VET CSR w klubie sportowym

VET CSR w klubie sportowym

Celem projektu jest przygotowanie kompletu materiałów szkoleniowych wspierających zajęcia doradztwa i orientacji zawodowej dla uczniów szkoły podstawowej.
Zajęcia realizowane będą w szkole oraz na nowoczesnym stadionie sportowym Cracovii Kraków.
Stworzone rezultaty, w formie kompletu materiałów dydaktycznych, będą wykorzystywać fascynację uczniów sportem i nowoczesnym obiektem, dzięki czemu uczniowie będą chętnie uczestniczyć w przygotowanych lekcjach.
Zajęcia orientacji zawodowej realizowane na stadionie będą polegać na spotkaniach z praktykami i prezentacji różnych zawodów wykonywanych przez specjalistów na stadionie.
Cały projekt ma za zadanie pomoc uczniom w świadomym wyborze profilu szkoły ponadpodstawowej.

Komunikacja budująca zrozumienie

Projekt „Komunikacja budująca zrozumienie” ma na celu opracowanie narzędzi wprowadzających skuteczną komunikację oraz pokojowe i konstruktywne rozwiązywanie sporów i problemów w środowiskach dzieci i młodzież.
Celem projektu jest zmiana kulturowo – społeczna w podejściu do konfliktu i wykształcenie umiejętności skutecznej komunikacji, a w efekcie długofalowym wnoszenie w przestrzeń społeczną nowych wzorców zachowań, umożliwiających konstruktywne podejście do wyzwań oraz zbudowanie systemu zapobiegania problemom w relacjach i ich rozwiązywania w sposób korzystny dla wszystkich stron. Adresatem końcowym projektu są dzieci i młodzież, ponieważ projekt zakłada trwałą zmianę poprzez edukację na najwcześniejszych etapach.

Beneficjentami projektu będą dzieci i młodzież szkolna, nauczyciele, osoby pracujące w domach dziecka i świetlicach środowiskowych, kuratorzy sądowi, asystenci rodzin. Również pośrednio wpłynie on na kadrę szkolną, kadrę ośrodków pracy z dziećmi, asystentów rodzin, etc.

Projekt zakłada stworzenie 3 rezultatów pracy intelektualnej, na przełomie dwóch lat i przy udziale 5 specjalistów, 30 przedstawicieli grup docelowych i pośrednich, przy aktywnej współpracy naszego islandzkiego partnera Art of Living Iceland.

Rezultaty:
1. Pakiet szkoleniowy:
-filmy teoretyczno – praktyczne, pokazy i ćwiczenia z omówieniem narzędzi;
-cykl szkoleń z komunikacji bez przemocy, technik radzenia sobie z emocjami
-Jak użyć narzędzia w pracy zdalnej.
Szkolenia przygotowane dwutorowo: dorosły z dziećmi i młodzieżą, rozwiązywania konfliktów w drodze mediacji rówieśniczych.

2. Podręcznik dla dorosłych zawierający teorie, opisy narzędzi i umiejętności, wskazówki praktyczne z omówieniem różnic w zastosowaniu narzędzi stosownie dla 3 grup wiek. Podręcznik wydrukowany i online.

3. Manual dla dzieci i młodzieży zawierający kompendium wiedzy teoretycznej i praktycznej w postaci komiksów uzupełnionych krótkimi opisami. 3 komiksy dla różnych grup wiek. wydruk i online

Podróż w kierunku globalnych kompetencji

Celem projektu jest pokazanie, że szkoła jest miejscem, które przygotowuje do życia w gwałtownie globalizującym się świecie, motywuje do doskonalenia metod uczenia i nauczania, uczy współpracy, inspiruje do działania, umożliwia wymianę doświadczeń. Kluczem jest rozwijanie globalnych kompetencji poprzez włączenie uczniów w działania dotyczące 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, poszerzenie wiedzy z różnych dziedzin z mądrym i odpowiedzialnym wykorzystaniem nowych technologii. W projekcie podzielonym na 3 fazy, dwie pierwsze dedykowane są nauczycielom, a trzecia uczniom. Projekt zakłada realizację 4 wymian kadry i uczniów pomiędzy szkołami. Uczniowie dołączyli do globalnego projektu Climate Action Project, który zgromadził ponad 3 miliony uczniów z całego świata oraz zaprezentowali działania szkoły w tym zakresie podczas światowego forum Take Action Global.

DZIECKO W CENTRUM – partnerstwo strategiczne na rzecz opracowania oferty edukacyjnej mającej na celu przeciwdziałanie przedwczesnemu opuszczaniu systemu edukacji przez wychowanków instytucjonalnych podmiotów pieczy zastępczej.

