Dialog bez barier – LogoLAB

Dialog bez barier – LogoLAB

Wdrożenie projektu LogoLAB – Dialog bez barier umożliwi podniesienie standardów opieki logopedycznej – dopasowanie ich do zasad praktyki opartej na dowodach i modelów: edukacji włączającej oraz społecznego modelu niepełnosprawności, w celu poprawy jakości życia osób z utrwalonym jąkaniem; poprzez upowszechnianie rzetelnej wiedzy o jąkaniu oraz zmianę postaw społecznych. Odbiorcy projektu: logopedzi i studenci logopedii, inni specjaliści, liderzy ruchu samopomocy oraz ogół społeczeństwa. Przewidywane rezultaty: podręcznik Skuteczna interwencja logopedyczna w jąkaniu chronicznym (kompilacja teoretycznej i praktycznej rzetelnej wiedzy przygotowany przez międzynarodowy zespół specjalistów); film dokumentalny z udziałem dzieci jąkających się, ich rodziców i specjalistów, promujący wytyczne dotyczące wsparcia w jąkaniu, opracowane na podstawie wyników badań; strona internetowa LogoLAB–– źródło rzetelnej wiedzy i materiałów praktycznych (otwarty dostęp).

„ROLL Program” – warsztaty, rozwój, lekcje, start rakiety i program nauczania

W ramach projektu Zespół Szkół Politechnicznych „Energetyk” w Wałbrzychu, przy udziale centrum edukacji kosmicznej NAROM z Norwegii, oraz firmy SatRevolution Sp. z o.o., opracuje innowacyjny program nauczania, oraz przeprowadzi jego pilotażowe, a następnie pełne wdrożenie. Na przestrzeni 2 lat program obejmie ostatnie klasy technikum. Dla 48 uczniów przygotowano wyjazdy edukacyjne do Norwegii. Program przewiduje również 2 wyjazdy dla 5 nauczycieli celem wymiany doświadczeń oraz poszerzenia ich kwalifikacji. Program będzie obejmował zajęcia teoretyczne i praktyczne – planowane jest wykonanie przez uczniów modułów elektronicznych, które zabiorą do centrum kosmicznego Andøya w Norwegii, gdzie zostaną one wystrzelone z użyciem rakiet edukacyjnych. Efektem programu jest zwiększenie atrakcyjności absolwentów wśród uczelni wyższych i pracodawców. Długoterminowym planem jest nawiązanie trwałej i cyklicznej współpracy pomiędzy instytucjami partnerskimi.

Program doskonalenia umiejętności nowoczesnego technika AGD

W Polsce zawód technika napraw AGD jest zagrożony z uw. na brak osób do zastąpienia starzejącej się kadry. W celu zachęcenia do tego zawodu przygotowano projekt przyczyniający się do zmiany postrzegania zawodu jako nowoczesnego i wykorzystującego innowacyjne technologie. Drugim celem jest bezpośrednie wsparcie przyszłych techników AGD poprzez dostarczenie kompleksowego zbioru wiedzy z informacjami z wielu dziedzin, których znajomość jest niezbędna w tym zawodzie. Wspólnie z producentami przygotowany zostanie podręcznik wraz z kursem online, rozwijający dodatkowe umiejętności niezbędne dla zawodu. Stworzony zostanie unikatowy zbiór opisu urządzeń, zasad działania, konserwacji, napraw oraz umiejętności miękkich. W ramach kursu wdrożeniowego przewiduje się pozyskanie dodatk. kompetencji przez ok 100 uczn. szkół techn. oraz ok. 150 nowozatrudn. techn. AGD. W długim okresie rezultatem będzie nawiązanie współp. ze szkołami techn. i budowa nowego wizerunku tego zawodu.

Praktyka czyni mistrza. Studenckie praktyki zawodowe w obliczu zmian prawnych, społecznych i gospodarczych.

Celem projektu jest usprawnienie systemu realizacji studenckich praktyk zawodowych na kierunkach praktycznych w Uniwersytecie Śląskim. W ramach działań projektowych powstaną 3 komplementarne rezultaty, które służyć mają realizacji tego celu: – wytyczne dotyczące formalnych kwestii związanych z realizacją praktyk (rezultat 1); – e-publikacja pn. Kodeks dobrych praktyk zawodowych na studiach o profilu praktycznym. Opinie, inspiracje, egzemplifikacje (rezultat 2); – film prezentujący dobre wzorce studenckich praktyk zawodowych (rezultat 3). Elementem projektu będą także 2 wydarzenia – kongres i konferencja. Istotnym elementem projektu, który decyduje o jego innowacyjności, jest fakt, że wszystkie rezultaty zostaną opracowane przy współpracy przedstawicieli 3 grup odbiorców: studentów, przedsiębiorców i pracowników uczelni, co zapewni efekt synergii. Projekt powstanie w ramach partnerstwa międzysektorowego i międzynarodowego oraz będzie realizowany zgodnie z metodologią PCM.

Jakość w edukacji w sektorze kształcenia zawodowego

Potrzeba projektu wynika z transformacji edukacji zawodowej opartej na procesie do odpowiadającej na potrzeby realizowanych zadań zawodowych. Celem jest przygotowanie narzędzi edukacyjnych wspierających rozwój kultury jakości w instytucjach VET. Przygotowane zostaną standardy wymagań zawodowych, kompetencji i walidacji dla 3 ról zawodowych w edukacji (manager jakości, manager projektów i trener) oraz materiały dydaktyczne blended-learning kształtujące niezbędne kompetencje. Ogółem przygotowanych zostanie 224 h materiałów (112 h po polsku i 112 h po angielsku) uwzględniających jakość w instytucjach edukacyjnych. Przygotowane materiały będą przetestowane przez 16 uczestników szkoleń z 4 polskich instytucji edukacyjnych. Rezultaty projektu będą konsultowane z interesariuszami w trakcie jego trwania, a ostateczne rezultaty zostaną przedstawione w podręczniku i podczas 2 seminariów. Narzędzia zostaną częściowo udostępnione na licencji OER i ułatwią wdrażanie w VET kultury jakości.

Train the skills! – zwiększenie kompetencji nauczycieli w dziedzinie elektro-elektrycznej jako wymiana polsko-norweskich doświadczeń w kształceniu zawodowym

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych 9 nauczycieli ze szkół Partnerstwa w obszarze elektryczno-elektronicznym w okresie lipiec-grudzień 2020 poprzez udział w warsztatach edukacyjnych,będących wymianą doświadczeń kształcenia zawodowego pomiędzy Partnerami z Polski:Centrum Kształcenia Zawodowego(CKZ) oraz Norwegii:Szkoła Ponadgimnazjalna w Grong.W projekcie weźmie udział 5 nauczycieli zawodu z CKZ oraz ZS nr 18 we Wrocławiu oraz 4 ze Szkoły Ponadgimnazjalnej w Grong. We Wrocławiu zrealizowane zostaną branżowe warsztaty edukacyjne dla nauczycieli z Grong a w Grong dla nauczycieli z Wrocławia.W wyniku realizacji projektu nastąpi wzrost kompetencji zawodowych uczestników warsztatów Partnerstwa.W rezultacie długofalowym, zbudowanie wspólnej przestrzeni polsko-norweskiej branżowej wymiany know-how, poznanie nowych technologii i ich praktycznego zastosowania, wpłynie na podniesienie jakości pracy instytucji związanych z edukacją zawodową.

Nowoczesne technologie w leśnictwie i ochronie przyrody

Cel to wzrost kompetencji zawodowych uczniów i n-li w wyniku poznania nowych technologii stosowanych w leśnictwie i ochronie przyrody w Polsce i Norwegii poprzez: szkolenie w zakresie obsługi maszyn wielooperacyjnych poznanie syst. p-poż. Lasów Państwowych pozn. nowych technologii w monitoringu przyrodniczym oraz podniesienie kompetencji językowych, wykorzystania wiedzy w praktyce, rozwój komp. zawod. kadry i osób aktywnych w sektorze kształcenia zawodowego. W proj. weźmie udział 56 uczn. TL w Biłgoraju oraz Solør videregående skole oraz 4 n-li. Planowane są 4 mobilności. W Polsce warsztaty z syst. p-poż oraz monit. przyrodniczego. w Norwegii szkolenie z obsługi harvestera oraz badania przyrodnicze. Zakres i formy działań uaktywnią młodzież. Wzrosną komp. językowe, społeczne. N-le poszerzą wiedzę o systemach edukacji i nowych technologiach, wdrożą dobre praktyki. Projekt wpływa na szkoły, środ. zawodowe w P i N, regiony. Przyczyni się do wym. nowych technologii, poznania kultur.

Przedsiębiorcza młodzież dla Zielonej Europy

Głównym celem jest opracowanie innowacyjnego modelu nauczania młodych ludzi, aby stali się przedsiębiorcami w dziedzinie przyjaznej środowisku. Odpowiadamy na następujące problemy i potrzeby, które zidentyfikowaliśmy: – Niedobór ekologicznych przedsiębiorstw w Polsce – Kariera przedsiębiorcza nie leży w centrum zainteresowań – Niska świadomość ekologiczna Grupy docelowe to młodzież w wieku od 16 do 24 lat, jako przyszli przedsiębiorcy oraz nauczyciele, wykładowcy i trenerzy przedsiębiorczości. Działania do osiągnięcia tych celów: – Opracowanie modelu edukacyjnego w obszarze przedsiębiorczości przyjaznej środowisku, biblioteki zasobów edukacyjnych oraz idei biznesowych przez młodzież – Wizyta szkoleniowa polskich edukatorów u ekspertów i przedsiębiorców w Islandii: obserwacja ekologicznych programów instytucji i firm – Wizyta polskich edukatorów u partnera w Norwegii, aby poznać nowoczesne projektowanie edukacji – Mobilność młodzieży do IS – Seminarium w PL z ekspertami z NO i IS.

Innowacyjne narzędzia w edukacji zawodowej dla niesłyszących

Projekt stanowi odpowiedź na problemy funkcjonowania osób niesłyszących(ONS) w polskim systemie edukacji zawodowej. Proj. koncentruje się na opracowaniu, przetestowaniu oraz upowszechnieniu 60 konspektów/scenariuszy lekcji opartych na innowacyjnej metodzie nauczania WebQuest (WQ). ONS posiadają bardzo duże bariery percepcyjne co w połączeniu ze specyfiką tej niepełnosprawności znacznie utrudnia ukończenie szkół zawodowych i zdanie egzaminów końcowych/uzyskanie tytułu branżowego. Zastosowanie metody WQ w ramach podstawy programowej wpłynie na podniesienie jakości kształcenia w tego typu placówkach. WQ opracowane zostaną przez zespół ds. pracy intelektualnej a stworzone wersje wstępne zostaną przetestowane w śr. 5 osobowych grupach ONS. Na podstawie zebranego materiału eksperci opracują wersje ostateczne 60 WQ które zostaną rozpropagowane poprzez działania upowszechniające. Uniwersalność opracowanych WQ pozwoli wdrożyć je w każdej placówce edukacyjnej zajmującej się edukacją zawodową ONS