Młode kadry dla morskiej energetyki wiatrowej

Młode kadry dla morskiej energetyki wiatrowej

Projekt pt.:„ Młode kadry dla morskiej energetyki wiatrowej” jest odpowiedzią na wyzwania wskazane w dokumencie „Polityka Energetyczną Polski do 2040r.” Celem projektu jest 1)opracowanie i uaktualnienia oferty kształcenia instytucji kształcenia i szkolenia zawodowego 2) przeszkolenie ok. 100 doradców zawodowych w celu rozpowszechniani informacji na temat możliwości zatrudnienia na rynku offshore 3)przygotowania młodzieży do wejścia w rynek pracy do nowo powstającego sektora morskiej energetyki wiatrowej. W projekcie wezmą udział: Kadra zarządzająca min.25 os., pozostali pracownicy (doradcy zawodowi PWK OHP oraz nauczyciele) min.150 os., osoby uczące się:40 os., łącznie 215 os.. Skala planowanych inwestycji wymaga przygotowania odpowiednich kadr, co podkreśla tzw. ustawie offshore. Szacunki wskazują, że inwestycje w pierwszej fazie tj. do 2033 roku powinny przyczynić się do stworzenia ok. 30-40 tys. miejsc pracy. Dlatego istotne są systemy podnoszenia kompetencji i kwalifikacji. Najważniejszymi wyzwaniami dla Polski w tym obszarze jest lepsze dopasowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb morskiej energetyki wiatrowej. PWK OHP wskazywał na konieczność weryfikacji i podniesienia kompetencji doradców zawodowych w zakresie offshore oraz przygotowania materiałów informacyjnych niezbędnych do rozpowszechnienia wśród młodzieży. Ponadto podkreślono, że niezbędne jest stworzenie platformy współpracy pomiędzy instytucjami szkoleniowymi, edukacyjnymi a pracodawcami i młodzieżą podejmująca decyzje o wyborze zawodu. Drugi z partnerów – Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej reprezentuje stronę pracodawców sektora offshore, posiada rozbudowaną siec kontaktów oraz uznaną pozycję wśród podmiotów istotnych dla rozwoju sektora offshore.

Stworzenie kompleksowego programu nauczania zawodowego w zakresie zarządzania bezpieczeństwem w oparciu o nową autorską metodykę

Celem proj. jest stworzenie kompleksowego zestawu kursów nauczania zawodowego w zakresie zarządzania bezpieczeństwem, który będzie bazował na opracowanej dedykowanej metodyce. Idea jaka za tym się kryje zakłada zbudowanie szerokiego ekosystemu szkół/firm/uczelni proponujących w modelu licencyjnym szkolenia w niniejszym zakresie, który pozwoli na optymalne wykorzystywanie i aktywizację środowiska weteranów i seniorów służb mundurowych. Świadome i odpowiedzialne zarządzanie organizacjami nie może lekceważyć kwestii bezpieczeństwa stąd pomysł na stworzenie przedsięwzięcia, które będzie wykorzystywać doświadczenie byłych funkcjonariuszy mundurowych w realiach świata cywilnego. Jest to próba wprowadzenia komercyjnego standardu branżowego w postaci metodyki bazując na edukacyjnym potencjale AMW połączonym z praktyczną wiedzą dobranych ekspertów branżowych. W efekcie ma powstać nastawiony na praktyczne aspekty standard sprofilowany na różne branże tj.: placówki oświatowe, ochrona morska, muzea.
Zakłada się stworzenie multidyscyplinarnego zespołu 12 osób, który stworzy poprzez regularnie organizowane warsztaty program nauczania i całość kursów możliwych do wdrożenia w systemie partnerskim. Kurs zostanie poddany testom i na studentach kierunków o tematyce bezpieczeństwa oraz interakcji z praktykami branżowymi na zorganizowanych w tym celu warsztatach i konferencjach (łączna ilość uczestników projektu 142 os.). W efekcie powstanie zestaw kursów adresowanych zarówno do studentów i absolwentów studiów o tematyce bezpieczeństwa szukających praktycznej wiedzy w zakresie zarządzania bezpieczeństwem jak i praktyków szukających ustandaryzowanych sposobów zarządzania organizacjami cywilnymi. W perspektywie długoterminowej pozwoli to rozszerzyć platformę współpracy jaką tworzy SSAB na szersze grono tworząc społeczność, w której będzie można wymieniać doświadczenia i podnosić poziom bezpieczeństwa nas wszystkich.

DZIECKO W CENTRUM – partnerstwo strategiczne na rzecz opracowania oferty edukacyjnej mającej na celu przeciwdziałanie przedwczesnemu opuszczaniu systemu edukacji przez wychowanków instytucjonalnych podmiotów pieczy zastępczej.

Celem projektu jest skonstruowanie oferty edukacyjnej wspierającej proces usamodzielniania wychowanków instytucjonalnych form pieczy zastępczej. Wnioskodawca przy wsparciu 2 partnerów z Polski oraz przy współpracy dwustronnej z partnerem z Norwegii stworzy ofertę składającą się z 3 głównych obszarów tematycznych:
– doradztwo zawodowe
– edukacja matematyczno-językowa
– edukacja wspierająca praktyczny wymiar usamodzielniania – podstawy przedsiębiorczości oraz edukacja proekologiczna.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych i kluczowych 40 pracowników sektora edukacji pozaformalnej, w tym:
-10 nauczycieli przedmiotowych z ramienia wnioskodawcy,którzy pracują na rzecz pieczy zastępczej
-9 wychowawców placówki opiekuńczo-wychowawczej “Nasz Dom” z ramienia partnera
-8 pracowników sektora edukacji pozaformalnej – powołana grupa partnerska (po dwóch przedstawicieli z każdej instytucji partnerskich)
-25 wychowawców placówek opiekuńczo-wychowawczych z Sopotu, Gdańska, Gdyni objętych wsparciem w postaci udziału w warsztatach upowszechniających.

Bezpośrednimi beneficjentami wsparcia uwzględnionymi we wskaźnikach będą także wychowankowie placówki opiekuńczo-wychowawczej w Rumi- 11 podopiecznych w wieku szkolnym (skalowanie innowacyjnych narzędzi edukacyjnych). Ostatecznymi odbiorcami rezultatów projektowych będą wychowankowie placówki opiekuńczo-wychowawczej, z których oddelegowani są wychowawcy. A także w szerszej skali również pracownicy i podopieczni podmiotów pieczy z obszaru kraju dzięki możliwości wykorzystania materiałów edukacyjnych powstałych w ramach projektu.
Innowacyjny charakter projektu polega na wprowadzeniu „zapożyczonych” z praktyki Partnera z Norwegii metod, do edukacji włączającej. Grupa partnerska będzie odpowiedzialna za stworzenie oferty, która do tej pory nie istniała, co ważne oferty, która dedykowana jest odbiorcom wymagającym szczególnego zmotywowania.

Cele:
-rozwój edukacji włączającej,
-włączanie nowych technologii w edukację, nowych metod edukacyjnych,
-wdrażanie innowacji pedagogicznych,
-rozwój coachingu, doradztwa zawodowego w pieczy zastępczej.

Otherness-Togetherness-Aesthetics. Aesthetic learning processes and Shakespeares immersive and timeless universe

Projekt polega na współpracy i wdrożeniu metod estetycznych w procesach nauczania na czterech polskich uczelniach przy wsparciu norweskiej uczelni Universitetet i Sørøst-Norge, Campus Notodden. Powstanie 5 zespołów projektowych (łącznie 15 osób), które poznają się w Gdańsku na szkoleniu połączonym z wymianą doświadczeń. Przez kolejne pół roku polskie uczelnie będą pracować wspólnie z norweskimi specjalistami nad stworzeniem programu nowych zajęć – od semestru letniego wprowadzanych na partnerskich uczelniach. Studenci, biorący udział w stworzonych w ten sposób kursach, otrzymają możliwość udziału w 10-dniowym obozie naukowym w Gdańsku, który poszerzy wiedzę i umożliwi szersze nawiązanie kontaktów. Dzięki nastawieniu projektu na osoby aktywnie pracujące i studiujące – czyli takie, które mogą stosować nabyte umiejętności w praktyce zawodowej, dbamy o długoterminowy wpływ rezultatów projektu. Finałem projektu będzie konferencja naukowa w Notodden oraz wydanie recenzowanej publikacji.

Bałtyk bez barier – zwiększenie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez wykorzystanie metod aktywizujących

„Bałtyk bez barier” to projekt edukacyjny wykorzystujący innowacyjne metody nauczania przedmiotów przyrodniczych związanych ze środowiskiem morskim. Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie nowoczesnych metod nauczania oraz programu edukacyjnego z zakresu ochrony Morza Bałtyckiego, poszerzenie wiedzy i wdrożenie edukacji włączającej. Projekt skupiony będzie na naukach morskich jako wysoce transdyscyplinarnych i atrakcyjnych dla młodzieży, ale także z powodu braku w podstawie programowej elementarnej wiedzy o środowisku morskim. W opracowanie programu zaangażowani będą eksperci edukacji pozaformalnej i formalnej z różnych instytucji z Polski i Norwegii. Opracowany program zostanie zweryfikowany przez nauczycieli, uczniów w tym uczniów o różnym stopniu niepełnosprawności w czasie warsztatów i szkoleń (łącznie 34 dni zajęć, 345 uczniów, 167 nauczycieli). To nowe narzędzie nauki pozwoli nauczycielom w przyszłości wzmocnić potencjał uczniów i ukształtować w nich postawy proekologiczne.

Od zmysłu do umysłu.

Zintegrowane zmysły to sprawne umysły. Projekt jest odpowiedzią na potrzebę dostosowania wymagań edukacyjnych do możliwości dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej i rozwoju neuromotorycznego, które powodują problemy w nauce i zachowaniu, trudności w podejmowaniu decyzji i akceptowaniu zmian. Konsekwencją zachowań jest niezrozumienie i wykluczenie. Projekt stwarza program szkolenia dla nauczycieli-nieterapeutów, do zrozumienia podłoża trudności szkolnych i behawioralnych dzieci. Korzyścią dla dzieci stworzenie warunków do rozwoju potencjału, co umożliwi im w przyszłości pełne włączenie w życie społeczne i zawodowe. Projekt jest skierowany do 150 osób, pracujących w mniejszych miejscowościach, na obszarach peryferyjnych. Rezultaty zostaną przekazane szerokiemu gronu szkolnemu, a sieci współpracy będą dzieliły się efektami, by zmniejszyć negatywne skutki wykluczenia-ucieczki w świat wirtualny czy w substancje psychoaktywne, nadużywania alkoholu, a w konsekwencji agresji i przemocy.

Szkutnia

Celem głównym projektu jest wypracowywanie innowacyjnej w skali Polski metody kształcenia młodzieży w zakresie tradycyjnych zawodów portowo-stoczniowych poprzez przeprowadzenie pilotażowego programu kształcenia poza edukacją formalną 40 uczestników w okresie 01.11.2019 – 30.09.201920 w Gdańsku. W ramach projektu edukacji pozaformalnej przetestowane zostaną nowe metody i organizacja nauczania praktycznych umiejętności szkutniczych, które mogłyby zwiększyć atrakcyjność kształcenia zawodowego i/ lub ustawicznego w zakresie zawodu szkutnik, czy robót szkutniczych. Zakładamy, że wprowadzenie elementu wspólnej pracy i zespołowej rywalizacji sportowej zwiększy zainteresowanie młodzieży szkutnictwem, wypromuje zawód i przełoży się liczbę kandydatów do nauki tego zawodu w szkole zawodowej lub w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

Gdyńscy zawodowcy – program podnoszenia jakości i dopasowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy

Celem projektu jest poprawa jakości oraz dopasowanie kształcenia zawodowego w Gdyni do aktualnych potrzeb rynku pracy. Cel zostanie zrealizowany poprzez wzmacnianie współpracy z pracodawcami, kształtowanie wśród uczestników projektu postaw proprzedsiębiorczych, rozwój kompetencji zawodowych kadry odpowiedzialnej za kształcenie zawodowe, włączanie do edukacji zawodowej nowych technologii i metod nauczania, rozwój doradztwa zawodowego i mentoringu, wymianę doświadczeń między partnerami projektu, działania upowszechniające kształcenie zawodowe. Projekt jest odpowiedzią na aktualne potrzeby rynku pracy, tj. konieczność zapewnienia odpowiedniej liczby wykwalifikowanych pracowników. Uczestnikami projektu są uczniowie, nauczyciele, doradcy zawodowi i kadra zarządzająca gdyńskich szkół zawodowych (251 osób). Projekt przyczyni się do podniesienia jakości oferty gdyńskich szkół zawodowych, zwiększenia atrakcyjności edukacji zawodowej i zniwelowania stereotypów dotyczących kształcenia zawodowego.

Mobilność w szkolnictwie wyższym
Mobilność w szkolnictwie wyższym