Kompetencje medialne uczniów i nauczycieli kluczem do edukacji w społeczeństwie zmediatyzowanym

Kompetencje medialne uczniów i nauczycieli kluczem do edukacji w społeczeństwie zmediatyzowanym

Kompetencje medialne uznawane są za kluczowe we współczesnym świecie. Brak jest systemowych rozwiązań kształtowania kompetencji medialnych nauczycieli i przygotowania ich do rozwoju tych kompetencji u uczniów. Celem projektu jest poprawa jakości i dopasowanie oferty edukacyjnej poprzez opracowanie: 1 narzędzia diagnozy kompetencji medialnych uczniów, 3 programów szkoleń oraz 1 programu studiów podyplomowych dla nauczycieli w zakresie edukacji medialnej oraz rekomendacji w zakresie zmian w polskim systemie edukacji medialnej uczniów i nauczycieli poprzez projekt zintegrowanego systemu kształcenia w zakresie edukacji medialnej we wszystkich typach i poziomach szkół do VI 2022r. Narzędzie diagnozy kompetencji uczniów oraz nowe programy studiów podyplomowych i szkoleń pozwolą na poprawę jakości i dopasowanie oferty edukacyjnej. Rekomendacje będą mogły zostać wykorzystane przez podmioty odpowiedzialne za projektowanie systemu edukacji i przyczynić się do wzrostu poziomu edukacji medialnej.

Motywuj. Wspieraj. Wzmacniaj. Program szkoleniowy dla wolontariuszy pracujących z dziećmi

Koncepcja projektu jest wynikiem doświadczeń partnerów w obszarze zjawiska wypalenia zawodowego, stresu, spadku motywacji a nawet depresji wolontariuszy ngo na skutek zderzenia się z trudnymi historiami podopiecznych – dziećmi w trudnej sytuacji/ z traumatyczną przeszłością. Projekt wychodzi naprzeciw potrzebom tych osób, poprzez stworzenie uniwersalnego, modułowego programu szkoleniowego dla wolontariuszy (cel) z wykorzystaniem doświadczeń norweskich ngo, zebranych w raporcie dobrych praktyk, oferując również narzędzia umożliwiające precyzyjny dobór modułów szkolenia do konkretnego przypadku (przewodnik dla szkolących). W wyniku projektu wolontariusze zostaną wzmocnieni i zmotywowani, co przełoży się na ich lepszą i dłuższą pracę z korzyścią dla beneficjentów końcowych – dzieci. Projekt będzie miał istotny wpływ na ngo i dzieci w Polsce, ale także organizacje w Norwegii oraz w innych krajach EU. Ma potencjał do skalowalności na inne grupy pracujące z osobami zagrożonymi wykluczeniem.

START NOW+

Projekt dotyczy zdrowia młodzieży i rozwoju narzędzi edukacyjnych dla zdrowia publicznego. Celem jest ich dalszy rozwój oraz wymiana dobrych praktyk „child welfare education”. Poprzez projekt chcemy realizować aspekt edukacji włączającej, poprawić kompetencje zdrowotne młodzieży oraz wdrażać standardy bezpieczeństwa w edukacji. W sumie planujemy dotrzeć do grupy 20.000 osób. Przewidziane w projekcie działania zakładają warsztaty, szkolenie oraz grę miejską, a opierają się na wykorzystaniu metody pozaformalnej modułów edukacyjnych, które cechują się: uniwersalnością, elastycznością, wykorzystaniem ewaluacji i upowszechniania, praktycznością zagadnień, atrakcyjnością formy i treści oraz wykorzystaniem narzędzi IT i networkingu. Projekt pozwoli na implementację nowatorskich narzędzi w Norwegii i dalszy ich rozwój w Polsce. Wypracowane standardy jakości (certyfikat QNEC) korzystnie wpłyną na dzieci i młodzież, poprzez wdrażające je organizacje i instytucje edukacyjne.

EDU-akcja 2020:2021: „Wychowując Doskonałość” – poprzez połączenie środowisk edukacji muzycznej i kulturalnej w Polsce, Norwegii i Islandii.

