Kształcenie dualne w kontekście wyzwań Przemysłu 4.0

Kształcenie dualne w kontekście wyzwań Przemysłu 4.0

Projekt zakłada promocję sektora VET poprzez opracowanie, a następnie upowszechnienie oferty edukacyjnej dotyczącej wyzwań wynikających ze zmian technologicznych Przemysłu 4.0. Wdrażanie nowych rozwiązań skutkuje zmianą wymagań odnośnie kwalifikacji pracowników. Przygotowanie oferty edukacyjnej odpowiadającej na wymagania rynku pracy stanowi wyzwanie dla partnerstw między pracodawcami a instytucjami edukacyjnymi. Opracowane zostaną trzy produkty: kurs kształcenia VR, program rozwoju kompetencji Przemysłu 4.0 oraz gra szkoleniowa rozwijająca umiejętności związane z myśleniem. Podejście produktowe ukierunkuje działania projektu na opracowanie jakościowych rezultatów, których przygotowaniem będzie zarządzał ekspert z organizacji odpowiedzialnej za finalny efekt prac. Produkty zostaną włączone do oferty partnerów oraz będą dostępne jako OZE co zwiększy oddziaływanie projektu. Dzięki wizycie studyjnej w Norwegii 15 pracowników instytucji partnerskich zdobędzie wiedzę na temat Przemysłu 4.0.

Międzysektorowe wyzwania: specjalista ds. ochrony dóbr kultury na wypadek sytuacji kryzysowej i wojny – opracowanie programu studiów podyplomowych, dedykowanych pracownikom działającym na pograniczu dziedzin

Projekt zakłada opracowanie programu studiów podyplomowych w zakresie ochrony dóbr kultury na wypadek sytuacji kryzysowej i wojny, wraz z kompletem pomocy naukowych. Celem jest rozwój oferty edukacyjnej i uzupełnienie jej o nową pozycję adresowaną do grona szerokiego odbiorców jakim są: służby mundurowe, administracja wszystkich szczebli, pracownicy obiektów zabytkowych, architekci, konserwatorzy, akademicy, członkowie duchowieństwa, studenci kierunków pokrewnych, pracownicy instytucji kulturalnych, specjaliści w obszarze (bezpośredni uczestnicy 170os). Interdyscyplinarny zespół ekspertów utworzony w ramach partnerstwa opracuje szczegółowo każdy z kursów wchodzących w program. W ciągu 10 warsztatów kursy zostaną wdrożone dla pierwszej grupy odbiorców. W ramach projektu zrealizowane będą spotkania projektowe w Polsce, Otwarta sesja podsumowująca. Powołane Centrum Szkoleniowe będzie upowszechniać i kontynuować działania po zakończeniu projektu.

Jakość w edukacji w sektorze kształcenia zawodowego

Potrzeba projektu wynika z transformacji edukacji zawodowej opartej na procesie do odpowiadającej na potrzeby realizowanych zadań zawodowych. Celem jest przygotowanie narzędzi edukacyjnych wspierających rozwój kultury jakości w instytucjach VET. Przygotowane zostaną standardy wymagań zawodowych, kompetencji i walidacji dla 3 ról zawodowych w edukacji (manager jakości, manager projektów i trener) oraz materiały dydaktyczne blended-learning kształtujące niezbędne kompetencje. Ogółem przygotowanych zostanie 224 h materiałów (112 h po polsku i 112 h po angielsku) uwzględniających jakość w instytucjach edukacyjnych. Przygotowane materiały będą przetestowane przez 16 uczestników szkoleń z 4 polskich instytucji edukacyjnych. Rezultaty projektu będą konsultowane z interesariuszami w trakcie jego trwania, a ostateczne rezultaty zostaną przedstawione w podręczniku i podczas 2 seminariów. Narzędzia zostaną częściowo udostępnione na licencji OER i ułatwią wdrażanie w VET kultury jakości.

Innowacyjne narzędzia w edukacji zawodowej dla niesłyszących

Projekt stanowi odpowiedź na problemy funkcjonowania osób niesłyszących(ONS) w polskim systemie edukacji zawodowej. Proj. koncentruje się na opracowaniu, przetestowaniu oraz upowszechnieniu 60 konspektów/scenariuszy lekcji opartych na innowacyjnej metodzie nauczania WebQuest (WQ). ONS posiadają bardzo duże bariery percepcyjne co w połączeniu ze specyfiką tej niepełnosprawności znacznie utrudnia ukończenie szkół zawodowych i zdanie egzaminów końcowych/uzyskanie tytułu branżowego. Zastosowanie metody WQ w ramach podstawy programowej wpłynie na podniesienie jakości kształcenia w tego typu placówkach. WQ opracowane zostaną przez zespół ds. pracy intelektualnej a stworzone wersje wstępne zostaną przetestowane w śr. 5 osobowych grupach ONS. Na podstawie zebranego materiału eksperci opracują wersje ostateczne 60 WQ które zostaną rozpropagowane poprzez działania upowszechniające. Uniwersalność opracowanych WQ pozwoli wdrożyć je w każdej placówce edukacyjnej zajmującej się edukacją zawodową ONS

Mobilność w szkolnictwie wyższym
Mobilność w szkolnictwie wyższym
Mobilność w szkolnictwie wyższym
Zmiana zachodzi od środka

Celem Programu jest zmiana w edukacji. W dalszym planie nasz program przyczyni się do poprawienia jakości życia, zmniejszania różnic w obrębie Europy oraz wzmacniania stosunków Polsko- Islandzkich w obszarze edukacji. Wzmocnimy potencjał ludzki i wiedzę w Polsce. Instytucja przyjmująca “Art of Living Iceland” jest wzorową instytucją edukacyjną w Rejkiaviku od lat prowadzącą programy poprawy jakości życia poprzez dostosowane narzędzia jogi, ćwiczenia oddechu, uważności i zarządzania emocjami i stresem dla uczniów, nauczycieli oraz rodziców. Art of Living przyjmie 4 osoby z Fundacji na 5-dniową wizytę studyjną. Pojadą trenerzy i specjaliści Fundacji aby obserwować i nauczyć się jak działają programy Art of Living na Islandii, jakie są efekty ich wprowadzenia i współpracuję ze szkołami i instytucjami edukacyjnymi. Pragniemy przywieźć i zaadaptować do warunków polskich metody jakie odnoszą sukces i mają pozytywny wpływ na jakość życia wszystkich objętych programem Art of Living.