Kształcenie dualne w kontekście wyzwań Przemysłu 4.0

Kształcenie dualne w kontekście wyzwań Przemysłu 4.0

Projekt zakłada promocję sektora VET poprzez opracowanie, a następnie upowszechnienie oferty edukacyjnej dotyczącej wyzwań wynikających ze zmian technologicznych Przemysłu 4.0. Wdrażanie nowych rozwiązań skutkuje zmianą wymagań odnośnie kwalifikacji pracowników. Przygotowanie oferty edukacyjnej odpowiadającej na wymagania rynku pracy stanowi wyzwanie dla partnerstw między pracodawcami a instytucjami edukacyjnymi. Opracowane zostaną trzy produkty: kurs kształcenia VR, program rozwoju kompetencji Przemysłu 4.0 oraz gra szkoleniowa rozwijająca umiejętności związane z myśleniem. Podejście produktowe ukierunkuje działania projektu na opracowanie jakościowych rezultatów, których przygotowaniem będzie zarządzał ekspert z organizacji odpowiedzialnej za finalny efekt prac. Produkty zostaną włączone do oferty partnerów oraz będą dostępne jako OZE co zwiększy oddziaływanie projektu. Dzięki wizycie studyjnej w Norwegii 15 pracowników instytucji partnerskich zdobędzie wiedzę na temat Przemysłu 4.0.

Szkutnia

Celem głównym projektu jest wypracowywanie innowacyjnej w skali Polski metody kształcenia młodzieży w zakresie tradycyjnych zawodów portowo-stoczniowych poprzez przeprowadzenie pilotażowego programu kształcenia poza edukacją formalną 40 uczestników w okresie 01.11.2019 – 30.09.201920 w Gdańsku. W ramach projektu edukacji pozaformalnej przetestowane zostaną nowe metody i organizacja nauczania praktycznych umiejętności szkutniczych, które mogłyby zwiększyć atrakcyjność kształcenia zawodowego i/ lub ustawicznego w zakresie zawodu szkutnik, czy robót szkutniczych. Zakładamy, że wprowadzenie elementu wspólnej pracy i zespołowej rywalizacji sportowej zwiększy zainteresowanie młodzieży szkutnictwem, wypromuje zawód i przełoży się liczbę kandydatów do nauki tego zawodu w szkole zawodowej lub w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

Międzysektorowe wyzwania: specjalista ds. ochrony dóbr kultury na wypadek sytuacji kryzysowej i wojny – opracowanie programu studiów podyplomowych, dedykowanych pracownikom działającym na pograniczu dziedzin

Projekt zakłada opracowanie programu studiów podyplomowych w zakresie ochrony dóbr kultury na wypadek sytuacji kryzysowej i wojny, wraz z kompletem pomocy naukowych. Celem jest rozwój oferty edukacyjnej i uzupełnienie jej o nową pozycję adresowaną do grona szerokiego odbiorców jakim są: służby mundurowe, administracja wszystkich szczebli, pracownicy obiektów zabytkowych, architekci, konserwatorzy, akademicy, członkowie duchowieństwa, studenci kierunków pokrewnych, pracownicy instytucji kulturalnych, specjaliści w obszarze (bezpośredni uczestnicy 170os). Interdyscyplinarny zespół ekspertów utworzony w ramach partnerstwa opracuje szczegółowo każdy z kursów wchodzących w program. W ciągu 10 warsztatów kursy zostaną wdrożone dla pierwszej grupy odbiorców. W ramach projektu zrealizowane będą spotkania projektowe w Polsce, Otwarta sesja podsumowująca. Powołane Centrum Szkoleniowe będzie upowszechniać i kontynuować działania po zakończeniu projektu.

