Wizyty przygotowawcze

Spis treści

  NABÓR WNIOSKÓW
  26.02.2020 r. – do wyczerpania puli dostępnych środków, nie później niż 30.12.2020r.

  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
  pełniąca rolę Operatora Programu Edukacja
  ogłasza Zaproszenie do składania wniosków w trybie konkursowym

   

  Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) i Norweski Mechanizm Finansowy (NMF) na lata 2014-2021 to źródła bezzwrotnej pomocy dla Polski pochodzącej z trzech krajów EFTA (Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu) będących zarazem członkami EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego), tj. Norwegii, Islandii i Liechtensteinu.

  Ważnym elementem ww. Mechanizmów Finansowych jest wzmacnianie relacji dwustronnych z Państwami-Darczyńcami, m.in. poprzez wspólną realizację projektów z podmiotami z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii.

  1. Uprawnione działania

  Nabór jest otwarty dla wniosków składanych na realizację inicjatywy Wizyty przygotowawcze.
  Są to krótkie wizyty przedstawicieli polskich instytucji edukacyjnych do podmiotów z Państw Darczyńców, mające na celu:
  • nawiązanie współpracy pomiędzy instytucjami z Polski i z Państw - Darczyńców,
  • przygotowanie i zaplanowanie wspólnego projektu, w ramach komponentów Programu Edukacja:
  o Profesjonalny rozwój kadry
  o Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni,
  o Współpraca Instytucjonalna – kształcenie zawodowe (VET),
  o Współpraca Instytucjonalna (z wyłączeniem sektora VET).

  2. Kwalifikowalni Wnioskodawcy

  Do ubiegania się o dofinansowanie w ramach działania Wizyty przygotowawcze uprawnione są polskie podmioty prawne zainteresowane późniejszą realizacją projektu we współpracy z instytucją z co najmniej jednego z Państw-Darczyńców: Norwegii, Islandii lub Liechtensteinu w ramach Programu Edukacja.. Uczestnikiem indywidualnym Wizyty Przygotowawczej może być osoba zatrudniona (na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenie w instytucji wnioskującej, która odbywa wizytę i realizuje zadania przedstawione we wniosku w imieniu wnioskującej instytucji.
  Wnioskodawca musi potwierdzić, że obecnie prowadzi działalność w sektorze edukacji formalnej lub pozaformalnej (z wyłączeniem edukacji przedszkolnej). Instytucja wnioskująca musi być zarejestrowana od co najmniej 12 m-cy i prowadzić nieprzerwanie ww. działalność, licząc do dnia składania wniosku.

  Dla wnioskodawcy polskiego wymagana jest Instytucja Przyjmująca z Norwegii, Islandii lub Liechtensteinu.
  Uprawnione instytucje przyjmujące z Państw-Darczyńców powinny być zgodne z poniższym katalogiem:
  • podmioty prawa, których siedziba znajduje się na terenie Państw-Darczyńców,
  • instytucje kształcenia i szkolenia zawodowego w Szwajcarii, ze specjalnym porozumieniem
  o współpracy z Liechtensteinem,
  • szwajcarskie uniwersytety w odniesieniu do studentów i pracowników narodowości Liechtensteinu.

  3. Czas trwania projektu oraz liczba uczestników

  Czas trwania inicjatywy wynosi do 6 miesięcy, natomiast czas trwania jednej wizyty wynosi od 1 do 5 dni roboczych oraz maksymalnie do dwóch dni przeznaczonych na podróż.
  W jednej Wizycie Przygotowawczej uczestniczyć może maksymalnie 3 osoby z instytucji. We wniosku aplikacyjnym Wnioskodawca może zaplanować jedną Wizytę przygotowawczą, do jednej Instytucji Przyjmującej.

  4. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie

  Całkowita dostępna wysokość środków przeznaczona do rozdystrybuowania pomiędzy Beneficjentów (środki z MF EOG i NMF na lata 2014-2021) w ramach tego naboru wniosków wynosi:
  150 000 EUR
  Nabór prowadzony jest w trybie on-going co oznacza, że każdy wniosek spełniający kryteria formalne i merytoryczne będzie na bieżąco rekomendowany do dofinansowania, aż do wyczerpania dostępnej alokacji.

