Komponent IV – Współpraca instytucjonalna na rzecz poprawy jakości i dopasowania oferty edukacyjnej na wszystkich poziomach oraz we wszelkich formach (z wyłączeniem VET i zawodowego kształcenia ustawicznego)

Spis treści

  NABÓR WNIOSKÓW

  12.01.2021 r. – 12.04.2021 r.

  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
  pełniąca rolę Operatora Programu Edukacja
  ogłasza Zaproszenie do składania wniosków w trybie konkursowym

  Program Edukacja powstał na mocy międzyrządowej umowy dotyczącej wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021. Celem Programu jest zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Państwami-Darczyńcami (Islandia, Liechtenstein, Norwegia) w obszarze edukacji.

  Obszary priorytetowe:

  • edukacja włączająca,
  • zarządzanie w sektorze edukacji,
  • rozwój kultury jakości w sektorze edukacji, w tym wewnętrznych systemów zapewnienia jakości,
  • rozwój i promocja sektora VET, z uwzględnieniem dualnego system nauczania oraz współpraca instytucji kształcenia zawodowego z pracodawcami,
  • rozwój poradnictwa zawodowego,
  • edukacja dotycząca systemu opieki społecznej nad dziećmi (“child welfare education”).

  Nabór jest otwarty dla wniosków składanych w ramach następujących 4 komponentów:

  1. Komponent I Profesjonalny rozwój kadry
  2. Komponent II Mobilność w szkolnictwie wyższym
  3. Komponent III Współpraca instytucjonalna na rzecz poprawy jakości i dopasowania kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) oraz zawodowego kształcenia ustawicznego
  4. Komponent IV Współpraca instytucjonalna na rzecz poprawy jakości i dopasowania oferty edukacyjnej na wszystkich poziomach oraz we wszelkich formach (z wyłączeniem VET i zawodowego kształcenia ustawicznego).

  UWAGA

  Wnioskodawca może złożyć po jednym wniosku do każdego komponentu.

  W przypadku złożenia kilku wniosków w ramach tego samego komponentu przez jedną instytucję ocenie podlega ostatni ze złożonych wniosków według kolejności zgłoszeń.

  I. INFORMACJE OGÓLNE

  1. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie

  Całkowita dostępna wysokość środków przeznaczona do rozdystrybuowania pomiędzy Beneficjentów (środki z MF EOG na lata 2014-2021 wraz z wkładem krajowym) w ramach tego naboru wniosków wynosi:
  14 381 096 EUR
  Komponent I: 822 740 EUR
  Komponent II: 1 371 178 EUR
  Komponent III: 6 513 589 EUR
  Komponent IV: 5 673 589 EUR

  2. Wysokość dofinansowania

  Dofinansowanie projektów otrzymane w ramach Programu pokrywa do 100% całkowitego, kwalifikowalnego kosztu projektu. Dofinansowanie przyznawane jest w EUR.
  W przypadku projektów, w których Beneficjentem jest NGO, zgodnie z definicją zawartą w Artykule 1.6 Regulacji, wysokość dofinansowania może pokryć do 90% całkowitego, uprawnionego kosztu projektu.
  Wnioskodawcom będącym przedsiębiorcami przyznawane będzie dofinansowanie zgodnie z pomocą de minimis na zasadach określonych w rozporządzeniu Komisji Europejskiej (UE) nr 1407/2013.

  3. Kwalifikowalni Wnioskodawcy

  Szczegółowy katalog kwalifikowalnych Wnioskodawców różni się w zależności od komponentu.
  Kwalifikowalność Wnioskodawcy będzie weryfikowana na podstawie dokumentów rejestracyjnych bądź innych dokumentów potwierdzających zakres działalności Wnioskodawcy.

  4. Kwalifikowani Partnerzy Projektów

  • Podmioty prawa, których siedziba znajduje się na terenie Państw-Darczyńców, Polski. W uzasadnionych przypadkach, jeśli zaangażowanie partnerów z Państw-Darczyńców nie jest możliwe, mogą zostać zaproszeni partnerzy z innych Państw-Beneficjentów, np. projekty współpracy instytucjonalnej w celu transferu innowacyjnych wyników.
  • Instytucje kształcenia i szkolenia zawodowego w Szwajcarii, ze specjalnym porozumieniem o współpracy z Liechtensteinem.
  • Szwajcarskie uniwersytety w odniesieniu do studentów i pracowników narodowości Liechtensteinu.

