VET CSR w klubie sportowym

VET CSR w klubie sportowym

Celem projektu jest przygotowanie kompletu materiałów szkoleniowych wspierających zajęcia doradztwa i orientacji zawodowej dla uczniów szkoły podstawowej.
Zajęcia realizowane będą w szkole oraz na nowoczesnym stadionie sportowym Cracovii Kraków.
Stworzone rezultaty, w formie kompletu materiałów dydaktycznych, będą wykorzystywać fascynację uczniów sportem i nowoczesnym obiektem, dzięki czemu uczniowie będą chętnie uczestniczyć w przygotowanych lekcjach.
Zajęcia orientacji zawodowej realizowane na stadionie będą polegać na spotkaniach z praktykami i prezentacji różnych zawodów wykonywanych przez specjalistów na stadionie.
Cały projekt ma za zadanie pomoc uczniom w świadomym wyborze profilu szkoły ponadpodstawowej.

Młode kadry dla morskiej energetyki wiatrowej

Projekt pt.:„ Młode kadry dla morskiej energetyki wiatrowej” jest odpowiedzią na wyzwania wskazane w dokumencie „Polityka Energetyczną Polski do 2040r.” Celem projektu jest 1)opracowanie i uaktualnienia oferty kształcenia instytucji kształcenia i szkolenia zawodowego 2) przeszkolenie ok. 100 doradców zawodowych w celu rozpowszechniani informacji na temat możliwości zatrudnienia na rynku offshore 3)przygotowania młodzieży do wejścia w rynek pracy do nowo powstającego sektora morskiej energetyki wiatrowej. W projekcie wezmą udział: Kadra zarządzająca min.25 os., pozostali pracownicy (doradcy zawodowi PWK OHP oraz nauczyciele) min.150 os., osoby uczące się:40 os., łącznie 215 os.. Skala planowanych inwestycji wymaga przygotowania odpowiednich kadr, co podkreśla tzw. ustawie offshore. Szacunki wskazują, że inwestycje w pierwszej fazie tj. do 2033 roku powinny przyczynić się do stworzenia ok. 30-40 tys. miejsc pracy. Dlatego istotne są systemy podnoszenia kompetencji i kwalifikacji. Najważniejszymi wyzwaniami dla Polski w tym obszarze jest lepsze dopasowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb morskiej energetyki wiatrowej. PWK OHP wskazywał na konieczność weryfikacji i podniesienia kompetencji doradców zawodowych w zakresie offshore oraz przygotowania materiałów informacyjnych niezbędnych do rozpowszechnienia wśród młodzieży. Ponadto podkreślono, że niezbędne jest stworzenie platformy współpracy pomiędzy instytucjami szkoleniowymi, edukacyjnymi a pracodawcami i młodzieżą podejmująca decyzje o wyborze zawodu. Drugi z partnerów – Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej reprezentuje stronę pracodawców sektora offshore, posiada rozbudowaną siec kontaktów oraz uznaną pozycję wśród podmiotów istotnych dla rozwoju sektora offshore.

Kompetencje przyszłości – dostosowanie do potrzeb rynku pracy

Celem realizacji projektu jest aktualizacja oferty kształcenia poprzez wymianę opinii i dobrych praktyk między organizacjami posiadającymi doświadczenie w zakresie zawodowego kształcenia młodzieży i osób dorosłych. Działania projektowe są skierowane przede wszystkim do nauczycieli oraz osób pracujących z młodzieżą, ponieważ to oni będą bezpośrednimi beneficjentami rezultatów projektu. Potrzeba realizacji projektu wynika bezpośrednio z braku elastyczności systemu kształcenia w Polsce pod względem dostosowania do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy oraz braku istnienia narzędzia służącego do stosowania nowoczesnych metod edukacji w celu rozwijania kompetencji przyszłości wśród młodzieży. Podczas realizacji projektu wnioskodawca zaangażuje ekspertów zewnętrznych, nauczycieli oraz osoby pracujące z młodzieżą i dorosłymi, aby zapewnić maksymalne dostosowanie rezultatów projektu do potrzeb odbiorców. Na podstawie dotychczasowych doświadczeń, wymianie opinii i dobrych praktyk między organizacjami, powstanie interaktywna platforma internetowa, dzięki której nauczyciele i edukatorzy będą mogli nauczyć się nowoczesnych metod nauczania oraz dopasować konkretną metodę do grupy odbiorców i kompetencji, które będą aktualnie nauczane i rozwijane w ramach ścieżki kształcenia. Dzięki temu projekt będzie odpowiedzią na potrzeby zarówno nauczycieli i edukatorów, ale również odbiorców pośrednich jakimi są młodzież, osoby dorosłe dążące do przebranżowienia lub rozwoju zawodowego oraz pracodawcy funkcjonujący na rynku pracy. Dodatkowo rezultaty projektu będą w pełni skalowalne i dostępne, co stanowi o ich trwałości. Wnioskodawca wraz z partnerem oraz przy współpracy z ekspertami zdefiniuje również tzw. kompetencje przyszłości, które wkrótce mogą stać się czynnikiem determinującym możliwości rozwoju zawodowego.

Komunikacja budująca zrozumienie

Projekt „Komunikacja budująca zrozumienie” ma na celu opracowanie narzędzi wprowadzających skuteczną komunikację oraz pokojowe i konstruktywne rozwiązywanie sporów i problemów w środowiskach dzieci i młodzież.
Celem projektu jest zmiana kulturowo – społeczna w podejściu do konfliktu i wykształcenie umiejętności skutecznej komunikacji, a w efekcie długofalowym wnoszenie w przestrzeń społeczną nowych wzorców zachowań, umożliwiających konstruktywne podejście do wyzwań oraz zbudowanie systemu zapobiegania problemom w relacjach i ich rozwiązywania w sposób korzystny dla wszystkich stron. Adresatem końcowym projektu są dzieci i młodzież, ponieważ projekt zakłada trwałą zmianę poprzez edukację na najwcześniejszych etapach.

Beneficjentami projektu będą dzieci i młodzież szkolna, nauczyciele, osoby pracujące w domach dziecka i świetlicach środowiskowych, kuratorzy sądowi, asystenci rodzin. Również pośrednio wpłynie on na kadrę szkolną, kadrę ośrodków pracy z dziećmi, asystentów rodzin, etc.

Projekt zakłada stworzenie 3 rezultatów pracy intelektualnej, na przełomie dwóch lat i przy udziale 5 specjalistów, 30 przedstawicieli grup docelowych i pośrednich, przy aktywnej współpracy naszego islandzkiego partnera Art of Living Iceland.

Rezultaty:
1. Pakiet szkoleniowy:
-filmy teoretyczno – praktyczne, pokazy i ćwiczenia z omówieniem narzędzi;
-cykl szkoleń z komunikacji bez przemocy, technik radzenia sobie z emocjami
-Jak użyć narzędzia w pracy zdalnej.
Szkolenia przygotowane dwutorowo: dorosły z dziećmi i młodzieżą, rozwiązywania konfliktów w drodze mediacji rówieśniczych.

2. Podręcznik dla dorosłych zawierający teorie, opisy narzędzi i umiejętności, wskazówki praktyczne z omówieniem różnic w zastosowaniu narzędzi stosownie dla 3 grup wiek. Podręcznik wydrukowany i online.

3. Manual dla dzieci i młodzieży zawierający kompendium wiedzy teoretycznej i praktycznej w postaci komiksów uzupełnionych krótkimi opisami. 3 komiksy dla różnych grup wiek. wydruk i online

Stworzenie kompleksowego programu nauczania zawodowego w zakresie zarządzania bezpieczeństwem w oparciu o nową autorską metodykę

Celem proj. jest stworzenie kompleksowego zestawu kursów nauczania zawodowego w zakresie zarządzania bezpieczeństwem, który będzie bazował na opracowanej dedykowanej metodyce. Idea jaka za tym się kryje zakłada zbudowanie szerokiego ekosystemu szkół/firm/uczelni proponujących w modelu licencyjnym szkolenia w niniejszym zakresie, który pozwoli na optymalne wykorzystywanie i aktywizację środowiska weteranów i seniorów służb mundurowych. Świadome i odpowiedzialne zarządzanie organizacjami nie może lekceważyć kwestii bezpieczeństwa stąd pomysł na stworzenie przedsięwzięcia, które będzie wykorzystywać doświadczenie byłych funkcjonariuszy mundurowych w realiach świata cywilnego. Jest to próba wprowadzenia komercyjnego standardu branżowego w postaci metodyki bazując na edukacyjnym potencjale AMW połączonym z praktyczną wiedzą dobranych ekspertów branżowych. W efekcie ma powstać nastawiony na praktyczne aspekty standard sprofilowany na różne branże tj.: placówki oświatowe, ochrona morska, muzea.
Zakłada się stworzenie multidyscyplinarnego zespołu 12 osób, który stworzy poprzez regularnie organizowane warsztaty program nauczania i całość kursów możliwych do wdrożenia w systemie partnerskim. Kurs zostanie poddany testom i na studentach kierunków o tematyce bezpieczeństwa oraz interakcji z praktykami branżowymi na zorganizowanych w tym celu warsztatach i konferencjach (łączna ilość uczestników projektu 142 os.). W efekcie powstanie zestaw kursów adresowanych zarówno do studentów i absolwentów studiów o tematyce bezpieczeństwa szukających praktycznej wiedzy w zakresie zarządzania bezpieczeństwem jak i praktyków szukających ustandaryzowanych sposobów zarządzania organizacjami cywilnymi. W perspektywie długoterminowej pozwoli to rozszerzyć platformę współpracy jaką tworzy SSAB na szersze grono tworząc społeczność, w której będzie można wymieniać doświadczenia i podnosić poziom bezpieczeństwa nas wszystkich.