„EDU-akcja 2020:2021: „Wychowując Doskonałość”- poprzez połączenie środowisk edukacji muzycznej i kulturowej w Polsce, Norwegii i Islandii” ma na celu zmniejszenie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie EOG oraz wzmacnianie relacji trójstronnych między partnerami w obszarze edukacji poprzez realizację wspólnych inicjatyw: konferencji, seminarium i forum oraz przygotowanie interdyscyplinarnej monografii pt.: „Schoolchildren in Central and North Europe: about the Need for Transcultural Education. Social, Ethical, Musical and Medical Aspects” adresowanej do osób pracujących z dziećmi. Wyniki badań polsko-norwesko-islandzkich w niej zawarte mogą być pomocne również dla pracowników sektora edukacji szczebla średniego i wyższego – tym samym projekt będzie miał szerokie oddziaływanie. Uczestnicy: studenci i pedagodzy instytucji biorących udział w projekcie (łącznie: 6). Rezultaty projektu mają szanse pozytywnie wpłynąć na rozwój sektora edukacji muzycznej oraz integracji społecznej.

Kształcenie dualne w kontekście wyzwań Przemysłu 4.0

Projekt zakłada promocję sektora VET poprzez opracowanie, a następnie upowszechnienie oferty edukacyjnej dotyczącej wyzwań wynikających ze zmian technologicznych Przemysłu 4.0. Wdrażanie nowych rozwiązań skutkuje zmianą wymagań odnośnie kwalifikacji pracowników. Przygotowanie oferty edukacyjnej odpowiadającej na wymagania rynku pracy stanowi wyzwanie dla partnerstw między pracodawcami a instytucjami edukacyjnymi. Opracowane zostaną trzy produkty: kurs kształcenia VR, program rozwoju kompetencji Przemysłu 4.0 oraz gra szkoleniowa rozwijająca umiejętności związane z myśleniem. Podejście produktowe ukierunkuje działania projektu na opracowanie jakościowych rezultatów, których przygotowaniem będzie zarządzał ekspert z organizacji odpowiedzialnej za finalny efekt prac. Produkty zostaną włączone do oferty partnerów oraz będą dostępne jako OZE co zwiększy oddziaływanie projektu. Dzięki wizycie studyjnej w Norwegii 15 pracowników instytucji partnerskich zdobędzie wiedzę na temat Przemysłu 4.0.

WOLF ONE – innowacyjne szkolenie doskonalące umiejętności zawodowe funkcjonariuszy na bazie doświadczeń norweskich

Celem jest opracowanie innowacyjnego kursu zawodowego w dziedzinie bezpieczeństwa na podstawie dobrych praktyk partnera z Norwegii. Uczestnicy: funkcjonariusze różnego typu służb. Działania: opracowanie i wdrożenie innowacyjnego programu doskonalenia zawodowego, opracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod nauczania, implementacja w Polsce rozwiązań przyjętych w Norwegii, testowanie rozwiązań, wykonanie gotowego programu kursu . Innowacyjny program szkolenia funkcjonariuszy przełoży się bezpośrednio na wzrost bezpieczeństwa obywateli. Projekt jest innowacyjny na skalę europejską. Jak dotąd nie było prób wykonania programu doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy przy udziale Norwegii, w Naszej dziedzinie. Obecnie tylko w USA oraz Izraelu prowadzone są szkolenia w takiej formie oraz o podobnej tematyce. Rezultatem będzie wykonanie i przetestowanie i udostępnienie innowacyjnego szkolenia w zakresie działania w sytuacji kryzysowej.

Unowocześnienie i rozszerzenie oferty dydaktycznej Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska z wykorzystaniem Building Information Modeling i Odnawialnych Źródeł Energii

Celem projektu jest zwiększenie potencjału naukowego UTP, poprzez modyfikację programów studiów na kierunkach Budownictwo, Architektura i Inżynieria Środowiska z uwzględnieniem technologii Building Information Modeling (BIM) i Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) oraz utworzenie studiów podyplomowych „Technologia BIM w architekturze i budownictwie”. Odbiorcami projektu będą absolwenci kierunków studiów realizowanych na WBAiIŚ, nauczyciele akademiccy WBAiIŚ, przedsiębiorcy zajmujący się OZE i BIM. W ramach projektu przewiduje się też szkolenie w formie nowoczesnych zajęć warsztatowych oraz wizyty studyjne u partnerów projektu. Efektem współpracy będzie także zorganizowanie dwóch seminariów dot. BIM i OZE. Projekt wpłynie na poszerzenie wiedzy, zdobycie nowych umiejętności i wzrost kompetencji uczestników. W efekcie wpłynie to na zwiększenie ich atrakcyjności na rynku pracy. Realizacja projektu przyczyni się także do stworzenia i wzmocnienia partnerstwa między UTP a partnerami norweskimi.

