Pusta klasa: edukacja terenowa – islandzkie inspiracje.

Pusta klasa: edukacja terenowa – islandzkie inspiracje.

Planowany projekt wpisuje się w wolę budowy kultury jakości w edukacji i ma na celu – poprzez współpracę z krajem-darczyńcą – podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej w zakresie edukacji terenowej. Nowe wymagania przed jakimi stoi polska szkoła oraz wyzwanie wdrażania kompetencji kluczowych stanowią kontekst zachęcający do podjęcia współpracy z państwami-darczyńcami oraz do poszukiwania nowych rozwiązań pedagogicznych i innowacyjnego podejścia do edukacji. Dodatkowym elementem uzasadniającym potrzebę realizacji projektu jest imperatyw budowania przewagi konkurencyjnej i jasnego wyróżnika szkoły opartego na współpracy międzynarodowej i dwujęzyczności. W tym duchu zaplanowano 5-dniowe szkolenie z zakresu edukacji terenowej, łączące działania w sali wykładowej oraz w terenie dla 20 uczestników, którzy poznają nowe metody i narzędzia, podniosą swoje kompetencje w zakresie pracy zespołowej oraz j.angielskiego i przygotują pierwsze elementy nauczania swojego przedmiotu w terenie.

Jak uczyć żeby nauczyć – dobre metody nauczania języka angielskiego – intensywne szkolenia

Intensywne szkolenie skierowane do nauczycieli języka angielskiego, kadry zarządzającej oraz wybranych uczniów z placówek prowadzonych przez Powiat Płoński. Szkolenia prowadzone przez pięciu ekspertów ze szkoły partnerskiej w Reykjaviku, którzy w trakcie całego tygodnia roboczego odwiedzą 5 szkół podlegających pod wnioskodawcę i poprowadzą szkolenia w formie wykładów, warsztatów i prezentacji dla nauczycieli, kadry zarządzającej i uczniów w zakresie nauczania języka angielskiego – metod nauczania słownictwa, gramatyki, mówienia i czytania ze zrozumieniem. Uczestnicy szkoleń pragną także dowiedzieć się jak prowadzi się zajęcia języka angielskiego w Islandii i porównać efekty stosowanych metod. W szkoleniach weźmie udział łącznie 31 osób w tym 5 osób kadry zarządzającej. Planowany termin szkoleń to 21-25 września 2020 roku. Szkolenia będą prowadzone z wykorzystaniem nowoczesnych technik multimedialnych. Projekt będzie realizowany zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji.

Nauczyciel agentem zmian

Projekt powstał we współpracy z Newschool w Oslo, Stowarzyszeniem Edukacja – Młodzież i Uczniowskim Klubem Sportowym w Pleszewie. Zakłada przeprowadzenie szkolenia dla pracowników wymienionych polskich instytucji przez trenerów z Newschool w Oslo. Szkolenie „Nauczyciel-agentem zmian” jest odpowiedzią na potrzebę zmiany metod pracy z młodym człowiekiem. Kurs kładzie szczególny nacisk na facylitacje w systemie edukacji zorientowanej na ucznia i pracę interdyscyplinarną, empiryczne sposoby uczenia się, kreatywność, uczenie się przez działanie. Dzisiejsza edukacja musi łączyć cyfrowe i konwencjonalne metody nauczania z kompleksowym podejściem do nauczania i uczenia się. Realizacja szkolenia wniesie nowe spojrzenie na zrównoważony rozwój młodego człowieka a przede wszystkim podniesie kompetencje dydaktyczne, merytoryczne oraz językowe kadry uczestniczącej. Uczestnicy projektu, po jego zakończeniu staną się multiplikatorami wśród pozostałych pracowników instytucji uczestniczących.

Zdrowy styl życia – myślimy globalnie, działamy lokalnie

Projekt „Zdrowy styl życia – myślimy globalnie działamy lokalnie” skierowany jest do dyrektorów i nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych realizujących program „Szkoła promująca zdrowie”. Szkoły promujące zdrowie to placówki realizujące systemowe działania z promocji zdrowia oparte na wieloaspektowym podejściu do zdrowia (aspekt fizyczny, psychiczny, społeczny i duchowy). Grupą docelową projektu stanowić będą dyrektorzy i nauczyciele ze szkół posiadających Krajowy Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie otrzymany za wieloletnie działanie z promocji zdrowia (30 szkół). Dokonana w powyższych szkołach diagnoza w zakresie doskonalenia (2018/2019) wskazała potrzebę przeprowadzenia szkoleń w zakresie zdrowego żywienia i różnych form aktywności ruchowej na bazie praktycznych rozwiązań w norweskim systemie szkolnictwa. W ramach projektu uczestnicy wezmą udział w 5 dniowych warsztatach i szkoleniu otwartym podsumowującym projekt.

Innowacyjne metody kształcenia dla wsparcia polskiej edukacji. Intensywne szkolenia – Norwegia

Projekt dotyczy przeprowadzenia 3 dniowego szkolenia dla 30 nauczycieli z woj. opols. wszystkich typów szkół z przedmiotów ogólnokształcących, którzy chcą stosować kreatywne metody nauczania w zakresie storytellingu, uczenia się opartego na rozwiązywaniu problemów, pracy metodą projektu i wykorzystania myślenia wizualnego z uwzgl. nauczania włączającego. W proj. wezmą udział również n-le konsultanci zatrudnieni w RZPWE – 5 osób. Okres realizacji 1.01-30.06.2020. W wyniku szkoleniu uczestnicy zdobędą kompetencje w zakresie stosowania innowacyjnych metod nauczania, dzięki czemu wzbogacą swój codzienny warsztat nauczyciela, a konsultanci, swoją ofertę szkoleniową. Ideą intensywnego szkolenia jest zaszczepienie potrzeby zmiany w nauczaniu,odejścia od metod podających na rzecz rozwoju metod, w których nauczyciel stara się organizować proces dydaktyczny, a nie dominować w nim. Szkolenia będą miały formę warsztatową i będą prezentowały praktyczne aspekty wykorzystywane w norweskich szkołach.