Podróż w kierunku globalnych kompetencji

Celem projektu jest pokazanie, że szkoła jest miejscem, które przygotowuje do życia w gwałtownie globalizującym się świecie, motywuje do doskonalenia metod uczenia i nauczania, uczy współpracy, inspiruje do działania, umożliwia wymianę doświadczeń. Kluczem jest rozwijanie globalnych kompetencji poprzez włączenie uczniów w działania dotyczące 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, poszerzenie wiedzy z różnych dziedzin z mądrym i odpowiedzialnym wykorzystaniem nowych technologii. W projekcie podzielonym na 3 fazy, dwie pierwsze dedykowane są nauczycielom, a trzecia uczniom. Projekt zakłada realizację 4 wymian kadry i uczniów pomiędzy szkołami. Uczniowie dołączyli do globalnego projektu Climate Action Project, który zgromadził ponad 3 miliony uczniów z całego świata oraz zaprezentowali działania szkoły w tym zakresie podczas światowego forum Take Action Global.

VET Edukacja 4.0 dla Przemysłu 4.0

Projekt jest odpowiedzią na potrzeby przemysłu 4.0 w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego na rzecz skutecznego zaspokajania potrzeb współczesnego przemysłu, a także zrównoważonej konkurencyjności i sprawiedliwości społecznej. Projekt zakłada opracowanie wysokiej jakości programu kształcenia i przygotowania zawodowego studentów drugiego stopnia. Koncentruje się na innowacji, cyfryzacji oraz wirtotechnologiach w kształceniu i szkoleniu zawodowym na poziomie wyższym, z uwzględnieniem m.in. dualnego modelu nauczania oraz współpracy instytucji kształcenia wyższego z pracodawcami. W projekt będą zaangażowane 32 osoby: pracownicy akademiccy, przedstawiciele przemysłu oraz studenci. Projekt ma na celu zagwarantowanie, że kształcenie i szkolenie zawodowe na podstawie opracowanego programu wyposaży młodych inżynierów w wiedzę i umiejętności potrzebne do wspierania odbudowy gospodarki po pandemii COVID-19. Projekt promuje tworzenie nowego programu kształcenia i szkolenia zawodowego na podstawie wspólnych – europejskich poziomów odniesienia. Dlatego program w projekcie będzie konsultowany z partnerami z Norwegii i Polski, zarówno na poziomie akademickiego przygotowania studenta, jak również potrzeb współczesnego przemysłu (norweski partner akademicki oraz partnerzy z przemysłu). Projekt zwiększa dostępność do praktyk przemysłowych, poprawia jakość i wizerunek obecnego mechanizmu przyuczania do zawodu inżyniera na poziomie wyższym. Dlatego też beneficjenci końcowi (studenci) projektu będą mieli zaplanowane praktyki zawodowe przed ukończeniem specjalizacji zawodowej oraz intensywne projekty inżynierskie w ramach opracowanego programu kształcenia. Projekt zakłada rozwój kształcenia zawodowego wobec potrzeb ekonomicznych i społecznych, wzmacnianie współpracy z przedsiębiorcami, dostosowanie oferty edukacyjnej do obecnych potrzeb rynku pracy. W świetle współczesnych przeobrażeń technicznych i cywilizacyjnych projekt jest zgodny z filozofią kształcenia zawodowego 4.0.

DZIECKO W CENTRUM – partnerstwo strategiczne na rzecz opracowania oferty edukacyjnej mającej na celu przeciwdziałanie przedwczesnemu opuszczaniu systemu edukacji przez wychowanków instytucjonalnych podmiotów pieczy zastępczej.

Celem projektu jest skonstruowanie oferty edukacyjnej wspierającej proces usamodzielniania wychowanków instytucjonalnych form pieczy zastępczej. Wnioskodawca przy wsparciu 2 partnerów z Polski oraz przy współpracy dwustronnej z partnerem z Norwegii stworzy ofertę składającą się z 3 głównych obszarów tematycznych:
– doradztwo zawodowe
– edukacja matematyczno-językowa
– edukacja wspierająca praktyczny wymiar usamodzielniania – podstawy przedsiębiorczości oraz edukacja proekologiczna.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych i kluczowych 40 pracowników sektora edukacji pozaformalnej, w tym:
-10 nauczycieli przedmiotowych z ramienia wnioskodawcy,którzy pracują na rzecz pieczy zastępczej
-9 wychowawców placówki opiekuńczo-wychowawczej “Nasz Dom” z ramienia partnera
-8 pracowników sektora edukacji pozaformalnej – powołana grupa partnerska (po dwóch przedstawicieli z każdej instytucji partnerskich)
-25 wychowawców placówek opiekuńczo-wychowawczych z Sopotu, Gdańska, Gdyni objętych wsparciem w postaci udziału w warsztatach upowszechniających.

