Rozwój i promocja sektora VET w Polsce – Jak promować i prowadzić klasę patronacką w warunkach polskich na podstawie doświadczeń krajów Liechtenstein, Szwajcaria i Niemcy

Rozwój i promocja sektora VET w Polsce – Jak promować i prowadzić klasę patronacką w warunkach polskich na podstawie doświadczeń krajów Liechtenstein, Szwajcaria i Niemcy

Proj realizowany od 03.22 do 02.24 przez partnerów z PL: AHK, IARP, PCEZ, z LI: WorldSkills.
Celem jest uaktualnienie strategii rozwoju i popularyzacji szkolnictwa VET w powiecie wrzesińskim do 02/2024r. o elementy dot promocji i kooperacji w zakr prowadzenia klas patronackich przez szkoły i przedsiębiorstwa, w oparciu o rozwiązania stosowane w CHE, LI i DE. Strategia ma na celu rozwój kształcenia zawodow wobec zmieniających się potrzeb ekonom i społ oraz wzmacniane współpracy pomiędzy edukacją a przedsiębiorcami, rozwój edukacji włączającej (kobiet, ON, os zagrożonych wykluczeniem społ), usprawnienie organizacji i zarządzania pomiędzy instytucjami edukacyjnymi oraz rozwijanie współpracy międzysektorowej, współpraca i wymiana dobrych praktyk.
Uczest proj będą przedst. Partnerów (PL 9os, LI 2os), odbiorcami rezultatów-instytucje kształcenia zawod.
Działania:
1/nawiązanie współpr. z instytucjami odpow za dualne kształcenie zawodowe w krajach LI, CHE, DE, zapoznanie się z obowiązującymi rozwiązaniami systemowymi oraz dobrymi praktykami w zakr współpr. szkoła-zakład pracy-instytucja edukac, rekrutacji do szkół zawodowych, syst. motywacji.
2/spotkania online z partnerami i instyt.uczestniczącymi z DE i CHE.
3/prace merytoryczne dot.wypracowania 8 rezultatów: a/3 raportów dot. szkol zawodowego w LI, CHE i DE, b/Prezentacji podsumowującej dla 3 krajów, c/Analizy możliwości implementacji rozwiązań w LI, CHE i DE do syst PL, d/2 poradników dla nauczycieli i przedstawicieli szkół oraz organów prowadzących; e/1 Strategię Rozwoju Pow.Wrzesińskiego w zakr kształcenia zawod.
Oddziaływanie: wymiar ogólnokrajowy, podczas, konferencji, warsztatów, udostępnienie rezultatów online. Po zakończeniu proj w ramach Komisji Kształcenia Zawodowego krajowe spotkania dyskusyjne dot. koncepcji i rozwiązań VET, które zostały zmodyfikowane i dostosowane do syt. w pow.wrzesińskim i które można implementować w rozw system.
4/Upowszechnienie: 2 konferencje stacjonarne i 1online

Dolnośląska Strategia Rozwoju Edukacji Zawodowej

Celem głównym projektu jest wypracowanie Dolnośląskiej Strategii Rozwoju Edukacji Zawodowej (DSREZ) przez dokonanie szeregu analiz rozwiązań strategicznych w państwach UE i OECD oraz uwarunkowań społeczno-gospodarczych funkcjonowania edukacji zawodowej w Polsce (w tym DŚ). Projekt realizowany jest w partnerstwie pomiędzy Dolnośląską Szkołą Wyższą (lider), Województwem Dolnośląskim – Urzędem Marszałkowskim Woj. Dolnoś. oraz Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy.
Projekt odpowiada na potrzebę rozwijania i wzmocnienia kapitału ludzkiego na Dol. Śl. (obszar oddziaływania) i stanowi uzupełnianie założeń Strategii Rozwoju Woj. Dolnoś. 2030 oraz odpowiada na wyzwania strategicznego zarządzania w obszarze edukacji zawodowej dostarczając ważnego wsparcia dla działań instytucji, biorących udział w projekcie. Działania projektu wpisują się bezpośrednio w główny cel programu, jakim jest zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych EOG, co jest korzyścią długoterminową w obszarze edukacji. Uczestnikami projektu są 1) pracownicy sektora oświaty, tj. przedstawiciele organów prowadzących oraz dyrektorzy szkół prowadzących kształcenie zawodowe, 2) przedstawiciele instytucji rynku pracy, 3) przedsiębiorcy.
Wypracowanie założeń strategicznych będzie poprzedzone analizą dokumentów strategicznych na poziomie międzynar. i krajowym oraz uwarunkowań gospodarczych, demograficznych, oświatowych funkcjonowania edukacji zawodowej. Opracowanie założeń strategicznych i określenie mechanizmów współpracy pomiędzy kluczowymi interesariuszami odbędzie się w drodze dialogu społecznego z wykorzystaniem warsztatów strategicznych.
Rezultaty projektu:
1) Raport porównawczy “Istniejące rozwiązania strategiczne w zakresie VET w perspektywie międzynarodowej (UE, OECD) i krajowej;
2) Raport “Uwarunkowania funkcjonowania edukacji zawodowej na Dolnym Śląsku”;
3) Strategia Rozwoju VET dla Dolnego Śląska;
4) Wytyczne wdrożeniowe dla Strategii Rozwoju VET dla Dolnego Śląska.

