VET CSR w klubie sportowym

VET CSR w klubie sportowym

Celem projektu jest przygotowanie kompletu materiałów szkoleniowych wspierających zajęcia doradztwa i orientacji zawodowej dla uczniów szkoły podstawowej.
Zajęcia realizowane będą w szkole oraz na nowoczesnym stadionie sportowym Cracovii Kraków.
Stworzone rezultaty, w formie kompletu materiałów dydaktycznych, będą wykorzystywać fascynację uczniów sportem i nowoczesnym obiektem, dzięki czemu uczniowie będą chętnie uczestniczyć w przygotowanych lekcjach.
Zajęcia orientacji zawodowej realizowane na stadionie będą polegać na spotkaniach z praktykami i prezentacji różnych zawodów wykonywanych przez specjalistów na stadionie.
Cały projekt ma za zadanie pomoc uczniom w świadomym wyborze profilu szkoły ponadpodstawowej.

Rozwój i promocja sektora VET w Polsce – Jak promować i prowadzić klasę patronacką w warunkach polskich na podstawie doświadczeń krajów Liechtenstein, Szwajcaria i Niemcy

Proj realizowany od 03.22 do 02.24 przez partnerów z PL: AHK, IARP, PCEZ, z LI: WorldSkills.
Celem jest uaktualnienie strategii rozwoju i popularyzacji szkolnictwa VET w powiecie wrzesińskim do 02/2024r. o elementy dot promocji i kooperacji w zakr prowadzenia klas patronackich przez szkoły i przedsiębiorstwa, w oparciu o rozwiązania stosowane w CHE, LI i DE. Strategia ma na celu rozwój kształcenia zawodow wobec zmieniających się potrzeb ekonom i społ oraz wzmacniane współpracy pomiędzy edukacją a przedsiębiorcami, rozwój edukacji włączającej (kobiet, ON, os zagrożonych wykluczeniem społ), usprawnienie organizacji i zarządzania pomiędzy instytucjami edukacyjnymi oraz rozwijanie współpracy międzysektorowej, współpraca i wymiana dobrych praktyk.
Uczest proj będą przedst. Partnerów (PL 9os, LI 2os), odbiorcami rezultatów-instytucje kształcenia zawod.
Działania:
1/nawiązanie współpr. z instytucjami odpow za dualne kształcenie zawodowe w krajach LI, CHE, DE, zapoznanie się z obowiązującymi rozwiązaniami systemowymi oraz dobrymi praktykami w zakr współpr. szkoła-zakład pracy-instytucja edukac, rekrutacji do szkół zawodowych, syst. motywacji.
2/spotkania online z partnerami i instyt.uczestniczącymi z DE i CHE.
3/prace merytoryczne dot.wypracowania 8 rezultatów: a/3 raportów dot. szkol zawodowego w LI, CHE i DE, b/Prezentacji podsumowującej dla 3 krajów, c/Analizy możliwości implementacji rozwiązań w LI, CHE i DE do syst PL, d/2 poradników dla nauczycieli i przedstawicieli szkół oraz organów prowadzących; e/1 Strategię Rozwoju Pow.Wrzesińskiego w zakr kształcenia zawod.
Oddziaływanie: wymiar ogólnokrajowy, podczas, konferencji, warsztatów, udostępnienie rezultatów online. Po zakończeniu proj w ramach Komisji Kształcenia Zawodowego krajowe spotkania dyskusyjne dot. koncepcji i rozwiązań VET, które zostały zmodyfikowane i dostosowane do syt. w pow.wrzesińskim i które można implementować w rozw system.
4/Upowszechnienie: 2 konferencje stacjonarne i 1online

Dolnośląska Strategia Rozwoju Edukacji Zawodowej

Celem głównym projektu jest wypracowanie Dolnośląskiej Strategii Rozwoju Edukacji Zawodowej (DSREZ) przez dokonanie szeregu analiz rozwiązań strategicznych w państwach UE i OECD oraz uwarunkowań społeczno-gospodarczych funkcjonowania edukacji zawodowej w Polsce (w tym DŚ). Projekt realizowany jest w partnerstwie pomiędzy Dolnośląską Szkołą Wyższą (lider), Województwem Dolnośląskim – Urzędem Marszałkowskim Woj. Dolnoś. oraz Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy.
Projekt odpowiada na potrzebę rozwijania i wzmocnienia kapitału ludzkiego na Dol. Śl. (obszar oddziaływania) i stanowi uzupełnianie założeń Strategii Rozwoju Woj. Dolnoś. 2030 oraz odpowiada na wyzwania strategicznego zarządzania w obszarze edukacji zawodowej dostarczając ważnego wsparcia dla działań instytucji, biorących udział w projekcie. Działania projektu wpisują się bezpośrednio w główny cel programu, jakim jest zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych EOG, co jest korzyścią długoterminową w obszarze edukacji. Uczestnikami projektu są 1) pracownicy sektora oświaty, tj. przedstawiciele organów prowadzących oraz dyrektorzy szkół prowadzących kształcenie zawodowe, 2) przedstawiciele instytucji rynku pracy, 3) przedsiębiorcy.
Wypracowanie założeń strategicznych będzie poprzedzone analizą dokumentów strategicznych na poziomie międzynar. i krajowym oraz uwarunkowań gospodarczych, demograficznych, oświatowych funkcjonowania edukacji zawodowej. Opracowanie założeń strategicznych i określenie mechanizmów współpracy pomiędzy kluczowymi interesariuszami odbędzie się w drodze dialogu społecznego z wykorzystaniem warsztatów strategicznych.
Rezultaty projektu:
1) Raport porównawczy “Istniejące rozwiązania strategiczne w zakresie VET w perspektywie międzynarodowej (UE, OECD) i krajowej;
2) Raport “Uwarunkowania funkcjonowania edukacji zawodowej na Dolnym Śląsku”;
3) Strategia Rozwoju VET dla Dolnego Śląska;
4) Wytyczne wdrożeniowe dla Strategii Rozwoju VET dla Dolnego Śląska.

Młode kadry dla morskiej energetyki wiatrowej

Projekt pt.:„ Młode kadry dla morskiej energetyki wiatrowej” jest odpowiedzią na wyzwania wskazane w dokumencie „Polityka Energetyczną Polski do 2040r.” Celem projektu jest 1)opracowanie i uaktualnienia oferty kształcenia instytucji kształcenia i szkolenia zawodowego 2) przeszkolenie ok. 100 doradców zawodowych w celu rozpowszechniani informacji na temat możliwości zatrudnienia na rynku offshore 3)przygotowania młodzieży do wejścia w rynek pracy do nowo powstającego sektora morskiej energetyki wiatrowej. W projekcie wezmą udział: Kadra zarządzająca min.25 os., pozostali pracownicy (doradcy zawodowi PWK OHP oraz nauczyciele) min.150 os., osoby uczące się:40 os., łącznie 215 os.. Skala planowanych inwestycji wymaga przygotowania odpowiednich kadr, co podkreśla tzw. ustawie offshore. Szacunki wskazują, że inwestycje w pierwszej fazie tj. do 2033 roku powinny przyczynić się do stworzenia ok. 30-40 tys. miejsc pracy. Dlatego istotne są systemy podnoszenia kompetencji i kwalifikacji. Najważniejszymi wyzwaniami dla Polski w tym obszarze jest lepsze dopasowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb morskiej energetyki wiatrowej. PWK OHP wskazywał na konieczność weryfikacji i podniesienia kompetencji doradców zawodowych w zakresie offshore oraz przygotowania materiałów informacyjnych niezbędnych do rozpowszechnienia wśród młodzieży. Ponadto podkreślono, że niezbędne jest stworzenie platformy współpracy pomiędzy instytucjami szkoleniowymi, edukacyjnymi a pracodawcami i młodzieżą podejmująca decyzje o wyborze zawodu. Drugi z partnerów – Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej reprezentuje stronę pracodawców sektora offshore, posiada rozbudowaną siec kontaktów oraz uznaną pozycję wśród podmiotów istotnych dla rozwoju sektora offshore.

Kompetencje przyszłości – dostosowanie do potrzeb rynku pracy

Celem realizacji projektu jest aktualizacja oferty kształcenia poprzez wymianę opinii i dobrych praktyk między organizacjami posiadającymi doświadczenie w zakresie zawodowego kształcenia młodzieży i osób dorosłych. Działania projektowe są skierowane przede wszystkim do nauczycieli oraz osób pracujących z młodzieżą, ponieważ to oni będą bezpośrednimi beneficjentami rezultatów projektu. Potrzeba realizacji projektu wynika bezpośrednio z braku elastyczności systemu kształcenia w Polsce pod względem dostosowania do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy oraz braku istnienia narzędzia służącego do stosowania nowoczesnych metod edukacji w celu rozwijania kompetencji przyszłości wśród młodzieży. Podczas realizacji projektu wnioskodawca zaangażuje ekspertów zewnętrznych, nauczycieli oraz osoby pracujące z młodzieżą i dorosłymi, aby zapewnić maksymalne dostosowanie rezultatów projektu do potrzeb odbiorców. Na podstawie dotychczasowych doświadczeń, wymianie opinii i dobrych praktyk między organizacjami, powstanie interaktywna platforma internetowa, dzięki której nauczyciele i edukatorzy będą mogli nauczyć się nowoczesnych metod nauczania oraz dopasować konkretną metodę do grupy odbiorców i kompetencji, które będą aktualnie nauczane i rozwijane w ramach ścieżki kształcenia. Dzięki temu projekt będzie odpowiedzią na potrzeby zarówno nauczycieli i edukatorów, ale również odbiorców pośrednich jakimi są młodzież, osoby dorosłe dążące do przebranżowienia lub rozwoju zawodowego oraz pracodawcy funkcjonujący na rynku pracy. Dodatkowo rezultaty projektu będą w pełni skalowalne i dostępne, co stanowi o ich trwałości. Wnioskodawca wraz z partnerem oraz przy współpracy z ekspertami zdefiniuje również tzw. kompetencje przyszłości, które wkrótce mogą stać się czynnikiem determinującym możliwości rozwoju zawodowego.

Komunikacja budująca zrozumienie

Projekt „Komunikacja budująca zrozumienie” ma na celu opracowanie narzędzi wprowadzających skuteczną komunikację oraz pokojowe i konstruktywne rozwiązywanie sporów i problemów w środowiskach dzieci i młodzież.
Celem projektu jest zmiana kulturowo – społeczna w podejściu do konfliktu i wykształcenie umiejętności skutecznej komunikacji, a w efekcie długofalowym wnoszenie w przestrzeń społeczną nowych wzorców zachowań, umożliwiających konstruktywne podejście do wyzwań oraz zbudowanie systemu zapobiegania problemom w relacjach i ich rozwiązywania w sposób korzystny dla wszystkich stron. Adresatem końcowym projektu są dzieci i młodzież, ponieważ projekt zakłada trwałą zmianę poprzez edukację na najwcześniejszych etapach.

Beneficjentami projektu będą dzieci i młodzież szkolna, nauczyciele, osoby pracujące w domach dziecka i świetlicach środowiskowych, kuratorzy sądowi, asystenci rodzin. Również pośrednio wpłynie on na kadrę szkolną, kadrę ośrodków pracy z dziećmi, asystentów rodzin, etc.

Projekt zakłada stworzenie 3 rezultatów pracy intelektualnej, na przełomie dwóch lat i przy udziale 5 specjalistów, 30 przedstawicieli grup docelowych i pośrednich, przy aktywnej współpracy naszego islandzkiego partnera Art of Living Iceland.

Rezultaty:
1. Pakiet szkoleniowy:
-filmy teoretyczno – praktyczne, pokazy i ćwiczenia z omówieniem narzędzi;
-cykl szkoleń z komunikacji bez przemocy, technik radzenia sobie z emocjami
-Jak użyć narzędzia w pracy zdalnej.
Szkolenia przygotowane dwutorowo: dorosły z dziećmi i młodzieżą, rozwiązywania konfliktów w drodze mediacji rówieśniczych.

2. Podręcznik dla dorosłych zawierający teorie, opisy narzędzi i umiejętności, wskazówki praktyczne z omówieniem różnic w zastosowaniu narzędzi stosownie dla 3 grup wiek. Podręcznik wydrukowany i online.

3. Manual dla dzieci i młodzieży zawierający kompendium wiedzy teoretycznej i praktycznej w postaci komiksów uzupełnionych krótkimi opisami. 3 komiksy dla różnych grup wiek. wydruk i online

Stworzenie kompleksowego programu nauczania zawodowego w zakresie zarządzania bezpieczeństwem w oparciu o nową autorską metodykę

Celem proj. jest stworzenie kompleksowego zestawu kursów nauczania zawodowego w zakresie zarządzania bezpieczeństwem, który będzie bazował na opracowanej dedykowanej metodyce. Idea jaka za tym się kryje zakłada zbudowanie szerokiego ekosystemu szkół/firm/uczelni proponujących w modelu licencyjnym szkolenia w niniejszym zakresie, który pozwoli na optymalne wykorzystywanie i aktywizację środowiska weteranów i seniorów służb mundurowych. Świadome i odpowiedzialne zarządzanie organizacjami nie może lekceważyć kwestii bezpieczeństwa stąd pomysł na stworzenie przedsięwzięcia, które będzie wykorzystywać doświadczenie byłych funkcjonariuszy mundurowych w realiach świata cywilnego. Jest to próba wprowadzenia komercyjnego standardu branżowego w postaci metodyki bazując na edukacyjnym potencjale AMW połączonym z praktyczną wiedzą dobranych ekspertów branżowych. W efekcie ma powstać nastawiony na praktyczne aspekty standard sprofilowany na różne branże tj.: placówki oświatowe, ochrona morska, muzea.
Zakłada się stworzenie multidyscyplinarnego zespołu 12 osób, który stworzy poprzez regularnie organizowane warsztaty program nauczania i całość kursów możliwych do wdrożenia w systemie partnerskim. Kurs zostanie poddany testom i na studentach kierunków o tematyce bezpieczeństwa oraz interakcji z praktykami branżowymi na zorganizowanych w tym celu warsztatach i konferencjach (łączna ilość uczestników projektu 142 os.). W efekcie powstanie zestaw kursów adresowanych zarówno do studentów i absolwentów studiów o tematyce bezpieczeństwa szukających praktycznej wiedzy w zakresie zarządzania bezpieczeństwem jak i praktyków szukających ustandaryzowanych sposobów zarządzania organizacjami cywilnymi. W perspektywie długoterminowej pozwoli to rozszerzyć platformę współpracy jaką tworzy SSAB na szersze grono tworząc społeczność, w której będzie można wymieniać doświadczenia i podnosić poziom bezpieczeństwa nas wszystkich.

VET Edukacja 4.0 dla Przemysłu 4.0

Projekt jest odpowiedzią na potrzeby przemysłu 4.0 w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego na rzecz skutecznego zaspokajania potrzeb współczesnego przemysłu, a także zrównoważonej konkurencyjności i sprawiedliwości społecznej. Projekt zakłada opracowanie wysokiej jakości programu kształcenia i przygotowania zawodowego studentów drugiego stopnia. Koncentruje się na innowacji, cyfryzacji oraz wirtotechnologiach w kształceniu i szkoleniu zawodowym na poziomie wyższym, z uwzględnieniem m.in. dualnego modelu nauczania oraz współpracy instytucji kształcenia wyższego z pracodawcami. W projekt będą zaangażowane 32 osoby: pracownicy akademiccy, przedstawiciele przemysłu oraz studenci. Projekt ma na celu zagwarantowanie, że kształcenie i szkolenie zawodowe na podstawie opracowanego programu wyposaży młodych inżynierów w wiedzę i umiejętności potrzebne do wspierania odbudowy gospodarki po pandemii COVID-19. Projekt promuje tworzenie nowego programu kształcenia i szkolenia zawodowego na podstawie wspólnych – europejskich poziomów odniesienia. Dlatego program w projekcie będzie konsultowany z partnerami z Norwegii i Polski, zarówno na poziomie akademickiego przygotowania studenta, jak również potrzeb współczesnego przemysłu (norweski partner akademicki oraz partnerzy z przemysłu). Projekt zwiększa dostępność do praktyk przemysłowych, poprawia jakość i wizerunek obecnego mechanizmu przyuczania do zawodu inżyniera na poziomie wyższym. Dlatego też beneficjenci końcowi (studenci) projektu będą mieli zaplanowane praktyki zawodowe przed ukończeniem specjalizacji zawodowej oraz intensywne projekty inżynierskie w ramach opracowanego programu kształcenia. Projekt zakłada rozwój kształcenia zawodowego wobec potrzeb ekonomicznych i społecznych, wzmacnianie współpracy z przedsiębiorcami, dostosowanie oferty edukacyjnej do obecnych potrzeb rynku pracy. W świetle współczesnych przeobrażeń technicznych i cywilizacyjnych projekt jest zgodny z filozofią kształcenia zawodowego 4.0.

Rozszerzenie oferty dydaktycznej dotyczącej Przemysłu 4.0 w laboratorium Nowoczesnych Aparatów Elektrycznych PWr

Projekt ma na celu rozszerzenie bazy dydaktyczno-szkoleniowej w Laboratorium Nowoczesnych Aparatów Elektrycznych, funkcjonującego na Wydziale Elektrycznym Politechniki Wrocławskiej, polegający na opracowaniu programu szkolenia, stworzeniu materiałów edukacyjnych oraz bazy dydaktycznej dotyczącej nowoczesnych aparatów elektrycznych i Przemysłu 4.0.

Obecnie laboratorium wyposażone jest w stanowiska, które powstały między innymi w ramach wcześniejszej współpracy z Partnerem – firmą ABB. Realizacja projektu podtrzyma współpracę, która przyczyni się do uatrakcyjnienia bazy edukacyjnej.

Rezultatem projektu będzie opracowanie kompleksowego programu szkolenia dotyczącego nowoczesnych aparatów elektrycznych i Przemysłu 4.0 oraz zwiększenie potencjału bazy dydaktycznej, z której mogliby skorzystać nie tylko studenci Wydziału Elektrycznego, ale również uczniowie szkół średnich, technicznych, pracownicy naukowi, pracownicy centrów badawczych oraz pracownicy zatrudnieni w zakładach przemysłowych.

Nowoczesne aparaty elektryczne i Przemysł 4.0 są zagadnieniami perspektywicznymi, które w przeciągu kolejnych lat, będą tylko nabierały na znaczeniu. Udział i realizacja projektu przyczyni się do znacznego uatrakcyjnienia oferty dydaktycznej zajęć na Politechnice Wrocławskiej na prowadzonych już zajęciach z Nowoczesnych Aparatów Elektrycznych.

Kształcenie dualne w kontekście wyzwań Przemysłu 4.0

Projekt zakłada promocję sektora VET poprzez opracowanie, a następnie upowszechnienie oferty edukacyjnej dotyczącej wyzwań wynikających ze zmian technologicznych Przemysłu 4.0. Wdrażanie nowych rozwiązań skutkuje zmianą wymagań odnośnie kwalifikacji pracowników. Przygotowanie oferty edukacyjnej odpowiadającej na wymagania rynku pracy stanowi wyzwanie dla partnerstw między pracodawcami a instytucjami edukacyjnymi. Opracowane zostaną trzy produkty: kurs kształcenia VR, program rozwoju kompetencji Przemysłu 4.0 oraz gra szkoleniowa rozwijająca umiejętności związane z myśleniem. Podejście produktowe ukierunkuje działania projektu na opracowanie jakościowych rezultatów, których przygotowaniem będzie zarządzał ekspert z organizacji odpowiedzialnej za finalny efekt prac. Produkty zostaną włączone do oferty partnerów oraz będą dostępne jako OZE co zwiększy oddziaływanie projektu. Dzięki wizycie studyjnej w Norwegii 15 pracowników instytucji partnerskich zdobędzie wiedzę na temat Przemysłu 4.0.