Bezpośrednimi beneficjentami wsparcia uwzględnionymi we wskaźnikach będą także wychowankowie placówki opiekuńczo-wychowawczej w Rumi- 11 podopiecznych w wieku szkolnym (skalowanie innowacyjnych narzędzi edukacyjnych). Ostatecznymi odbiorcami rezultatów projektowych będą wychowankowie placówki opiekuńczo-wychowawczej, z których oddelegowani są wychowawcy. A także w szerszej skali również pracownicy i podopieczni podmiotów pieczy z obszaru kraju dzięki możliwości wykorzystania materiałów edukacyjnych powstałych w ramach projektu.
Innowacyjny charakter projektu polega na wprowadzeniu „zapożyczonych” z praktyki Partnera z Norwegii metod, do edukacji włączającej. Grupa partnerska będzie odpowiedzialna za stworzenie oferty, która do tej pory nie istniała, co ważne oferty, która dedykowana jest odbiorcom wymagającym szczególnego zmotywowania.

Cele:
-rozwój edukacji włączającej,
-włączanie nowych technologii w edukację, nowych metod edukacyjnych,
-wdrażanie innowacji pedagogicznych,
-rozwój coachingu, doradztwa zawodowego w pieczy zastępczej.

Rozszerzenie oferty dydaktycznej dotyczącej Przemysłu 4.0 w laboratorium Nowoczesnych Aparatów Elektrycznych PWr

Projekt ma na celu rozszerzenie bazy dydaktyczno-szkoleniowej w Laboratorium Nowoczesnych Aparatów Elektrycznych, funkcjonującego na Wydziale Elektrycznym Politechniki Wrocławskiej, polegający na opracowaniu programu szkolenia, stworzeniu materiałów edukacyjnych oraz bazy dydaktycznej dotyczącej nowoczesnych aparatów elektrycznych i Przemysłu 4.0.

Obecnie laboratorium wyposażone jest w stanowiska, które powstały między innymi w ramach wcześniejszej współpracy z Partnerem – firmą ABB. Realizacja projektu podtrzyma współpracę, która przyczyni się do uatrakcyjnienia bazy edukacyjnej.

Rezultatem projektu będzie opracowanie kompleksowego programu szkolenia dotyczącego nowoczesnych aparatów elektrycznych i Przemysłu 4.0 oraz zwiększenie potencjału bazy dydaktycznej, z której mogliby skorzystać nie tylko studenci Wydziału Elektrycznego, ale również uczniowie szkół średnich, technicznych, pracownicy naukowi, pracownicy centrów badawczych oraz pracownicy zatrudnieni w zakładach przemysłowych.

Nowoczesne aparaty elektryczne i Przemysł 4.0 są zagadnieniami perspektywicznymi, które w przeciągu kolejnych lat, będą tylko nabierały na znaczeniu. Udział i realizacja projektu przyczyni się do znacznego uatrakcyjnienia oferty dydaktycznej zajęć na Politechnice Wrocławskiej na prowadzonych już zajęciach z Nowoczesnych Aparatów Elektrycznych.

Wprowadzenie edukacji z zakresu zrównoważonego rozwoju na wybranych uniwersytetach w Polsce

Wprowadzimy nowy przedmiot Zrównoważony rozwój na 10 kierunkach (nauki społeczne i polityczne) na Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Opolskim i Uniwersytecie Wrocławskim. W projekcie udział weźmie 10 akademików z ww. uczelni (bezpośredni beneficjenci), partnerzy z 3 uczelni w Islandii i Norwegii i międzynarodowej organizacji z siedzibą na Svalbardzie oraz eksperci z zakresu tematyki zrównoważonego rozwoju (ZR). Końcowymi beneficjentami będą studenci uczęszczający na ww. przedmiot. W wyniku cyklu spotkań, szkoleń w Polsce, Norwegii i Islandii oraz pracy indywidualnej wykładowców opracujemy 10 Kart Przedmiotów, innowacyjny podręcznik multimedialny, zawierający materiały audiowizualne nakręcone także w Islandii i Norwegii, i rekomendacje dot. szerokiego wprowadzania edukacji z zakresu ZR w kształceniu studiów humanistycznych (roześlemy je do 30 uczelni w kraju). Osiągnięcia projektu będą promowane m.in. podczas ogólnopolskiej konferencji uniwersyteckiej i Festiwalu Filmów HumanDOC.