WAŻNE: Norwegia wprowadza 10-dniową kwarantannę dla podróżnych z Polski​

WAŻNE: Norwegia wprowadza 10-dniową kwarantannę dla podróżnych z Polski​

Jak podaje nasze Ministerstwo Spraw Zagranicznych (https://www.gov.pl/web/dyplomacja/norwegia) od dnia 15 sierpnia br. Polska zostaje zaliczona do krajów „czerwonych”, w których sytuacja epidemiologiczna nie spełnia określonych przez norweskie władze kryteriów. Oznaczać to będzie obowiązek odbycia 10-dniowej kwarantanny po przyjeździe do Norwegii. Wg nowych zasad określonych przez norweskie władze, dla osób, które przybywają do Norwegii innymi niż własny samochód środkami transportu (publicznymi) oznacza to także konieczność noszenia maseczek na cały czas transportu np. z lotniska do domu, w którym spędzą okres kwarantanny. Lista państw (aktualizowana co 14 dni) i aktualne informacje dot. rekomendacji władz norweskich dot. podróży publikowane są na stronie: http://www.fhi.no/en/op/novel-coronavirus-facts-advice/facts-and-general-advice/travel-advice-COVID19/.

Wprowadzone obostrzenie obowiązuje bezterminowo i może w rezultacie powodować niemożliwość odbywania zaplanowanych Wizyt Przygotowawczych. Prosimy o uwzględnianie tej informacji na etapie przygotowywania przez Państwo wniosków oraz bieżące śledzenie naszej strony, na której będziemy aktualizować informacje dotyczące ograniczeń w mobilności wprowadzanych przez Państwa – Darczyńców Funduszy EOG.

Ankieta dot. współpracy z FRSE

Szanowni Państwo,

w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 powodującego chorobę CONVID-19 i wiążącymi się z tym obostrzeniami w Polsce, Europie i na świecie (zamknięcie granic, wstrzymanie pasażerskiego transportu międzynarodowego, zawieszenie pracy szkół) pracownicy FRSE starają się sprostać wszystkim wyzwaniom i pomóc w rozwiązywaniu problemów i wątpliwości, z którymi zmagają się Państwo w nowej rzeczywistości.

Chcielibyśmy poznać Państwa opinię na temat naszej pracy i satysfakcji z proponowanych rozwiązań. Prosimy o wypełnienie ankiety (do dnia 29.05.2020) dotyczącej poziomu zadowolenia ze współpracy z FRSE.

https://www.webankieta.pl/ankieta/529996/ankieta-covid-19.html

Państwa opinie umożliwią nam udzielanie jak najlepszego wsparcia w realizowanych przez Państwa projektach.

Pozdrawiamy,

Pracownicy FRSE

Covid-19: Wyszukiwanie i kojarzenie partnerów bilateralnych online. Informacje dla beneficjentów.

Ponieważ większość krajów europejskich, aby powstrzymać rozwój epidemii Covid-19, wprowadziła ograniczenia dot. podróży, wielu beneficjentów napotyka trudności w toku swojej działalności związanej z pozyskiwaniem partnerów z Państw – Darczyńców. Chociaż preferowane jest spotykanie się twarzą w twarz, dwustronne partnerstwa można również tworzyć i rozwijać online.

Pierwszym krokiem w procesie dobierania jest poszukiwanie potencjalnego partnera. Odbywa się to głównie przez Internet. Partnerzy mogą się nawzajem odnaleźć w kilku miejscach:

Spotkania online można wykorzystać zarówno do kontaktowania potencjalnych partnerów, jak i do omówienia wniosku projektowego, jeśli partnerzy zdecydują się wspólnie opracować projekt. Szeroka gama narzędzi do spotkań online jest łatwo dostępna i może stanowić dobrą alternatywę dla spotkań twarzą w twarz, gdy podróżowanie nie jest możliwe. Przykładami są Skype, Facetime, Zoom, Microsoft Teams itp.

Partnerzy projektu z Państw-Darczyńców powinni zostać włączeni na wczesnym etapie procesu opracowywania projektu. Zalecamy korzystanie z Przewodnika w sprawie funduszy EOG
i Norweskiego w pracach doradczych dotyczących współpracy dwustronnej.

Dodatkowe bazy danych i kontakty:

Komunikat dot. płatności i wydatków

Uprzejmie przypominamy, że płatności zaliczkowe dla Beneficjentów są zlecane do wypłaty w terminie 45 dni kalendarzowych od daty wejścia w życie umowy w sprawie realizacji projektu (tj. podpisania umowy przez Operatora Programu).

Prosimy pamiętać, że zgodnie z naszymi regulacjami (Artykuł XXIV.2 Umowy w sprawie realizacji projektu) wydatek jest kwalifikowalny, jeżeli jest poniesiony w okresie realizacji projektu.

Jednocześnie przypominamy, że wydatki poniesione przed datą początkową realizacji projektu są wydatkami niekwalifikowalnymi. W tego typu przypadkach nie będzie skuteczne powołanie się na siłę wyższą.

 

W razie pytań, pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Komunikat dot. realizacji Programu Edukacja

Uprzejmie informujemy, że pandemia wirusa COVID-19 i kolejne obostrzenia w ruchu i pracy nie wpływają na realizację Programu Edukacja.

Operator Programu przedstawił Krajowemu Punktowi Kontaktowemu i Biuru Mechanizmów Finansowych propozycję działań naprawczych.

Sugerowane przedsięwzięcia to m.in. wydłużenie okresu realizacji projektu, elastyczne podejście do mobilności i spotkań projektowych przy rekomendowaniu spotkań online, wydłużenie mobilności w Komponencie II (Mobilność w Szkolnictwie Wyższym)
o semestr zimowy roku akademickiego 2020/2021, przesunięcie terminu kolejnego naboru wniosków, itp.

Jak tylko otrzymamy stanowisko wymienionych instytucji, przekażmy je do Państwa wiadomości.
Pragniemy zapewnić, że w tej niestandardowej sytuacji pozostajemy do Państwa dyspozycji, podpisujemy ostatnie umowy, wypłacamy bieżące zaliczki itd. W przypadku pytań lub wątpliwości, zapraszamy do kontaktu z pracownikami naszego Zespołu.

Pierwszy nabór w Programie Edukacja zamknięty

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, pełniąca rolę Operatora w Programie Edukacja, informuje, że zakończył się pierwszy nabór wniosków w Programie Edukacja realizowanym w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.

W konkursie złożono poprawnie 183 wnioski na kwotę € 18 704 877, w tym:

Ile wniosków złożono w poszczególnych województwach?

·       mazowieckie 46
·       małopolskie 21
·       wielkopolskie 19
·       pomorskie 14
·       łódzkie 10
·       śląskie 13
·       podkarpackie 8
·       podlaskie 5
·       kujawsko-pomorskie 11
·       lubelskie 14
·       dolnośląskie 7
·       opolskie 8
·       świętokrzyskie 2
·       zachodniopomorskie 3
·       warmińsko-mazurskie 2

 

Przewidywany termin rozstrzygnięcia tegorocznego konkursu to koniec bieżącego roku.

Przetarg na ekspertów

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do zapoznania się z przetargiem, ogłoszonym przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, na wybór ekspertów do przeprowadzenia oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie złożonych przez wnioskodawców Programu Edukacja realizowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021.

Więcej informacji znajdą Państwo w ogłoszeniu zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej:

https://bip.frse.org.pl/zamowienia-publiczne/zp-16frse2019-wybor-30-ekspertow-do-przeprowadzenia-oceny-merytorycznej-wniosko 

Pierwszy nabór wniosków w Programie Edukacja już otwarty!

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE), pełniąca rolę Operatora Programu Edukacja, zaprasza do składania wniosków w trybie konkursowym. Na realizację działań edukacyjnych można otrzymać grant w wysokości nawet 250 000 EUR. To pierwszy z trzech naborów ogłaszanych w ramach Programu Edukacja.

Rusza konkurs dla wnioskodawców w Programie Edukacja, realizowanym ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. O dofinansowanie mogą ubiegać się polskie podmioty prawa działające w obszarze edukacji formalnej lub pozaformalnej na wszystkich poziomach kształcenia, począwszy od edukacji wczesnoszkolnej. Wnioski w języku polskim i angielskim należy składać wyłącznie za pośrednictwem systemu online FRSE, Operatora Programu w terminie od 24/06/2019 r. do 15/09/2019 r. Maksymalna wartość grantu na realizowane działania to 250 000 EUR. Całkowita dostępna wysokość środków w ramach tego naboru wynosi 7 201 257 EUR.

Ogłoszony konkurs przewiduje nabór w ramach czterech komponentów:

Działania możliwe do realizacji, to m.in. krótkie wyjazdy szkoleniowe dla kadry, intensywne szkolenia organizowane w Polsce, wymiany akademickie oraz inicjatywy realizowane w partnerstwach, mające na celu poprawę jakości i dopasowanie oferty edukacyjnej w Polsce.

Realizowane projekty muszą być w zgodzie z celami ogólnymi programu, powinny także wpisywać się w cele szczegółowe komponentów oraz obszary priorytetowe określone dla programu.

