Kompetencje przyszłości – dostosowanie do potrzeb rynku pracy

Kompetencje przyszłości – dostosowanie do potrzeb rynku pracy

Celem realizacji projektu jest aktualizacja oferty kształcenia poprzez wymianę opinii i dobrych praktyk między organizacjami posiadającymi doświadczenie w zakresie zawodowego kształcenia młodzieży i osób dorosłych. Działania projektowe są skierowane przede wszystkim do nauczycieli oraz osób pracujących z młodzieżą, ponieważ to oni będą bezpośrednimi beneficjentami rezultatów projektu. Potrzeba realizacji projektu wynika bezpośrednio z braku elastyczności systemu kształcenia w Polsce pod względem dostosowania do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy oraz braku istnienia narzędzia służącego do stosowania nowoczesnych metod edukacji w celu rozwijania kompetencji przyszłości wśród młodzieży. Podczas realizacji projektu wnioskodawca zaangażuje ekspertów zewnętrznych, nauczycieli oraz osoby pracujące z młodzieżą i dorosłymi, aby zapewnić maksymalne dostosowanie rezultatów projektu do potrzeb odbiorców. Na podstawie dotychczasowych doświadczeń, wymianie opinii i dobrych praktyk między organizacjami, powstanie interaktywna platforma internetowa, dzięki której nauczyciele i edukatorzy będą mogli nauczyć się nowoczesnych metod nauczania oraz dopasować konkretną metodę do grupy odbiorców i kompetencji, które będą aktualnie nauczane i rozwijane w ramach ścieżki kształcenia. Dzięki temu projekt będzie odpowiedzią na potrzeby zarówno nauczycieli i edukatorów, ale również odbiorców pośrednich jakimi są młodzież, osoby dorosłe dążące do przebranżowienia lub rozwoju zawodowego oraz pracodawcy funkcjonujący na rynku pracy. Dodatkowo rezultaty projektu będą w pełni skalowalne i dostępne, co stanowi o ich trwałości. Wnioskodawca wraz z partnerem oraz przy współpracy z ekspertami zdefiniuje również tzw. kompetencje przyszłości, które wkrótce mogą stać się czynnikiem determinującym możliwości rozwoju zawodowego.

Projekt Eos

Polski system edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (ONI) zabezpiecza potrzeby tej grupy do 24 r.ż., po ukończeniu szkoły osoby te zostają bez należytego wsparcia, a system w którym się kształcili nie przygotował ich dostatecznie do samodzielnego i niezależnego życia. Cel i rezultaty: Opracowanie, przetestowanie, wdrożenie i wystandaryzowanie modelowych rozwiązań w zakresie usamodzielniania ONI z uwzgl. strategii organizacyjnej (w tym architekturę społeczną i środowiskową), programów nauczania, narzędzi ewaluacji i komplementarnej metodyki kształcenia wykorzystującej rozwiązania ICT, Neurodydaktyki (eyetracking i.in) i aktywnych met. kształcenia. Wyprac. model ma być możliwy do wdrożenia w każdej szk. spec. Uczestnicy i beneficjenci projektu to przede wszystkim uczniowie szkół specjalnych w PL i ISL ok 50uczestników bezpośrednich i min 120pośrdenich oraz kadra pedagogiczna i społeczna zajmująca się kreowaniem procesu ich kształcenia ok 32os. bezpośrednio i min.100pośrednio.

Dialog bez barier – LogoLAB

Wdrożenie projektu LogoLAB – Dialog bez barier umożliwi podniesienie standardów opieki logopedycznej – dopasowanie ich do zasad praktyki opartej na dowodach i modelów: edukacji włączającej oraz społecznego modelu niepełnosprawności, w celu poprawy jakości życia osób z utrwalonym jąkaniem; poprzez upowszechnianie rzetelnej wiedzy o jąkaniu oraz zmianę postaw społecznych. Odbiorcy projektu: logopedzi i studenci logopedii, inni specjaliści, liderzy ruchu samopomocy oraz ogół społeczeństwa. Przewidywane rezultaty: podręcznik Skuteczna interwencja logopedyczna w jąkaniu chronicznym (kompilacja teoretycznej i praktycznej rzetelnej wiedzy przygotowany przez międzynarodowy zespół specjalistów); film dokumentalny z udziałem dzieci jąkających się, ich rodziców i specjalistów, promujący wytyczne dotyczące wsparcia w jąkaniu, opracowane na podstawie wyników badań; strona internetowa LogoLAB–– źródło rzetelnej wiedzy i materiałów praktycznych (otwarty dostęp).

Praktyka czyni mistrza. Studenckie praktyki zawodowe w obliczu zmian prawnych, społecznych i gospodarczych.

Celem projektu jest usprawnienie systemu realizacji studenckich praktyk zawodowych na kierunkach praktycznych w Uniwersytecie Śląskim. W ramach działań projektowych powstaną 3 komplementarne rezultaty, które służyć mają realizacji tego celu: – wytyczne dotyczące formalnych kwestii związanych z realizacją praktyk (rezultat 1); – e-publikacja pn. Kodeks dobrych praktyk zawodowych na studiach o profilu praktycznym. Opinie, inspiracje, egzemplifikacje (rezultat 2); – film prezentujący dobre wzorce studenckich praktyk zawodowych (rezultat 3). Elementem projektu będą także 2 wydarzenia – kongres i konferencja. Istotnym elementem projektu, który decyduje o jego innowacyjności, jest fakt, że wszystkie rezultaty zostaną opracowane przy współpracy przedstawicieli 3 grup odbiorców: studentów, przedsiębiorców i pracowników uczelni, co zapewni efekt synergii. Projekt powstanie w ramach partnerstwa międzysektorowego i międzynarodowego oraz będzie realizowany zgodnie z metodologią PCM.

Mobilność w szkolnictwie wyższym
Mobilność w szkolnictwie wyższym
Pusta klasa: edukacja terenowa – islandzkie inspiracje.

Planowany projekt wpisuje się w wolę budowy kultury jakości w edukacji i ma na celu – poprzez współpracę z krajem-darczyńcą – podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej w zakresie edukacji terenowej. Nowe wymagania przed jakimi stoi polska szkoła oraz wyzwanie wdrażania kompetencji kluczowych stanowią kontekst zachęcający do podjęcia współpracy z państwami-darczyńcami oraz do poszukiwania nowych rozwiązań pedagogicznych i innowacyjnego podejścia do edukacji. Dodatkowym elementem uzasadniającym potrzebę realizacji projektu jest imperatyw budowania przewagi konkurencyjnej i jasnego wyróżnika szkoły opartego na współpracy międzynarodowej i dwujęzyczności. W tym duchu zaplanowano 5-dniowe szkolenie z zakresu edukacji terenowej, łączące działania w sali wykładowej oraz w terenie dla 20 uczestników, którzy poznają nowe metody i narzędzia, podniosą swoje kompetencje w zakresie pracy zespołowej oraz j.angielskiego i przygotują pierwsze elementy nauczania swojego przedmiotu w terenie.

Nowe umiejętności, nowe możliwości

Celem projektu jest podniesienie kompetencji wolontariuszy Fundacji ALIA RES (4 osób) poprzez nawiązanie współpracy z norweską organizacją FURIM INSTITUT, zdobycie nowej wiedzy i umiejętności oraz opracowanie planu działań w oparciu o zdobyte podczas wizyty studyjnej doświadczenia. W 3-dniowej wizycie studyjnej weźmie udział 4 przedstawicieli Fundacji – dwóch członków Zarządu oraz dwóch współpracowników / wolontariuszy. Program wizyty studyjnej obejmuje elementy o różnym charakterze i różnych metodykach. Główna tematyka wizyty związana jest z edukacją outdoorową, edukacją poprzez sport i turystykę. Projekt wzmocni potencjał Fundacji ALIA RES, a ponadto przyniesie indywidualne korzyści uczestnikom wizyty (wzrost wiedzy / kompetencji, rozwój umiejętności), którzy wykorzystają zdobyte doświadczenia w pracy na rzecz sektora NGO i aktywizacji społeczności lokalnej. Planowanym efektem wizyty będzie wspólne przygotowanie przez obie organizacje założeń kolejnego projektu.

Doświadczajmy wiedzy – dobre praktyki w edukacji nieformalnej

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kadry zarządczej Fundacji AGERE AUDE (3osoby) poprzez nawiązanie współpracy z islandzką organizacją AFRIKIKO-ISLAND PANORAMA CENTER oraz opracowanie planu działań w oparciu o zdobyte podczas wizyty studyjnej doświadczenia oraz wiedzę. W 3-dniowe wizycie weźmie udział 3 przedstawicieli Fundacji. Program wizyty obejmuje elementy o różnych charakterze i różnych metodykach. Kluczowe założenie opiera się na autentycznym podejściu do uczenia się (proces obejmujący dynamiczne interakcje między zdobywającym wiedzę, zadaniem i środowiskiem) i uczeniu się przez doświadczenie. Projekt przyniesie indywidualne korzyści uczestnikom wizyty (wzrost wiedzy / kompetencji, rozwój umiejętności), którzy wykorzystają zdobyte doświadczenia w pracy na rzecz sektora NGO i aktywizacji społ.lokalnej, ale przedsięwzięcia będzie oddziaływać także na inne, lokalne organizacje partnerskie. Planowanym efektem wizyty będzie wspólne przygotowanie założeń kolejnego projektu.

Inspiracje, innowacje, inicjatywy – dobre praktyki w edukacji obywatelskiej młodzieży

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kadry zarządczej Fundacji AGERE AUDE (5 osób) poprzez nawiązanie współpracy z norweską organizacja TERRAM PACIS oraz opracowanie planu działań w oparciu o zdobyte podczas wizyty studyjnej doświadczenia oraz wiedzę. W 3-dniowe wizycie weźmie udział 5 przedstawicieli Fundacji. Program wizyty obejmuje elementy o różnych charakterze i różnych metodykach. Kluczowe założenie opiera się na autentycznym podejściu do uczenia się (proces obejmujący dynamiczne interakcje między zdobywającym wiedzę, zadaniem i środowiskiem) i uczeniu się przez doświadczenie. Projekt przyniesie indywidualne korzyści uczestnikom wizyty (wzrost wiedzy / kompetencji, rozwój umiejętności ), którzy wykorzystają zdobyte doświadczenia w pracy na rzecz sektora NGO i aktywizacji społeczności lokalnej, ale przedsięwzięcia będzie oddziaływać także na inne, lokalne organizacje partnerskie. Planowanym efektem wizyty będzie wspólne przygotowanie założeń kolejnego projektu.