Praktyka czyni mistrza. Studenckie praktyki zawodowe w obliczu zmian prawnych, społecznych i gospodarczych.

Praktyka czyni mistrza. Studenckie praktyki zawodowe w obliczu zmian prawnych, społecznych i gospodarczych.

Celem projektu jest usprawnienie systemu realizacji studenckich praktyk zawodowych na kierunkach praktycznych w Uniwersytecie Śląskim. W ramach działań projektowych powstaną 3 komplementarne rezultaty, które służyć mają realizacji tego celu: – wytyczne dotyczące formalnych kwestii związanych z realizacją praktyk (rezultat 1); – e-publikacja pn. Kodeks dobrych praktyk zawodowych na studiach o profilu praktycznym. Opinie, inspiracje, egzemplifikacje (rezultat 2); – film prezentujący dobre wzorce studenckich praktyk zawodowych (rezultat 3). Elementem projektu będą także 2 wydarzenia – kongres i konferencja. Istotnym elementem projektu, który decyduje o jego innowacyjności, jest fakt, że wszystkie rezultaty zostaną opracowane przy współpracy przedstawicieli 3 grup odbiorców: studentów, przedsiębiorców i pracowników uczelni, co zapewni efekt synergii. Projekt powstanie w ramach partnerstwa międzysektorowego i międzynarodowego oraz będzie realizowany zgodnie z metodologią PCM.

Jakość w edukacji w sektorze kształcenia zawodowego

Potrzeba projektu wynika z transformacji edukacji zawodowej opartej na procesie do odpowiadającej na potrzeby realizowanych zadań zawodowych. Celem jest przygotowanie narzędzi edukacyjnych wspierających rozwój kultury jakości w instytucjach VET. Przygotowane zostaną standardy wymagań zawodowych, kompetencji i walidacji dla 3 ról zawodowych w edukacji (manager jakości, manager projektów i trener) oraz materiały dydaktyczne blended-learning kształtujące niezbędne kompetencje. Ogółem przygotowanych zostanie 224 h materiałów (112 h po polsku i 112 h po angielsku) uwzględniających jakość w instytucjach edukacyjnych. Przygotowane materiały będą przetestowane przez 16 uczestników szkoleń z 4 polskich instytucji edukacyjnych. Rezultaty projektu będą konsultowane z interesariuszami w trakcie jego trwania, a ostateczne rezultaty zostaną przedstawione w podręczniku i podczas 2 seminariów. Narzędzia zostaną częściowo udostępnione na licencji OER i ułatwią wdrażanie w VET kultury jakości.

Przedsiębiorcza młodzież dla Zielonej Europy

Głównym celem jest opracowanie innowacyjnego modelu nauczania młodych ludzi, aby stali się przedsiębiorcami w dziedzinie przyjaznej środowisku. Odpowiadamy na następujące problemy i potrzeby, które zidentyfikowaliśmy: – Niedobór ekologicznych przedsiębiorstw w Polsce – Kariera przedsiębiorcza nie leży w centrum zainteresowań – Niska świadomość ekologiczna Grupy docelowe to młodzież w wieku od 16 do 24 lat, jako przyszli przedsiębiorcy oraz nauczyciele, wykładowcy i trenerzy przedsiębiorczości. Działania do osiągnięcia tych celów: – Opracowanie modelu edukacyjnego w obszarze przedsiębiorczości przyjaznej środowisku, biblioteki zasobów edukacyjnych oraz idei biznesowych przez młodzież – Wizyta szkoleniowa polskich edukatorów u ekspertów i przedsiębiorców w Islandii: obserwacja ekologicznych programów instytucji i firm – Wizyta polskich edukatorów u partnera w Norwegii, aby poznać nowoczesne projektowanie edukacji – Mobilność młodzieży do IS – Seminarium w PL z ekspertami z NO i IS.

Innowacyjne narzędzia w edukacji zawodowej dla niesłyszących

Projekt stanowi odpowiedź na problemy funkcjonowania osób niesłyszących(ONS) w polskim systemie edukacji zawodowej. Proj. koncentruje się na opracowaniu, przetestowaniu oraz upowszechnieniu 60 konspektów/scenariuszy lekcji opartych na innowacyjnej metodzie nauczania WebQuest (WQ). ONS posiadają bardzo duże bariery percepcyjne co w połączeniu ze specyfiką tej niepełnosprawności znacznie utrudnia ukończenie szkół zawodowych i zdanie egzaminów końcowych/uzyskanie tytułu branżowego. Zastosowanie metody WQ w ramach podstawy programowej wpłynie na podniesienie jakości kształcenia w tego typu placówkach. WQ opracowane zostaną przez zespół ds. pracy intelektualnej a stworzone wersje wstępne zostaną przetestowane w śr. 5 osobowych grupach ONS. Na podstawie zebranego materiału eksperci opracują wersje ostateczne 60 WQ które zostaną rozpropagowane poprzez działania upowszechniające. Uniwersalność opracowanych WQ pozwoli wdrożyć je w każdej placówce edukacyjnej zajmującej się edukacją zawodową ONS