VET Edukacja 4.0 dla Przemysłu 4.0

VET Edukacja 4.0 dla Przemysłu 4.0

Projekt jest odpowiedzią na potrzeby przemysłu 4.0 w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego na rzecz skutecznego zaspokajania potrzeb współczesnego przemysłu, a także zrównoważonej konkurencyjności i sprawiedliwości społecznej. Projekt zakłada opracowanie wysokiej jakości programu kształcenia i przygotowania zawodowego studentów drugiego stopnia. Koncentruje się na innowacji, cyfryzacji oraz wirtotechnologiach w kształceniu i szkoleniu zawodowym na poziomie wyższym, z uwzględnieniem m.in. dualnego modelu nauczania oraz współpracy instytucji kształcenia wyższego z pracodawcami. W projekt będą zaangażowane 32 osoby: pracownicy akademiccy, przedstawiciele przemysłu oraz studenci. Projekt ma na celu zagwarantowanie, że kształcenie i szkolenie zawodowe na podstawie opracowanego programu wyposaży młodych inżynierów w wiedzę i umiejętności potrzebne do wspierania odbudowy gospodarki po pandemii COVID-19. Projekt promuje tworzenie nowego programu kształcenia i szkolenia zawodowego na podstawie wspólnych – europejskich poziomów odniesienia. Dlatego program w projekcie będzie konsultowany z partnerami z Norwegii i Polski, zarówno na poziomie akademickiego przygotowania studenta, jak również potrzeb współczesnego przemysłu (norweski partner akademicki oraz partnerzy z przemysłu). Projekt zwiększa dostępność do praktyk przemysłowych, poprawia jakość i wizerunek obecnego mechanizmu przyuczania do zawodu inżyniera na poziomie wyższym. Dlatego też beneficjenci końcowi (studenci) projektu będą mieli zaplanowane praktyki zawodowe przed ukończeniem specjalizacji zawodowej oraz intensywne projekty inżynierskie w ramach opracowanego programu kształcenia. Projekt zakłada rozwój kształcenia zawodowego wobec potrzeb ekonomicznych i społecznych, wzmacnianie współpracy z przedsiębiorcami, dostosowanie oferty edukacyjnej do obecnych potrzeb rynku pracy. W świetle współczesnych przeobrażeń technicznych i cywilizacyjnych projekt jest zgodny z filozofią kształcenia zawodowego 4.0.

Rozszerzenie oferty dydaktycznej dotyczącej Przemysłu 4.0 w laboratorium Nowoczesnych Aparatów Elektrycznych PWr

Projekt ma na celu rozszerzenie bazy dydaktyczno-szkoleniowej w Laboratorium Nowoczesnych Aparatów Elektrycznych, funkcjonującego na Wydziale Elektrycznym Politechniki Wrocławskiej, polegający na opracowaniu programu szkolenia, stworzeniu materiałów edukacyjnych oraz bazy dydaktycznej dotyczącej nowoczesnych aparatów elektrycznych i Przemysłu 4.0.

Obecnie laboratorium wyposażone jest w stanowiska, które powstały między innymi w ramach wcześniejszej współpracy z Partnerem – firmą ABB. Realizacja projektu podtrzyma współpracę, która przyczyni się do uatrakcyjnienia bazy edukacyjnej.

Rezultatem projektu będzie opracowanie kompleksowego programu szkolenia dotyczącego nowoczesnych aparatów elektrycznych i Przemysłu 4.0 oraz zwiększenie potencjału bazy dydaktycznej, z której mogliby skorzystać nie tylko studenci Wydziału Elektrycznego, ale również uczniowie szkół średnich, technicznych, pracownicy naukowi, pracownicy centrów badawczych oraz pracownicy zatrudnieni w zakładach przemysłowych.

Nowoczesne aparaty elektryczne i Przemysł 4.0 są zagadnieniami perspektywicznymi, które w przeciągu kolejnych lat, będą tylko nabierały na znaczeniu. Udział i realizacja projektu przyczyni się do znacznego uatrakcyjnienia oferty dydaktycznej zajęć na Politechnice Wrocławskiej na prowadzonych już zajęciach z Nowoczesnych Aparatów Elektrycznych.

Kształcenie dualne w kontekście wyzwań Przemysłu 4.0

Projekt zakłada promocję sektora VET poprzez opracowanie, a następnie upowszechnienie oferty edukacyjnej dotyczącej wyzwań wynikających ze zmian technologicznych Przemysłu 4.0. Wdrażanie nowych rozwiązań skutkuje zmianą wymagań odnośnie kwalifikacji pracowników. Przygotowanie oferty edukacyjnej odpowiadającej na wymagania rynku pracy stanowi wyzwanie dla partnerstw między pracodawcami a instytucjami edukacyjnymi. Opracowane zostaną trzy produkty: kurs kształcenia VR, program rozwoju kompetencji Przemysłu 4.0 oraz gra szkoleniowa rozwijająca umiejętności związane z myśleniem. Podejście produktowe ukierunkuje działania projektu na opracowanie jakościowych rezultatów, których przygotowaniem będzie zarządzał ekspert z organizacji odpowiedzialnej za finalny efekt prac. Produkty zostaną włączone do oferty partnerów oraz będą dostępne jako OZE co zwiększy oddziaływanie projektu. Dzięki wizycie studyjnej w Norwegii 15 pracowników instytucji partnerskich zdobędzie wiedzę na temat Przemysłu 4.0.

Szkutnia

Celem głównym projektu jest wypracowywanie innowacyjnej w skali Polski metody kształcenia młodzieży w zakresie tradycyjnych zawodów portowo-stoczniowych poprzez przeprowadzenie pilotażowego programu kształcenia poza edukacją formalną 40 uczestników w okresie 01.11.2019 – 30.09.201920 w Gdańsku. W ramach projektu edukacji pozaformalnej przetestowane zostaną nowe metody i organizacja nauczania praktycznych umiejętności szkutniczych, które mogłyby zwiększyć atrakcyjność kształcenia zawodowego i/ lub ustawicznego w zakresie zawodu szkutnik, czy robót szkutniczych. Zakładamy, że wprowadzenie elementu wspólnej pracy i zespołowej rywalizacji sportowej zwiększy zainteresowanie młodzieży szkutnictwem, wypromuje zawód i przełoży się liczbę kandydatów do nauki tego zawodu w szkole zawodowej lub w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

Międzysektorowe wyzwania: specjalista ds. ochrony dóbr kultury na wypadek sytuacji kryzysowej i wojny – opracowanie programu studiów podyplomowych, dedykowanych pracownikom działającym na pograniczu dziedzin

Projekt zakłada opracowanie programu studiów podyplomowych w zakresie ochrony dóbr kultury na wypadek sytuacji kryzysowej i wojny, wraz z kompletem pomocy naukowych. Celem jest rozwój oferty edukacyjnej i uzupełnienie jej o nową pozycję adresowaną do grona szerokiego odbiorców jakim są: służby mundurowe, administracja wszystkich szczebli, pracownicy obiektów zabytkowych, architekci, konserwatorzy, akademicy, członkowie duchowieństwa, studenci kierunków pokrewnych, pracownicy instytucji kulturalnych, specjaliści w obszarze (bezpośredni uczestnicy 170os). Interdyscyplinarny zespół ekspertów utworzony w ramach partnerstwa opracuje szczegółowo każdy z kursów wchodzących w program. W ciągu 10 warsztatów kursy zostaną wdrożone dla pierwszej grupy odbiorców. W ramach projektu zrealizowane będą spotkania projektowe w Polsce, Otwarta sesja podsumowująca. Powołane Centrum Szkoleniowe będzie upowszechniać i kontynuować działania po zakończeniu projektu.

Ekologiczny transport przyszłości

Celem projektu jest przygotowanie i przeprowadzenie 1edycji studiów podyplomowych z zakresu ekologicznych paliw przyszłości, w które wpisuje się idea elektromobilności i paliw alternatywnych. Studia są skierowane do os.dorosłych, które chcą pogłębiać swoją wiedzę zawodową i dostosowywać się do zmian zachodzących na rynku pracy. Zmiany te są wynikiem zapotrzebowania społ.,gosp. oraz dbałością o ochr.środ.nat.. W takie działania wpisuje się dynamicznie rozwijający się obszar z zakresu elektromob.. Realizacją zapotrzebowania na zachodzące zmiany jest przygot. stud.podypl. z zakresu ekolog. paliw przyszłości. Obecnie na rynku pracy brakuje spec. z zakresu elektromob.. Braki te będą wiązały się z trudnościami w praktycznym wprowadzaniu idei elektromob. i paliw alternat.. Proponowane stud.podypl. zawierają w sobie istotne elementy praktyczne umożliwiające absolwentom zdobycie wiedzy teoret. i prakt. dot.elektromob. i paliw alternat.. Studia są skierowane do przedst.JST oraz przedsiębiorstw.

WOLF ONE – innowacyjne szkolenie doskonalące umiejętności zawodowe funkcjonariuszy na bazie doświadczeń norweskich

Celem jest opracowanie innowacyjnego kursu zawodowego w dziedzinie bezpieczeństwa na podstawie dobrych praktyk partnera z Norwegii. Uczestnicy: funkcjonariusze różnego typu służb. Działania: opracowanie i wdrożenie innowacyjnego programu doskonalenia zawodowego, opracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod nauczania, implementacja w Polsce rozwiązań przyjętych w Norwegii, testowanie rozwiązań, wykonanie gotowego programu kursu . Innowacyjny program szkolenia funkcjonariuszy przełoży się bezpośrednio na wzrost bezpieczeństwa obywateli. Projekt jest innowacyjny na skalę europejską. Jak dotąd nie było prób wykonania programu doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy przy udziale Norwegii, w Naszej dziedzinie. Obecnie tylko w USA oraz Izraelu prowadzone są szkolenia w takiej formie oraz o podobnej tematyce. Rezultatem będzie wykonanie i przetestowanie i udostępnienie innowacyjnego szkolenia w zakresie działania w sytuacji kryzysowej.

Unowocześnienie i rozszerzenie oferty dydaktycznej Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska z wykorzystaniem Building Information Modeling i Odnawialnych Źródeł Energii

Celem projektu jest zwiększenie potencjału naukowego UTP, poprzez modyfikację programów studiów na kierunkach Budownictwo, Architektura i Inżynieria Środowiska z uwzględnieniem technologii Building Information Modeling (BIM) i Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) oraz utworzenie studiów podyplomowych „Technologia BIM w architekturze i budownictwie”. Odbiorcami projektu będą absolwenci kierunków studiów realizowanych na WBAiIŚ, nauczyciele akademiccy WBAiIŚ, przedsiębiorcy zajmujący się OZE i BIM. W ramach projektu przewiduje się też szkolenie w formie nowoczesnych zajęć warsztatowych oraz wizyty studyjne u partnerów projektu. Efektem współpracy będzie także zorganizowanie dwóch seminariów dot. BIM i OZE. Projekt wpłynie na poszerzenie wiedzy, zdobycie nowych umiejętności i wzrost kompetencji uczestników. W efekcie wpłynie to na zwiększenie ich atrakcyjności na rynku pracy. Realizacja projektu przyczyni się także do stworzenia i wzmocnienia partnerstwa między UTP a partnerami norweskimi.

Zaawansowany kurs blended-learningowy dogoterapii dla profesjonalistów

Celem projektu jest rozszerzenie oferty szkoleniowej SZL o zaawansowany kurs w zakresie dogoterapii dla profesjonalistów. Projekt zostanie zrealizowany w partnerstwie polsko-norweskim. Kurs zostanie przygotowany w formie blended-learning i uzupełniony o staże. Część stacjonarna szkolenia będzie zrealizowana w Polsce. Podczas fazy pilotażowej przeszkolonych zostanie 15 dogoterapeutów, którzy otrzymają międzynarodowy certyfikat. Uczestnicy to os. zawodowo zajmujące się edukacją, zwłaszcza skierowaną do dzieci z trudnościami w uczeniu się. Rezultatem będzie podniesienie jakości polskiej edukacji w sektorze dogoterapii, zmniejszenie barier dostępu (poprzez e-learning), rozwój polskiej kadry edukacyjnej i terapeutycznej. Kurs i platforma e-learningowa będą rozwijane po zakończeniu projektu i dostępny dla uczestników z Polski, a w przyszłości także z innych państw Europy. Rezultaty będą upowszechnione na konferencji w Polsce dla 100 uczestników i podczas seminarium w Norwegii dla 30 os.

Gdyńscy zawodowcy – program podnoszenia jakości i dopasowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy

Celem projektu jest poprawa jakości oraz dopasowanie kształcenia zawodowego w Gdyni do aktualnych potrzeb rynku pracy. Cel zostanie zrealizowany poprzez wzmacnianie współpracy z pracodawcami, kształtowanie wśród uczestników projektu postaw proprzedsiębiorczych, rozwój kompetencji zawodowych kadry odpowiedzialnej za kształcenie zawodowe, włączanie do edukacji zawodowej nowych technologii i metod nauczania, rozwój doradztwa zawodowego i mentoringu, wymianę doświadczeń między partnerami projektu, działania upowszechniające kształcenie zawodowe. Projekt jest odpowiedzią na aktualne potrzeby rynku pracy, tj. konieczność zapewnienia odpowiedniej liczby wykwalifikowanych pracowników. Uczestnikami projektu są uczniowie, nauczyciele, doradcy zawodowi i kadra zarządzająca gdyńskich szkół zawodowych (251 osób). Projekt przyczyni się do podniesienia jakości oferty gdyńskich szkół zawodowych, zwiększenia atrakcyjności edukacji zawodowej i zniwelowania stereotypów dotyczących kształcenia zawodowego.