Wprowadzenie edukacji z zakresu zrównoważonego rozwoju na wybranych uniwersytetach w Polsce

Wprowadzimy nowy przedmiot Zrównoważony rozwój na 10 kierunkach (nauki społeczne i polityczne) na Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Opolskim i Uniwersytecie Wrocławskim. W projekcie udział weźmie 10 akademików z ww. uczelni (bezpośredni beneficjenci), partnerzy z 3 uczelni w Islandii i Norwegii i międzynarodowej organizacji z siedzibą na Svalbardzie oraz eksperci z zakresu tematyki zrównoważonego rozwoju (ZR). Końcowymi beneficjentami będą studenci uczęszczający na ww. przedmiot. W wyniku cyklu spotkań, szkoleń w Polsce, Norwegii i Islandii oraz pracy indywidualnej wykładowców opracujemy 10 Kart Przedmiotów, innowacyjny podręcznik multimedialny, zawierający materiały audiowizualne nakręcone także w Islandii i Norwegii, i rekomendacje dot. szerokiego wprowadzania edukacji z zakresu ZR w kształceniu studiów humanistycznych (roześlemy je do 30 uczelni w kraju). Osiągnięcia projektu będą promowane m.in. podczas ogólnopolskiej konferencji uniwersyteckiej i Festiwalu Filmów HumanDOC.

Projekt Eos

Polski system edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (ONI) zabezpiecza potrzeby tej grupy do 24 r.ż., po ukończeniu szkoły osoby te zostają bez należytego wsparcia, a system w którym się kształcili nie przygotował ich dostatecznie do samodzielnego i niezależnego życia. Cel i rezultaty: Opracowanie, przetestowanie, wdrożenie i wystandaryzowanie modelowych rozwiązań w zakresie usamodzielniania ONI z uwzgl. strategii organizacyjnej (w tym architekturę społeczną i środowiskową), programów nauczania, narzędzi ewaluacji i komplementarnej metodyki kształcenia wykorzystującej rozwiązania ICT, Neurodydaktyki (eyetracking i.in) i aktywnych met. kształcenia. Wyprac. model ma być możliwy do wdrożenia w każdej szk. spec. Uczestnicy i beneficjenci projektu to przede wszystkim uczniowie szkół specjalnych w PL i ISL ok 50uczestników bezpośrednich i min 120pośrdenich oraz kadra pedagogiczna i społeczna zajmująca się kreowaniem procesu ich kształcenia ok 32os. bezpośrednio i min.100pośrednio.

Szkutnia

Celem głównym projektu jest wypracowywanie innowacyjnej w skali Polski metody kształcenia młodzieży w zakresie tradycyjnych zawodów portowo-stoczniowych poprzez przeprowadzenie pilotażowego programu kształcenia poza edukacją formalną 40 uczestników w okresie 01.11.2019 – 30.09.201920 w Gdańsku. W ramach projektu edukacji pozaformalnej przetestowane zostaną nowe metody i organizacja nauczania praktycznych umiejętności szkutniczych, które mogłyby zwiększyć atrakcyjność kształcenia zawodowego i/ lub ustawicznego w zakresie zawodu szkutnik, czy robót szkutniczych. Zakładamy, że wprowadzenie elementu wspólnej pracy i zespołowej rywalizacji sportowej zwiększy zainteresowanie młodzieży szkutnictwem, wypromuje zawód i przełoży się liczbę kandydatów do nauki tego zawodu w szkole zawodowej lub w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych.