Bałtyk bez barier – zwiększenie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez wykorzystanie metod aktywizujących

Bałtyk bez barier – zwiększenie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez wykorzystanie metod aktywizujących

„Bałtyk bez barier” to projekt edukacyjny wykorzystujący innowacyjne metody nauczania przedmiotów przyrodniczych związanych ze środowiskiem morskim. Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie nowoczesnych metod nauczania oraz programu edukacyjnego z zakresu ochrony Morza Bałtyckiego, poszerzenie wiedzy i wdrożenie edukacji włączającej. Projekt skupiony będzie na naukach morskich jako wysoce transdyscyplinarnych i atrakcyjnych dla młodzieży, ale także z powodu braku w podstawie programowej elementarnej wiedzy o środowisku morskim. W opracowanie programu zaangażowani będą eksperci edukacji pozaformalnej i formalnej z różnych instytucji z Polski i Norwegii. Opracowany program zostanie zweryfikowany przez nauczycieli, uczniów w tym uczniów o różnym stopniu niepełnosprawności w czasie warsztatów i szkoleń (łącznie 34 dni zajęć, 345 uczniów, 167 nauczycieli). To nowe narzędzie nauki pozwoli nauczycielom w przyszłości wzmocnić potencjał uczniów i ukształtować w nich postawy proekologiczne.

Od zmysłu do umysłu.

Zintegrowane zmysły to sprawne umysły. Projekt jest odpowiedzią na potrzebę dostosowania wymagań edukacyjnych do możliwości dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej i rozwoju neuromotorycznego, które powodują problemy w nauce i zachowaniu, trudności w podejmowaniu decyzji i akceptowaniu zmian. Konsekwencją zachowań jest niezrozumienie i wykluczenie. Projekt stwarza program szkolenia dla nauczycieli-nieterapeutów, do zrozumienia podłoża trudności szkolnych i behawioralnych dzieci. Korzyścią dla dzieci stworzenie warunków do rozwoju potencjału, co umożliwi im w przyszłości pełne włączenie w życie społeczne i zawodowe. Projekt jest skierowany do 150 osób, pracujących w mniejszych miejscowościach, na obszarach peryferyjnych. Rezultaty zostaną przekazane szerokiemu gronu szkolnemu, a sieci współpracy będą dzieliły się efektami, by zmniejszyć negatywne skutki wykluczenia-ucieczki w świat wirtualny czy w substancje psychoaktywne, nadużywania alkoholu, a w konsekwencji agresji i przemocy.

EDU-ARCTIC 2:od badań polarnych do naukowej pasji – innowacyjna edukacja przyrodnicza w Polsce, Norwegii i Islandii

Projekt EDU-ARCTIC 2 jest skierowany do uczniów w wieku 13–19 lat i ich nauczycieli. Celem projektu jest wdrożenie innowacyjnego sposobu nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w Polsce, Norwegii i Islandii. Misją konsorcjum jest przekształcanie informacji i danych w utrwaloną wiedzę. Program wykorzystuje arktyczne stacje badawcze oraz prowadzone tam obserwacje biologiczne, glacjologiczne i inne. Uczniowie będą mieli okazję poznać pracę naukowców i specyfikę obszarów polarnych. W rezultacie wzrośnie ich zainteresowanie karierą naukową, rozumienie języka naukowego, zdolność interpretacji danych i świadomość, że zmiany w Arktyce mają globalne znaczenie. W ramach projektu powstanie seria filmów 360 stopni z narracją, 40 pakietów edukacyjnych w języku angielskim i 20 w języku polskim. Odbędzie się 180 transmisji lekcji online. Zorganizowanych zostanie 6 warsztatów dla 150 nauczycieli.

Kompetencje medialne uczniów i nauczycieli kluczem do edukacji w społeczeństwie zmediatyzowanym

Kompetencje medialne uznawane są za kluczowe we współczesnym świecie. Brak jest systemowych rozwiązań kształtowania kompetencji medialnych nauczycieli i przygotowania ich do rozwoju tych kompetencji u uczniów. Celem projektu jest poprawa jakości i dopasowanie oferty edukacyjnej poprzez opracowanie: 1 narzędzia diagnozy kompetencji medialnych uczniów, 3 programów szkoleń oraz 1 programu studiów podyplomowych dla nauczycieli w zakresie edukacji medialnej oraz rekomendacji w zakresie zmian w polskim systemie edukacji medialnej uczniów i nauczycieli poprzez projekt zintegrowanego systemu kształcenia w zakresie edukacji medialnej we wszystkich typach i poziomach szkół do VI 2022r. Narzędzie diagnozy kompetencji uczniów oraz nowe programy studiów podyplomowych i szkoleń pozwolą na poprawę jakości i dopasowanie oferty edukacyjnej. Rekomendacje będą mogły zostać wykorzystane przez podmioty odpowiedzialne za projektowanie systemu edukacji i przyczynić się do wzrostu poziomu edukacji medialnej.

Motywuj. Wspieraj. Wzmacniaj. Program szkoleniowy dla wolontariuszy pracujących z dziećmi

Koncepcja projektu jest wynikiem doświadczeń partnerów w obszarze zjawiska wypalenia zawodowego, stresu, spadku motywacji a nawet depresji wolontariuszy ngo na skutek zderzenia się z trudnymi historiami podopiecznych – dziećmi w trudnej sytuacji/ z traumatyczną przeszłością. Projekt wychodzi naprzeciw potrzebom tych osób, poprzez stworzenie uniwersalnego, modułowego programu szkoleniowego dla wolontariuszy (cel) z wykorzystaniem doświadczeń norweskich ngo, zebranych w raporcie dobrych praktyk, oferując również narzędzia umożliwiające precyzyjny dobór modułów szkolenia do konkretnego przypadku (przewodnik dla szkolących). W wyniku projektu wolontariusze zostaną wzmocnieni i zmotywowani, co przełoży się na ich lepszą i dłuższą pracę z korzyścią dla beneficjentów końcowych – dzieci. Projekt będzie miał istotny wpływ na ngo i dzieci w Polsce, ale także organizacje w Norwegii oraz w innych krajach EU. Ma potencjał do skalowalności na inne grupy pracujące z osobami zagrożonymi wykluczeniem.

START NOW+

Projekt dotyczy zdrowia młodzieży i rozwoju narzędzi edukacyjnych dla zdrowia publicznego. Celem jest ich dalszy rozwój oraz wymiana dobrych praktyk „child welfare education”. Poprzez projekt chcemy realizować aspekt edukacji włączającej, poprawić kompetencje zdrowotne młodzieży oraz wdrażać standardy bezpieczeństwa w edukacji. W sumie planujemy dotrzeć do grupy 20.000 osób. Przewidziane w projekcie działania zakładają warsztaty, szkolenie oraz grę miejską, a opierają się na wykorzystaniu metody pozaformalnej modułów edukacyjnych, które cechują się: uniwersalnością, elastycznością, wykorzystaniem ewaluacji i upowszechniania, praktycznością zagadnień, atrakcyjnością formy i treści oraz wykorzystaniem narzędzi IT i networkingu. Projekt pozwoli na implementację nowatorskich narzędzi w Norwegii i dalszy ich rozwój w Polsce. Wypracowane standardy jakości (certyfikat QNEC) korzystnie wpłyną na dzieci i młodzież, poprzez wdrażające je organizacje i instytucje edukacyjne.

EDU-akcja 2020:2021: „Wychowując Doskonałość” – poprzez połączenie środowisk edukacji muzycznej i kulturalnej w Polsce, Norwegii i Islandii.

„EDU-akcja 2020:2021: „Wychowując Doskonałość”- poprzez połączenie środowisk edukacji muzycznej i kulturowej w Polsce, Norwegii i Islandii” ma na celu zmniejszenie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie EOG oraz wzmacnianie relacji trójstronnych między partnerami w obszarze edukacji poprzez realizację wspólnych inicjatyw: konferencji, seminarium i forum oraz przygotowanie interdyscyplinarnej monografii pt.: „Schoolchildren in Central and North Europe: about the Need for Transcultural Education. Social, Ethical, Musical and Medical Aspects” adresowanej do osób pracujących z dziećmi. Wyniki badań polsko-norwesko-islandzkich w niej zawarte mogą być pomocne również dla pracowników sektora edukacji szczebla średniego i wyższego – tym samym projekt będzie miał szerokie oddziaływanie. Uczestnicy: studenci i pedagodzy instytucji biorących udział w projekcie (łącznie: 6). Rezultaty projektu mają szanse pozytywnie wpłynąć na rozwój sektora edukacji muzycznej oraz integracji społecznej.