Wielokulturowość wyzwaniem dla systemu edukacji

Wielokulturowość wyzwaniem dla systemu edukacji

Wizyta ma na celu nawiązanie współpracy między Wydziałem Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie a Laugarnesskóli w Reykjavik w Islandii. Uczestnicy to 4 pracowników dydaktyczno-naukowych Zakładu Dydaktyki UMCS, celem ich działań jest poznanie islandzkiego systemu edukacyjnego, podstawy programowej i sposobu jej realizacji na poziomie edukacji wczesnoszkolnej (klasy 1-4). Ponadto interesujące dla wnioskodawcy są proponowane rozwiązania, a w szczególności sposoby praktycznego realizowania idei włączania w społeczność lokalną rodzin emigrantów, w tym poznanie zasad organizowania jej zarówno od strony programowo-wychowawczej, jak i administracyjno-prawnej. Wizyta w Laugarnesskóli w Reykjavik stanowić będzie okazję do nawiązania kontaktów międzyinstytucjonalnych, a w przyszłości ich sformalizowania, określenie zasad i sposobów współpracy dydaktycznej.

Nowoczesne metody nauczania i zarządzania projektami

Głównym celem jest podniesienie kompetencji uczestników wizyty w zakresie innowacyjnych metod nauczania (IMN) oraz zarządzania projektami dzięki wymianie doświadczeń oraz nawiązanie współpracy w zakresie realizacji projektów z OsloMet. W projekcie wezmą udział 4 osoby. Planowane są obserwacje uczestniczące, spotkania z pracownikami i studentami OsloMet, prowadzenie zajęć pokazowych, seminarium dot. IMN i warsztat design thinking. W rezultacie projektu powstanie e-book dot. IMN, artykuły naukowe i popularnonaukowe,odbędą się spotkania i seminaria dla pracowników UMCS, konferencja dot. IMN. Potencjalnym efektem długofalowym jest zmiana sposobu kształcenia studentów nastawiona na wzrost kompetencji miękkich, mobilności,umiejętności praktycznych i kreatywności. Podniosą się też kompetencje pracowników we wdrażaniu IMN. Możliwym efektem długoterminowym jest wzrost umiejętności pisania projektów i wspólne przygotowanie wniosku we współpracy z OsloMet.

Edukacja włączająca bez granic – Polska – Norwegia

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej kształcącej przyszłych nauczycieli poprzez wymianę doświadczeń między specjalistami z Polski i Norwegii w zakresie edukacji włączającej, a także rozszerzenie współpracy pomiędzy instytucjami w w/w obszarze. W ramach projektu przewidziano udział 4 pracowników Wydziału Pedagogiki i Psychologii w wizycie studyjnej w Polskiej Szkole w Fredrikstad. W ramach wizyty uczestnicy zapoznają się z funkcjonowanie placówki, poprowadzą warsztaty dla nauczycieli i rodziców, jak również przeprowadzą diagnozę uczniów w obszarze specjalnych potrzeb edukacyjnych. Wnioski z odbytej wizyty studyjnej oraz przeprowadzonych badań zostaną upowszechnione po powrocie w postaci raportu z badań, spotkań ze szkołami w Polsce oraz wykładów/spotkań na macierzystej Uczelni. Wyniki badań posłużą do wprowadzenia zmian w kształceniu nauczycieli oraz zaimplementowania nowych rozwiązań w obszarze wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Edukacja włączająca bez granic – Polska – Islandia

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej kształcącej przyszłych nauczycieli poprzez wymianę doświadczeń między specjalistami z Polski i Islandii w zakresie edukacji włączającej, a także rozszerzenie współpracy pomiędzy instytucjami w w/w obszarze. W ramach projektu przewidziano udział 3 pracowników Wydziału Pedagogiki i Psychologii w wizycie studyjnej w Polskie Szkole w Reykjaviku. W ramach wizyty uczestnicy zapoznają się z funkcjonowanie placówki, poprowadzą warsztaty dla nauczycieli i rodziców, jak również przeprowadzą diagnozę uczniów w obszarze specjalnych potrzeb edukacyjnych. Wnioski z odbytej wizyty studyjnej oraz przeprowadzonych badań zostaną upowszechnione po powrocie w postaci raportu z badań, spotkań ze szkołami w Polsce oraz wykładów/spotkań na macierzystej Uczelni. Wyniki badań posłużą do wprowadzenia zmian w kształceniu nauczycieli oraz zaimplementowania nowych rozwiązań w obszarze wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Nawiązanie współpracy pomiędzy UiB i UTP