Ekologiczny transport przyszłości

Celem projektu jest przygotowanie i przeprowadzenie 1edycji studiów podyplomowych z zakresu ekologicznych paliw przyszłości, w które wpisuje się idea elektromobilności i paliw alternatywnych. Studia są skierowane do os.dorosłych, które chcą pogłębiać swoją wiedzę zawodową i dostosowywać się do zmian zachodzących na rynku pracy. Zmiany te są wynikiem zapotrzebowania społ.,gosp. oraz dbałością o ochr.środ.nat.. W takie działania wpisuje się dynamicznie rozwijający się obszar z zakresu elektromob.. Realizacją zapotrzebowania na zachodzące zmiany jest przygot. stud.podypl. z zakresu ekolog. paliw przyszłości. Obecnie na rynku pracy brakuje spec. z zakresu elektromob.. Braki te będą wiązały się z trudnościami w praktycznym wprowadzaniu idei elektromob. i paliw alternat.. Proponowane stud.podypl. zawierają w sobie istotne elementy praktyczne umożliwiające absolwentom zdobycie wiedzy teoret. i prakt. dot.elektromob. i paliw alternat.. Studia są skierowane do przedst.JST oraz przedsiębiorstw.

WOLF ONE – innowacyjne szkolenie doskonalące umiejętności zawodowe funkcjonariuszy na bazie doświadczeń norweskich

Celem jest opracowanie innowacyjnego kursu zawodowego w dziedzinie bezpieczeństwa na podstawie dobrych praktyk partnera z Norwegii. Uczestnicy: funkcjonariusze różnego typu służb. Działania: opracowanie i wdrożenie innowacyjnego programu doskonalenia zawodowego, opracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod nauczania, implementacja w Polsce rozwiązań przyjętych w Norwegii, testowanie rozwiązań, wykonanie gotowego programu kursu . Innowacyjny program szkolenia funkcjonariuszy przełoży się bezpośrednio na wzrost bezpieczeństwa obywateli. Projekt jest innowacyjny na skalę europejską. Jak dotąd nie było prób wykonania programu doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy przy udziale Norwegii, w Naszej dziedzinie. Obecnie tylko w USA oraz Izraelu prowadzone są szkolenia w takiej formie oraz o podobnej tematyce. Rezultatem będzie wykonanie i przetestowanie i udostępnienie innowacyjnego szkolenia w zakresie działania w sytuacji kryzysowej.

Unowocześnienie i rozszerzenie oferty dydaktycznej Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska z wykorzystaniem Building Information Modeling i Odnawialnych Źródeł Energii

Celem projektu jest zwiększenie potencjału naukowego UTP, poprzez modyfikację programów studiów na kierunkach Budownictwo, Architektura i Inżynieria Środowiska z uwzględnieniem technologii Building Information Modeling (BIM) i Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) oraz utworzenie studiów podyplomowych „Technologia BIM w architekturze i budownictwie”. Odbiorcami projektu będą absolwenci kierunków studiów realizowanych na WBAiIŚ, nauczyciele akademiccy WBAiIŚ, przedsiębiorcy zajmujący się OZE i BIM. W ramach projektu przewiduje się też szkolenie w formie nowoczesnych zajęć warsztatowych oraz wizyty studyjne u partnerów projektu. Efektem współpracy będzie także zorganizowanie dwóch seminariów dot. BIM i OZE. Projekt wpłynie na poszerzenie wiedzy, zdobycie nowych umiejętności i wzrost kompetencji uczestników. W efekcie wpłynie to na zwiększenie ich atrakcyjności na rynku pracy. Realizacja projektu przyczyni się także do stworzenia i wzmocnienia partnerstwa między UTP a partnerami norweskimi.

Zaawansowany kurs blended-learningowy dogoterapii dla profesjonalistów

Celem projektu jest rozszerzenie oferty szkoleniowej SZL o zaawansowany kurs w zakresie dogoterapii dla profesjonalistów. Projekt zostanie zrealizowany w partnerstwie polsko-norweskim. Kurs zostanie przygotowany w formie blended-learning i uzupełniony o staże. Część stacjonarna szkolenia będzie zrealizowana w Polsce. Podczas fazy pilotażowej przeszkolonych zostanie 15 dogoterapeutów, którzy otrzymają międzynarodowy certyfikat. Uczestnicy to os. zawodowo zajmujące się edukacją, zwłaszcza skierowaną do dzieci z trudnościami w uczeniu się. Rezultatem będzie podniesienie jakości polskiej edukacji w sektorze dogoterapii, zmniejszenie barier dostępu (poprzez e-learning), rozwój polskiej kadry edukacyjnej i terapeutycznej. Kurs i platforma e-learningowa będą rozwijane po zakończeniu projektu i dostępny dla uczestników z Polski, a w przyszłości także z innych państw Europy. Rezultaty będą upowszechnione na konferencji w Polsce dla 100 uczestników i podczas seminarium w Norwegii dla 30 os.

