(Nabór 2019) Jak rozliczyć koszty podróży?

(Nabór 2019) Jak rozliczyć koszty podróży?

Podróż rozliczana jest według ryczałtu, którego wysokość zależy od dystansu obliczonego przez kalkulator odległości (patrz: odpowiedź na pytanie „Jak obliczyć odległość między miejscem wyjazdu a miejscem przyjazdu?”). Do rozliczeń z Operatorem Programu nie jest ważne, jakie były rzeczywiste koszty podróży (tzn. wyższe czy niższe od ryczałtu), ani jakim środkiem transportu podróżował uczestnik (samolotem/ pociągiem/ prywatnym samochodem/ taksówką/itp.). Rozliczenie kosztów podróży odbywa się na podstawie potwierdzenia uczestnictwa w mobilności lub działaniu.

W Komponencie I wymaganym dokumentem potwierdzającym jest lista obecności na każdy dzień spotkania/szkolenia zawierająca miejsce i datę spotkania/szkolenia, imię i nazwisko, instytucję i podpis uczestnika, oraz imię, nazwisko, stanowisko i podpis osoby potwierdzającej z instytucji organizującej spotkanie/szkolenie.

W komponencie II w przypadku mobilności studentów dokumentem potwierdzającym będzie zaświadczenie wystawione przez organizację przyjmującą z podaniem: imienia i nazwiska studenta, daty rozpoczęcia i zakończenia mobilności za granicą w następującej formie: wykaz zaliczeń (lub oświadczenie załączone do niego), w przypadku wyjazdu na studia; zaświadczenie odbytej praktyki (lub oświadczenie załączone do niego) a w przypadku wyjazdu na praktykę w formie zaświadczenia podpisanego przez przedstawiciela organizacji przyjmującej, zawierającego następujące dane: imię i nazwisko uczestnika, cel działania za granicą, daty rozpoczęcia i zakończenia mobilności/działania. W przypadku mobilności kadry uczelni wyższych potwierdzenie uczestnictwa w działaniu za granicą w formie zaświadczenia podpisanego przez organizację przyjmującą z podaniem imienia i nazwiska uczestnika, celu działania za granicą, jak również daty jego rozpoczęcia i zakończenia.

W komponentach III i IV wymaganym dokumentem potwierdzającym jest lista obecności na każdy dzień spotkania/działania zawierająca miejsce i datę spotkania, imię i nazwisko, instytucję, podpis uczestnika, oraz imię, nazwisko, stanowisko i podpis osoby potwierdzającej z instytucji organizującej spotkanie/działanie.