Komponent I – Profesjonalny rozwój kadry

Spis treści

  Poniższe informacje zostały opracowane w oparciu o zaproszenie do składania wniosków oraz przewodnik dla wnioskodawców i mają na celu ułatwienie wyszukiwania danych potrzebnych na etapie opracowywania wniosku aplikacyjnego. W przypadku rozbieżności, wiążące dla aplikującego są informacje zawarte w powyższych dokumentach, z którymi można się zapoznać w tym miejscu lub korzystając z poniższych linków

  1. Zaproszenie do składania wniosków
  2. Przewodnik dla wnioskodawców – Komponent I
  3. Szkice wniosków
   1. Wniosek Komponent I a
   2. Wniosek Komponent I b
  4. Karty oceny formalnej
   1. Komponent I a
   2. Komponent I b
  5. Karty oceny merytorycznej
   1. Komponent I a
   2. Komponent I b
  6. Instrukcja wypełniania wniosku
  7. Oświadczenie reprezentanta prawnego
   1. wersja polska
   2. wersja angielska
  8. Oświadczenie o pomocy de minimis
   1. wersja polska
   2. wersja angielska
  9. Słowniczek pojęć

  Opis działań

  Realizacja działań w ramach Komponentu I ma przyczyniać się do rozwoju zawodowego osób pracujących w sektorze edukacji, ze szczególnym uwzględnieniem kadry zarządzającej, decydentów oświatowych i konsultantów / mentorów, w celu poprawy oferty edukacyjnej, rozwoju zawodowego nauczycieli oraz edukacji włączającej.
  W ramach Komponentu możliwa jest realizacja dwóch typów działań:
  a) wizyt studyjnych - krótkie wizyty do Państw -Darczyńców mające na celu rozwój zawodowy pracowników z sektora edukacji formalnej lub pozaformalnej, z wyłączeniem edukacji przedszkolnej, w formie wymiany doświadczeń bądź wizyt typu „job shadowing” na zaproszenie Instytucji Przyjmującej.

  W jednej wizycie może uczestniczyć maksymalnie 5 osób z instytucji.
  Celem wizyt jest podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej, nawiązanie lub rozszerzenie współpracy pomiędzy instytucjami oraz opracowanie planu działań w oparciu o zdobyte doświadczenie/wiedzę.

  b) intensywnych szkoleń - szkolenia prowadzone przez trenerów/ekspertów z Państw-Darczyńców organizowane w Polsce dla polskiej kadry pracującej w sektorze edukacji.
  Celem intensywnych szkoleń jest doskonalenie zawodowe osób pracujących w obszarze edukacji formalnej i pozaformalnej.

  Kto może uzyskać dofinansowanie

  Polskie podmioty prawa, działające w sektorze edukacji formalnej lub pozaformalnej, z wyłączeniem edukacji przedszkolnej.
  Wnioskodawca musi potwierdzić, że obecnie prowadzi działalność w sektorze edukacji formalnej lub pozaformalnej (z wyłączeniem edukacji przedszkolnej) oraz, że od co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem wniosku, prowadzi nieprzerwanie działalność w sektorze edukacji formalnej lub pozaformalnej, poprzez załączenie do Wniosku odpowiednich dokumentów
  UWAGA
  Wnioskodawcą - Beneficjentem może być tylko i wyłącznie podmiot polski, który jest odpowiedzialny za wypełnienie oraz złożenie wniosku w systemie on-line do Operatora Programu.

  Uprawnieni partnerzy

  Wizyta studyjna odbywa się na zaproszenie Instytucji Przyjmującej, podpisane przez jej reprezentanta prawnego, zawierającego potwierdzenie woli przyjęcia uczestników, zakresu, liczby uczestników oraz wstępnego terminu wizyty. Zaproszenie jest obowiązkowym załącznikiem do wniosku aplikacyjnego. Instytucje Przyjmujące muszą być zgodne z poniższym katalogiem:
  Podmioty prawne ustanowione w Państwach-Darczyńcach,
  Instytucje VET w Szwajcarii, w ramach specjalnej umowy o współpracy z Liechtensteinem.

  Ponadto projekty realizowane w ramach komponentu mogą być realizowane w partnerstwie. Partnerstwo składa się z co najmniej 2 podmiotów. Kwalifikowalnymi partnerami są:
  • podmioty prawa, których siedziba znajduje się na terenie Państw-Darczyńców lub Polski.
W uzasadnionych przypadkach, jeśli zaangażowanie partnerów z Państw-Darczyńców nie jest możliwe, mogą zostać zaproszeni partnerzy z innych Państw-Beneficjentów, np. projekty współpracy instytucjonalnej w celu transferu innowacyjnych wyników.
  • instytucje kształcenia i szkolenia zawodowego w Szwajcarii, ze specjalnym porozumieniem
o współpracy z Liechtensteinem,
  • szwajcarskie uniwersytety w odniesieniu do studentów i pracowników narodowości Liechtensteinu.

  Wnioskodawca składa wniosek w imieniu wszystkich partnerów zaangażowanych w projekt.
Do wniosku wymagane jest załączenie listu intencyjnego podpisanego przez wszystkich partnerów.

  Stawki (wizyty studyjne)

  KategoriaStawkaOpis
  Podróż uczestników10-99 km: 20 EUR
  100-499 km: 180 EUR
  500-1999 km: 275 EUR
  2000-2999 km: 360 EUR
  3000-3999 km: 530 EUR
  pokrycie kosztów związanych
  z podróżami uczestników
  z miejsca zamieszkania
  do miejsca realizacji wizyty
  studyjnej w Państwach-
  Darczyńcach. Dotyczy
  wyłącznie uczestników
  z instytucji wysyłającej.
  Utrzymanie uczestnikówDzień pobytu: 200 EUR pokrycie kosztów związanych
  z utrzymaniem podczas realizacji
  wizyty studyjnej.
  Wsparcie organizacyjne –
  instytucja przyjmująca
  Dzień wizyty: 400 EURpokrycie kosztów związanych
  z organizacja wizyty po stronie
  instytucji przyjmującej, np.:
  wynagrodzenie personelu,
  przygotowanie materiałów,
  podróże lokalne, inne koszty
  niezbędne do realizacji wizyty.
  Wsparcie organizacyjne –
  instytucja wysyłająca
  Dzień wizyty: 300 EURpokrycie kosztów związanych
  z organizacją wizyty po stronie
  instytucji wysyłającej, np.:
  materiały biurowe, połączenia
  telefoniczne, działania
  promocyjne przed wizytą,
  działania upowszechniające,
  wynagrodzenie personelu
  obsługującego organizację
  wizyty, inne koszty niezbędne
  do realizacji wizyty.
  Przygotowanie językoweUczestnik:
  150 EUR
  pokrycie kosztów
  przygotowania językowego,
  np. krótkiego kursu z zakresu
  branżowego języka
  z tematyki projektu.
  Wsparcie uczestników
  ze specjalnymi potrzebami
  Koszty rzeczywistePokrycie kosztów związanych
  z umożliwieniem udziału
  w mobilnościach osobom
  z niepełnosprawnościami.

  Stawki (intensywne szkolenia)

  KategoriaStawkaOpis
  Podróż uczestników
  
(i trenerów)
  10-99 km: 20 EUR
  100-499 km: 180 EUR
  500-1999 km: 275 EUR
  2000-2999 km: 360 EUR
  3000-3999 km: 530 EUR
  pokrycie kosztów związanych
  z podróżami uczestników
  z miejsca zamieszkania
  do miejsca organizacji szkolenia.
  Utrzymanie treneraDzień pobytu: 150 EUR pokrycie kosztów związanych
  z utrzymaniem trenera
  podczas szkolenia.
  Koszty wynagrodzenia treneraDzień pracy trenera z:

  Norwegii: 241 EUR
  Liechtensteinu: 241 EUR
  Islandii: 214 EUR
  pokrycie kosztów
  wynagrodzenia trenera
  Wsparcie organizacyjneUczestnik/dzień: 100 EURpokrycie kosztów związanych
  z organizacją szkolenia,
  takich jak: wyżywienie
  uczestników, noclegi
  w uzasadnionych sytuacjach,
  tłumaczenia, materiały
  na szkolenia, wynajem sal
  i wyposażenia szkoleniowego.
  Wsparcie uczestników
  ze specjalnymi potrzebami
  Koszty rzeczywistePokrycie kosztów związanych
  z umożliwieniem udziału
  w mobilnościach osobom
  z niepełnosprawnościami.

  Ramy czasowe

  Data zakończenia naboru15.09.2019r.
  Czas trwania projektu dot. wizyt studyjnychmaksymalnie 6 miesięcy
  Czas trwania wizyty3-7 dni (+ maks. 2 dni na podróż)
  Czas trwania projektu dot. intensywnych szkoleńmaksymalnie 6 miesięcy
  Czas trwania szkolenia2-5 dni

  Termin i sposób składania

  Data końcowa do złożenia wniosku

  15.09.2019

  Godzina zakończenia

  23:59

  Strefa czasowa

  UTC+01:00

  System składania wniosków znajduje się na stronie: