trudnościami w uczeniu się). Z efektów projektu skorzysta zatem ok. 6000 uczniów. Projekt sprzyja włączeniu społecznemu i rozszerza bazę wiedzy w Polsce, odpowiadając na problem niedostosowania polskiej szkoły do wyzwań XXI wieku. Wymiana doświadczeń między partnerami (spotkania i mobilność) oraz wspólne tworzenie innowacyjnych materiałów edukacyjnych pozwoli nawiązać trwałe kontakty między szkołami z obszaru EOG.

Polsko-Norweska wymiana doświadczeń w obszarze edukacji włączającej przy wsparciu psa

Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych 10 osób z kadry polskich edukatorów- dogoterapeutów w obszarze prowadzenia zajęć edukacyjnych z psami dla dzieci z trudnościami szkolnymi. Cel będzie realizowany poprzez wymianę doświadczeń i czerpanie wzajemnych inspiracji między polskim i norweskim partnerem. Celem jest też upowszechnienie norwesko-polskich dobrych praktyk w dziedzinie edukacji włączającej z wykorzystaniem dogoterapii szerokiemu gronu odbiorców(100 osób) podczas konferencji. Uczestnicy wezmą udział w budowaniu internetowej grupy dyskusyjnej, wymianach szkoleniowym oraz seminarium praktycznym utrwalającym wiedzę. Metodologia w projekcie to aktywne uczestnictwo, uczenie się z dobrych praktyk, twórcze działanie, udział w szkoleniach, nowoczesne technologie w nauce. Rezultaty projektu to wzrost kompetencji i wiedzy uczestników, skuteczniejsze wsparcie dzieci w edukacji, odejście od tradycyjnych metod nauczania, zwiększone wsparcie dla uczniów z trudnościami.

Wychowanie to podstawa. Tworzenie i testowanie narzędzi wspierających szkoły w budowaniu włączających programów wychowawczych dla wszystkich uczniów

Celem projektu jest przygotowanie i upowszechnienie modelowego procesu planowania, tworzenia i wdrażania rozwiązań wzmacniających funkcję wychowawczą szkoły, nastawioną na kształcenie u uczniów i uczennic kompetencji społecznych, obywatelskich i osobistych, przy jednoczesnym wzmocnieniu inkluzyjności działań eduk. Odbiorcami projektu będzie 620 nauczycieli i 160 instytucji (szkół). Do rezultatów należą: programy wsparcia wychowawców, poradnik dot.modelowych rozwiązań, doskonalący kurs internetowy, programy szkoleń, rekomendacje i dobre praktyki. Działania przyczynią się do wzbogacenia zasobów merytorycznych n-li na poziomie wiedzy, postaw i umiejętności, co wpłynie na jakość godzin do dyspozycji wychowawcy, wzmocni efektywność planowanych procesów wychowawczych szkoły. W długoterminowej perspektywie projekt przyczyni się do rozwijania przez CEO oferty wsparcia szkół w realizacji funkcji wychowawczej i włączającej oraz pozwoli dotrzeć z propozycją metodologii do nowych grup odbiorców.

Od grosika do złotówki – program edukacyjny z multimedialnym pakietem dydaktycznym dla pierwszego etapu kształcenia szkoły podstawowej

Projekt ma na celu opracowanie nowej i uaktualnienie istniejącej oferty kształcenia pierwszego etapu edukacji w szkole podstawowej w ramach programu Od grosika do złotówki (OGDZ). Tematyka projektu pozwala na kształtowanie u dziecka pożądanych zachowań, nawyków i postaw zw. ze współpracą w grupie, przedsiębiorczością, gospodarowaniem swoimi finansami, oszczędzaniem, trafnym przewidywaniem i unikaniem różnych ryzyk, które utrwalane w procesie edukacyjnym zaprocentują w dojrzałym wieku. Działania obejmują opracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod i narzędzi edukacyjnych dla trenerów i nauczycieli do pracy z uczniami kl II i III SP (8-9 lat). Skierowanie projektu do tej gr.uczniów (14 000 os.) wynika z faktu,iż edukacja z zakresu przedsiębiorczości to nie tylko wiedza, ale i w dużym stopniu kształtowanie określonych nawyków oraz właściwej postawy. Do projektu włączeni są także rodzice. Uczestnikami projektu są: zespół autorów (10 os.), trenerzy (22 os.) oraz nauczyciele (700 os.).

EDU-ARCTIC 2:od badań polarnych do naukowej pasji – innowacyjna edukacja przyrodnicza w Polsce, Norwegii i Islandii

Projekt EDU-ARCTIC 2 jest skierowany do uczniów w wieku 13–19 lat i ich nauczycieli. Celem projektu jest wdrożenie innowacyjnego sposobu nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w Polsce, Norwegii i Islandii. Misją konsorcjum jest przekształcanie informacji i danych w utrwaloną wiedzę. Program wykorzystuje arktyczne stacje badawcze oraz prowadzone tam obserwacje biologiczne, glacjologiczne i inne. Uczniowie będą mieli okazję poznać pracę naukowców i specyfikę obszarów polarnych. W rezultacie wzrośnie ich zainteresowanie karierą naukową, rozumienie języka naukowego, zdolność interpretacji danych i świadomość, że zmiany w Arktyce mają globalne znaczenie. W ramach projektu powstanie seria filmów 360 stopni z narracją, 40 pakietów edukacyjnych w języku angielskim i 20 w języku polskim. Odbędzie się 180 transmisji lekcji online. Zorganizowanych zostanie 6 warsztatów dla 150 nauczycieli.

Motywuj. Wspieraj. Wzmacniaj. Program szkoleniowy dla wolontariuszy pracujących z dziećmi

Koncepcja projektu jest wynikiem doświadczeń partnerów w obszarze zjawiska wypalenia zawodowego, stresu, spadku motywacji a nawet depresji wolontariuszy ngo na skutek zderzenia się z trudnymi historiami podopiecznych – dziećmi w trudnej sytuacji/ z traumatyczną przeszłością. Projekt wychodzi naprzeciw potrzebom tych osób, poprzez stworzenie uniwersalnego, modułowego programu szkoleniowego dla wolontariuszy (cel) z wykorzystaniem doświadczeń norweskich ngo, zebranych w raporcie dobrych praktyk, oferując również narzędzia umożliwiające precyzyjny dobór modułów szkolenia do konkretnego przypadku (przewodnik dla szkolących). W wyniku projektu wolontariusze zostaną wzmocnieni i zmotywowani, co przełoży się na ich lepszą i dłuższą pracę z korzyścią dla beneficjentów końcowych – dzieci. Projekt będzie miał istotny wpływ na ngo i dzieci w Polsce, ale także organizacje w Norwegii oraz w innych krajach EU. Ma potencjał do skalowalności na inne grupy pracujące z osobami zagrożonymi wykluczeniem.

Ekologiczny transport przyszłości

Celem projektu jest przygotowanie i przeprowadzenie 1edycji studiów podyplomowych z zakresu ekologicznych paliw przyszłości, w które wpisuje się idea elektromobilności i paliw alternatywnych. Studia są skierowane do os.dorosłych, które chcą pogłębiać swoją wiedzę zawodową i dostosowywać się do zmian zachodzących na rynku pracy. Zmiany te są wynikiem zapotrzebowania społ.,gosp. oraz dbałością o ochr.środ.nat.. W takie działania wpisuje się dynamicznie rozwijający się obszar z zakresu elektromob.. Realizacją zapotrzebowania na zachodzące zmiany jest przygot. stud.podypl. z zakresu ekolog. paliw przyszłości. Obecnie na rynku pracy brakuje spec. z zakresu elektromob.. Braki te będą wiązały się z trudnościami w praktycznym wprowadzaniu idei elektromob. i paliw alternat.. Proponowane stud.podypl. zawierają w sobie istotne elementy praktyczne umożliwiające absolwentom zdobycie wiedzy teoret. i prakt. dot.elektromob. i paliw alternat.. Studia są skierowane do przedst.JST oraz przedsiębiorstw.

Zaawansowany kurs blended-learningowy dogoterapii dla profesjonalistów

Celem projektu jest rozszerzenie oferty szkoleniowej SZL o zaawansowany kurs w zakresie dogoterapii dla profesjonalistów. Projekt zostanie zrealizowany w partnerstwie polsko-norweskim. Kurs zostanie przygotowany w formie blended-learning i uzupełniony o staże. Część stacjonarna szkolenia będzie zrealizowana w Polsce. Podczas fazy pilotażowej przeszkolonych zostanie 15 dogoterapeutów, którzy otrzymają międzynarodowy certyfikat. Uczestnicy to os. zawodowo zajmujące się edukacją, zwłaszcza skierowaną do dzieci z trudnościami w uczeniu się. Rezultatem będzie podniesienie jakości polskiej edukacji w sektorze dogoterapii, zmniejszenie barier dostępu (poprzez e-learning), rozwój polskiej kadry edukacyjnej i terapeutycznej. Kurs i platforma e-learningowa będą rozwijane po zakończeniu projektu i dostępny dla uczestników z Polski, a w przyszłości także z innych państw Europy. Rezultaty będą upowszechnione na konferencji w Polsce dla 100 uczestników i podczas seminarium w Norwegii dla 30 os.

Opracowanie i wdrożenie innowacji pedagogicznych zwiększających efektywność kształcenia zawodowego w obszarze przetwórstwa rolno-spożywczego

Głównym celem proj. jest zwiększenie efektywności, dostępności i atrakcyjności nauczania zaw. pozwalające na jego dostosowanie do dynamicznych zmian technologicznych w sektorze rol-spoż. i zmian społ. Cele projektu będą realizowane dzięki międzynarodowej współpracy 4 doświadczonych i uzupełniających się podmiotów, działających w sektorze edukacji zaw. Efektem będzie: opracowanie, z wykorzystaniem najlepszych praktyk systemu ECVET i pilotażowe wdrożenie, w działalności dwóch szkół zaw. 4 nowych programów nauczania, zwiększających kompetencje, wiedzę i umiejętności uczniów szkół zaw. w obszarze produkcji żywności wysokiej jakości. Oddziaływanie proj., poza członkami konsorcjum, obejmie całą Polskę, zostanie skierowane do Szkół kształ. w wskazanych zawodach. Dzięki efektywnym działaniom prom., opracowaniu skutecznych procedur wdroż. programów do procesu kształcenia oraz rozbudowanej sieci kontaktów UPEMI, szanse na zwiększenie kwalifikacji zaw. będzie mieć nawet kilka tysięcy uczniów.