VET Edukacja 4.0 dla Przemysłu 4.0

VET Edukacja 4.0 dla Przemysłu 4.0

Projekt jest odpowiedzią na potrzeby przemysłu 4.0 w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego na rzecz skutecznego zaspokajania potrzeb współczesnego przemysłu, a także zrównoważonej konkurencyjności i sprawiedliwości społecznej. Projekt zakłada opracowanie wysokiej jakości programu kształcenia i przygotowania zawodowego studentów drugiego stopnia. Koncentruje się na innowacji, cyfryzacji oraz wirtotechnologiach w kształceniu i szkoleniu zawodowym na poziomie wyższym, z uwzględnieniem m.in. dualnego modelu nauczania oraz współpracy instytucji kształcenia wyższego z pracodawcami. W projekt będą zaangażowane 32 osoby: pracownicy akademiccy, przedstawiciele przemysłu oraz studenci. Projekt ma na celu zagwarantowanie, że kształcenie i szkolenie zawodowe na podstawie opracowanego programu wyposaży młodych inżynierów w wiedzę i umiejętności potrzebne do wspierania odbudowy gospodarki po pandemii COVID-19. Projekt promuje tworzenie nowego programu kształcenia i szkolenia zawodowego na podstawie wspólnych – europejskich poziomów odniesienia. Dlatego program w projekcie będzie konsultowany z partnerami z Norwegii i Polski, zarówno na poziomie akademickiego przygotowania studenta, jak również potrzeb współczesnego przemysłu (norweski partner akademicki oraz partnerzy z przemysłu). Projekt zwiększa dostępność do praktyk przemysłowych, poprawia jakość i wizerunek obecnego mechanizmu przyuczania do zawodu inżyniera na poziomie wyższym. Dlatego też beneficjenci końcowi (studenci) projektu będą mieli zaplanowane praktyki zawodowe przed ukończeniem specjalizacji zawodowej oraz intensywne projekty inżynierskie w ramach opracowanego programu kształcenia. Projekt zakłada rozwój kształcenia zawodowego wobec potrzeb ekonomicznych i społecznych, wzmacnianie współpracy z przedsiębiorcami, dostosowanie oferty edukacyjnej do obecnych potrzeb rynku pracy. W świetle współczesnych przeobrażeń technicznych i cywilizacyjnych projekt jest zgodny z filozofią kształcenia zawodowego 4.0.

Nowoczesne technologie w leśnictwie i ochronie przyrody

Cel to wzrost kompetencji zawodowych uczniów i n-li w wyniku poznania nowych technologii stosowanych w leśnictwie i ochronie przyrody w Polsce i Norwegii poprzez: szkolenie w zakresie obsługi maszyn wielooperacyjnych poznanie syst. p-poż. Lasów Państwowych pozn. nowych technologii w monitoringu przyrodniczym oraz podniesienie kompetencji językowych, wykorzystania wiedzy w praktyce, rozwój komp. zawod. kadry i osób aktywnych w sektorze kształcenia zawodowego. W proj. weźmie udział 56 uczn. TL w Biłgoraju oraz Solør videregående skole oraz 4 n-li. Planowane są 4 mobilności. W Polsce warsztaty z syst. p-poż oraz monit. przyrodniczego. w Norwegii szkolenie z obsługi harvestera oraz badania przyrodnicze. Zakres i formy działań uaktywnią młodzież. Wzrosną komp. językowe, społeczne. N-le poszerzą wiedzę o systemach edukacji i nowych technologiach, wdrożą dobre praktyki. Projekt wpływa na szkoły, środ. zawodowe w P i N, regiony. Przyczyni się do wym. nowych technologii, poznania kultur.

Mobilność w szkolnictwie wyższym
Umiędzynarodowienie poradnictwa zawodowego

Celem wizyty jest poznanie islandzkiego modelu poradnictwa zawodowego i przeniesienie jego elementów do pracy biura karier, programu wsparcia studentów zagranicznych i programu studiów podyplomowych dotyczących poradnictwa zawodowego . Obecnie nie ma międzynarodowych studiów podyplomowych a program wsparcie studentów wymaga udoskonalenia. Uczestnikami będą 2 pracownicy Działu Współpracy Międzynarodowej. Podejmowanie działania pozwolą stworzyć plan umiędzynarodowienia poradnictwa zawodowego. Stosowana metodologia –obejmuje pracę warsztatową i elementy stażu towarzyszącego. Przewidywane rezultaty: kadra przygotowana do pracy w oparciu o stworzony plan, materiał dotyczący islandzkiego modelu poradnictwa zawodowego. Wpływ projektu zaznaczy się w modernizacji: programów wspierających studentów zagranicznych, pracy biura karier i oferty studiów podyplomowych. Korzyści długoterminowe obejmą pracowników biura karier, studentów zagranicznych i słuchaczy studiów podyplomowych.

Inny wymiar nauczania

Celem wizyty jest stworzenie systemu pozwalającego na włączenie tematyki zrównoważonego rozwoju i włączenia społecznego do wybranych kierunków studiów. Obecnie tylko 2 kierunki posiadają te zagadnienia w swoich programach. Uczestnikami będą 2 pracownicy Działu Współpracy Międzynarodowej. Podejmowanie działania będą zmierzać do stworzenia systemu wsparcia dla wykładowców pracujących nad modernizacją programów kształcenia. Stosowana metodologia –obejmuje pracę warsztatową, case study, metodę projektową. Przewidywane rezultaty: kadra przygotowana do pracy w oparciu o stworzony system, materiał szkoleniowy poświęcony zrównoważonemu rozwojowi i włączeniu społecznemu, plan wymian wykładowców. Wpływ projektu zaznaczy się w modernizacji programów nauczania i rozwoju współpracy między partnerami. Korzyści długoterminowe obejmą studentów mogących skorzystać ze zmodernizowanych programów stanowiących inny wymiar nauczania.

Edukacja włączająca w muzeum: wymiana doświadczeń edukatorów

Przedmiotem projektu jest wizyta studyjna 5 pracowników Muzeum Wsi Lubelskiej (MWL) w norweskiej instytucji MUSEENE I SØR TRØNDELAG (MiST), zrzeszającej 11 muzeów. Uczestnicy to edukatorzy muzealni i kadra zarządzająca. Temat: EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA W MUZEUM. CELE: rozwój zawodowy pracowników, wymiana doświadczeń, zdobycie wiedzy na rzecz lepszego dostosowania oferty edukacyjnej do osób ze specjalnymi potrzebami i lepszego zarządzania, nawiązanie współpracy dwustronnej. Wizyta wpisuje się w PLANY STRATEGICZNE MWL. Uczestnicy odwiedzą muzea zrzeszone w MiST, spotkają się z pracownikami, wezmą udział w prezentacjach, warsztatach, dyskusjach. W rezultacie podniosą kompetencje zawodowe, językowe, międzykulturowe, poziom wiedzy, doświadczenia z zakresu edukacji włączającej, zacieśni się współpraca dwustronna. Długoterminowo wzmocni się pozycja MWL dzięki potencjałowi wypracowanemu w ramach projektu i nabytemu doświadczeniu, MWL zostanie lepiej dostosowane do osób ze specjalnymi potrzebami.

Pedagogika Rudolfa Steinera w kształceniu nauczycieli XXI wieku

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej, nawiązanie współpracy pomiędzy Rudolf Steiner University College in Oslo, a UMCS w Lublinie oraz opracowanie planu działań naukowo-badawczych, w oparciu o nabyte doświadczenia. Koncepcja projektu zakłada poznanie osobliwości funkcjonowania jednej z norweskich Uczelni, sposobów wykorzystywania odmiennych rozwiązań programowych, metodycznych, przestrzennych i organizacyjnych. Celem jest również wymiana myśli naukowej, będącej podstawową wartością w szkolnictwie wyższym, poznanie tzw. dobrych praktyk, nabycie dodatkowej wiedzy i umiejętności związanych z pedagogiką Rudolfa Steinera. Uczestnikami projektu będzie 2 pracowników naukowo-dydaktycznych i 2 dydaktycznych, zajmujących się problematyką wczesnej edukacji dziecka, w sytuacji zmiany społecznej, kulturowej i oświatowej. Nabyte przez uczestników doświadczenia, przełożą się na poprawę jakości kształcenia, jak również atrakcyjności oferty edukacyjnej.

Wielokulturowość wyzwaniem dla systemu edukacji

Wizyta ma na celu nawiązanie współpracy między Wydziałem Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie a Laugarnesskóli w Reykjavik w Islandii. Uczestnicy to 4 pracowników dydaktyczno-naukowych Zakładu Dydaktyki UMCS, celem ich działań jest poznanie islandzkiego systemu edukacyjnego, podstawy programowej i sposobu jej realizacji na poziomie edukacji wczesnoszkolnej (klasy 1-4). Ponadto interesujące dla wnioskodawcy są proponowane rozwiązania, a w szczególności sposoby praktycznego realizowania idei włączania w społeczność lokalną rodzin emigrantów, w tym poznanie zasad organizowania jej zarówno od strony programowo-wychowawczej, jak i administracyjno-prawnej. Wizyta w Laugarnesskóli w Reykjavik stanowić będzie okazję do nawiązania kontaktów międzyinstytucjonalnych, a w przyszłości ich sformalizowania, określenie zasad i sposobów współpracy dydaktycznej.

Nowoczesne metody nauczania i zarządzania projektami

Głównym celem jest podniesienie kompetencji uczestników wizyty w zakresie innowacyjnych metod nauczania (IMN) oraz zarządzania projektami dzięki wymianie doświadczeń oraz nawiązanie współpracy w zakresie realizacji projektów z OsloMet. W projekcie wezmą udział 4 osoby. Planowane są obserwacje uczestniczące, spotkania z pracownikami i studentami OsloMet, prowadzenie zajęć pokazowych, seminarium dot. IMN i warsztat design thinking. W rezultacie projektu powstanie e-book dot. IMN, artykuły naukowe i popularnonaukowe,odbędą się spotkania i seminaria dla pracowników UMCS, konferencja dot. IMN. Potencjalnym efektem długofalowym jest zmiana sposobu kształcenia studentów nastawiona na wzrost kompetencji miękkich, mobilności,umiejętności praktycznych i kreatywności. Podniosą się też kompetencje pracowników we wdrażaniu IMN. Możliwym efektem długoterminowym jest wzrost umiejętności pisania projektów i wspólne przygotowanie wniosku we współpracy z OsloMet.

Edukacja włączająca bez granic – Polska – Norwegia

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej kształcącej przyszłych nauczycieli poprzez wymianę doświadczeń między specjalistami z Polski i Norwegii w zakresie edukacji włączającej, a także rozszerzenie współpracy pomiędzy instytucjami w w/w obszarze. W ramach projektu przewidziano udział 4 pracowników Wydziału Pedagogiki i Psychologii w wizycie studyjnej w Polskiej Szkole w Fredrikstad. W ramach wizyty uczestnicy zapoznają się z funkcjonowanie placówki, poprowadzą warsztaty dla nauczycieli i rodziców, jak również przeprowadzą diagnozę uczniów w obszarze specjalnych potrzeb edukacyjnych. Wnioski z odbytej wizyty studyjnej oraz przeprowadzonych badań zostaną upowszechnione po powrocie w postaci raportu z badań, spotkań ze szkołami w Polsce oraz wykładów/spotkań na macierzystej Uczelni. Wyniki badań posłużą do wprowadzenia zmian w kształceniu nauczycieli oraz zaimplementowania nowych rozwiązań w obszarze wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.