Dolnośląska Strategia Rozwoju Edukacji Zawodowej

Dolnośląska Strategia Rozwoju Edukacji Zawodowej

Celem głównym projektu jest wypracowanie Dolnośląskiej Strategii Rozwoju Edukacji Zawodowej (DSREZ) przez dokonanie szeregu analiz rozwiązań strategicznych w państwach UE i OECD oraz uwarunkowań społeczno-gospodarczych funkcjonowania edukacji zawodowej w Polsce (w tym DŚ). Projekt realizowany jest w partnerstwie pomiędzy Dolnośląską Szkołą Wyższą (lider), Województwem Dolnośląskim – Urzędem Marszałkowskim Woj. Dolnoś. oraz Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy.
Projekt odpowiada na potrzebę rozwijania i wzmocnienia kapitału ludzkiego na Dol. Śl. (obszar oddziaływania) i stanowi uzupełnianie założeń Strategii Rozwoju Woj. Dolnoś. 2030 oraz odpowiada na wyzwania strategicznego zarządzania w obszarze edukacji zawodowej dostarczając ważnego wsparcia dla działań instytucji, biorących udział w projekcie. Działania projektu wpisują się bezpośrednio w główny cel programu, jakim jest zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych EOG, co jest korzyścią długoterminową w obszarze edukacji. Uczestnikami projektu są 1) pracownicy sektora oświaty, tj. przedstawiciele organów prowadzących oraz dyrektorzy szkół prowadzących kształcenie zawodowe, 2) przedstawiciele instytucji rynku pracy, 3) przedsiębiorcy.
Wypracowanie założeń strategicznych będzie poprzedzone analizą dokumentów strategicznych na poziomie międzynar. i krajowym oraz uwarunkowań gospodarczych, demograficznych, oświatowych funkcjonowania edukacji zawodowej. Opracowanie założeń strategicznych i określenie mechanizmów współpracy pomiędzy kluczowymi interesariuszami odbędzie się w drodze dialogu społecznego z wykorzystaniem warsztatów strategicznych.
Rezultaty projektu:
1) Raport porównawczy “Istniejące rozwiązania strategiczne w zakresie VET w perspektywie międzynarodowej (UE, OECD) i krajowej;
2) Raport “Uwarunkowania funkcjonowania edukacji zawodowej na Dolnym Śląsku”;
3) Strategia Rozwoju VET dla Dolnego Śląska;
4) Wytyczne wdrożeniowe dla Strategii Rozwoju VET dla Dolnego Śląska.

Rozszerzenie oferty dydaktycznej dotyczącej Przemysłu 4.0 w laboratorium Nowoczesnych Aparatów Elektrycznych PWr

Projekt ma na celu rozszerzenie bazy dydaktyczno-szkoleniowej w Laboratorium Nowoczesnych Aparatów Elektrycznych, funkcjonującego na Wydziale Elektrycznym Politechniki Wrocławskiej, polegający na opracowaniu programu szkolenia, stworzeniu materiałów edukacyjnych oraz bazy dydaktycznej dotyczącej nowoczesnych aparatów elektrycznych i Przemysłu 4.0.

Obecnie laboratorium wyposażone jest w stanowiska, które powstały między innymi w ramach wcześniejszej współpracy z Partnerem – firmą ABB. Realizacja projektu podtrzyma współpracę, która przyczyni się do uatrakcyjnienia bazy edukacyjnej.

Rezultatem projektu będzie opracowanie kompleksowego programu szkolenia dotyczącego nowoczesnych aparatów elektrycznych i Przemysłu 4.0 oraz zwiększenie potencjału bazy dydaktycznej, z której mogliby skorzystać nie tylko studenci Wydziału Elektrycznego, ale również uczniowie szkół średnich, technicznych, pracownicy naukowi, pracownicy centrów badawczych oraz pracownicy zatrudnieni w zakładach przemysłowych.

Nowoczesne aparaty elektryczne i Przemysł 4.0 są zagadnieniami perspektywicznymi, które w przeciągu kolejnych lat, będą tylko nabierały na znaczeniu. Udział i realizacja projektu przyczyni się do znacznego uatrakcyjnienia oferty dydaktycznej zajęć na Politechnice Wrocławskiej na prowadzonych już zajęciach z Nowoczesnych Aparatów Elektrycznych.

„ROLL Program” – warsztaty, rozwój, lekcje, start rakiety i program nauczania

W ramach projektu Zespół Szkół Politechnicznych „Energetyk” w Wałbrzychu, przy udziale centrum edukacji kosmicznej NAROM z Norwegii, oraz firmy SatRevolution Sp. z o.o., opracuje innowacyjny program nauczania, oraz przeprowadzi jego pilotażowe, a następnie pełne wdrożenie. Na przestrzeni 2 lat program obejmie ostatnie klasy technikum. Dla 48 uczniów przygotowano wyjazdy edukacyjne do Norwegii. Program przewiduje również 2 wyjazdy dla 5 nauczycieli celem wymiany doświadczeń oraz poszerzenia ich kwalifikacji. Program będzie obejmował zajęcia teoretyczne i praktyczne – planowane jest wykonanie przez uczniów modułów elektronicznych, które zabiorą do centrum kosmicznego Andøya w Norwegii, gdzie zostaną one wystrzelone z użyciem rakiet edukacyjnych. Efektem programu jest zwiększenie atrakcyjności absolwentów wśród uczelni wyższych i pracodawców. Długoterminowym planem jest nawiązanie trwałej i cyklicznej współpracy pomiędzy instytucjami partnerskimi.

Train the skills! – zwiększenie kompetencji nauczycieli w dziedzinie elektro-elektrycznej jako wymiana polsko-norweskich doświadczeń w kształceniu zawodowym

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych 9 nauczycieli ze szkół Partnerstwa w obszarze elektryczno-elektronicznym w okresie lipiec-grudzień 2020 poprzez udział w warsztatach edukacyjnych,będących wymianą doświadczeń kształcenia zawodowego pomiędzy Partnerami z Polski:Centrum Kształcenia Zawodowego(CKZ) oraz Norwegii:Szkoła Ponadgimnazjalna w Grong.W projekcie weźmie udział 5 nauczycieli zawodu z CKZ oraz ZS nr 18 we Wrocławiu oraz 4 ze Szkoły Ponadgimnazjalnej w Grong. We Wrocławiu zrealizowane zostaną branżowe warsztaty edukacyjne dla nauczycieli z Grong a w Grong dla nauczycieli z Wrocławia.W wyniku realizacji projektu nastąpi wzrost kompetencji zawodowych uczestników warsztatów Partnerstwa.W rezultacie długofalowym, zbudowanie wspólnej przestrzeni polsko-norweskiej branżowej wymiany know-how, poznanie nowych technologii i ich praktycznego zastosowania, wpłynie na podniesienie jakości pracy instytucji związanych z edukacją zawodową.