Organizacja wakacyjnych warsztatów edukacyjnych dla uchodźców ukraińskich przebywających na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

Spis treści

  NABÓR WNIOSKÓW

  29.04.2022 r. (10:00) – 22.05.2022 r. (23:59)

  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
  pełniąca rolę Operatora Programu Edukacja
  ogłasza Zaproszenie do składania wniosków w trybie konkursowym na

  „Organizację wakacyjnych warsztatów edukacyjnych dla uchodźców ukraińskich przebywających na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej” 

   

  Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) i Norweski Mechanizm Finansowy (NMF) na lata 2014-2021 to źródła bezzwrotnej pomocy dla Polski pochodzącej z trzech krajów EFTA (Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu) będących zarazem członkami EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego), tj. Norwegii, Islandii i Liechtensteinu. 

  Fundusz Współpracy Dwustronnej został ustanowiony na podstawie umowy pomiędzy Komitetem Mechanizmu Finansowego i Norweskim Ministerstwem Spraw Zagranicznych a Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej (Krajowym Punktem Kontaktowym), w celu wzmocnienia stosunków dwustronnych między Państwami-Darczyńcami a Państwami-Beneficjentami, m.in. poprzez wspólną realizację projektów z podmiotami z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii.

  W związku z kryzysem uchodźczym wywołanym agresją zbrojną Rosji na niepodległe państwo Ukrainy, granicę Rzeczypospolitej Polskiej przekroczyło ponad 2,7 mln uchodźców. Ze względu na płeć i wiek imigrantów (kobiety i dzieci) największym problemem stojącym przed Polską jest organizacja i aktywizacja dzieci oraz ich mam w okresie wakacji. Zamknięcie placówek opiekuńczo-wychowawczych w tym okresie wpłynie bezpośrednio na stan psychiczny dzieci uchodźców oraz ich matek, które z powodu konieczności sprawowania osobistej opieki nad dziećmi nie będą mogły świadczyć pracy.

  Odpowiadając na tę potrzebę Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, pełniąca rolę Operatora Programu Edukacja zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty, spełniające kryteria kwalifikowalności, do składania wniosków w trybie konkursowym na organizację wakacyjnych warsztatów edukacyjnych dla uchodźców ukraińskich przebywających na terytorium RP.

  1. Uprawnione działania

  Nabór jest otwarty dla wniosków składanych na organizację inicjatywy (zwanej dalej „projektem”) w postaci zorganizowania i przeprowadzenia wakacyjnych wyjazdowych warsztatów edukacyjnych dla uchodźców ukraińskich przebywających na terytorium RP.

  Konkurs projektów odpowiada na zidentyfikowane we wstępie problemy wskazane dla dwóch dominujących grup uchodźców przebywających na terytorium Polski, czyli kobiet i ich dzieci:
  1. Tworzenie lokalnych inicjatyw integrujących uchodźców z Ukrainy ze społecznością lokalną.
  2. Kształtowanie kompetencji niezbędnych do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i gospodarczym.
  3. Wspieranie wielopłaszczyznowego rozwoju rówieśniczych grup ukraińskich dzieci.

  Projekt powinien składać się z organizacji wyjazdowych warsztatów wakacyjnych skierowanych do dwóch grup docelowych ukraińskich kobiet mających status zgodny z definicją zawartą w art. 1 ust. 1 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz ich dzieci. Poszczególne części projektu powinny być dobrane odpowiednio do grupy docelowej, do której kierowane są działania.

  Preferowanymi działaniami dla kobiet będą warsztaty:
  • z rozwoju osobistego;
  • z asertywności;
  • z budowania poczucia własnej wartości;
  • z radzenia sobie ze stresem;
  • z zakresu opieki zdrowotnej w Polsce;
  • z korzystania z usług instytucji publicznych takich jak: urzędy, przychodnie, szkoły, biblioteki itp.);
  • z aktywizacji zawodowej np. kursy, szkolenia podnoszące kwalifikacje, aktywne poszukiwanie pracy, list motywacyjny i CV;
  • podnoszące kompetencje społeczne.

  Dodatkowe punkty otrzymają wnioski dotyczące tematyki radzenia sobie z traumą.

