Komponent I – Profesjonalny rozwój kadry

Spis treści

  NABÓR WNIOSKÓW

  24.06.2019r. – 15.09.2019r.

  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

  pełniąca rolę Operatora Programu Edukacja

  ogłasza Zaproszenie do składania wniosków w trybie konkursowym.

  Program Edukacja powstał na mocy międzyrządowej umowy dotyczącej wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021. Celem Programu jest zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Państwami-Darczyńcami (Islandia, Liechtenstein, Norwegia) w obszarze edukacji.

  Obszary priorytetowe:

  • edukacja włączająca,
  • zarządzanie w sektorze edukacji,
  • rozwój kultury jakości w sektorze edukacji, w tym wewnętrznych systemów zapewnienia jakości,
  • rozwój i promocja sektora VET, z uwzględnieniem dualnego system nauczania oraz współpraca instytucji kształcenia zawodowego z pracodawcami,
  • rozwój poradnictwa zawodowego,
  • edukacja dotycząca systemu opieki społecznej nad dziećmi (“child welfare education”).

  Nabór jest otwarty dla wniosków składanych w ramach następujących 4 komponentów i realizowanych w ich ramach działań:

     1. Komponent I Profesjonalny rozwój kadry:
      1. wizyty studyjne dla kadry pracującej w obszarze edukacji formalnej i pozaformalnej;
      2. intensywne szkolenia mające na celu doskonalenie kadry pracującej w obszarze edukacji formalnej i pozaformalnej, prowadzone w Polsce przez trenerów/ekspertów z Państw-Darczyńców.
     2. Komponent II Mobilność w szkolnictwie wyższym:
      1. dla studentów – mobilności i praktyki;
      2. dla pracowników uczelni – prowadzenie zajęć dydaktycznych w krajach przyjmujących, udział w seminariach, szkoleniach, warsztatach i konferencjach; wizyty typu „job shadowing”.
     3. Komponent III Współpraca instytucjonalna na rzecz poprawy jakości i dopasowania kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) oraz zawodowego kształcenia ustawicznego:
      1. opracowanie lub uaktualnienie oferty kształcenia instytucji kształcenia i szkolenia zawodowego/kształcenia ustawicznego, w tym programów nauczania, metod nauczania bądź nowych narzędzi;
      2. wymiana doświadczeń i dobrych praktyk, organizacja wspólnych inicjatyw z partnerami z Państw-Darczyńców (np. seminaria, konferencje, warsztaty edukacyjne, intensywne szkolenia dla osób uczących się oraz nauczycieli/ trenerów);
      3. opracowanie lub uaktualnienie lokalnych/regionalnych/krajowych strategii rozwoju szkolnictwa zawodowego/branżowego i kształcenia ustawicznego.
     4. Komponent IV Współpraca instytucjonalna na rzecz poprawy jakości i dopasowania oferty edukacyjnej na wszystkich poziomach oraz we wszelkich formach (z wyłączeniem VET
      i zawodowego kształcenia ustawicznego), poprzez:

      1. opracowanie lub uaktualnienie oferty kształcenia na różnych poziomach edukacji (z wyłączeniem VET), w tym programów nauczania;
      2. wymiana doświadczeń i dobrych praktyk, organizacja wspólnych inicjatyw z partnerami z Państw-Darczyńców (np. seminaria, konferencje, warsztaty edukacyjne, intensywne szkolenia dla osób uczących się oraz nauczycieli, trenerów, wydarzenia kulturalne związane z edukacją);
      3. opracowanie lub uaktualnienie lokalnych/regionalnych/krajowych strategii w zakresie edukacji i szkoleń w zakresie uwzględnienia edukacji w rozwoju regionu.

   

  1. Zaproszenie do składania wniosków
  2. Przewodnik dla wnioskodawców – Komponent I
  3. Szkice wniosków
   1. Wniosek Komponent I a
   2. Wniosek Komponent I b
  4. Karty oceny formalnej
   1. Komponent I a
   2. Komponent I b
  5. Karty oceny merytorycznej
   1. Komponent I a
   2. Komponent I b
  6. Instrukcja wypełniania wniosku
  7. Oświadczenie reprezentanta prawnego
   1. wersja polska
   2. wersja angielska
  8. Oświadczenie o pomocy de minimis
   1. wersja polska
   2. wersja angielska
  9. Słowniczek pojęć

  I. INFORMACJE OGÓLNE (wszystkie komponenty)

  I.1. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie

  Całkowita dostępna wysokość środków przeznaczona do rozdystrybuowania pomiędzy beneficjentów (środki z MF EOG na lata 2014-2021 wraz z wkładem krajowym) w ramach tego naboru wniosków wynosi:

  7 201 257 EUR

  Komponent I: 411 370 EUR

  Komponent II: 1 371 178 EUR

  Komponent III: 2 914 000 EUR

  Komponent IV: 2 504 709 EUR

  I.2. Wysokość dofinansowania

  Dofinansowanie projektów otrzymane w ramach Programu pokrywa do 100% całkowitego, kwalifikowalnego kosztu projektu. Dofinansowanie przyznawane jest w EUR.