Rozwijanie kształcenia zawodowego sprzyjającego włączaniu społecznemu – polsko-skandynawska wymiana doświadczeń i dobrych praktyk

Projekt „Rozwijanie kształcenia zawodowego sprzyjającego włączaniu społecznemu – polsko-skandynawska wymiana doświadczeń i dobrych praktyk” został przygotowany przez GM Toruń i będzie realizowany w partnerstwie z Fitjar vidaregåande skule w Norwegii oraz IÐAN Education Centre na Islandii w terminie od 1 marca 2020 do 28 lutego 2021. Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych i językowych 25 przedstawicieli kadry zarządzającej i nauczycieli toruńskich i skandynawskich instytucji VET w zakresie metodyki dualnego kształcenia zawodowego z wykorzystaniem ICT, poprzez uczestnictwo w mobilnościach szkoleniowych do instytucji partnerskich w Norwegii, na Islandii oraz w Polsce, w okresie 12 miesięcy. W ramach projektu zostaną zrealizowane 2 spotkania projektowe i 3 spotkania szkoleniowe kadry zarządzającej i nauczycieli szkół zawodowych z krajów partnerskich. Rezultatem projektu będzie publikacja poradnika dobrych praktyk edukacji włączającej.

Dialog bez barier – LogoLAB

Wdrożenie projektu LogoLAB – Dialog bez barier umożliwi podniesienie standardów opieki logopedycznej – dopasowanie ich do zasad praktyki opartej na dowodach i modelów: edukacji włączającej oraz społecznego modelu niepełnosprawności, w celu poprawy jakości życia osób z utrwalonym jąkaniem; poprzez upowszechnianie rzetelnej wiedzy o jąkaniu oraz zmianę postaw społecznych. Odbiorcy projektu: logopedzi i studenci logopedii, inni specjaliści, liderzy ruchu samopomocy oraz ogół społeczeństwa. Przewidywane rezultaty: podręcznik Skuteczna interwencja logopedyczna w jąkaniu chronicznym (kompilacja teoretycznej i praktycznej rzetelnej wiedzy przygotowany przez międzynarodowy zespół specjalistów); film dokumentalny z udziałem dzieci jąkających się, ich rodziców i specjalistów, promujący wytyczne dotyczące wsparcia w jąkaniu, opracowane na podstawie wyników badań; strona internetowa LogoLAB–– źródło rzetelnej wiedzy i materiałów praktycznych (otwarty dostęp).

„ROLL Program” – warsztaty, rozwój, lekcje, start rakiety i program nauczania

W ramach projektu Zespół Szkół Politechnicznych „Energetyk” w Wałbrzychu, przy udziale centrum edukacji kosmicznej NAROM z Norwegii, oraz firmy SatRevolution Sp. z o.o., opracuje innowacyjny program nauczania, oraz przeprowadzi jego pilotażowe, a następnie pełne wdrożenie. Na przestrzeni 2 lat program obejmie ostatnie klasy technikum. Dla 48 uczniów przygotowano wyjazdy edukacyjne do Norwegii. Program przewiduje również 2 wyjazdy dla 5 nauczycieli celem wymiany doświadczeń oraz poszerzenia ich kwalifikacji. Program będzie obejmował zajęcia teoretyczne i praktyczne – planowane jest wykonanie przez uczniów modułów elektronicznych, które zabiorą do centrum kosmicznego Andøya w Norwegii, gdzie zostaną one wystrzelone z użyciem rakiet edukacyjnych. Efektem programu jest zwiększenie atrakcyjności absolwentów wśród uczelni wyższych i pracodawców. Długoterminowym planem jest nawiązanie trwałej i cyklicznej współpracy pomiędzy instytucjami partnerskimi.