Zasadniczym celem wyjazdu prof. do Uniwersytetu w Bergen jest nawiązanie kontaktów z pracownikami Wydziału Matematyki i Nauk Przyrodniczych. Głównym obszarem zainteresowań wizytującego, który jest doświadczonym specjalistą z zakresu fizykochemii materiałów, będzie proces dydaktyczny, a zwłaszcza interdyscyplinarność kształcenia w obszarze nauk przyrodniczych. Szczególną uwagę prof. chciałby zwrócić na sposób przekazywania wiedzy z zakresu nauk podstawowych studentom kierunków technicznych i przyrodniczych. Jego zainteresowanie będzie dotyczyło również zastosowania nowoczesnych metod dydaktycznych w procesie kształcenia, takich jak nauczanie problemowe, myślenie projektowe, nauczanie przez działanie, użycie technik medialnych w kształceniu, a także ewaluacji procesu kształcenia. Spotkania z kadrą akademicką, wizyty w laboratoriach dydaktycznych i naukowych, będą podstawą do wykorzystania norweskich doświadczeń w kształceniu studentów na UTP w Bydgoszczy.

W jaki sposób wspierać nauczyciela w XXI wieku?

Projekt „W jaki sposób wspierać nauczyciela w XXI wieku?” opracowany został przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Godzianowie. Do kluczowych potrzeb naszej placówki należy wszechstronny rozwój pracowników, uwarunkowany profesjonalnym, nowoczesnym zarządzaniem, udoskonalenie poradnictwa zawodowego oraz nawiązanie współpracy międzynarodowej. Projekt umożliwi nauczycielom poszerzenie kompetencji zawodowych, wzbogacenie warsztatu, wpłynie istotnie na ich motywację i samoocenę, zaowocuje innowacjami edukacyjnymi. Poznanie norweskich metod i technik zarządzania w szkolnictwie będzie kluczem do polepszenia jakości pracy ZSO,co zwiększy jej atrakcyjność i konkurencyjność. W projekcie weźmie udział 3 nauczycieli, którzy pojadą na 4 dniową wizytę studyjną do Alvøen skole w Norwegii.Przewidywaną formą pracy będzie- job shadowing i wymiana doświadczeń między uczestnikami, odnośnie warsztatu, rozwoju i wspierania współczesnego nauczyciela. Projekt zakłada długoterminową współpracę z Alvøen skole.

Rozwój oferty edukacyjnej Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu w oparciu o partnerstwo z Uniwersytetem Agder w Kristiansand.

Strategicznym celem Wizyty Studyjnej jest podniesienie poziomu oferty edukacyjnej Akademii Muzycznej w Poznaniu poprzez rozwój kadry i wymianę doświadczeń z Uniwersytetem Agder oraz wzmacnianie relacji dwustronnych. Projekt wpisuje się w długofalową strategię wnioskodawcy zmierzającą do budowania wartościowej oferty edukacyjnej w oparciu o profesjonalną kadrę, nowoczesne metody kształcenia oraz trwałe partnerstwa międzynarodowe. Liczba uczestników: 3, w tym kadra zarządzająca. Długofalowym rezultatem projektu będzie wzmocnienie potencjału ludzkiego, rozbudowa bazy wiedzy, a także wzmocnienie relacji dwustronnych. Komponenty projektu: opracowanie wizji dalszej współpracy (w tym przygotowanie do realizacji większego projektu), wymiana doświadczeń na drodze do lepszego zrozumienia kształtowania polityki edukacyjnej, rozszerzenie siatki współpracy o kolejne instytucje edukacyjne w regionie Sorlandet. Metodologia: spotkania robocze, panele dyskusyjne, udział w zajęciach i koncertach.