Gdyńscy zawodowcy – program podnoszenia jakości i dopasowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy

Celem projektu jest poprawa jakości oraz dopasowanie kształcenia zawodowego w Gdyni do aktualnych potrzeb rynku pracy. Cel zostanie zrealizowany poprzez wzmacnianie współpracy z pracodawcami, kształtowanie wśród uczestników projektu postaw proprzedsiębiorczych, rozwój kompetencji zawodowych kadry odpowiedzialnej za kształcenie zawodowe, włączanie do edukacji zawodowej nowych technologii i metod nauczania, rozwój doradztwa zawodowego i mentoringu, wymianę doświadczeń między partnerami projektu, działania upowszechniające kształcenie zawodowe. Projekt jest odpowiedzią na aktualne potrzeby rynku pracy, tj. konieczność zapewnienia odpowiedniej liczby wykwalifikowanych pracowników. Uczestnikami projektu są uczniowie, nauczyciele, doradcy zawodowi i kadra zarządzająca gdyńskich szkół zawodowych (251 osób). Projekt przyczyni się do podniesienia jakości oferty gdyńskich szkół zawodowych, zwiększenia atrakcyjności edukacji zawodowej i zniwelowania stereotypów dotyczących kształcenia zawodowego.

Rozwijanie kształcenia zawodowego sprzyjającego włączaniu społecznemu – polsko-skandynawska wymiana doświadczeń i dobrych praktyk

Projekt „Rozwijanie kształcenia zawodowego sprzyjającego włączaniu społecznemu – polsko-skandynawska wymiana doświadczeń i dobrych praktyk” został przygotowany przez GM Toruń i będzie realizowany w partnerstwie z Fitjar vidaregåande skule w Norwegii oraz IÐAN Education Centre na Islandii w terminie od 1 marca 2020 do 28 lutego 2021. Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych i językowych 25 przedstawicieli kadry zarządzającej i nauczycieli toruńskich i skandynawskich instytucji VET w zakresie metodyki dualnego kształcenia zawodowego z wykorzystaniem ICT, poprzez uczestnictwo w mobilnościach szkoleniowych do instytucji partnerskich w Norwegii, na Islandii oraz w Polsce, w okresie 12 miesięcy. W ramach projektu zostaną zrealizowane 2 spotkania projektowe i 3 spotkania szkoleniowe kadry zarządzającej i nauczycieli szkół zawodowych z krajów partnerskich. Rezultatem projektu będzie publikacja poradnika dobrych praktyk edukacji włączającej.

Opracowanie i wdrożenie innowacji pedagogicznych zwiększających efektywność kształcenia zawodowego w obszarze przetwórstwa rolno-spożywczego

Głównym celem proj. jest zwiększenie efektywności, dostępności i atrakcyjności nauczania zaw. pozwalające na jego dostosowanie do dynamicznych zmian technologicznych w sektorze rol-spoż. i zmian społ. Cele projektu będą realizowane dzięki międzynarodowej współpracy 4 doświadczonych i uzupełniających się podmiotów, działających w sektorze edukacji zaw. Efektem będzie: opracowanie, z wykorzystaniem najlepszych praktyk systemu ECVET i pilotażowe wdrożenie, w działalności dwóch szkół zaw. 4 nowych programów nauczania, zwiększających kompetencje, wiedzę i umiejętności uczniów szkół zaw. w obszarze produkcji żywności wysokiej jakości. Oddziaływanie proj., poza członkami konsorcjum, obejmie całą Polskę, zostanie skierowane do Szkół kształ. w wskazanych zawodach. Dzięki efektywnym działaniom prom., opracowaniu skutecznych procedur wdroż. programów do procesu kształcenia oraz rozbudowanej sieci kontaktów UPEMI, szanse na zwiększenie kwalifikacji zaw. będzie mieć nawet kilka tysięcy uczniów.