Unowocześnienie i rozszerzenie oferty dydaktycznej Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska z wykorzystaniem Building Information Modeling i Odnawialnych Źródeł Energii

Unowocześnienie i rozszerzenie oferty dydaktycznej Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska z wykorzystaniem Building Information Modeling i Odnawialnych Źródeł Energii

Celem projektu jest zwiększenie potencjału naukowego UTP, poprzez modyfikację programów studiów na kierunkach Budownictwo, Architektura i Inżynieria Środowiska z uwzględnieniem technologii Building Information Modeling (BIM) i Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) oraz utworzenie studiów podyplomowych „Technologia BIM w architekturze i budownictwie”. Odbiorcami projektu będą absolwenci kierunków studiów realizowanych na WBAiIŚ, nauczyciele akademiccy WBAiIŚ, przedsiębiorcy zajmujący się OZE i BIM. W ramach projektu przewiduje się też szkolenie w formie nowoczesnych zajęć warsztatowych oraz wizyty studyjne u partnerów projektu. Efektem współpracy będzie także zorganizowanie dwóch seminariów dot. BIM i OZE. Projekt wpłynie na poszerzenie wiedzy, zdobycie nowych umiejętności i wzrost kompetencji uczestników. W efekcie wpłynie to na zwiększenie ich atrakcyjności na rynku pracy. Realizacja projektu przyczyni się także do stworzenia i wzmocnienia partnerstwa między UTP a partnerami norweskimi.

Rozwijanie kształcenia zawodowego sprzyjającego włączaniu społecznemu – polsko-skandynawska wymiana doświadczeń i dobrych praktyk

Projekt „Rozwijanie kształcenia zawodowego sprzyjającego włączaniu społecznemu – polsko-skandynawska wymiana doświadczeń i dobrych praktyk” został przygotowany przez GM Toruń i będzie realizowany w partnerstwie z Fitjar vidaregåande skule w Norwegii oraz IÐAN Education Centre na Islandii w terminie od 1 marca 2020 do 28 lutego 2021. Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych i językowych 25 przedstawicieli kadry zarządzającej i nauczycieli toruńskich i skandynawskich instytucji VET w zakresie metodyki dualnego kształcenia zawodowego z wykorzystaniem ICT, poprzez uczestnictwo w mobilnościach szkoleniowych do instytucji partnerskich w Norwegii, na Islandii oraz w Polsce, w okresie 12 miesięcy. W ramach projektu zostaną zrealizowane 2 spotkania projektowe i 3 spotkania szkoleniowe kadry zarządzającej i nauczycieli szkół zawodowych z krajów partnerskich. Rezultatem projektu będzie publikacja poradnika dobrych praktyk edukacji włączającej.

Mobilność w szkolnictwie wyższym
Mobilność w szkolnictwie wyższym
Nawiązanie współpracy pomiędzy UiB i UTP

Zasadniczym celem wyjazdu prof. do Uniwersytetu w Bergen jest nawiązanie kontaktów z pracownikami Wydziału Matematyki i Nauk Przyrodniczych. Głównym obszarem zainteresowań wizytującego, który jest doświadczonym specjalistą z zakresu fizykochemii materiałów, będzie proces dydaktyczny, a zwłaszcza interdyscyplinarność kształcenia w obszarze nauk przyrodniczych. Szczególną uwagę prof. chciałby zwrócić na sposób przekazywania wiedzy z zakresu nauk podstawowych studentom kierunków technicznych i przyrodniczych. Jego zainteresowanie będzie dotyczyło również zastosowania nowoczesnych metod dydaktycznych w procesie kształcenia, takich jak nauczanie problemowe, myślenie projektowe, nauczanie przez działanie, użycie technik medialnych w kształceniu, a także ewaluacji procesu kształcenia. Spotkania z kadrą akademicką, wizyty w laboratoriach dydaktycznych i naukowych, będą podstawą do wykorzystania norweskich doświadczeń w kształceniu studentów na UTP w Bydgoszczy.