Nowe umiejętności, nowe możliwości

Nowe umiejętności, nowe możliwości

Celem projektu jest podniesienie kompetencji wolontariuszy Fundacji ALIA RES (4 osób) poprzez nawiązanie współpracy z norweską organizacją FURIM INSTITUT, zdobycie nowej wiedzy i umiejętności oraz opracowanie planu działań w oparciu o zdobyte podczas wizyty studyjnej doświadczenia. W 3-dniowej wizycie studyjnej weźmie udział 4 przedstawicieli Fundacji – dwóch członków Zarządu oraz dwóch współpracowników / wolontariuszy. Program wizyty studyjnej obejmuje elementy o różnym charakterze i różnych metodykach. Główna tematyka wizyty związana jest z edukacją outdoorową, edukacją poprzez sport i turystykę. Projekt wzmocni potencjał Fundacji ALIA RES, a ponadto przyniesie indywidualne korzyści uczestnikom wizyty (wzrost wiedzy / kompetencji, rozwój umiejętności), którzy wykorzystają zdobyte doświadczenia w pracy na rzecz sektora NGO i aktywizacji społeczności lokalnej. Planowanym efektem wizyty będzie wspólne przygotowanie przez obie organizacje założeń kolejnego projektu.

Doświadczajmy wiedzy – dobre praktyki w edukacji nieformalnej

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kadry zarządczej Fundacji AGERE AUDE (3osoby) poprzez nawiązanie współpracy z islandzką organizacją AFRIKIKO-ISLAND PANORAMA CENTER oraz opracowanie planu działań w oparciu o zdobyte podczas wizyty studyjnej doświadczenia oraz wiedzę. W 3-dniowe wizycie weźmie udział 3 przedstawicieli Fundacji. Program wizyty obejmuje elementy o różnych charakterze i różnych metodykach. Kluczowe założenie opiera się na autentycznym podejściu do uczenia się (proces obejmujący dynamiczne interakcje między zdobywającym wiedzę, zadaniem i środowiskiem) i uczeniu się przez doświadczenie. Projekt przyniesie indywidualne korzyści uczestnikom wizyty (wzrost wiedzy / kompetencji, rozwój umiejętności), którzy wykorzystają zdobyte doświadczenia w pracy na rzecz sektora NGO i aktywizacji społ.lokalnej, ale przedsięwzięcia będzie oddziaływać także na inne, lokalne organizacje partnerskie. Planowanym efektem wizyty będzie wspólne przygotowanie założeń kolejnego projektu.

Procesy integracyjne imigrantów w Polsce i Europie oraz edukacja włączająca

Podjęte działania służą przygotowaniu projektu edukacyjnego na temat procesów integracyjnych imigrantów w Europie i Polsce w perspektywie edukacji włączającej. Rezultatem projektu będzie seminarium doktoranckie w IFiS PAN. Problematyka migracyjna, w tym szanse na włączenie imigrantów w procesy edukacyjne państw przyjmujących są nie tylko ważne dla socjologii polskiej, co jest ważne dla IFiS PAN, mają też znaczenie społeczne w kontekście Polski, która przyjmuje dużą liczbę imigrantów. W trakcie realizacji projektu, i w czasie wizyty w UI, z którym IFiS PAN współpracuje od 2015 r. zostaną podjęte następujące działania: analiza literatury przedmiotu, opracowanie metodologii (m.in. teoria kontaktu i asymilacji), skorzystanie z doświadczeń partnera z UI, przygotowanie programu seminarium. Uczestnik wizyty jest jeden, będzie odpowiedzialny za prowadzenie seminarium, w który obok problematyki integracji imigrantów będzie też studiowana kwestia reakcji społecznych wobec imigrantów.

Edukacja więzienna w norweskim systemie penitencjarnym

Projekt jest typowym projektem edukacyjnym, którego głównym celem jest zapoznanie się ze specyfiką edukacji więziennej w Norwegii. Chcemy podejrzeć w jaki sposób edukatorzy więzienni pracują z dorosłymi skazanymi w Norwegii, jakich metod używają w procesie edukacyjnym, a przede wszystkim główny nacisk chcemy położyć na zapoznanie się z technikami e-learningowymi, które są stosowane w realiach norweskich (powodem jest fakt,iż e-learning w polskiej edukacji więziennej praktycznie nie istnieje). Planujemy wysłać cztery osoby, które są czynnymi zawodowo edukatorami więziennymi w Polsce, i którzy na co dzień edukują polskich więźniów. Planujemy wziąć czynny udział w zajęciach edukacyjnych i wymienić dobre praktyki z kolegami po fachu, zapoznać się z nowymi elementami edukacji więziennej, które (o ile to będzie możliwe) będziemy chcieli zaszczepić na polskim gruncie. Liczymy na to, że podejrzane techniki i metody kształcenia (przynajmniej część z nich) sprawdzą się w polskich realiach.

Reakcje społeczne wobec imigrantów i edukacja włączająca

Podjęte działania służą przygotowaniu projektu edukacyjnego na temat reakcji społecznych wobec imigrantów w Europie i Polsce, w tym problemu edukacji włączającej dla imigrantów. Rezultatem projektu będzie seminarium doktoranckie w IFiS PAN w 2020 r. Problematyka migracyjna, w tym szanse na włączenie imigrantów w procesy edukacyjne państw przyjmujących w Europie są nie tylko ważne dla socjologii polskiej, co stanowi korzyść długoterminową dla IFiS PAN, ale także mają duże znaczenie społecznie i polityczne w kontekście Polski, która przyjmuje dużą liczbę imigrantów. W trakcie realizacji projektu, w tym w czasie wizyty w UiB, z którym IFiS PAN współpracuje od 2010 r. zostaną podjęte następujące działania: zgromadzenie literatury przedmiotu, opracowanie programu i metodologii seminarium (e.g. włączająca edukacja), skorzystanie z doświadczeń partnera z UiB, przygotowanie programu kursu seminaryjnego. Uczestnik jest jeden, będzie odpowiedzialny za prowadzenie seminarium.

Rozwój dobrych praktyk w nauczaniu oraz przewciwdziałanie wyłączeniu społecznemu w szkole średniej

Przygotowując projekt rozpoznaliśmy następujące problemy związane z kadrą nauczycielską i uczniami. Nauczyciele II LO w Radomiu (partner projektu) potrzebują aktywizacji i większego zaangażowania w pogłębianie wiedzy związanej z innowacyjnością oraz używaniem TIK. Natomiast uczniowie są zanurzeni w technologii, żyjąc w izolacji, czują się niezrozumianymi przez dorosłych. Ta rozbieżność prowadzi do wycofania społecznego oraz coraz większej zapadalności na depresję, czego efektem jest nauczanie indywidualne. Głównymi celami projektu są poprawa sposobów nauczania i zapobieganie emocjonalnego wykluczenia przez towarzyszenie norweskim nauczycielom w ich pracy. Zapewni nam to partner projektu, instytucja edukacyjna, której właścicielka ma szerokie kontakty wśród nauczycieli w Oslo. Obserwując jak radzą sobie z podobnymi problemami, II LO poprawi własne metody pracy, implementując norweskie na grunt szkoły. Dzięki temu zbliżymy się do „wyłączonych uczniów” i pomożemy im wrócić do szkoły.

Inspiracje, innowacje, inicjatywy – dobre praktyki w edukacji obywatelskiej młodzieży

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kadry zarządczej Fundacji AGERE AUDE (5 osób) poprzez nawiązanie współpracy z norweską organizacja TERRAM PACIS oraz opracowanie planu działań w oparciu o zdobyte podczas wizyty studyjnej doświadczenia oraz wiedzę. W 3-dniowe wizycie weźmie udział 5 przedstawicieli Fundacji. Program wizyty obejmuje elementy o różnych charakterze i różnych metodykach. Kluczowe założenie opiera się na autentycznym podejściu do uczenia się (proces obejmujący dynamiczne interakcje między zdobywającym wiedzę, zadaniem i środowiskiem) i uczeniu się przez doświadczenie. Projekt przyniesie indywidualne korzyści uczestnikom wizyty (wzrost wiedzy / kompetencji, rozwój umiejętności ), którzy wykorzystają zdobyte doświadczenia w pracy na rzecz sektora NGO i aktywizacji społeczności lokalnej, ale przedsięwzięcia będzie oddziaływać także na inne, lokalne organizacje partnerskie. Planowanym efektem wizyty będzie wspólne przygotowanie założeń kolejnego projektu.

