Komponent II – Mobilność w szkolnictwie wyższym

Spis treści

  NABÓR WNIOSKÓW

  12.01.2021 r. – 12.04.2021 r.

  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
  pełniąca rolę Operatora Programu Edukacja
  ogłasza Zaproszenie do składania wniosków w trybie konkursowym

  Program Edukacja powstał na mocy międzyrządowej umowy dotyczącej wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021. Celem Programu jest zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Państwami-Darczyńcami (Islandia, Liechtenstein, Norwegia) w obszarze edukacji.

  Obszary priorytetowe:

  • edukacja włączająca,
  • zarządzanie w sektorze edukacji,
  • rozwój kultury jakości w sektorze edukacji, w tym wewnętrznych systemów zapewnienia jakości,
  • rozwój i promocja sektora VET, z uwzględnieniem dualnego system nauczania oraz współpraca instytucji kształcenia zawodowego z pracodawcami,
  • rozwój poradnictwa zawodowego,
  • edukacja dotycząca systemu opieki społecznej nad dziećmi (“child welfare education”).

  Nabór jest otwarty dla wniosków składanych w ramach następujących 4 komponentów:

  1. Komponent I Profesjonalny rozwój kadry
  2. Komponent II Mobilność w szkolnictwie wyższym
  3. Komponent III Współpraca instytucjonalna na rzecz poprawy jakości i dopasowania kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) oraz zawodowego kształcenia ustawicznego
  4. Komponent IV Współpraca instytucjonalna na rzecz poprawy jakości i dopasowania oferty edukacyjnej na wszystkich poziomach oraz we wszelkich formach (z wyłączeniem VET i zawodowego kształcenia ustawicznego).

  UWAGA

  Wnioskodawca może złożyć po jednym wniosku do każdego komponentu.

  W przypadku złożenia kilku wniosków w ramach tego samego komponentu przez jedną instytucję ocenie podlega ostatni ze złożonych wniosków według kolejności zgłoszeń.

  I. INFORMACJE OGÓLNE

  1. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie

  Całkowita dostępna wysokość środków przeznaczona do rozdystrybuowania pomiędzy Beneficjentów (środki z MF EOG na lata 2014-2021 wraz z wkładem krajowym) w ramach tego naboru wniosków wynosi:
  14 381 096 EUR
  Komponent I: 822 740 EUR
  Komponent II: 1 371 178 EUR
  Komponent III: 6 513 589 EUR
  Komponent IV: 5 673 589 EUR

  2. Wysokość dofinansowania

  Dofinansowanie projektów otrzymane w ramach Programu pokrywa do 100% całkowitego, kwalifikowalnego kosztu projektu. Dofinansowanie przyznawane jest w EUR.
  W przypadku projektów, w których Beneficjentem jest NGO, zgodnie z definicją zawartą w Artykule 1.6 Regulacji, wysokość dofinansowania może pokryć do 90% całkowitego, uprawnionego kosztu projektu.
  Wnioskodawcom będącym przedsiębiorcami przyznawane będzie dofinansowanie zgodnie z pomocą de minimis na zasadach określonych w rozporządzeniu Komisji Europejskiej (UE) nr 1407/2013.

  3. Kwalifikowalni Wnioskodawcy

  Szczegółowy katalog kwalifikowalnych Wnioskodawców różni się w zależności od komponentu.
  Kwalifikowalność Wnioskodawcy będzie weryfikowana na podstawie dokumentów rejestracyjnych bądź innych dokumentów potwierdzających zakres działalności Wnioskodawcy.

  4. Kwalifikowani Partnerzy Projektów

  • Podmioty prawa, których siedziba znajduje się na terenie Państw-Darczyńców, Polski. W uzasadnionych przypadkach, jeśli zaangażowanie partnerów z Państw-Darczyńców nie jest możliwe, mogą zostać zaproszeni partnerzy z innych Państw-Beneficjentów, np. projekty współpracy instytucjonalnej w celu transferu innowacyjnych wyników.
  • Instytucje kształcenia i szkolenia zawodowego w Szwajcarii, ze specjalnym porozumieniem o współpracy z Liechtensteinem.
  • Szwajcarskie uniwersytety w odniesieniu do studentów i pracowników narodowości Liechtensteinu.

  5. Obowiązujący kurs wymiany EUR

  Budżet projektu składa się z kosztów wyrażonych w EUR:
  • jednostkowe stawki ryczałtowe, zgodnie z załącznikiem do Przewodnika dla wnioskodawców,
  • koszty rzeczywiste.
  W ramach realizowanych projektów zostały przewidziane koszty dla partnerów, w tym dla podmiotów z Państw – Darczyńców.
  Wnioskodawca powinien oszacować koszty rzeczywiste w EUR. Na potrzeby przygotowania wniosku do przeliczenia szacowanych kwot z PLN na EUR należy użyć miesięcznego kursu obrachunkowego Komisji Europejskiej z miesiąca ogłoszenia naboru, który wynosi:
  EUR 1 = PLN 4,5565
  Informacje o kursie przeliczeniowym są regularnie publikowane przez Komisję Europejską pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm

  6. Procedury wyboru

  Ocena formalna
  Celem jest sprawdzenie, czy wszystkie wnioski są zgodne z warunkami formalnymi. Ocena formalna będzie skutkowała sporządzeniem listy wniosków spełniających warunki formalne, które następnie będą podlegały ocenie merytorycznej. Zostanie również sporządzona lista wniosków odrzuconych z powodu niespełnienia warunków formalnych.

  Ocena merytoryczna
  Wszystkie wnioski aplikacyjne, które pozytywnie przeszły ocenę formalną zostaną poddane ocenie merytorycznej zgodnie z kryteriami merytorycznymi określonymi w Karcie oceny merytorycznej.
  Ocena merytoryczna będzie przeprowadzana przez niezależnych ekspertów zewnętrznych. Oznacza to, że każdy projekt zostanie oceniony przez dwóch ekspertów niezależnych od Operatora Programu, z wyjątkiem projektów w ramach Mobilności w szkolnictwie wyższym (Komponent II), składanych przez uczelnie posiadające Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego, dla których ocena merytoryczna nie będzie przeprowadzana.
  Na podstawie oceny przeprowadzonej przez zewnętrznych ekspertów, Operator Programu przygotuje listę rankingową projektów zaproponowanych do dofinansowania, projektów rezerwowych oraz projektów odrzuconych.
  W ramach Komponentu I i II Operator Programu przedstawi listę do zaakceptowania Partnerom Programu z Państw – Darczyńców w ramach Komitetu Współpracy, natomiast w ramach Komponentów III i IV Komitetowi Wyboru Projektów. Ostateczna decyzja dotycząca listy rankingowej będzie podejmowana przez Zarząd FRSE na mocy uchwały. Dofinansowanie przyznawane będzie projektom, które otrzymają minimum 60% możliwych do otrzymania punktów do dostępnej kwoty dofinansowania przeznaczonej na nabór.
  Po zakończeniu procedury oceny, Operator Programu opublikuje listę rankingową projektów rekomendowanych do dofinansowania, projektów rezerwowych i projektów odrzuconych.

  7. Informacje o środkach odwoławczych przysługujących Wnioskodawcy

  Wnioskodawcy mogą skorzystać z procedury odwoławczej od decyzji o odrzuceniu wniosku na etapie oceny formalnej. Procedura odwoławcza składa się z dwóch instancji. Pierwszą instancją jest Operator Programu a drugą Krajowy Punkt Kontaktowy (KPK). Od decyzji drugiej instancji nie przysługuje odwołanie.
  Od oceny merytorycznej wniosków nie przysługuje odwołanie.

  8. Termin, miejsce i sposób składania wniosków

  Nabór projektów odbywa się w okresie od 12.01.2021 do 12.04.2021 do godz. 16:00.
  Wniosek składany jest w dwóch językach: polskim oraz angielskim.
  Wnioski powinny zostać złożone w systemie on-line dostępnym na stronie online.frse.org.pl. Po zamknięciu naboru, nie będzie możliwe złożenie wniosku za pomocą systemu.
  Dokumenty programowe:
  • Regulacje w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) na lata 2014-2021(dostępne na https://www.eog.gov.pl).
  • Wytyczne Państw-Darczyńców (dostępne na https://eeagrants.org/Results-data/Documents/Legal-documents/Guidelines-mandates-and-strategy).
  • Wytyczne właściwego Ministra, pełniącego funkcję Krajowego Punktu Kontaktowego (dostępne na https://www.eog.gov.pl).

  W sprawie dodatkowych informacji, prosimy o kontakt (dni robocze, od 9.00 do 16.00). W przypadku pisemnych zapytań, przekazywanych pocztą tradycyjną bądź elektronicznie, Operator Programu udzieli odpowiedzi niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania zapytania, pod warunkiem, że pytanie wpłynie nie później niż 7 dni roboczych przed terminem składania wniosków:
  FRSE
  Program Edukacja
  Aleje Jerozolimskie 142A
  02-305 Warszawa
  tel. +48/22 46 31 650
  fax +48/22 46 31 028
  edukacja.eog@frse.org.pl
  https://education.org.pl/

  Zgłaszanie nieprawidłowości:
  https://www.eog.gov.pl/strony/zapoznaj-sie-z-funduszami/zasady-zglaszania-nieprawidlowosci/

  II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KOMPONENTU II

  1. Uprawnione działania

  Mobilność studentów – studenci I, II i III stopnia:
  • wyjazdy polskich studentów do uczelni z Państw-Darczyńców oraz przyjazdy studentów z Państw-Darczyńców na okres studiów trwający od 3 do 12 miesięcy w jednym roku akademickim,
  • wyjazdy polskich studentów do Państw-Darczyńców i przyjazdy studentów z Państw-Darczyńców do Polski na praktyki do współpracujących instytucji na okres od 2 do 12 miesięcy w jednym roku akademickim.

  Mobilność pracowników uczelni:
  • mobilność nauczycieli akademickich pomiędzy uczelniami z Polski i z Państw-Darczyńców w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych, na okres od jednego dnia do sześciu tygodni, podczas jednego tygodnia pobytu należy przeprowadzić minimum osiem godzin zajęć dla uczelni partnerskiej,
  • mobilność pracowników pomiędzy uczelniami z Polski i z Państw-Darczyńców w celu realizacji wizyt typu „job shadowing”, udziału w seminariach, szkoleniach, warsztatach i konferencjach doskonalących umiejętności i poszerzających wiedzę w danej dziedzinie na okres od jednego dnia do sześciu tygodni,
  • mobilność przedstawicieli (pracowników) przedsiębiorstw z Polski i z Państw Darczyńców w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w uczelni przyjmującej na okres od jednego dnia do sześciu tygodni.

  Mobilności studentów i pracowników uczelni wyższych są mobilnościami realizowanymi na zasadach programu Erasmus+ dla Szkolnictwa Wyższego.

  Uwaga:
  Wnioskodawca składa jeden zbiorczy wniosek na wszystkie działania, które przewiduje w ramach projektu Mobilności w szkolnictwie wyższym.

  2. Uprawnieni Wnioskodawcy

  Polskie uczelnie wyższe posiadające Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego (ECHE).

  3. Uprawnieni Partnerzy

  Projekty realizowane w ramach komponentu mogą być realizowane w partnerstwie zgodnie z katalogiem kwalifikowalnych partnerów określonych w pkt. I.4 niniejszego zaproszenia. Partnerstwo powinno składać się z co najmniej 2 podmiotów. Wnioskodawca składa wniosek w imieniu wszystkich partnerów zaangażowanych w projekt. Do wniosku wymagane jest załączenie listu intencyjnego podpisanego przez wszystkich partnerów.
  W przypadku mobilności pomiędzy uczelniami, zarówno uczelnia wysyłająca, jak i przyjmująca musi posiadać aktualną Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego (ECHE).

  4. Czas trwania projektu

  Kwalifikowany czas trwania jednego projektu w ramach Mobilności w szkolnictwie wyższym będzie wynosił do 18 miesięcy - od 1 kwietnia 2022 r. do 30 września 2023 r.

  5. Dofinansowanie projektu

  Minimalne dofinansowanie 20 000,00 EUR
  Maksymalne dofinansowanie 200 000,00 EUR

  Dofinasowanie jest przyznawane Wnioskodawcom, którzy spełnią warunki formalne do wysokości dostępnych środków w ramach naboru. W przypadku niewystarczających środków w ramach naboru do pokrycia całkowitej wnioskowanej kwoty, Operator Programu przeliczy wartość każdego z kwalifikowalnych projektów wg poniższego współczynnika:

  i doda do tak wyliczonej wartości każdego z projektów, w którym występowały koszty uczestników ze specjalnymi potrzebami, kwotę wynikającą z tej części budżetowej.

  Jeśli otrzymany wynik dla danego projektu będzie niższy niż kwota minimalnego dofinansowania, wartość projektu zostaje zwiększona do 20 000,00 EUR.

  Jeśli zaktualizowana wartość projektów również przewyższy dostępną alokację, zostanie sporządzona lista rankingowa projektów na podstawie efektywności ekonomicznej, poprzez zastosowanie dla każdego z projektów następującego wyliczenia:

  Wynik zostanie zaokrąglony do 4 miejsc po przecinku. Im będzie wyższy, tym wyżej projekt znajdzie się na liście rankingowej. W przypadku jednakowego wyniku, o pozycji na liście decydować będzie kolejność złożenia wniosku aplikacyjnego. Środki są przyznawane w wysokości nie przekraczającej zaktualizowanej wartości projektu od projektu z najwyższym wynikiem powyższego wyliczenia aż do wyczerpania alokacji.

  Aplikujący zostaną poproszeni o złożenie w terminie 14 dni oświadczenia woli realizacji projektu ze zmniejszonym dofinansowaniem. W przypadku potwierdzenia woli realizacji projektu, aplikujący w terminie 14 dni dostosują wnioski do zaktualizowanej kwoty dofinansowania. W przypadku wycofania się co najmniej jednego aplikującego z realizacji, powyższe wyliczenia zostaną zaktualizowane – bez uwzględnienia aplikujących, którzy zrezygnowali z realizacji.

  Przy wypełnianiu zaktualizowanego wniosku aplikacyjnego obowiązywać będą zasady:
  • wynikające z dokumentacji konkursowej;
  • dot. maksymalnej przyznanej kwoty dofinansowania
  • sumarycznie dla danego typu mobilności w danym kierunku liczba uczestników nie może być wyższa
  • należy zachować właściwą proporcję w zmniejszaniu liczby uczestników, wg poniższego wzoru – do zastosowania oddzielnie dla mobilności z Polski do Państw-Darczyńców oraz dla mobilności z Państw-Darczyńców do Polski:

  przy czym, dla projektów, w których występują również mobilności z Państw-Darczyńców do Polski, dodatkowo:

  W uzasadnionych przypadkach, Operator Programu może wyrazić zgodę na zaktualizowanie liczby uczestników, które nie spełnia powyższych proporcji.

  Jeśli w wyniku zaktualizowania wniosków przez aplikujących powstaną oszczędności, zostaną one rozdysponowane pomiędzy projektami wg kolejności na liście rankingowej aż do kwoty wynikającej ze wstępnie złożonego wniosku oraz wyczerpania kwoty oszczędności. Jeśli aplikujący, którym przyznano dodatkowe środki, nie zaktualizują odpowiednio wniosku w terminie 7 dni kalendarzowych, środki zostaną zaproponowane kolejnym projektom na liście rankingowej, z zachowaniem powyższych zasad.

  Jeśli po zastosowaniu powyższej procedury, pozostaną oszczędności, zostaną one przeznaczone na III nabór wniosków w Programie Edukacja.

  Zarząd FRSE, przy zatwierdzaniu ostatecznej listy projektów do dofinansowania, kieruje się zasadami określonymi dla zastosowania powyższego algorytmu.

  6. Koszty kwalifikowalne

  W ramach jednostkowych kosztów ryczałtowych:
  • podróż,
  • wsparcie indywidualne dla studentów,
  • wsparcie indywidualne dla pracowników,
  • wsparcie organizacyjne – Instytucja Wysyłająca,
  • wsparcie organizacyjne – Instytucja Przyjmująca,
  • przygotowanie językowe.

  Koszty rzeczywiste:
  • wsparcie uczestników projektu ze specjalnymi potrzebami – dodatkowe koszty związane z udziałem osób ze specjalnymi potrzebami.
  Koszty związane z osobami towarzyszącymi – jednostkowe stawki ryczałtowe.

  7. Kryteria wyboru

  Ocena projektu składa się tylko z oceny formalnej.
  Warunki formalne:
  1) Wnioskodawca/Partner* nie został wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
  2) Wobec Wnioskodawcy/Partnera* nie zachodzą przesłanki określone w:
  1) art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  2) art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
  3) Wnioskodawca, nie ma wszczętego postępowania układowego lub likwidacyjnego, jego upadłość albo utrata osobowości prawnej nie zostały ogłoszone, nie zawiesił działalności gospodarczej, nie podlega postępowaniu sądowemu dotyczącemu tych kwestii, ani nie znajduje się w podobnej sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w ustawodawstwie krajowym.
  4) Osoby działające w imieniu Wnioskodawcy nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo związane z ich działalnością zawodową, za naruszenie etyki zawodowej lub ukarane za poważne wykroczenie zawodowe.
  5) Na Wnioskodawcy (osobach wchodzących w skład jego organów) nie ciąży prawomocny wyrok dotyczący oszustwa, korupcji lub innych niezgodnych z prawem działań skutkujących powstaniem jakiejkolwiek szkody czy zagrożenia.
  6) Wnioskodawca, w przypadku instytucji niepublicznych, posiada zdolność finansową i operacyjną do zrealizowania proponowanego projektu.
  7) Wnioskodawca jest uprawniony do ubiegania się o dofinansowanie w ramach Mobilności Uczelni Wyższych – posiada Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego (ECHE).
  8) Partnerstwo spełnia wymagania określone w Zaproszeniu do składania wniosków – jeśli dotyczy.
  9) Wniosek złożono online w nieprzekraczalnym terminie zgodnym z Zaproszeniem do składania wniosków.
  10) Wniosek jest kompletny (wypełniono wszystkie obowiązkowe pola).
  11) Okres realizacji projektu zawiera się w ramach czasowych podanych w Zaproszeniu do składania wniosków.
  12) Całkowity wnioskowany budżet nie jest mniejszy niż 20 000 EUR oraz nie przekracza 200 000 EUR.
  13) Cześć polska i angielska wniosku zawierają spójne treści.
  14) Wszystkie wymagane dokumenty zostały dołączone do wniosku aplikacyjnego.

  Na etapie oceny projektów warunki formalne określone w pkt. 1-6 weryfikowane będą na podstawie „Oświadczenia” podpisanego przez reprezentanta prawnego Wnioskodawcy.

  Niespełnienie warunków formalnych, o których mowa w pkt 1-13 będzie skutkowało pozostawianiem wniosku o dofinansowanie bez rozpatrzenia, bez wzywania do uzupełnienia braku.

  * - Jeśli projekt realizowany jest w partnerstwie, warunek formalny dotyczy również Partnera projektu.

  8. System płatności i raportowanie

  Środki zostaną przekazane do beneficjenta zgodnie z poniższym schematem:
  • Płatność zaliczkowa – w wysokości 40% całkowitej kwoty dofinansowania zostanie przekazana po podpisaniu umowy.
  • Płatności okresowe – w wysokości 40% całkowitej kwoty dofinansowania zostanie przekazana po zaakceptowaniu raportu okresowego (na podstawie wniosku o płatność), pod warunkiem wykorzystania 70% środków przekazanych wcześniej.
  • Płatność końcowa (płatność bilansująca) – w wysokości 20% całkowitej kwoty dofinansowania zostanie przekazana po zaakceptowaniu Raportu Końcowego.

  Operator Programu przewiduje dwa raporty okresowe w terminach określonych w umowie dotyczącej projektu i sprawozdaniu końcowym. Raport końcowy jest przedkładany w ciągu 30 dni roboczych po zakończeniu projektu.

  9. Załączniki do wniosku

  1) Oświadczenie reprezentanta prawnego instytucji wnioskodawcy (skan).
  2) Aktualny dokument rejestracyjny lub inny dokument zawierający informację o reprezentacji prawnej Wnioskodawcy za wyjątkiem dokumentów dostępnych elektronicznie w rejestrach publicznych (skan) – jeśli dotyczy
  3) List intencyjny podpisany przez reprezentanta prawnego partnera/partnerów projektu (skan) – jeśli dotyczy
  4) Upoważnienie do podpisania wniosku przez osobę inną niż reprezentant prawny (skan) – jeśli dotyczy.
  5) Oświadczenie dot. pomocy de minimis (skan).
  6) oświadczenie o wykorzystaniu dofinansowania na cele niegospodarcze (skan).

  11. Wyniki oceny formalnej