Celem projektu jest skonstruowanie oferty edukacyjnej wspierającej proces usamodzielniania wychowanków instytucjonalnych form pieczy zastępczej. Wnioskodawca przy wsparciu 2 partnerów z Polski oraz przy współpracy dwustronnej z partnerem z Norwegii stworzy ofertę składającą się z 3 głównych obszarów tematycznych:
– doradztwo zawodowe
– edukacja matematyczno-językowa
– edukacja wspierająca praktyczny wymiar usamodzielniania – podstawy przedsiębiorczości oraz edukacja proekologiczna.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych i kluczowych 40 pracowników sektora edukacji pozaformalnej, w tym:
-10 nauczycieli przedmiotowych z ramienia wnioskodawcy,którzy pracują na rzecz pieczy zastępczej
-9 wychowawców placówki opiekuńczo-wychowawczej “Nasz Dom” z ramienia partnera
-8 pracowników sektora edukacji pozaformalnej – powołana grupa partnerska (po dwóch przedstawicieli z każdej instytucji partnerskich)
-25 wychowawców placówek opiekuńczo-wychowawczych z Sopotu, Gdańska, Gdyni objętych wsparciem w postaci udziału w warsztatach upowszechniających.

Bezpośrednimi beneficjentami wsparcia uwzględnionymi we wskaźnikach będą także wychowankowie placówki opiekuńczo-wychowawczej w Rumi- 11 podopiecznych w wieku szkolnym (skalowanie innowacyjnych narzędzi edukacyjnych). Ostatecznymi odbiorcami rezultatów projektowych będą wychowankowie placówki opiekuńczo-wychowawczej, z których oddelegowani są wychowawcy. A także w szerszej skali również pracownicy i podopieczni podmiotów pieczy z obszaru kraju dzięki możliwości wykorzystania materiałów edukacyjnych powstałych w ramach projektu.
Innowacyjny charakter projektu polega na wprowadzeniu „zapożyczonych” z praktyki Partnera z Norwegii metod, do edukacji włączającej. Grupa partnerska będzie odpowiedzialna za stworzenie oferty, która do tej pory nie istniała, co ważne oferty, która dedykowana jest odbiorcom wymagającym szczególnego zmotywowania.

Cele:
-rozwój edukacji włączającej,
-włączanie nowych technologii w edukację, nowych metod edukacyjnych,
-wdrażanie innowacji pedagogicznych,
-rozwój coachingu, doradztwa zawodowego w pieczy zastępczej.

Wprowadzenie edukacji z zakresu zrównoważonego rozwoju na wybranych uniwersytetach w Polsce

Wprowadzimy nowy przedmiot Zrównoważony rozwój na 10 kierunkach (nauki społeczne i polityczne) na Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Opolskim i Uniwersytecie Wrocławskim. W projekcie udział weźmie 10 akademików z ww. uczelni (bezpośredni beneficjenci), partnerzy z 3 uczelni w Islandii i Norwegii i międzynarodowej organizacji z siedzibą na Svalbardzie oraz eksperci z zakresu tematyki zrównoważonego rozwoju (ZR). Końcowymi beneficjentami będą studenci uczęszczający na ww. przedmiot. W wyniku cyklu spotkań, szkoleń w Polsce, Norwegii i Islandii oraz pracy indywidualnej wykładowców opracujemy 10 Kart Przedmiotów, innowacyjny podręcznik multimedialny, zawierający materiały audiowizualne nakręcone także w Islandii i Norwegii, i rekomendacje dot. szerokiego wprowadzania edukacji z zakresu ZR w kształceniu studiów humanistycznych (roześlemy je do 30 uczelni w kraju). Osiągnięcia projektu będą promowane m.in. podczas ogólnopolskiej konferencji uniwersyteckiej i Festiwalu Filmów HumanDOC.

Projekt Eos

Polski system edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (ONI) zabezpiecza potrzeby tej grupy do 24 r.ż., po ukończeniu szkoły osoby te zostają bez należytego wsparcia, a system w którym się kształcili nie przygotował ich dostatecznie do samodzielnego i niezależnego życia. Cel i rezultaty: Opracowanie, przetestowanie, wdrożenie i wystandaryzowanie modelowych rozwiązań w zakresie usamodzielniania ONI z uwzgl. strategii organizacyjnej (w tym architekturę społeczną i środowiskową), programów nauczania, narzędzi ewaluacji i komplementarnej metodyki kształcenia wykorzystującej rozwiązania ICT, Neurodydaktyki (eyetracking i.in) i aktywnych met. kształcenia. Wyprac. model ma być możliwy do wdrożenia w każdej szk. spec. Uczestnicy i beneficjenci projektu to przede wszystkim uczniowie szkół specjalnych w PL i ISL ok 50uczestników bezpośrednich i min 120pośrdenich oraz kadra pedagogiczna i społeczna zajmująca się kreowaniem procesu ich kształcenia ok 32os. bezpośrednio i min.100pośrednio.