  W przypadku projektów, w których Beneficjentem jest NGO, zgodnie z definicją zawartą w Artykule 1.6 Regulacji, wysokość dofinansowania może pokryć do 90% całkowitego, uprawnionego kosztu projektu.

  Wnioskodawcom będącym przedsiębiorcami przyznawane będzie dofinansowanie zgodnie
  z pomocą de minimis na zasadach określonych w rozporządzeniu Komisji Europejskiej (UE)
  nr 1407/2013.

  I.3. Kwalifikowalni Wnioskodawcy

  Kwalifikowalnymi wnioskodawcami są wyłącznie polskie podmioty prawne działające w sektorze edukacji formalnej i pozaformalnej, z wyłączeniem edukacji przedszkolnej. Katalog kwalifikowalnych wnioskodawców różni się w zależności od komponentu.

  Kwalifikowalność wnioskodawcy będzie weryfikowana na podstawie dokumentów rejestracyjnych bądź innych dokumentów potwierdzających zakres działalności wnioskodawcy.

  I.4. Kwalifikowalni Partnerzy Projektów

  - Podmioty prawa, których siedziba znajduje się na terenie Państw-Darczyńców, Polski. W uzasadnionych przypadkach, jeśli zaangażowanie partnerów z Państw-Darczyńców nie jest możliwe, mogą zostać zaproszeni partnerzy z innych Państw-Beneficjentów, np. projekty współpracy instytucjonalnej w celu transferu innowacyjnych wyników.
  - Instytucje kształcenia i szkolenia zawodowego w Szwajcarii, ze specjalnym porozumieniem o współpracy z Liechtensteinem.
  - Szwajcarskie uniwersytety w odniesieniu do studentów i pracowników narodowości Liechtensteinu.

  I.5. Obowiązujący kurs wymiany EUR

  Budżet projektu składa się z kosztów wyrażonych w EUR:

  - jednostkowe stawki ryczałtowe, zgodnie z załącznikiem do Przewodnika dla wnioskodawców,
  - koszty rzeczywiste.

  W ramach realizowanych projektów zostały przewidziane koszty dla partnerów,
  w tym dla podmiotów z Państw – Darczyńców.

  Wnioskodawca powinien oszacować koszty rzeczywiste w EUR. Na potrzeby przygotowania wniosku do przeliczenia szacowanych kwot z PLN na EUR należy użyć miesięcznego kursu obrachunkowego Komisji Europejskiej z miesiąca ogłoszenia naboru, który wynosi:

  EUR 1= 4,2951

  Informacje o kursie przeliczeniowym są regularnie publikowane przez Komisję Europejską
  pod adresem internetowym: link

  Kto może uzyskać dofinansowanie

  Polskie podmioty prawa, działające w sektorze edukacji formalnej lub pozaformalnej, z wyłączeniem edukacji przedszkolnej.
  Wnioskodawca musi potwierdzić, że obecnie prowadzi działalność w sektorze edukacji formalnej lub pozaformalnej (z wyłączeniem edukacji przedszkolnej) oraz, że od co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem wniosku, prowadzi nieprzerwanie działalność w sektorze edukacji formalnej lub pozaformalnej, poprzez załączenie do Wniosku odpowiednich dokumentów
  UWAGA
  Wnioskodawcą - Beneficjentem może być tylko i wyłącznie podmiot polski, który jest odpowiedzialny za wypełnienie oraz złożenie wniosku w systemie on-line do Operatora Programu.

  Uprawnieni partnerzy

  Wizyta studyjna odbywa się na zaproszenie Instytucji Przyjmującej, podpisane przez jej reprezentanta prawnego, zawierającego potwierdzenie woli przyjęcia uczestników, zakresu, liczby uczestników oraz wstępnego terminu wizyty. Zaproszenie jest obowiązkowym załącznikiem do wniosku aplikacyjnego. Instytucje Przyjmujące muszą być zgodne z poniższym katalogiem:
  Podmioty prawne ustanowione w Państwach-Darczyńcach,
  Instytucje VET w Szwajcarii, w ramach specjalnej umowy o współpracy z Liechtensteinem.

  Ponadto projekty realizowane w ramach komponentu mogą być realizowane w partnerstwie. Partnerstwo składa się z co najmniej 2 podmiotów. Kwalifikowalnymi partnerami są:
  • podmioty prawa, których siedziba znajduje się na terenie Państw-Darczyńców lub Polski.
W uzasadnionych przypadkach, jeśli zaangażowanie partnerów z Państw-Darczyńców nie jest możliwe, mogą zostać zaproszeni partnerzy z innych Państw-Beneficjentów, np. projekty współpracy instytucjonalnej w celu transferu innowacyjnych wyników.
  • instytucje kształcenia i szkolenia zawodowego w Szwajcarii, ze specjalnym porozumieniem
o współpracy z Liechtensteinem,
  • szwajcarskie uniwersytety w odniesieniu do studentów i pracowników narodowości Liechtensteinu.

  Wnioskodawca składa wniosek w imieniu wszystkich partnerów zaangażowanych w projekt.
Do wniosku wymagane jest załączenie listu intencyjnego podpisanego przez wszystkich partnerów.

  Stawki (wizyty studyjne)

  KategoriaStawkaOpis
  Podróż uczestników10-99 km: 20 EUR
  100-499 km: 180 EUR
  500-1999 km: 275 EUR
  2000-2999 km: 360 EUR
  3000-3999 km: 530 EUR
  pokrycie kosztów związanych
  z podróżami uczestników
  z miejsca zamieszkania
  do miejsca realizacji wizyty
  studyjnej w Państwach-
  Darczyńcach. Dotyczy
  wyłącznie uczestników
  z instytucji wysyłającej.
  Utrzymanie uczestnikówDzień pobytu: 200 EUR pokrycie kosztów związanych
  z utrzymaniem podczas realizacji
  wizyty studyjnej.
  Wsparcie organizacyjne –
  instytucja przyjmująca
  Dzień wizyty: 400 EURpokrycie kosztów związanych
  z organizacja wizyty po stronie
  instytucji przyjmującej, np.:
  wynagrodzenie personelu,
  przygotowanie materiałów,
  podróże lokalne, inne koszty
  niezbędne do realizacji wizyty.
  Wsparcie organizacyjne –
  instytucja wysyłająca
  Dzień wizyty: 300 EURpokrycie kosztów związanych
  z organizacją wizyty po stronie
  instytucji wysyłającej, np.:
  materiały biurowe, połączenia
  telefoniczne, działania
  promocyjne przed wizytą,
  działania upowszechniające,
  wynagrodzenie personelu
  obsługującego organizację
  wizyty, inne koszty niezbędne
  do realizacji wizyty.
  Przygotowanie językoweUczestnik:
  150 EUR
  pokrycie kosztów
  przygotowania językowego,
  np. krótkiego kursu z zakresu
  branżowego języka
  z tematyki projektu.
  Wsparcie uczestników
  ze specjalnymi potrzebami
  Koszty rzeczywistePokrycie kosztów związanych
  z umożliwieniem udziału
  w mobilnościach osobom
  z niepełnosprawnościami.

  Stawki (intensywne szkolenia)

  KategoriaStawkaOpis
  Podróż uczestników
  
(i trenerów)
  10-99 km: 20 EUR
  100-499 km: 180 EUR
  500-1999 km: 275 EUR
  2000-2999 km: 360 EUR
  3000-3999 km: 530 EUR
  pokrycie kosztów związanych
  z podróżami uczestników
  z miejsca zamieszkania
  do miejsca organizacji szkolenia.
  Utrzymanie treneraDzień pobytu: 150 EUR pokrycie kosztów związanych
  z utrzymaniem trenera
  podczas szkolenia.
  Koszty wynagrodzenia treneraDzień pracy trenera z:

  Norwegii: 241 EUR
  Liechtensteinu: 241 EUR
  Islandii: 214 EUR
  pokrycie kosztów
  wynagrodzenia trenera
  Wsparcie organizacyjneUczestnik/dzień: 100 EURpokrycie kosztów związanych
  z organizacją szkolenia,
  takich jak: wyżywienie
  uczestników, noclegi
  w uzasadnionych sytuacjach,
  tłumaczenia, materiały
  na szkolenia, wynajem sal
  i wyposażenia szkoleniowego.
  Wsparcie uczestników
  ze specjalnymi potrzebami
  Koszty rzeczywistePokrycie kosztów związanych
  z umożliwieniem udziału
  w mobilnościach osobom
  z niepełnosprawnościami.

  Ramy czasowe

  Data zakończenia naboru15.09.2019r.
  Czas trwania projektu dot. wizyt studyjnychmaksymalnie 6 miesięcy
  Czas trwania wizyty3-7 dni (+ maks. 2 dni na podróż)
  Czas trwania projektu dot. intensywnych szkoleńmaksymalnie 6 miesięcy
  Czas trwania szkolenia2-5 dni

  Termin i sposób składania

  Data końcowa do złożenia wniosku

  15.09.2019

  Godzina zakończenia

  23:59

  Strefa czasowa

  UTC+01:00

  System składania wniosków znajduje się na stronie: