VET CSR w klubie sportowym

VET CSR w klubie sportowym

Celem projektu jest przygotowanie kompletu materiałów szkoleniowych wspierających zajęcia doradztwa i orientacji zawodowej dla uczniów szkoły podstawowej.
Zajęcia realizowane będą w szkole oraz na nowoczesnym stadionie sportowym Cracovii Kraków.
Stworzone rezultaty, w formie kompletu materiałów dydaktycznych, będą wykorzystywać fascynację uczniów sportem i nowoczesnym obiektem, dzięki czemu uczniowie będą chętnie uczestniczyć w przygotowanych lekcjach.
Zajęcia orientacji zawodowej realizowane na stadionie będą polegać na spotkaniach z praktykami i prezentacji różnych zawodów wykonywanych przez specjalistów na stadionie.
Cały projekt ma za zadanie pomoc uczniom w świadomym wyborze profilu szkoły ponadpodstawowej.

Wprowadzenie edukacji z zakresu zrównoważonego rozwoju na wybranych uniwersytetach w Polsce

Wprowadzimy nowy przedmiot Zrównoważony rozwój na 10 kierunkach (nauki społeczne i polityczne) na Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Opolskim i Uniwersytecie Wrocławskim. W projekcie udział weźmie 10 akademików z ww. uczelni (bezpośredni beneficjenci), partnerzy z 3 uczelni w Islandii i Norwegii i międzynarodowej organizacji z siedzibą na Svalbardzie oraz eksperci z zakresu tematyki zrównoważonego rozwoju (ZR). Końcowymi beneficjentami będą studenci uczęszczający na ww. przedmiot. W wyniku cyklu spotkań, szkoleń w Polsce, Norwegii i Islandii oraz pracy indywidualnej wykładowców opracujemy 10 Kart Przedmiotów, innowacyjny podręcznik multimedialny, zawierający materiały audiowizualne nakręcone także w Islandii i Norwegii, i rekomendacje dot. szerokiego wprowadzania edukacji z zakresu ZR w kształceniu studiów humanistycznych (roześlemy je do 30 uczelni w kraju). Osiągnięcia projektu będą promowane m.in. podczas ogólnopolskiej konferencji uniwersyteckiej i Festiwalu Filmów HumanDOC.

START NOW+

Projekt dotyczy zdrowia młodzieży i rozwoju narzędzi edukacyjnych dla zdrowia publicznego. Celem jest ich dalszy rozwój oraz wymiana dobrych praktyk „child welfare education”. Poprzez projekt chcemy realizować aspekt edukacji włączającej, poprawić kompetencje zdrowotne młodzieży oraz wdrażać standardy bezpieczeństwa w edukacji. W sumie planujemy dotrzeć do grupy 20.000 osób. Przewidziane w projekcie działania zakładają warsztaty, szkolenie oraz grę miejską, a opierają się na wykorzystaniu metody pozaformalnej modułów edukacyjnych, które cechują się: uniwersalnością, elastycznością, wykorzystaniem ewaluacji i upowszechniania, praktycznością zagadnień, atrakcyjnością formy i treści oraz wykorzystaniem narzędzi IT i networkingu. Projekt pozwoli na implementację nowatorskich narzędzi w Norwegii i dalszy ich rozwój w Polsce. Wypracowane standardy jakości (certyfikat QNEC) korzystnie wpłyną na dzieci i młodzież, poprzez wdrażające je organizacje i instytucje edukacyjne.

Innowacyjne metody kształcenia dla wsparcia polskiej edukacji. Intensywne szkolenia – Norwegia

Projekt dotyczy przeprowadzenia 3 dniowego szkolenia dla 30 nauczycieli z woj. opols. wszystkich typów szkół z przedmiotów ogólnokształcących, którzy chcą stosować kreatywne metody nauczania w zakresie storytellingu, uczenia się opartego na rozwiązywaniu problemów, pracy metodą projektu i wykorzystania myślenia wizualnego z uwzgl. nauczania włączającego. W proj. wezmą udział również n-le konsultanci zatrudnieni w RZPWE – 5 osób. Okres realizacji 1.01-30.06.2020. W wyniku szkoleniu uczestnicy zdobędą kompetencje w zakresie stosowania innowacyjnych metod nauczania, dzięki czemu wzbogacą swój codzienny warsztat nauczyciela, a konsultanci, swoją ofertę szkoleniową. Ideą intensywnego szkolenia jest zaszczepienie potrzeby zmiany w nauczaniu,odejścia od metod podających na rzecz rozwoju metod, w których nauczyciel stara się organizować proces dydaktyczny, a nie dominować w nim. Szkolenia będą miały formę warsztatową i będą prezentowały praktyczne aspekty wykorzystywane w norweskich szkołach.

Innowacyjne metody kształcenia dla wsparcia polskiej edukacji. Kierunek Islandia.

Realizacja proj. wynika z potrzeby poznania autorskiej metody Play to Learn More and SmartEnglish realizowanych w islandzkich szkołach. Metody te w sposób skuteczny wpływają na poprawę jakości nauczania i uczenia się. Projekt wynika z celów Programu Edukacja, tj. przyczynia się do wzmocnienia kapitału ludzkiego i rozwoju bazy wiedzy w Polsce w zakresie stosowania tych innowac.metod kształcenia w wyniku wzmocnienia stos. dwustronnych pomiędzy Polską a Islandią, których efektem jest większa skuteczność kształcenia. Cel ten będzie realiz. poprzez rozwój kadry kształcącej n-li, i zastosowane w/w metod podczas wizyty: job shadowing, dyskusja, warsztaty. Uczestnicy projektu to: 5 n-li konsultantów, którzy kształcą n-li szkół z woj.opolsk. odpowiadający za rozwój edukacji w regionie. Rezultaty: opracowanie projektu partnerskiego w zakresie innowacyjnego kształcenia, wykorzystanie poznanych metod podczas szkoleń dla n-li realizowanych w RZPWE, zamieszczenie materiałów na stronie projektu.

Innowacyjne metody kształcenia dla wsparcia polskiej edukacji. Kierunek Norwegia.

Realizacja proj. wynika z potrzeby poznania innowacyjnych metod kształcenia w szkołach norweskich, które w sposób skuteczny wpływają na poprawę jakości nauczania i uczenia się. Projekt wynika z celów Programu Edukacja, tj. przyczynia się do wzmocnienia kapitału ludzkiego i rozwoju bazy wiedzy w Polsce w zakresie stosowania innowac.metod kształc. w wyniku wzmocnienia stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Norwegią, których efektem jest większa skuteczność kształcenia. Cel ten będzie realiz. poprzez job shadowing,rozmowy, warsztaty. Uczestnicy projektu to: n-le-konsultanci, którzy kształcą nauczycieli z woj.opolsk. i odpowiadają za rozwój edukacji w regionie. Dbając o jakość szkoleń kształcą n-li z interesujących metod motywujących wymagającego ucznia a także ucznia z SPE. Rezultaty: strona internetowa projektu z wypracowanymi materiałami, opracowanie projektu partnersk. w zakresie innowac. kształc., wykorzystanie poznanych metod podczas szkoleń dla n-li prowadzonych w RZPWE.