Wizyta studyjna – obserwacja edukacji włączająca na Islandii

Projekt dotyczy organizacji 3-dniowej wizyty studyjnej o charakterze job-shadowingu dla 5 osób: 4 nauczycieli i 1 dyrektora Niepublicznej Szkoły Podstawowej Warsaw Montessori School (dalej: WMS) do Giljaskóli – islandzkiej szkoły podstawowej. Celem projektu jest wzmocnienie kompetencji kadry WMS w zakresie edukacji włączającej i zarządzania w edukacji. W trakcie wizyty zaplanowano udział naszych nauczycieli w obserwacji stosowanych w islandzkiej szkole Gilja metod edukacji włączającej w stosunku do uczniów ze specjalnymi potrzebami: autyzm, asperger, dysgrafia, dysortografia i sposobów dostosowania wymagań względem nich tak, żeby ocena odpowiada wysiłkowi, a nie efektowi. Dyrektor zapozna się z odmiennym modelem współpracy szkoły z zewnętrznymi organizacjami oraz odmiennym kulturowo sposobem organizacji i zapewnienia jakości pracy szkoły. Rezultatem będzie wdrożenie zaobserwowanych metod edukacji włączającej w praktyce WMS, a także zaangażowanie islandzkiej szkoły do wymiany uczniów.

Sztuki wizualne i zajęcia pozaszkolne – obserwacja islandzkich metod organizacji zajęć i motywowania uczniów

Projekt dotyczy organizacji 3-dniowej wizyty studyjnej o charakterze job-shadowingu dla 5 osób: 4 nauczycieli i 1 dyrektora Niepublicznego Liceum Warsaw Montessori High School (WMHS). do Giljaskóli – islandzkiej szkoły podstawowej. Celem projektu jest wzmocnienie kompetencji kadry WMHS w zakresie edukacji włączającej i zarządzania w edukacji. W trakcie wizyty zaplanowano udział naszej kadry w obserwacji stosowanych w islandzkiej szkole Gilja programów i metod prowadzenia zajęć tj. rzemiosło, warsztaty oraz sztuki wizualne, które w naszej szkole IB będą obowiązkowym elementem CAS. Dyrektor zapozna się z odmiennym modelem współpracy szkoły z zewnętrznymi organizacjami oraz odmiennym kulturowo sposobem organizacji i zapewnienia jakości pracy szkoły w tym obserwacja stosowanych metod motywowania uczniów do udziału w zajęciach pozalekcyjnych. Rezultatem będzie wdrożenie zaobserwowanych metod edukacji włączającej w praktyce WMS, a także zaangażowanie islandzkiej szkoły do wymiany uczniów.

Rozwój kompetencji kadry UWM w zakresie edukacji włączającej, dobrego zarządzania i kultury jakości w sektorze edukacji

Wizyta studyjna służy rozszerzeniu dotychczasowej współpracy między uczelniami. Zaplanowano 3 dni licznych spotkań i wymiany doświadczeń i wiedzy z naukowcami norweskimi, pracownikami administracji, w tym biura kształcenia NTNU oraz osobą odpowiedzialną za pracę ze studentami z niepełnosprawnością i dysfunkcjami. Przewidziano zwiedzanie laboratoriów, udział w warsztatach i uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych. Korzyścią z realizacji wizyty będzie wzmocnienie kompetencji uczestników, a przez to ich macierzystej jednostki w zakresie edukacji włączającej, dobrego zarządzania i kultury jakości w sektorze edukacji. Uczestnikami wizyty będzie pięcioro pracowników naukowo-dydaktycznych Instytutu Budownictwa UWM. Wymiernym efektem wizyty będzie podniesienie jakości dydaktyki oraz badań naukowych w UWM, wspólne publikacje z pracownikami NTNU, wspólna organizacja konferencji i sympozjów. Wymiana doświadczeń w trakcie wizyty zaowocuje również przy składaniu wspólnych wniosków o granty naukowe.