Szczegółowe informacje nt. naboru, formularze wniosków i przewodniki dla wnioskodawców są dostępne na programowej stronie internetowej w zakładce Strefa Beneficjenta:

Komunikat w sprawie firm pośredniczących

Szanowni Państwo,

otrzymujemy ostatnio zapytania w sprawie szkoleń dotyczących m.in. raportowania w projektach, oferowanych przez prywatne firmy. Oferty te stwarzają wrażenie, że są przygotowane w porozumieniu z FRSE, co często wprowadza Państwa w błąd. Nie jest prawdziwą informacją, że koszt udziału w takim szkoleniu można rozliczyć w ramach dofinansowania projektu.

Uprzejmie informujemy, że FRSE nie współpracuje z żadną firmą szkoleniową, ani nie udziela rekomendacji żadnej z nich. Nie ponosimy odpowiedzialności za działalność tego typu instytucji, ani za treści przekazywane na ich stronach.

Wszelkie szkolenia organizowane przez FRSE prowadzone są NIEODPŁATNIE przez naszych pracowników.

FRSE oferuje wszelkie wsparcie swoim beneficjentom w zakresie wypełniania raportu końcowego w postaci webinariów, instrukcji oraz konsultacji opiekunów projektu. Wsparcie to jest bezpłatne, toteż wydawanie środków z przyznanego dofinansowania na szkolenia w tym zakresie jest nieuzasadnione i niecelowe.

Przygotowanie raportu w systemie MTool+, Onlinefrse itp. jest sprawą bardzo prostą, a wszelkie treści i dane, siłą rzeczy, pochodzą od samego beneficjenta. Szczególnie w przypadku partnerów w projektach współpracy szkół przygotowanie raportu jest wyjątkowo uproszczone. Pobieranie wygórowanych opłat, za udostępnianie dokumentów i informacji dostępnych publicznie na stronie FRSE uważamy za wysoce nieetyczne.

W przypadku wątpliwości co do pochodzenia otrzymywanych informacji prosimy zwracać uwagę na używane w nich adresy stron www oraz na adresy e-mail. Informacje ogłaszane przez FRSE mają zawsze adresy e-mail z rozszerzeniem: …@frse.org.pl lub …@erasmusplus.org.pl

Z wyrazami szacunku,

Zespół Programu Edukacja

 

Za nami konferencja inauguracyjna Programu Edukacja

„Inauguracja Programu Edukacja to szczególny moment. Program ten przyczyni się do poprawy jakości edukacji w Polsce i wzmocni współpracę między instytucjami edukacyjnymi w Polsce oraz współpracę z instytucjami w innych krajach. W funduszach norweskich chodzi przede wszystkim o ludzi, o tworzenie lepszego życia. A nie ma nic ważniejszego niż zapewnienie dzieciom i młodzieży najlepszych możliwości rozwoju, zdobywania umiejętności i wiedzy, jako solidnych podstaw budowania przyszłości” – mówił Olav Myklebust, Ambasador Królestwa Norwegii podczas konferencji inaugurującej Program Edukacja, która odbyła się 5 kwietnia br.

Konferencję otworzyli również Minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, Harald Nybølet, Dyrektor Generalny Norweskiej Agencji Współpracy Międzynarodowej na Rzecz Poprawy Jakości Kształcenia w Szkolnictwie Wyższym (Diku) oraz gospodarz wydarzenia, dr Paweł Poszytek, Dyrektor Generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Operatora Programu Edukacja.

Podczas wystąpień plenarnych przedstawiciele instytucji edukacyjnych z Liechtensteinu i Norwegii, partnerów FRSE w Programie Edukacja, przybliżyli zebranym system edukacji w Państwach-Darczyńcach, przedstawili też korzyści i możliwości trzeciej edycji Funduszy EOG. Oktawia Gorzeńska, Dyrektorka 17. LO
w Gdyni, w swoim wystąpieniu motywacyjnym opowiedziała, czym jest zmiana w edukacji, dlaczego warto współdziałać i nieustannie się rozwijać.

Sesja panelowa poświęcona była zagadnieniu edukacji w obliczu rewolucji cyfrowej. Międzynarodowe grono ekspertów dyskutowało o tym, jak będzie wyglądała edukacja przyszłości i jakie wyzwania przed nią stoją.
W drugiej części wydarzenia przedstawiciele Operatora Programu przedstawili podczas sesji tematycznej cele i założenia Programu Edukacja, w tym komponenty, działania i zasady finansowania.

W konferencji wzięło udział ponad 150 uczestników z całej Polski, przyszłych beneficjentów programu. Dziękujemy wszystkim za przybycie i zapraszamy na kolejne wydarzenia realizowane w ramach Programu.


EOG

EOG

EOG

EOG

EOG

EOG

EOG

EOG

EOG

EOG