  Działania przeznaczone dla dzieci powinny zawierać elementy integracyjne i edukacyjne oraz wpływające na dobrostan dzieci, dobrane w sposób odpowiedni do ich wieku.

  Wnioskodawca może złożyć 1 wniosek w konkursie. W przypadku złożenia kilku wniosków przez jedną instytucję ocenie podlega ostatni ze złożonych wniosków według kolejności zgłoszeń (liczy się data i godzina wpływu wniosku do systemu online.frse.org.pl).

  Wniosek może zawierać więcej niż jeden cykl wyjazdów tj. może obejmować od 1 do 4 turnusów trwających od 7 do 14 dni każdy, realizowanych w okresie lipiec-sierpień 2022 dla grup nie większych niż 90 osób każda (od 20 do 30 kobiet oraz od 20 do 60 dzieci w grupie).

  2. Kwalifikowalni Wnioskodawcy

  Do ubiegania się o dofinansowanie w ramach projektu „Organizacja wakacyjnych warsztatów edukacyjnych dla uchodźców ukraińskich przebywających na terytorium RP” uprawnione są polskie podmioty mające status organizacji pozarządowych. Wnioskodawcami nie mogą być podmioty komercyjne prowadzące działalność gospodarczą. Uczestnikiem indywidualnym warsztatów mogą być pełnoletnie obywatelki Ukrainy mające status uchodźcy , oraz ich dzieci.

  Wnioskodawca musi potwierdzić, że obecnie prowadzi działalność w sektorze edukacji formalnej lub pozaformalnej. Instytucja wnioskująca musi być zarejestrowana od co najmniej 12 mies. na terytorium RP i prowadzić nieprzerwanie ww. działalność, licząc do dnia składania wniosku.

  Kwalifikowalność Wnioskodawcy będzie weryfikowana na podstawie dokumentów rejestracyjnych bądź innych dokumentów potwierdzających zakres działalności Wnioskodawcy.

  3. Kwalifikowani Partnerzy Projektów

  Wnioskodawca może realizować projekt samodzielnie. Partnerstwo nie jest obligatoryjne ale jest dodatkowo premiowane podczas oceny merytorycznej.

  Polski Wnioskodawca może zrealizować projekt wraz z organizacją partnerską, którą mogą być:
  • Podmioty prawa, których siedziba znajduje się na terenie Państw-Darczyńców lub Polski.
  • Instytucje kształcenia i szkolenia zawodowego w Szwajcarii, ze specjalnym porozumieniem o współpracy z Liechtensteinem.
  • Szwajcarskie uniwersytety w odniesieniu do studentów i pracowników narodowości Liechtensteinu.

  4. Czas trwania projektu oraz liczba uczestników

  Projekty mogą się rozpocząć nie wcześniej niż 16 czerwca 2022 r. oraz muszą się zakończyć w terminie 30 dni kalendarzowych od daty zakończenia ostatniego turnusu jednakże nie później niż 30 listopada 2022 r. Czas trwania jednego turnusu (warsztatu) wynosi od 7 do 14 dni kalendarzowych.

  Wnioskodawca w ramach jednego wniosku może zaplanować organizację od 1 do 4 turnusów trwających od 7 do 14 dni każdy, realizowanych jeden po drugim w okresie lipiec-sierpień 2022 dla grup nie większych niż 90 osób każda (od 20 do 30 kobiet oraz od 20 do 60 dzieci w grupie).

  5. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie

  Całkowita dostępna wysokość środków przeznaczona do rozdystrybuowania pomiędzy Beneficjentów (środki z MF EOG i NMF na lata 2014-2021) w ramach tego naboru wniosków wynosi: 1 600 000,00 EUR. Maksymalna wartość jednego turnusu może wynieść 35 000 EUR. Pojedynczy turnus nie może być krótszy niż 7 dni kalendarzowych i nie dłuższy niż 14 dni kalendarzowych. W każdym turnusie udział powinno wziąć minimum 20 kobiet i 20 dzieci, a maksymalnie 30 kobiet i 60 dzieci. W każdym turnusie musi wziąć udział inna grupa uczestników.

  Dofinansowanie w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej jest udzielone w następującej proporcji: 50,85% finansowanych ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 i 49,15% finansowanych ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021.

  Dofinansowanie pokrywa do 100% całkowitego, kwalifikowalnego kosztu projektu. Dofinansowanie przyznawane jest w EUR.

  6. Obowiązujący kurs wymiany EUR

  Wnioskodawca powinien sporządzić budżet projektu w EUR. Na potrzeby przygotowania wniosku do przeliczenia szacowanych kwot z PLN na EUR należy użyć miesięcznego kursu obrachunkowego Komisji Europejskiej z miesiąca ogłoszenia naboru, który wynosi:
  EUR 1= 4,6679 PLN.

  Informacje o kursie przeliczeniowym są regularnie publikowane przez Komisję Europejską pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm

  7. Koszty kwalifikowalne

  Budżet projektu skonstruowany jest w oparciu o koszty rzeczywiste i koszty pośrednie zgodnie z kategoriami opisanymi w Załączniku nr 1 do Przewodnika dla wnioskodawców. Kategorie te obejmują:
  • Koszty zarządzania
  • Koszty podróży uczestników
  • Koszty utrzymania uczestników
  • Koszty osobowe
  • Koszty specjalne
  Budżet projektu będzie podlegał ocenie merytorycznej pod kątem efektywności ekonomicznej. Operator Programu na etapie oceny merytorycznej może dokonać redukcji kosztów w każdej kategorii.

  8. Procedury wyboru

  Ocena projektów jest dwuetapowa i składa się z oceny formalnej i merytorycznej. Wyłącznie projekty, które spełnią wszystkie kryteria formalne będą podlegały ocenie merytorycznej. Oceny formalnej i merytorycznej dokonuje Operator Programu.

  Rekomendacji projektów do dofinansowania dokonuje Komitet Ewaluacyjny. Ostateczną decyzję dotyczącą przyznania dofinansowania dla projektu podejmuje Zarząd Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na mocy uchwały.

  9. Warunki formalne i kryteria wyboru

  Warunki formalne:
  1) Wnioskodawca nie został wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania na podstawie art. 207 ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych.
  2) Wobec Wnioskodawcy nie zachodzą przesłanki określone w 1) art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 2) art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
  3) Wnioskodawca nie ma wszczętego postępowania układowego lub likwidacyjnego, jego upadłość albo utrata osobowości prawnej nie zostały ogłoszone, nie zawiesił działalności gospodarczej, nie podlega postępowaniu sądowemu dotyczącemu tych kwestii, ani nie znajduje się w podobnej sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w ustawodawstwie krajowym;
  4) Osoby działające w imieniu Wnioskodawcy nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo związane z ich działalnością zawodową, za naruszenie etyki zawodowej lub ukarane za poważne wykroczenie zawodowe.
  5) Na Wnioskodawcy (osobach wchodzących w skład jego organów) nie ciąży prawomocny wyrok dotyczący oszustwa, korupcji lub innych niezgodnych z prawem działań skutkujących powstaniem jakiejkolwiek szkody czy zagrożenia.
  6) Wnioskodawca, w przypadku instytucji niepublicznych, posiada zdolność finansową i operacyjną do zrealizowania inicjatywy.
  7) Wnioskodawca jest podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie ze środków Funduszu Współpracy Dwustronnej dla Programu Edukacja określonym w Zaproszeniu do składania wniosków
  8) Wnioskodawca od co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem wniosku prowadzi nieprzerwanie działalność na terytorium RP, w sektorze edukacji formalnej lub pozaformalnej potwierdzoną zapisem w statucie lub w odpowiednim rejestrze.
  9) Wniosek jest kompletny (wypełniono wszystkie obowiązkowe pola).
  10) Okres realizacji projektu zawiera się w ramach czasowych podanych w Zaproszeniu do składania wniosków.
  11) Polska i angielska wersja streszczenia wniosku zawierają spójne treści.
  12) Wszystkie wymagane dokumenty zostały dołączone do wniosku aplikacyjnego.

  Na etapie oceny projektów warunek formalny określony w pkt. 1-6 weryfikowany będzie na podstawie „Oświadczenia” podpisanego przez reprezentanta prawnego Wnioskodawcy.

  Niespełnienie warunków formalnych, o których mowa w pkt 1-11 będzie skutkowało pozostawianiem wniosku o dofinansowanie bez rozpatrzenia, bez wzywania do uzupełnienia braków. Uzupełnieniu podlegać będzie tylko warunek dotyczący dołączenia do wniosku wymaganych załączników.

  Ocena merytoryczna wniosku obejmuje następujące punkty:
  • Cel i uzasadnienie przeprowadzenia warsztatów
  • Jakość metodologii i programu warsztatów
  • Dobór uczestników warsztatów
  • Ocena kompetencji trenerów/ekspertów prowadzących warsztaty
  • Wpływ projektu na uczestników
  • Kalkulacja budżetu
  • Kryteria promujące
  • Efektywność kosztowa

  10. System płatności i raportowanie

  Środki zostaną przekazane do Beneficjenta zgodnie z poniższym schematem:
  • Płatność zaliczkowa – w wysokości 80% całkowitej kwoty dofinansowania zostanie przekazana po podpisaniu umowy ws. realizacji inicjatywy.
  • Płatność końcowa (płatność bilansująca) – w wysokości 20% całkowitej kwoty dofinansowania zostanie przekazana po zaakceptowaniu Raportu Końcowego.

  Raport Końcowy jest składany w ciągu 15 dni roboczych od dnia zakończeniu projektu. Operator Programu może prosić Beneficjenta o przesłanie wyjaśnień do raportu.

  11. Załączniki do wniosku

  1) Oświadczenie reprezentanta prawnego Wnioskodawcy (skan)
  2) Aktualny dokument rejestracyjny lub inny dokument zawierający informację o reprezentacji prawnej Wnioskodawcy za wyjątkiem dokumentów dostępnych elektronicznie w rejestrach publicznych (skan) – jeśli dotyczy.
  3) Aktualny dokument rejestracyjny lub inny dokument potwierdzający zakres działalności Wnioskodawcy za wyjątkiem dokumentów dostępnych elektronicznie w rejestrach publicznych (skan) – jeśli dotyczy
  4) Upoważnienie do podpisania wniosku przez osobę inną niż reprezentant prawny (skan) – jeśli dotyczy.

  13. Dokumenty programowe

  • Regulacje w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) na lata 2014-2021(dostępne na http://www.eog.gov.pl).
  • Wytyczne Państw-Darczyńców (dostępne na https://eeagrants.org/search?key=guideline&type=resource).
  • Wytyczne właściwego Ministra, pełniącego funkcję Krajowego Punktu Kontaktowego (dostępne na http://www.eog.gov.pl).

  14. Kontakt z Operatorem Programu

  W sprawie dodatkowych informacji, prosimy o kontakt (dni robocze, od 9.00 do 16.00):
  • E-mail: edukacja.eog@frse.org.pl lub mpiwka@frse.org.pl
  • Telefon: +48/22 46 31 650 lub +48 509 009 338
  W przypadku pisemnych zapytań, przekazywanych pocztą tradycyjną bądź elektronicznie, Operator Programu udzieli odpowiedzi niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania zapytania, pod warunkiem, że pytanie wpłynie nie później niż 7 dni roboczych przed terminem składania wniosków:
  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
  Program Edukacja
  Aleje Jerozolimskie 142A
  02-305 Warszawa
  tel. +48/22 46 31 650
  fax +48/22 46 31 028
  edukacja.eog@frse.org.pl
  www.education.org.pl
  Zgłaszanie nieprawidłowości:
  https://www.eog.gov.pl/strony/zapoznaj-sie-z-funduszami/zasady-zglaszania-nieprawidlowosci/

  Termin i sposób składania

  Data końcowa do złożenia wniosku

  22.05.2022

  Godzina zakończenia

  23:59

  Strefa czasowa

  GMT+2:00

  Wniosek składany jest w języku polskim. Streszczenie projektu należy dodatkowo przetłumaczyć na język angielski. Wnioski powinny zostać złożone w systemie on-line dostępnym na stronie online.frse.org.pl.
  Po zamknięciu naboru, nie będzie możliwe złożenie wniosku za pomocą systemu.