Zwiększenie wiedzy i kompetencji studentów położnictwa w zakresie zdrowia psychicznego i zaburzeń psychicznych w okresie okołoporodowym. „Położne dla zdrowia psychicznego”

Zwiększenie wiedzy i kompetencji studentów położnictwa w zakresie zdrowia psychicznego i zaburzeń psychicznych w okresie okołoporodowym. „Położne dla zdrowia psychicznego”

Depresja w czasie ciąży i depresja poporodowa wpływają na samopoczucie kobiety, więź z dzieckiem i funkcjonowanie całej rodziny. Od 2019 r. zgodnie ze standardem organizacji opieki okołoporodowej określenie ryzyka depresji i nasilenia jej objawów jest zadaniem położnych. Celem proponowanego projektu jest opracowanie programu nauczania studentów położnictwa w obszarze zaburzeń zdrowia psychicznego w okresie okołoporodowym (PMHP). Rozwój edukacji położnych przyczyni się do włączenia społecznego osób z PMHP oraz ich społecznej i zawodowej integracji poprzez poprawę jakości opieki okołoporodowej. W ramach projektu opracowane zostaną nowe metody i narzędzia edukacyjne, zaadaptowane zostanie narzędzie ułatwiające położnym skryning depresji oraz przeprowadzone zostaną nowatorskie badania. W edukacji położnych uwzględnione zostaną oddziaływania zarówno na młode matki jak i młodych ojców, sprzyjając włączeniu społecznemu całych rodzin.

EDU-akcja 2020:2021: „Wychowując Doskonałość” – poprzez połączenie środowisk edukacji muzycznej i kulturalnej w Polsce, Norwegii i Islandii.

„EDU-akcja 2020:2021: „Wychowując Doskonałość”- poprzez połączenie środowisk edukacji muzycznej i kulturowej w Polsce, Norwegii i Islandii” ma na celu zmniejszenie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie EOG oraz wzmacnianie relacji trójstronnych między partnerami w obszarze edukacji poprzez realizację wspólnych inicjatyw: konferencji, seminarium i forum oraz przygotowanie interdyscyplinarnej monografii pt.: „Schoolchildren in Central and North Europe: about the Need for Transcultural Education. Social, Ethical, Musical and Medical Aspects” adresowanej do osób pracujących z dziećmi. Wyniki badań polsko-norwesko-islandzkich w niej zawarte mogą być pomocne również dla pracowników sektora edukacji szczebla średniego i wyższego – tym samym projekt będzie miał szerokie oddziaływanie. Uczestnicy: studenci i pedagodzy instytucji biorących udział w projekcie (łącznie: 6). Rezultaty projektu mają szanse pozytywnie wpłynąć na rozwój sektora edukacji muzycznej oraz integracji społecznej.

WOLF ONE – innowacyjne szkolenie doskonalące umiejętności zawodowe funkcjonariuszy na bazie doświadczeń norweskich

Celem jest opracowanie innowacyjnego kursu zawodowego w dziedzinie bezpieczeństwa na podstawie dobrych praktyk partnera z Norwegii. Uczestnicy: funkcjonariusze różnego typu służb. Działania: opracowanie i wdrożenie innowacyjnego programu doskonalenia zawodowego, opracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod nauczania, implementacja w Polsce rozwiązań przyjętych w Norwegii, testowanie rozwiązań, wykonanie gotowego programu kursu . Innowacyjny program szkolenia funkcjonariuszy przełoży się bezpośrednio na wzrost bezpieczeństwa obywateli. Projekt jest innowacyjny na skalę europejską. Jak dotąd nie było prób wykonania programu doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy przy udziale Norwegii, w Naszej dziedzinie. Obecnie tylko w USA oraz Izraelu prowadzone są szkolenia w takiej formie oraz o podobnej tematyce. Rezultatem będzie wykonanie i przetestowanie i udostępnienie innowacyjnego szkolenia w zakresie działania w sytuacji kryzysowej.

Mobilność w szkolnictwie wyższym
Mobilność w szkolnictwie wyższym
Nauczyciel agentem zmian

Projekt powstał we współpracy z Newschool w Oslo, Stowarzyszeniem Edukacja – Młodzież i Uczniowskim Klubem Sportowym w Pleszewie. Zakłada przeprowadzenie szkolenia dla pracowników wymienionych polskich instytucji przez trenerów z Newschool w Oslo. Szkolenie „Nauczyciel-agentem zmian” jest odpowiedzią na potrzebę zmiany metod pracy z młodym człowiekiem. Kurs kładzie szczególny nacisk na facylitacje w systemie edukacji zorientowanej na ucznia i pracę interdyscyplinarną, empiryczne sposoby uczenia się, kreatywność, uczenie się przez działanie. Dzisiejsza edukacja musi łączyć cyfrowe i konwencjonalne metody nauczania z kompleksowym podejściem do nauczania i uczenia się. Realizacja szkolenia wniesie nowe spojrzenie na zrównoważony rozwój młodego człowieka a przede wszystkim podniesie kompetencje dydaktyczne, merytoryczne oraz językowe kadry uczestniczącej. Uczestnicy projektu, po jego zakończeniu staną się multiplikatorami wśród pozostałych pracowników instytucji uczestniczących.

Job Shadowing w norweskim systemie edukacji

Projektem zostanie objętych 5 przedstawicieli instytucji partnerskich, którzy odbędą wizytę studyjną w Norwegii. Celem wizyty jest rozwój zawodowy uczestników projektu i poprawa jakości pracy z młodzieżą. Możliwość przyjrzenia się sposobom pracy z młodzieżą w norweskim systemie edukacji, pozwoli uczestnikom na stanie się multiplikatorami, oraz przeniesienie nabytych doświadczeń i wiedzy na grunt polski. Uczestnikami projektu są osoby posiadające wykształcenie wyższe i na co dzień pracujące z młodzieżą m.in. zagrożoną wykluczeniem społecznym. Długoterminowymi rezultatami projektu będą: poprawa jakości kształcenia, nawiązanie współpracy z organizacjami partnerskimi w Norwegii oraz w dalszej przyszłości realizacja wspólnych projektów angażujących młodzież.

Rozwój oferty edukacyjnej Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu w oparciu o partnerstwo z Uniwersytetem Agder w Kristiansand.

Strategicznym celem Wizyty Studyjnej jest podniesienie poziomu oferty edukacyjnej Akademii Muzycznej w Poznaniu poprzez rozwój kadry i wymianę doświadczeń z Uniwersytetem Agder oraz wzmacnianie relacji dwustronnych. Projekt wpisuje się w długofalową strategię wnioskodawcy zmierzającą do budowania wartościowej oferty edukacyjnej w oparciu o profesjonalną kadrę, nowoczesne metody kształcenia oraz trwałe partnerstwa międzynarodowe. Liczba uczestników: 3, w tym kadra zarządzająca. Długofalowym rezultatem projektu będzie wzmocnienie potencjału ludzkiego, rozbudowa bazy wiedzy, a także wzmocnienie relacji dwustronnych. Komponenty projektu: opracowanie wizji dalszej współpracy (w tym przygotowanie do realizacji większego projektu), wymiana doświadczeń na drodze do lepszego zrozumienia kształtowania polityki edukacyjnej, rozszerzenie siatki współpracy o kolejne instytucje edukacyjne w regionie Sorlandet. Metodologia: spotkania robocze, panele dyskusyjne, udział w zajęciach i koncertach.