  5. Obowiązujący kurs wymiany EUR

  Budżet projektu składa się z kosztów wyrażonych w EUR:
  • jednostkowe stawki ryczałtowe, zgodnie z załącznikiem do Przewodnika dla wnioskodawców,
  • koszty rzeczywiste.
  W ramach realizowanych projektów zostały przewidziane koszty dla partnerów, w tym dla podmiotów z Państw – Darczyńców.
  Wnioskodawca powinien oszacować koszty rzeczywiste w EUR. Na potrzeby przygotowania wniosku do przeliczenia szacowanych kwot z PLN na EUR należy użyć miesięcznego kursu obrachunkowego Komisji Europejskiej z miesiąca ogłoszenia naboru, który wynosi:
  EUR 1 = PLN 4,5565
  Informacje o kursie przeliczeniowym są regularnie publikowane przez Komisję Europejską pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm

  6. Procedury wyboru

  Ocena formalna
  Celem jest sprawdzenie, czy wszystkie wnioski są zgodne z warunkami formalnymi. Ocena formalna będzie skutkowała sporządzeniem listy wniosków spełniających warunki formalne, które następnie będą podlegały ocenie merytorycznej. Zostanie również sporządzona lista wniosków odrzuconych z powodu niespełnienia warunków formalnych.

  Ocena merytoryczna
  Wszystkie wnioski aplikacyjne, które pozytywnie przeszły ocenę formalną zostaną poddane ocenie merytorycznej zgodnie z kryteriami merytorycznymi określonymi w Karcie oceny merytorycznej.
  Ocena merytoryczna będzie przeprowadzana przez niezależnych ekspertów zewnętrznych. Oznacza to, że każdy projekt zostanie oceniony przez dwóch ekspertów niezależnych od Operatora Programu, z wyjątkiem projektów w ramach Mobilności w szkolnictwie wyższym (Komponent II), składanych przez uczelnie posiadające Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego, dla których ocena merytoryczna nie będzie przeprowadzana.
  Na podstawie oceny przeprowadzonej przez zewnętrznych ekspertów, Operator Programu przygotuje listę rankingową projektów zaproponowanych do dofinansowania, projektów rezerwowych oraz projektów odrzuconych.
  W ramach Komponentu I i II Operator Programu przedstawi listę do zaakceptowania Partnerom Programu z Państw – Darczyńców w ramach Komitetu Współpracy, natomiast w ramach Komponentów III i IV Komitetowi Wyboru Projektów. Ostateczna decyzja dotycząca listy rankingowej będzie podejmowana przez Zarząd FRSE na mocy uchwały. Dofinansowanie przyznawane będzie projektom, które otrzymają minimum 60% możliwych do otrzymania punktów do dostępnej kwoty dofinansowania przeznaczonej na nabór.
  Po zakończeniu procedury oceny, Operator Programu opublikuje listę rankingową projektów rekomendowanych do dofinansowania, projektów rezerwowych i projektów odrzuconych.

  7. Informacje o środkach odwoławczych przysługujących Wnioskodawcy

  Wnioskodawcy mogą skorzystać z procedury odwoławczej od decyzji o odrzuceniu wniosku na etapie oceny formalnej. Procedura odwoławcza składa się z dwóch instancji. Pierwszą instancją jest Operator Programu a drugą Krajowy Punkt Kontaktowy (KPK). Od decyzji drugiej instancji nie przysługuje odwołanie.
  Od oceny merytorycznej wniosków nie przysługuje odwołanie.

  8. Termin, miejsce i sposób składania wniosków

  Nabór projektów odbywa się w okresie od 12.01.2021 do 12.04.2021 do godz. 16:00.
  Wniosek składany jest w dwóch językach: polskim oraz angielskim.
  Wnioski powinny zostać złożone w systemie on-line dostępnym na stronie online.frse.org.pl. Po zamknięciu naboru, nie będzie możliwe złożenie wniosku za pomocą systemu.
  Dokumenty programowe:
  • Regulacje w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) na lata 2014-2021(dostępne na https://www.eog.gov.pl).
  • Wytyczne Państw-Darczyńców (dostępne na https://eeagrants.org/Results-data/Documents/Legal-documents/Guidelines-mandates-and-strategy).
  • Wytyczne właściwego Ministra, pełniącego funkcję Krajowego Punktu Kontaktowego (dostępne na https://www.eog.gov.pl).

  W sprawie dodatkowych informacji, prosimy o kontakt (dni robocze, od 9.00 do 16.00). W przypadku pisemnych zapytań, przekazywanych pocztą tradycyjną bądź elektronicznie, Operator Programu udzieli odpowiedzi niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania zapytania, pod warunkiem, że pytanie wpłynie nie później niż 7 dni roboczych przed terminem składania wniosków:
  FRSE
  Program Edukacja
  Aleje Jerozolimskie 142A
  02-305 Warszawa
  tel. +48/22 46 31 650
  fax +48/22 46 31 028
  edukacja.eog@frse.org.pl
  https://education.org.pl/

  Zgłaszanie nieprawidłowości:
  https://www.eog.gov.pl/strony/zapoznaj-sie-z-funduszami/zasady-zglaszania-nieprawidlowosci/

  II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KOMPONENTU IV

  1. Uprawnione działania

  a) Przedmiotem projektu może być co najmniej 1 z następujących działań: opracowanie lub uaktualnienie oferty kształcenia na różnych poziomach edukacji (z wyłączeniem VET), w tym programów nauczania;
  b) wymiana doświadczeń i dobrych praktyk, organizacja wspólnych inicjatyw z partnerami z Państw-Darczyńców (np.. seminaria, konferencje, spotkania edukacyjne, intensywne szkolenia dla uczniów i kadry, wydarzenia kulturalne związane z edukacją);
  c) opracowanie lub uaktualnienie lokalnych/regionalnych/krajowych strategii w zakresie edukacji i szkoleń w zakresie uwzględnienia edukacji w rozwoju regionu;
  d) edukacja zdalna

  Projekt może być wdrażany osobno dla każdego z działań (a, b, c, lub d), albo może składać się z dwóch, trzech lub wszystkich działań.

  2. Uprawnieni Wnioskodawcy

  Polskie podmioty prawa prowadzące działalność w zakresie edukacji szkolnej, szkolnictwa wyższego lub edukacji dorosłych formalnej i pozaformalnej, z wykluczeniem kształcenia i szkolenia zawodowego oraz edukacji przedszkolnej.

  Wnioskodawca powinien prowadzić nieprzerwanie od co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem wniosku działalność w sektorze edukacji formalnej i pozaformalnej.

  3. Uprawnieni Partnerzy

  Projekty realizowane w ramach komponentu są to projekty realizowane obowiązkowo w partnerstwie zgodnie z katalogiem kwalifikowalnych partnerów określonych w pkt. I.4 niniejszego zaproszenia.

  Partnerstwo powinno składać się z co najmniej 2 podmiotów. Wnioskodawca składa wniosek w imieniu wszystkich partnerów zaangażowanych w projekt. Do wniosku wymagane jest załączenie listu intencyjnego podpisanego przez wszystkich partnerów.

  W projektach realizowanych w ramach Działania b lub jeśli projekt zawiera Działanie b, partnerstwo z podmiotami z Państw-Darczyńców jest obowiązkowe.

  W przypadku projektów realizowanych wyłącznie w ramach pozostałych działań obowiązkowe jest partnerstwo z podmiotami wymienionymi, jako uprawnieni Partnerzy – partnerstwo z podmiotami z Państw-Darczyńców jest preferowane, ale nie jest obowiązkowe.

  4. Czas trwania projektu

  a) opracowanie lub uaktualnienie oferty kształcenia – od 6 do 24 miesięcy
  b) wymiana doświadczeń i dobrych praktyk organizacja wspólnych inicjatyw z partnerami z Państw-Darczyńców – od 3 do 12 miesięcy
  c) opracowanie lub uaktualnienie lokalnych/regionalnych/krajowych strategii/polityk – od 6 do 24 miesięcy
  d) Edukacja zdalna - od 6 do 24 miesięcy

  Projekt powinien rozpocząć się przed 30 kwietnia 2022 r.*

  * - Ostateczny termin kwalifikowalności wydatków w ramach projektu to 30 września 2024 r.

  5. Dofinansowanie projektu

  minimalne dofinansowaniemaksymalne dofinansowanie
  a) opracowanie lub uaktualnienie oferty kształcenia 35 000 EUR250 000 EUR
  b) wymiana doświadczeń, organizacja wspólnych inicjatyw z partnerami z Państw-Darczyńców 35 000 EUR100 000 EUR
  c) opracowanie lub uaktualnienie lokalnych/regionalnych/krajowych strategii/polityk35 000 EUR250 000 EUR
  d) edukacja zdalna35 000 EUR250 000 EUR

  6. Koszty kwalifikowalne

  Kwalifikowane będą następujące kategorie kosztów:
  1. Zarządzanie i wdrażanie projektu (jednostkowa stawka ryczałtowa).
  2. Podróż (spotkania projektowe) (jednostkowa stawka ryczałtowa).
  3. Utrzymanie uczestników (spotkania projektowe) (jednostkowa stawka ryczałtowa).
  4. Koszty osobowe opracowania rezultatów (jednostkowa stawka ryczałtowa).
  5. Wydarzenia związane z promocją i wdrażaniem rezultatów (jednostkowa stawka ryczałtowa).
  6. Koszty nadzwyczajne (koszty rzeczywiste do 100%).
  7. Wsparcie uczestników projektu ze specjalnymi potrzebami (koszty rzeczywiste do 100%).
  8. Koszty związane z osobami towarzyszącymi (jednostkowa stawka ryczałtowa)
  9. Podróż (działania związane z uczeniem się i szkoleniem) (jednostkowa stawka ryczałtowa).
  10. Wsparcie indywidualne (działania związane z uczeniem się i szkoleniem) (jednostkowa stawka ryczałtowa).

  W przypadku projektów realizowanych wyłącznie w ramach Działania b, koszty osobowe opracowania rezultatów oraz koszty nadzwyczajne nie są kwalifikowalne.

  Więcej informacji na temat kwalifikowalności kosztów można znaleźć w Przewodniku dla wnioskodawców.

  7. Warunki formalne i kryteria wyboru

  Warunki formalne:
  1. Wnioskodawca/Partner* nie został wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
  2. Wobec Wnioskodawcy/Partnera* nie zachodzą przesłanki określone w:
  1) art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  2) art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
  3. Wnioskodawca, nie ma wszczętego postępowania układowego lub likwidacyjnego, jego upadłość albo utrata osobowości prawnej nie zostały ogłoszone, nie zawiesił działalności gospodarczej, nie podlega postępowaniu sądowemu dotyczącemu tych kwestii, ani nie znajduje się w podobnej sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w ustawodawstwie krajowym.
  4. Osoby działające w imieniu Wnioskodawcy nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo związane z ich działalnością zawodową, za naruszenie etyki zawodowej lub ukarane za poważne wykroczenie zawodowe.
  5. Na Wnioskodawcy (osobach wchodzących w skład jego organów) nie ciąży prawomocny wyrok dotyczący oszustwa, korupcji lub innych niezgodnych z prawem działań skutkujących powstaniem jakiejkolwiek szkody czy zagrożenia.
  6. Wnioskodawca, w przypadku instytucji niepublicznych, posiada zdolność finansową i operacyjną do zrealizowania proponowanego projektu.
  7. Wnioskodawca jest uprawniony do ubiegania się o dofinansowanie ze środków Programu Edukacja w Komponencie IV.
  8. Wnioskodawca od co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem wniosku prowadzi działalność, w sektorze edukacji formalnej lub pozaformalnej, z wyłączeniem edukacji przedszkolnej, potwierdzoną zapisem w statucie lub w odpowiednim rejestrze.
  9. Partnerstwo spełnia wymagania określone w Zaproszeniu do składania wniosków.
  10. Wniosek złożono w systemie on-line w nieprzekraczalnym terminie wskazanym w Zaproszeniu do składania wniosków.
  11. Wniosek jest kompletny (wypełniono wszystkie obowiązkowe pola).
  12. Okres realizacji projektu zawiera się w ramach czasowych podanych w Zaproszeniu do składania wniosków.
  13. Całkowity wnioskowany budżet nie jest mniejszy niż 35 000 EUR oraz nie przekracza 250 000 EUR
  14. Cześć polska i angielska wniosku zawierają spójne treści.
  15. Wszystkie wymagane dokumenty zostały dołączone do wniosku aplikacyjnego.

  Na etapie oceny projektów warunki formalne określone w pkt. 1-6 weryfikowane będą na podstawie „Oświadczenia” podpisanego przez reprezentanta prawnego Wnioskodawcy.

  Niespełnienie warunków formalnych, o których mowa w pkt 1-14 będzie skutkowało pozostawianiem wniosku o dofinansowanie bez rozpatrzenia, bez wzywania do uzupełnienia braku.

  * - Jeśli projekt realizowany jest w partnerstwie, warunek formalny dotyczy również Partnera projektu.

  Kryteria oceny merytorycznej:
  1. Cel i uzasadnienie projektu.
  2. Opis działań, metodologia, zarządzanie.
  3. Partnerstwo.
  4. Rezultaty, wpływ i zapewnienie trwałości.
  5. Ewaluacja, monitoring i zarządzanie ryzykiem.
  6. Kryteria promujące.

  8. System płatności i raportowanie

  Plan płatności
  Dofinansowanie wypłacane jest w systemie zaliczkowym oraz płatności końcowej (bilansującej). W formie zaliczek może zostać wypłacone do 80% przyznanego dofinansowania. W zależności od czasu trwania projektu transze zaliczki mogą być wypłacane w jednej lub dwóch ratach.

  Pierwsza transza zaliczki zostanie wypłacona po podpisaniu umowy ws. realizacji projektu

  Kolejne transze zaliczki, jeśli takie będą, zostaną przekazane Beneficjentowi po zatwierdzeniu raportu okresowego (raportów okresowych) projektu i po wydaniu co najmniej 70% poprzedniej transzy zaliczki. Po zatwierdzeniu raportu końcowego Beneficjantowi zostanie przekazana płatność bilansująca (do 20% całkowitych kosztów kwalifikowalnych).

  W przypadku instytucji niepublicznych, którym przyznano dofinansowanie w wysokości powyżej 60 000 EUR Operator Programu, zastosuje środek zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy. Środki zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy będą obejmować: transze zaliczek wypłacane w kilku ratach i weksel in blanco wraz z deklarację wekslową.

  Raportowanie
  Raporty okresowe powinny być składane w terminie do 15 dni roboczych po każdych 6 miesiącach wdrażania projektu.
  Raport końcowy powinien zostać złożony do 30 dni po zakończeniu realizacji projektu.

  9. Załączniki do wniosku

  1) Oświadczenie reprezentanta prawnego instytucji wnioskodawcy (skan).
  2) List intencyjny podpisany przez reprezentanta prawnego partnera/partnerów projektu (skan).
  3) Aktualny dokument rejestracyjny lub inny dokument zawierający informację o reprezentacji prawnej Wnioskodawcy za wyjątkiem dokumentów dostępnych elektronicznie w rejestrach publicznych (skan) – jeśli dotyczy
  4) Aktualny dokument rejestracyjny lub inny dokument potwierdzający zakres działalności Wnioskodawcy za wyjątkiem dokumentów dostępnych elektronicznie w rejestrach publicznych (skan) – jeśli dotyczy
  5) Upoważnienie do podpisania wniosku przez osobę inna niż reprezentant prawny (skan) – jeśli dotyczy.
  6) Oświadczenie dot. pomocy de minimis (skan).
  7) Oświadczenie o wykorzystaniu dofinansowania na cele niegospodarcze (skan).

  11. Wyniki oceny formalnej

  12. Wyniki oceny merytorycznej