  Dofinansowanie w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej jest udzielone w następującej proporcji: 50,85% finansowanych ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 i 49,15% finansowanych ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021.

  5. Wysokość dofinansowania

  Dofinansowanie projektów otrzymane w ramach Programu pokrywa do 100% całkowitego, kwalifikowalnego kosztu projektu. Dofinansowanie przyznawane jest w EUR.
  Wnioskodawcom będącym przedsiębiorcami przyznawane będzie dofinansowanie zgodnie z pomocą de minimis na zasadach określonych w rozporządzeniu Komisji Europejskiej (UE) nr 1407/2013.

  6. Obowiązujący kurs wymiany EUR

  Budżet projektu składa się z kosztów wyrażonych w EUR:
  • jednostkowe stawki ryczałtowe, zgodnie z załącznikiem do Przewodnika dla wnioskodawców,
  • koszty rzeczywiste.
  Wnioskodawca powinien oszacować koszty rzeczywiste w EUR. Na potrzeby przygotowania wniosku do przeliczenia szacowanych kwot z PLN na EUR należy użyć miesięcznego kursu obrachunkowego Komisji Europejskiej z miesiąca ogłoszenia naboru, który wynosi:
  EUR 1= 4,2873 PLN
  Informacje o kursie przeliczeniowym są regularnie publikowane przez Komisję Europejską pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm

  7. Koszty kwalifikowalne

  Koszty w formie jednostkowych stawek ryczałtowych:
  • podróż uczestników,
  • utrzymanie uczestników,
  • wsparcie organizacyjne – Instytucja Wysyłająca,
  • wsparcie organizacyjne – Instytucja Przyjmująca,
  Koszty rzeczywiste:
  • wsparcie uczestników projektu ze specjalnymi potrzebami.
  Koszty związane z udziałem osób towarzyszących wyliczane są przez zastosowanie jednostkowych stawek ryczałtowch.

  8. Procedury wyboru

  Ocena projektów jest dwuetapowa i składa się z oceny formalnej i merytorycznej. Wyłącznie projekty, które spełnią wszystkie kryteria formalne będą podlegały ocenie merytorycznej. Oceny formalnej i merytorycznej dokonuje Operator Programu.
  Rekomendacji projektów do dofinansowania dokonuje Operator Programu Edukacja. Ostateczną decyzję dotyczącą przyznania dofinansowania dla projektu podejmuje Zarząd Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na mocy uchwały.

  9. Warunki formalne i kryteria wyboru

  Warunki formalne:
  1. Wnioskodawca nie został wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania na podstawie art. 207 ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych.
  2. Wobec Wnioskodawcy nie zachodzą przesłanki określone w:
  1) art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  2) art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
  3. Wnioskodawca nie ma wszczętego postępowania układowego lub likwidacyjnego, jego upadłość albo utrata osobowości prawnej nie zostały ogłoszone, nie zawiesił działalności gospodarczej, nie podlega postępowaniu sądowemu dotyczącemu tych kwestii, ani nie znajduje się w podobnej sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w ustawodawstwie krajowym;
  4. Osoby działające w imieniu Wnioskodawcy nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo związane z ich działalnością zawodową, za naruszenie etyki zawodowej lub ukarane za poważne wykroczenie zawodowe.
  5. Na Wnioskodawcy (osobach wchodzących w skład jego organów) nie ciąży prawomocny wyrok dotyczący oszustwa, korupcji lub innych niezgodnych z prawem działań skutkujących powstaniem jakiejkolwiek szkody czy zagrożenia.
  6. Wnioskodawca, w przypadku instytucji niepublicznych, posiada zdolność finansową i operacyjną do zrealizowania inicjatywy.
  7. Wnioskodawca jest podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie ze środków Funduszu Współpracy Dwustronnej dla Programu Edukacja określonym w Zaproszeniu do składania wniosków
  8. Wnioskodawca od co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem wniosku prowadzi nieprzerwanie działalność w sektorze edukacji formalnej lub pozaformalnej (z wyłączeniem edukacji przedszkolnej), potwierdzoną zapisem w statucie lub w odpowiednim rejestrze.
  9. Instytucja Przyjmująca jest podmiotem uprawnionym w zgodnie z Zaproszeniem do składania wniosków.
  10. Wniosek jest kompletny (wypełniono wszystkie obowiązkowe pola).
  11. Okres realizacji projektu zawiera się w ramach czasowych podanych w Zaproszeniu do składania wniosków.
  12. Polska i angielska wersja streszczenia wniosku zawierają spójne treści.
  13. Wszystkie wymagane dokumenty zostały dołączone do wniosku aplikacyjnego.
  Na etapie oceny projektów warunek formalny określony w pkt. 1-6 weryfikowany będzie na podstawie „Oświadczenia” podpisanego przez reprezentanta prawnego Wnioskodawcy.
  Niespełnienie warunków formalnych, o których mowa w pkt 1-12 będzie skutkowało pozostawianiem wniosku o dofinansowanie bez rozpatrzenia, bez wzywania do uzupełnienia braków.

  Ocena merytoryczna obejmuje następujące punkty:
  1) Cel i uzasadnienie zorganizowania Wizyty Przygotowawczej.
  2) Harmonogram działań podejmowanych podczas wizyty.
  3) Dobór Instytucji Przyjmującej.
  Ponadto, ocena merytoryczna obejmie ocenę wnioskowanego budżetu w odniesieniu do proponowanych działań.

  10. System płatności i raportowanie

  Środki zostaną przekazane do beneficjenta zgodnie z poniższym schematem:
  • Płatność zaliczkowa – w wysokości 80% całkowitej kwoty dofinansowania zostanie przekazana po podpisaniu umowy.
  • Płatność końcowa (płatność bilansująca) – w wysokości 20% całkowitej kwoty dofinansowania zostanie przekazana po zaakceptowaniu Raportu Końcowego.
  Raport końcowy jest przedkładany w ciągu 15 dni roboczych po zakończeniu projektu. Operator Programu może prosić Beneficjenta o przesłanie wyjaśnień.

  11. Załączniki do wniosku

  1) Oświadczenie reprezentanta prawnego Wnioskodawcy (skan)
  2) Zaproszenie Instytucji Przyjmującej podpisane przez jej reprezentanta prawnego (skan).
  3) Aktualny dokument rejestracyjny lub inny dokument zawierający informację o reprezentacji prawnej Wnioskodawcy za wyjątkiem dokumentów dostępnych elektronicznie w rejestrach publicznych (skan) – jeśli dotyczy.
  4) Aktualny dokument rejestracyjny lub inny dokument potwierdzający zakres działalności Wnioskodawcy za wyjątkiem dokumentów dostępnych elektronicznie w rejestrach publicznych (skan) – jeśli dotyczy
  5) Upoważnienie do podpisania wniosku przez osobę inną niż reprezentant prawny (skan) – jeśli dotyczy.
  6) Oświadczenie dotyczące wykorzystania środków dofinansowania na cele niegospodarcze (skan).

  13. Termin, miejsce i sposób składania wniosków

  Termin i sposób składania

  Data końcowa do złożenia wniosku

  30.12.2020

  Godzina zakończenia

  16:00

  Strefa czasowa

  UTC+01:00

  Wniosek należy składać do Operatora na co najmniej 8 tygodni przed planowaną wizytą.
  Nabór projektów odbywa się w okresie od 26.02.2020 do wyczerpania dostępnej puli środków, nie dłużej niż do 30 grudnia 2020 r. do godz. 16.00.
  Wnioski powinny zostać złożone w systemie on-line dostępnym na stronie online.frse.org.pl. Po zamknięciu naboru, nie będzie możliwe złożenie wniosku za pomocą systemu.

  14. Kontakt z Operatorem Programu

  W sprawie dodatkowych informacji, prosimy o kontakt (dni robocze, od 9.00 do 16.00). W przypadku pisemnych zapytań, przekazywanych pocztą tradycyjną bądź elektronicznie, Operator Programu udzieli odpowiedzi niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania zapytania.
  FRSE
  Program Edukacja
  Aleje Jerozolimskie 142A
  02-305 Warszawa
  tel. +48/22 46 31 650
  fax +48/22 46 31 028
  edukacja.eog@frse.org.pl
  www.education.org.pl

  Zgłaszanie nieprawidłowości:
  https://www.eog.gov.pl/strony/zapoznaj-sie-z-funduszami/zasady-zglaszania-nieprawidlowosci/