Komponent III – Współpraca instytucjonalna – kształcenie zawodowe

Spis treści

  Poniższe informacje zostały opracowane w oparciu o zaproszenie do składania wniosków oraz przewodnik dla wnioskodawców i mają na celu ułatwienie wyszukiwania danych potrzebnych na etapie opracowywania wniosku aplikacyjnego. W przypadku rozbieżności, wiążące dla aplikującego są informacje zawarte w powyższych dokumentach, z którymi można się zapoznać w tym miejscu lub korzystając z poniższych linków

  1. Zaproszenie do składania wniosków
  2. Przewodnik dla wnioskodawców – Komponent III
  3. Szkic wniosku – Komponent III
  4. Karta oceny formalnej – Komponent III
  5. Karta oceny merytorycznej – Komponent III
  6. Karta oceny merytorycznej – Komponent III (tylko b)
  7. Instrukcja wypełniania wniosku
  8. Oświadczenie reprezentanta prawnego
   1. wersja polska
   2. wersja angielska
  9. Oświadczenie o pomocy de minimis
   1. wersja polska
   2. wersja angielska
  10. Słowniczek pojęć

  Opis działań

  W ramach KOMPONENTU III instytucje z Polski, Państw-Darczyńców, oraz w uzasadnionych przypadkach, z innych Krajów-Beneficjentów EOG, mogą realizować dwustronne oraz wielostronne projekty na rzecz poprawy jakości i dopasowania kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) oraz zawodowego kształcenia ustawicznego.

  Projekty powinny być zgodne z celami ogólnymi i zagadnieniami horyzontalnymi Programu Edukacja i dotyczyć takich zagadnień jak:
  - rozwój kształcenia zawodowego wobec potrzeb ekonomicznych i społecznych,
  - wzmacnianie współpracy pomiędzy edukacją a przedsiębiorcami - dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy,
  - rozwój edukacji włączającej, wzmacnianie przedsiębiorczości i kreatywności osób uczących się,
  - wsparcie wykorzystania otwartych zasobów edukacyjnych w kształceniu zawodowym,
  - włączanie nowych technologii do edukacji i szkoleń, a także nowych metod nauczania i szkoleń,
  - rozwijanie wsparcia psychologicznego oraz pedagogicznego dla uczniów i studentów,
  - rozwój kompetencji zawodowych kadry i innych osób aktywnych w sektorze kształcenia zawodowego,
  - rozwijanie międzysektorowej współpracy instytucjonalnej w zakresie kształcenia zawodowego,
  - wdrażanie innowacji pedagogicznych,
  - współpraca i wymiana dobrych praktyk pomiędzy partnerami projektu,
  - rozwój doradztwa zawodowego i mentoringu,
  - usprawnienie organizacji i zarządzania instytucjami edukacyjnymi,
  - rozwijanie i wspieranie mobilności edukacyjnej, praktyk zawodowych, staży zawodowych i wymiany zawodowej,
  - wdrażanie ECVET oraz EQAVET.

  W ramach Komponentu możliwa jest realizacja trzech typów działań:
  a) opracowanie lub uaktualnienie oferty kształcenia instytucji kształcenia i szkolenia zawodowego/kształcenia ustawicznego, w tym programów nauczania, poprzez m.in.:
  - opracowanie i wdrożenie programów kształcenia na różnych poziomach kształcenia zawodowego - kierunki studiów, przedmioty, moduły, specjalizacje, warsztaty, kursy itp.
  - opracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod i narzędzi edukacyjnych – podręczniki, przewodniki, materiały szkoleniowe, programy informatyczne itp.
  - przeprowadzanie badań, analiz i publikacja wyników/rekomendacji.
  międzynarodową mobilność pomiędzy partnerami.
  - organizację wydarzeń upowszechniających.

  b) wymiana doświadczeń i dobrych praktyk, organizacja wspólnych inicjatyw z partnerami z Państw-Darczyńców poprzez m.in.:
  - seminaria, konferencje, warsztaty edukacyjne,
  szkolenia intensywne dla osób uczących się oraz nauczycieli, trenerów i kadry zarządzającej instytucjami edukacyjnymi i innych osób aktywnych w sektorze edukacji.

  c) opracowanie lub uaktualnienie lokalnych/regionalnych/krajowych strategii rozwoju szkolnictwa zawodowego/branżowego i kształcenia ustawicznego.
  Strategia musi być opracowana we współpracy pomiędzy instytucjami odpowiedzialnymi za edukację a szkołami zawodowymi, uczelniami wyższymi czy instytucjami edukacji dorosłych funkcjonującymi w danym regionie.

  Projekt może być wdrażany osobno dla każdego z działań (a, b lub c), albo może składać się z dwóch lub wszystkich działań.

  Kto może uzyskać dofinansowanie

  Uprawnionymi Wnioskodawcami są polskie podmioty prawne działające w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego i zawodowego kształcenia ustawicznego.
  Wnioskodawca musi potwierdzić, że obecnie prowadzi działalność w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego lub zawodowego kształcenia ustawicznego oraz, że od co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem wniosku, prowadzi nieprzerwanie działalność w sektorze edukacji formalnej lub pozaformalnej.

  UWAGA
  Wnioskodawcą może być tylko i wyłącznie podmiot polski, który jest odpowiedzialny za wypełnienie oraz złożenie wniosku w systemie on-line do Operatora Programu.

  Uprawnieni partnerzy

  - Podmioty prawa, których siedziba znajduje się na terenie Państw-Darczyńców lub Polski. W uzasadnionych przypadkach, jeśli zaangażowanie partnerów z Państw-Darczyńców nie jest możliwe, mogą zostać zaproszeni partnerzy z innych Państw-Beneficjentów, np. projekty współpracy instytucjonalnej w celu transferu innowacyjnych wyników.
  - Instytucje kształcenia i szkolenia zawodowego w Szwajcarii, ze specjalnym porozumieniem o współpracy z Liechtensteinem.
  - Szwajcarskie uniwersytety w odniesieniu do studentów i pracowników narodowości Liechtensteinu.

  Partnerstwo powinno składać się z co najmniej 2 podmiotów. Wnioskodawca składa wniosek w imieniu wszystkich partnerów zaangażowanych w projekt.

  W projektach realizowanych w ramach Działania b lub jeśli projekt zawiera Działanie b, partnerstwo z podmiotami z Państw-Darczyńców jest obowiązkowe.

  W przypadku projektów realizowanych w ramach Działań a i c obowiązkowe jest partnerstwo z podmiotami wymienionymi, jako uprawnieni Partnerzy – partnerstwo z podmiotami z Państw-Darczyńców jest preferowane, ale nie jest obowiązkowe.

  Stawki

  KategoriaStawkaOpis
  Zarządzanie
  i wdrażanie projektu
  Miesiąc realizacji projektu:

  Koordynator: 500 EUR
  Partner: 250 EUR
  koszty związane z zarządzaniem
  projektem, planowaniem,
  monitoringiem, obsługą
  administracyjną i finansową
  projektu, koordynacją działań
  i komunikacją między
  partnerami itp., realizacją
  działań projektowych np.
  promocją (druk ulotek, broszur,
  plakatów, strona internetowa,
  udział w wydarzeniach
  zewnętrznych), ewaluacyjnymi,
  oraz innymi niezbędnymi
  do realizacji projektu
  nie pokrywane w ramach
  innych kategorii.
  Podróż
  (spotkania projektowe)
  10-99 km: 20 EUR
  100-499 km: 180 EUR
  500-1999 km: 275 EUR
  2000-2999 km: 360 EUR
  3000-3999 km: 530 EUR
  pokrycie kosztów związanych
  z podróżami uczestników
  z miejsca zamieszkania
  do miejsca spotkania
  Utrzymanie
  uczestników
  Dzień pobytu:
  w Polsce: 150 EUR
  NO, IS, LI: 200 EUR
  pokrycie kosztów związanych
  z utrzymaniem
  podczas spotkania
  (maksymalnie 2 dni spotkania
  i 2 dni na podróż).
  Wydarzenia związane
  z promocją i wdrażaniem
  rezultatów projektu
  Uczestnik: 100 EUR

  Limit 15 000 EUR
  (wydarzenia edukacyjne
  realizowane w ramach
  działania b
  nie są limitowane)
  Koszty związane z promocją
  rezultatów poprzez organizację
  konferencji, seminariów,
  szkoleń i warsztatów.
  Np.: pakiety konferencyjne,
  materiały szkoleniowe,
  tłumaczenia podczas wydarzeń,
  catering, wynajem sal
  i wyposażenia, podróż
  i utrzymanie uczestników,
  koszty obsługi.
  Podróż (działania związane
  z uczeniem się i szkoleniem)
  10-99 km: 20 EUR
  100-499 km: 180 EUR
  500-1999 km: 275 EUR
  2000-2999 km: 360 EUR
  3000-3999 km: 530 EUR
  pokrycie kosztów związanych
  z podróżami uczestników
  z miejsca zamieszkania
  do miejsca szkolenia
  Wsparcie indywidualne
  (działania związane
  z uczeniem się i szkoleniem)
  Dzień pobytu:
  Pracownik:
  w Polsce: 150 EUR
  w NO, IS lub LI: 200 EUR
  Uczeń/student:
  w Polsce: 120 EUR
  w NO, IS lub LI: 150 EUR
  pokrycie kosztów utrzymania
  uczestników podczas działań
  związanych z uczeniem się
  i szkoleniem.
  (maksymalny czas trwania
  to 14 dni – w tym:
  10 dni zajęć i 2 dni na podróż)
  Wsparcie uczestników
  ze specjalnymi potrzebami
  Koszty rzeczywistePokrycie kosztów związanych
  z umożliwieniem udziału
  w mobilnościach osobom
  z niepełnosprawnościami.
  Koszty osobowe
  opracowania rezultatów
  Stawki dzienne
  wynagrodzenia w zależności
  od kraju zatrudnienia

  Trener / nauczyciel / badacz
  Polska: 74 EUR
  Islandia: 214 EUR
  Liechtenstein: 241 EUR
  Norwegia: 241 EUR
  Koszty osobowe
  związane z opracowaniem
  trwałych rezultatów projektu
  [takich jak programy nauczania,
  materiały pedagogiczne,
  otwarte zasoby edukacyjne
  (OER), narzędzia informatyczne,
  analizy, badania, plany
  i strategie rozwoju]
  Koszty nadzwyczajneKoszty rzeczywiste (100%)
  do limitu 20% całkowitych
  kosztów projektu.
  zakup towarów (np. sprzętu,
  wyposażenia szkoleniowego)
  i podwykonawstwo uzasadnione
  dla osiągniecia celów
  projektu, które nie mogą
  zostać pokryte z innych
  kategorii budżetu oraz koszty
  zabezpieczenia finansowego,
  jeśli wymagane
  przez Operatora Programu.
  W przypadku realizacji
  projektu tylko w ramach
  działania B
  nie uwzględnia się kategorii:
  Koszty osobowe
  opracowania rezultatów;
  Koszty nadzwyczajne.

  Ramy czasowe

  Data zakończenia naboru15.09.2019r.
  Czas trwania projektu (działanie a)6-24 miesięcy
  Czas trwania projektu (działanie b)3-12 miesięcy
  Czas trwania projektu (działanie c)6-24 miesięcy
  Czas trwania projektu (kilka działań)6-24 miesięcy

  Termin i sposób składania

  Data końcowa do złożenia wniosku

  15.09.2019

  Godzina zakończenia

  23:59

  Strefa czasowa

  UTC+01:00

  System składania wniosków znajduje się na stronie: