(Nabór 2019) Co należy rozumieć pod pojęciem „edukacja włączająca”?

(Nabór 2019) Co należy rozumieć pod pojęciem „edukacja włączająca”?

Edukacja włączająca, jako jeden z obszarów priorytetowych Programu Edukacja, dotyczy działań mających na celu wspieranie osób ze specjalnymi potrzebami, osób pochodzących ze środowisk defaworyzowanych, z przerwami w kształceniu oraz z utrudnionym dostępem do edukacji poprzez stwarzanie możliwości kształcenia, zwiększanie uczestnictwa oraz poprawę osiągnięć/wyników.