(Nabór 2021) Jak rozróżnić wnioskodawcę od organu prowadzącego?

(Nabór 2021) Jak rozróżnić wnioskodawcę od organu prowadzącego?

Wnioskodawcą może być polski podmiot prawa działający od co najmniej 12 miesięcy (bez przerw) w obszarze edukacji, spełniający ew. dodatkowe kryteria w zależności od poszczególnych komponentów. Nie zawsze jest to jednostka całkowicie niezależna – czasem nadzoruje ją organ prowadzący. W takim przypadku wnioskodawca powinien mieć swój NIP, a jego reprezentant prawny odpowiednie upoważnienia do zaciągania zobowiązań finansowych. Ten sam organ prowadzący może wystąpić w kilku projektach w ramach 1 komponentu (np. powiat będący organem prowadzącym dla szkół, które występują jako wnioskodawca) – występowanie jako organ prowadzący, jeśli wnioskodawca stanowi odrębny podmiot prawa, nie jest brane pod uwagę przy kryterium 1 wniosek = 1 komponent.