Nowe podejście do nauczania – nowa metodyka zajęć z języka angielskiego w klasach 0-3 szkół podstawowych

Projekt polega na współpracy podmiotów sektora edukacji z Polski i Norwegii, dzięki której znacząco poprawi się oferta szkół podstawowych w zakresie nauczania jęz. angielskiego. 17-osobowy zespół projektowy bazując na najlepszych praktykach opracuje Podręcznik metodyczny dla klas 0-4 i stworzy Bank Pomysłów, skąd można będzie czerpać wiedzę i inspiracje do skutecznego kształcenia najmłodszych. Nowe umiejętności zdobędą nie tylko uczestnicy, ale też przeszkolone będzie 150 osób reprezentujących inne placówki (także kształcące dzieci z trudnościami w uczeniu się). Z efektów projektu skorzysta zatem ok. 6000 uczniów. Projekt sprzyja włączeniu społecznemu i rozszerza bazę wiedzy w Polsce, odpowiadając na problem niedostosowania polskiej szkoły do wyzwań XXI wieku. Wymiana doświadczeń między partnerami (spotkania i mobilność) oraz wspólne tworzenie innowacyjnych materiałów edukacyjnych pozwoli nawiązać trwałe kontakty między szkołami z obszaru EOG.

Polsko-Norweska wymiana doświadczeń w obszarze edukacji włączającej przy wsparciu psa

Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych 10 osób z kadry polskich edukatorów- dogoterapeutów w obszarze prowadzenia zajęć edukacyjnych z psami dla dzieci z trudnościami szkolnymi. Cel będzie realizowany poprzez wymianę doświadczeń i czerpanie wzajemnych inspiracji między polskim i norweskim partnerem. Celem jest też upowszechnienie norwesko-polskich dobrych praktyk w dziedzinie edukacji włączającej z wykorzystaniem dogoterapii szerokiemu gronu odbiorców(100 osób) podczas konferencji. Uczestnicy wezmą udział w budowaniu internetowej grupy dyskusyjnej, wymianach szkoleniowym oraz seminarium praktycznym utrwalającym wiedzę. Metodologia w projekcie to aktywne uczestnictwo, uczenie się z dobrych praktyk, twórcze działanie, udział w szkoleniach, nowoczesne technologie w nauce. Rezultaty projektu to wzrost kompetencji i wiedzy uczestników, skuteczniejsze wsparcie dzieci w edukacji, odejście od tradycyjnych metod nauczania, zwiększone wsparcie dla uczniów z trudnościami.

Otherness-Togetherness-Aesthetics. Aesthetic learning processes and Shakespeares immersive and timeless universe

Projekt polega na współpracy i wdrożeniu metod estetycznych w procesach nauczania na czterech polskich uczelniach przy wsparciu norweskiej uczelni Universitetet i Sørøst-Norge, Campus Notodden. Powstanie 5 zespołów projektowych (łącznie 15 osób), które poznają się w Gdańsku na szkoleniu połączonym z wymianą doświadczeń. Przez kolejne pół roku polskie uczelnie będą pracować wspólnie z norweskimi specjalistami nad stworzeniem programu nowych zajęć – od semestru letniego wprowadzanych na partnerskich uczelniach. Studenci, biorący udział w stworzonych w ten sposób kursach, otrzymają możliwość udziału w 10-dniowym obozie naukowym w Gdańsku, który poszerzy wiedzę i umożliwi szersze nawiązanie kontaktów. Dzięki nastawieniu projektu na osoby aktywnie pracujące i studiujące – czyli takie, które mogą stosować nabyte umiejętności w praktyce zawodowej, dbamy o długoterminowy wpływ rezultatów projektu. Finałem projektu będzie konferencja naukowa w Notodden oraz wydanie recenzowanej publikacji.

Wychowanie to podstawa. Tworzenie i testowanie narzędzi wspierających szkoły w budowaniu włączających programów wychowawczych dla wszystkich uczniów

Celem projektu jest przygotowanie i upowszechnienie modelowego procesu planowania, tworzenia i wdrażania rozwiązań wzmacniających funkcję wychowawczą szkoły, nastawioną na kształcenie u uczniów i uczennic kompetencji społecznych, obywatelskich i osobistych, przy jednoczesnym wzmocnieniu inkluzyjności działań eduk. Odbiorcami projektu będzie 620 nauczycieli i 160 instytucji (szkół). Do rezultatów należą: programy wsparcia wychowawców, poradnik dot.modelowych rozwiązań, doskonalący kurs internetowy, programy szkoleń, rekomendacje i dobre praktyki. Działania przyczynią się do wzbogacenia zasobów merytorycznych n-li na poziomie wiedzy, postaw i umiejętności, co wpłynie na jakość godzin do dyspozycji wychowawcy, wzmocni efektywność planowanych procesów wychowawczych szkoły. W długoterminowej perspektywie projekt przyczyni się do rozwijania przez CEO oferty wsparcia szkół w realizacji funkcji wychowawczej i włączającej oraz pozwoli dotrzeć z propozycją metodologii do nowych grup odbiorców.